היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעות פוליטיות על תקציבי רשויות מקומיות

עבודה מס' 020794

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת התקצוב לרשויות והקשר בין השתיכות פוליטית של ראש העיר לתקציב העיר.

3,404 מילים ,14 מקורות ,1991

תקציר העבודה:

מטרת המחקר היא לבדוק האם במידה וראש הרשות המקומית הינו מאותה מפלגה השלטת באותה עת בישראל מקבל תקציבים יותר גדולים מהממשלה לטובת העיר\רשות מאשר רשויות מקומיות אשר בהן ראש הרשות אינו מאותה מפלגה.
הנחת יסוד -אין שום גורמים אחרים היכולים להשפיע על תיקצוב הרשות: כמו דרישות האזרחים או דרישות מצד גורמים חיצוניים.
הנתונים הם נתונים שהרשות מפרסמת ואין אפשירות לחקור את מיהמנותם. אין הכוונה לנתונים כוזבים אלא לפעולות "קוסמטיות".

העבודה תסקור ראשית את נושא ההקצבות במדינת ישראל לרשויות המקומיות ואת תפקידהן; תסקור מספר תיאוריות בנושאי שירותי הרשות ולאחר מכן תבדוק אמפירית האם רשויות אלו מתוקצבות יותר מאשר רשויות אחרות.

ראשי פרקים
1.מבנה העבודה והצגתה
2.התיקצוב של רשויות מקומיות
3.מחקרים על תיקצוב רשויות מקומיות
4.המחקר
א.המטרה.
ב.השערות
ג.השיטה
ד.התוצאות

5.סיכום
6.ביבליוגרפיה

מקורות:

לאחר הבדיקה הכללית נחלק את הבדיקה לערים גדולות ולערים קטנות.
הבדיקה תעשה בשתי צורות:
1. בדיקת רגרסיה לינארית: אחד הקריטריונים המעניינים ברגרסיה הוא רמת הסבר (R בריבוע), כמובן אם תהיה מובהקת.
נבדוק לרמת מובהקות של 95%: F סטטיסטי בודק מובהקות של כלל המשוואה והוא חייב להיות גדול מ3.56-, אחרת כל המשוואה אינה מובהקת. אם המשוואה מובהקת יש להסתכל על כל ערך T של כל משתנה בלתי תלוי שהוכנס למשוואה. לפי דרגות החופש שיש לנו ערך T קריטי, היות ואין אנו יודעים את כיוון ההשערה הוא 2.064 על מנת
שנוכל לאמר כי הוא מובהק (בהתאם לדרגות החופש).
2. בדיקת קורלאציה-בדיקה הבודקת מתאם בין שני טורי משתנים. (קורלציה נעה בין 1 ל- -1 והיא השונות המשותפת מחולקת במכפלת סטיות התקן).
תוצאות
בשלב ראשון נבדקו קורלציות:
בבדיקת השנים 1984-78 נמצאו מתאמים שליליים בין כל תקציבי השנים לבין ראש העיר כלומר כאשר ראש העיר הוא מאותה מפלגה הרי התקציב נמוך יותר??!! המתאמים הם בסדר גודל של 10-12%.
לגבי התקופה 78-83 המתאמים חיוביים וגבוהים: 42% בשנת 78 ובשנת 80 25%.
מתאמים גבוהים ביותר נמצאו בבדיקה השלישית: בשנת 1983 נמצאו מתאמים של 50% וכן בשנים 1986-88. מתאמים אלו, יש לציין הינם גבוהים במיוחד כשמדובר בסדרה של משתני דמי.
לגבי המשתנים של 1989-90 נמצאו גם כן מתאמים חיוביים ברמה של 22-23%.
כלומר אנו רואים כי המשתנים מדורגים לפי שנים: בשנים הראשונות אנו מוצאים מתאמים שליליים- קרי הממשלה רוצה להעניק דווקא לישובים שאינן "בבעלותה", ואילו בשנים לאחר מכן אנו מוצאים מתאמים חיוביים, וגבוהים.
לאחר מכן נבדקו רגרסיות (C הוא קבוע המשוואה). התוצאות המובהקות היו:
משתנה מוסבר
משתנה מסביר
ערך T
ערך R2
F סטטיסטי
תקציב 77
ראש העיר
3.4
32
6.3
תקציב 78
ראש העיר וקבוע המשוואה
2.2
18.3
3.04
תקציב 83
ראש העיר וקבוע המשוואה
3.12
27
5
תקציב 85
קבוע המשוואה
6
15
2.4
תקציב 86
ראש העיר וקבוע המשוואה
3
27
5
תקציב 87
ראש העיר
3.1
29.7
5
תקציב 88
ראש העיר
3.55
35
7.3
למרות המתאמים גבוהים שנמצאו לעיל הרי לא כל המשתנים הללו מובהקים. בכל מקרה יש לשים לב כי כל המשתנים שנמצאו מובהקים סימנם חיובי, כלומר לא ניתן להוכיח "כלכלת בחירות" ע"י השלטון לערים שאינם "בבעלותו", אולם ניתן לומר, ברמת ודאות גבוהה כי השלטון דואג לבוחריו במידה מסוימת.
רמת ההסבר בכל משוואה (R בריבוע) נמצאת ברמה זו היות וברור כי ישנם משתנים נוספים, שאינם כלולים במשוואה, המסבירים את התקצוב.
בדיקה שניה היא בדיקת התקצוב לפני מועדי בחירות. לשם כך בדקנו ממוצעי התקצובים של כלל הרשויות ולהלן התוצאות:
(הממוצעים הובאו לבסיס 1990).
שנה
ממוצע
שנת בחירות
1975
7.08
-
1976
6.89
-
1977
11.2
+
1978
5.96
-
1979
3.72
-
1980
3.59
-
1981
0.59
-
1982
4.3
-
1983
3.96
+
1984
2.96
-
1985
0.30
-
1986
0.28
-
1987
0.24
-
1988
0.46
-
1989
0.45
+
1990
0.51
-
מכאן אנו רואים כי בשנות בחירות ממוצע כלל התקצוב של הממשלה לערים גבוה יותר מאשר האחרים.
סיכום
עבודה זו עסקה בנושאי רשויות מקומיות, תקצובן ותיקצובן הפוליטי. נמצא כי קיימת "דאגה" כלכלית לעריות אשר ראש העיר שלהן הוא ממפלגת השלטון.
דיון ברמה הפילוסופית של יעדי הרשות מעלה כי לממשלה לגטימציה חלקית לפעול בצורה זו. לדעת חוקרים השלטון מקומי לא נדון מעולם ברמה הפילוסופית כמו השלטון הארצי או הקהילתי היות והוא מחויב המציאות בכל מקום ומקום ותפקידיו, לרוב, זהים. האדלי מרשל מגדיר את הרשות המקומית כבעלת שלושה מאפיינים עיקריים:
1. פעילות באזור גיאוגרפי מצוצמם, בתחומי אומה או מדינה.
2. בחירה או ברירה מקומית.
3. הנאה ממידה של אוטונומיה לרבות סמכות להטיל מיסים.
המחבר נוטה לדון על שלטון מקומי במושגים של עוצמה המוצאת את ביטויה בחירות והשתתפות הציבור בשלטון. ארתור מאס ופאול אילווסיקר הגדירו בדיון העקבי והמקיף ביותר בנושא חלוקת העוצמה בשטח את ערכים הטבועים בשלטון המקומי והן: חירות שיוויון ורווחה.
הספק הראשון המתעורר אצל המחבר ביחס לשלושת הערכים הללו מתעורר בעיקבות השימוש במילה "שיוויון" כדי לתאר את מה שמתואר טוב יותר במילה "השתתפות". נכון כי מתכוונים לשוויון פוליטי יותר מאשר לשיוויון כלכלי או חברתי, אך עם זאת יש בעיה מיוחדת הנובעת משימוש במילה שוויון (כמו כן מתעוררת בעיה עם המילה רווחה).
לאור כל זאת המחבר מאמץ את "השילוש" של סטפן דופרה: חירות, השתתפות ויעילות.
כלומר: השלטון המקומי הוא מקביל לשוק החופשי וכל אחד יכול לבחור לעצמו את השלטון המקומי אליו הוא מעוניין להשתייך. ברור שהשלטון המקומי אינו אפקטיבי כמו השוק החופשי עצמו, אך אם פירמות פרטיות אינן יכולות לספק שירות מסוימים הרי שסיפוקו ע"י הממשל המקומי הוא שני במעלה, שכן השלטון המרכזי הוא בבחינת מאיים בכח
על חופש הפרט- אולם איום לגטימי. אי לכך הממשלה רשאית לעשות כרצונה בתוך הרשות המקומית. לגבי שנת בחירות אנו רואים כי בשנים בהן התקיימו בחירות התקציבים לרשויות הועלו.
ביבליוגרפיה
1. ד"ר גוטמן, הערות לעיניני השלטון המקומי בארץ, סוגיות בשלטון מקומי, אוניברסיטת בר-אילן, 1976.
2. גבאי מ. ,רוזביץ ש., "ניתוח דו"ח כספי בקבלת החלטות מוניציפאליות ע"י השלטון המרכזי", רבעון לכלכלה, מ"ד.
3. מבורך ברוך, "הנהנים מהגרעון בתקציבי הרשויות המקומיות", רבעון לכלכלה, 1981.
4. רוזביץ שמעון, "מחזור עסקים מוניציפאלי בישראל", רבעון לכלכלה, מס' 131.
5. הוועדה הממלכתית לנושאי שלטון מקומי (ועדת זנבר), דו"ח שלטון המקומי בישראל, מבוא.
6. רוזביץ שמעון, "פערי תיכנון וביצוע בתקציב הרשויות המקומיות", רבעון לכלכלה, 127.
7. בעיות בפילוסופיה של המוסר, האוניברסיטה הפתוחה, ת"א, 1980.
8. כשר נעמי, תורת המוסר, האוניברסיטה המשודרת, ת"א, 1982.
1.WALLACE E. OATES THE EFFECT OF PROPERTY TAXES AND LOCAL PUBLIC SPENDING ON PROPERTY VALUES J.OF. P.ECONOMY, 1969, PP.957-971.
2.ROLS J., RULS OF JUSTICE, N.Y, 1972.
3.H.O.POLANSKY THE EFFECT OF PROPERTY TAXES AND LOCAL PUBLIC SPENDING ON PROPERTY VALUES J.OF. P.ECONOMY, 1973 PP.994-1003.
4.GERSHON ALPEROVICH,THE ECONOMIC OF CHOICE IN THE ALLOCATION OF INTERGOVERNMENTAL GRANTS TO LOCAL AUTHORIES, PUBLIC CHOICE, 44 PP.285-296.
5.MUELLER C. DENNIS, PUBLIC CHOICE, CAMBRIDGE 1979.
6.ROSENBERG Y., "POLITICAL BUSINESS CYCLE", PUBLIC CHOICE, 12, 1985.
ד"ר גוטמן, הערות לענייני השלטון המקומי בארץ, עמוד 119.
אלעזר דניאל וקלכהיים חיים, השלטון המקומי בישראל.
מבורך ברוך, "הנהנים מהגרעון בתקציבי הרשויות המקומיות", עמוד 54.
MUELLER C. DENNIS, PUBLIC CHOICE, P.101.
IBID, P.102.
IBID, P.228.
RULES OF JUSTICE, P.8
RULES OF JUSTICE, P.7
IBID, P.120
IBID, P.139
IBID, P.89
הוועדה הממלכתית לנושאי שלטון מקומי (ועדת זנבר), דו"ח שלטון המקומי בישראל, מבוא.
1

תגים:

מקומית · רשות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעות פוליטיות על תקציבי רשויות מקומיות", סמינריון אודות "השפעות פוליטיות על תקציבי רשויות מקומיות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.