היישום אינו מחובר לאינטרנט

הערכת מרכזי למידה כגורם מסייע להעלאת מספר זכאי בגרות - במסגרת פרויקט שיקום שכונות

עבודה מס' 062462

מחיר: 663.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר שבוצע באמצעות שאלונים, ראיונות ותצפיות.

16,049 מילים ,46 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
פרק 1 - מבוא
1.1 פרוייקט שיקום שכונות - כללי
1.2 שיקום שכונות - בהיבט החינוכי
1.3 פרויקט "תנופה" - רקע
פרק 2 - סקירה ספרותית
2.1 פרוייקט שיקום והתחדשות השכונות ותרומתו לחינוך ולהשכלה באזורי מצוקה
2.2 בין שוויון למצוינות
2.3 הערכה
2.4 מטרות ההערכה
2.5 שינוי
2.6 עבודת צוות
2.7 הדרכה
פרק שלישי - מערך המחקר
3.1 רציונאל
3.2 מטרת המחקר
3.3 שאלות המחקר
3.4 כלי המחקר
3.5 מתודולוגיה
פרק רביעי - ממצאים
4.1 תצפיות בשיעורים
4.2 תצפית בישיבת צוות
פרק 5 - דיון ומסקנות
פרק שישי - סיכום, מסקנות והמלצות
בבליוגרפיה
נספחים
נספח מס' 1 - שאלות הראיון עם המורות
נספח מס' 2 - שאלון לתלמיד
נספח מס' 3 - שאלות הראיון עם מנהלת בי"ס

הרציונל:
מרבית תוכניות ההתערבות של פרוייקט שיקום השכונות בתחום החינוך התמקדו בגיל הרך,
בילדים, בהוריהם ובבתי ספר היסודי.
למרות זאת הנתונים הראו שהישגי התלמידים במסגרת פרוייקטים אלו אינם מגבירים את אחוז
הזכאים לתעודת בגרות.
כידוע, תעודת בגרות מהווה בחברה הישראלית כרטיס כניסה ללימודים אקדמאים ולרבים
ממקצועות בעלי יוקרה חברתית.
כתוצאה מכך הוחלט ע"י אגף שיקום שכונות חברתי להפעיל תוכנית "תנופה" לקראת בגרות.
הנתונים למוביליות חברתית עשויים להיפתח דרך התקדמות בתחום ההשכלה ו\או התעסוקה.
במקרה שלנו אנו נעסוק בתחום ההשכלה.

במחקר זה ינסה החוקר לבדוק כיצד נתפסת הערכת מרכזי הלמידה ע"י ההנהלה וגם ע"י
התלמידים, כיצד היא מבוצעת ומיושמת וכיצד תהליכי שינוי גורמים לקידום הנושא, התבטאותם
בשטח. כל זה ייבדק במסגרת פרויקט שיקום שכונות הבא לשפר את תנאי החיים מכל ההיבטים
באזור הנתון.

סקירת ספרות
הנושא העיקרי שייסקר בסקירת הספרות מתייחס לפרויקט שיקום השכונות כנושא כללי ולנושא
החינוך ולהעלאת מספר הזכאים לבחינות הבגרות בפרט באזור הדרום, ספציפית. נושאים
רלוונטיים שייסקרו בסקירה הספרותית יתייחסו לביה"ס בו נלמדת התוכנית, למבנה התוכנית,
לתוכניות ההערכה, לצוות העובד, ההדרכה והשינוי.

מטרת המחקר
לבדוק האם כתוצאה מהפעלת התוכנית הספציפית השתפרה יכולת המוביליות החברתית של צעירי
השכונות ומספר זכאי הבגרות עלה. המטרה היא לבדוק כיצד ההערכה משפרת את יכולות התלמיד
ומכשירה אותו לתפקד בחברה בה ההשכלה היא כלי בסיסי להצלחה. תוכניות תנופה עשויות לפתוח
בפני ילדי השכונות אופקים חדשים שהיו נסגרים אילולא השיגו תעודת בגרות.

שאלות המחקר
1. מה תרומתו של מרכז למידה להעלאת מספר זכאי הבגרות בשכונות?
2. האם האוכלוסייה המשתתפת במרכזי הלמידה אומנם תושבי השכונות?
3. האם קיים קשר בין תוכניות הלימוד ושיטות ההוראה במרכזי הלמידה לבין אלו בבתי הספר
של התלמידים?
4. האם תהליך הלמידה נמצא תחת מודל פיקוח וליווי פדגוגי?
5. מהי מידת שביעות רצון של הלומדים במרכזי הלמידה?
6. האם נצפה שיפור בציונים במקצועות הנלמדים וברמת הביטחון עצמו של התלמידים.

שיטת המחקר
המחקר מתבסס על מחקר איכותי מתוך רצון לבסס את המחקר על אינטראקציה הקיימת בין
החוקר למשתתפים המחקר: מורים, תלמידים והנהלה.
באמצעות המחקר האיכותי ניתן יהיה להעריך את המציאות הקיימת בנתיבות בשני בתי הספר
התיכוניים במקום, תוך בדיקת המשמעויות והיישום ולהמליץ המלצות לשינוי ושיפור.

כלי המחקר
במחקרי בוצעו ראיונות, תצפיות ושאלון .
1. בוצעו 15 ראיונות פתוחים לפי החלוקה הבאה:
(2) (-) ראיון עם 2 מנהלים
(3 (- ראיונות עם מורים
(10 (- ראיונות עם תלמידי שכבת התיכון הלומדים במסגרת התוכנית.
2. יבוצעו תצפיות לפי החלוקה הבאה: (5 סה"כ(
(3 (- תצפיות בכיתות ט - י"ב.
(1 (- תצפית בישיבת מורים המלמדים בתוכנית הספציפית.
(1 (- תצפית בישיבת הדרכה.
3. מולא שאלון ע"י 10 תלמידים.

שדה המחקר והאוכלוסיה הנחקרת
המחקר נערך ב2 - בתי ספר תיכוניים בעיר נתיבות.
אוכלוסיית המחקר כללה 5) 10 בנים ו5- בנות) תלמידים מכיתות טי - י"ב, מורות ו2 - מנהלי בית
הספר. לחוקר נגישות בתוקף היותו מנהל שיקום שכונות ביישוב.

מגבלות המחקר
1. המדגם יחסית קטן.
2. יש נחיצות למיקוד רב.
3. על המחקר להיות תקף פנימית.
4. יש צורך לשמור על אובייקטיביות מכיוון שהחוקר מעורב במערכת.
5. תוצאות המחקר יכולות להיות לא רלוונטיות לגבי בתי ספר אחרים באזורים אחרים.
6. משך המחקר אינו ארוך דיו.
7. חוסר וודאות לגבי מהימנות תשובות המשתתפים במחקר.

עיקרי הממצאים
1. בשני בתי הספר הנחקרים קיימת התייחסות לנושא חשיבות ההכנה והזכייה בתעודות הבגרות,
אולם קיים הבדל, כאשר בבית ספר האחד רמת התלמידים גבוהה בהרבה בהשוואה לבית הספר
השני הדתי בו לומדים תלמידים שלא פנו לישיבות דתיות.

2. קיים צורך בשינוי מתודולוגי ושינוי גישה מכיוון שעדיין יש צורך בתגבור וחינוך רב במקצועות
לימוד שקיים חשש שלא יצליחו בהם בבחינות הבגרות (בעיקר במתמטיקה, אנגלית ולשון).

3. תוכנית "התנופה" אינה מהווה תחליף למערכת הבית ספרית הקבועה שיש לה יעדים
לימודיים, ערכיים והעשרתיים לכלל התלמידים. היא מהווה התערבות זמנית במקצועות אלה על
מנת שבית הספר יעבור שינוי יש צורך להתייחס לתוכנית כאל קבועה ולא זמנית. יש ללמוד במסגרת
התוכנית את כל תקופת בית הספר התיכון.

4. התוכנית מיושמת בסך הכל בהצלחה אם כי יש מקום לשיפור כאשר ההמלצה היא לשלב את
התוכנית במסגרת יום הלימודים הרגיל ולא כתוספת אחר הצהרים ובשעות הערב.

מקורות:

אדלר, ח. (1985): אינטגרציה בבתי-הספר והפתחויות במערכת החינוך בישראל, ביהודה אמיר, שלח שרוור. בן-ארי (עורכים): אינטגרציה בחינוך, עם עובד, תל אביב.
אורנר, א' (1993). משאבי אנוש. קרית ביאליק: אח.
אלוני, נ' (1999). טיוטא: תקנון אתיקה מקצועית לעובדי חינוך והוראה. מתוך: משולם, י' (1999) (עורך). ניתוח פיתוח והערכה של התנסות מקצועית (מקראה).
2. אלתרמן, ר. וארזה צ'רצ'מן (1991): התוכנית לשיקום השכונות - הניסוי הגדול ולקחיו, עקד מוסד נאמן, הטכניון, חיפה.
אור, ל (1983). מהימנותן של בחינות הבגרות. מגמות, יב.
בנטואיץ, י' (1963). בחינות הבגרות והערכת השיגים בבית הספר התיכון. מגמות, יב.
ברוש-ויץ, ש'(1999). שיטה חדשה במבט פדגוגי. רמת אביב: מט"ח.
בר חיים, א', ורדי, י', הופשטטר, ה' (1998). הדרכת עובדים. מתוך: ניהול משאבי אנוש. יחידה 8.1. ת"א: אוניברסיטה פתוחה.
בירנבוים, מ' (1994). שאלון העדפות הערכה. בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב.
גלוברזון, א' גלוברזון, ש' (1995). בקרה והערכה בארגונים. ת"א: רמות.
גלוברזון, א', כרמי, ע' (1988). אנשים בארגון-ניהול משאבי אנוש. תל אביב: ספרית המנהל.
דר, י. נ. רש ור. ארחורד (1988): הישגים לימודיים בחטיבת הביניים בהבנת הנקרא ובמדע, המכון לחקר הטיפול בחינוך, האוניברסיטה העברית, ירושלים.
הופשטטר, ה', בר-חיים, א' (1988). עבודה והנעה. מתוך: נהול משאבי אנוש. אוניברסיטה פתוחה. יחידה 3.
ווקר, ג' (1983). תכנון משאבי אנוש. הרצליה. עתרת.
חובב. ח' והימברג, ס' (1996) "תנופה לקראת בגרות". משרד השיכון והבינוי.
טופלר, א' (1973). הלם העתיד. ת"א: עם עובד.
כרמון, נעמי, (1989), שיקום שכונות בישראל, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל. ערד, שמואל נאמן,. שי. שץ ודוכין ר. (1980). פיתוח מדד לאיכות חיים, ירושלים, מכון ישראלי למחקר חברתי שימושי.
כרמון, נעמי (1990), שיקום שכונות בישראל - והערכת תוצאות, עקד שמואל נאמן, הטכניון, חיפה.
לם, צ' (1973). ההגיונות הסותרים בהוראה. ת"א: עם עובד.
נבו., דוד (1989), הערכה המביאה תועלת - הערכת פרוייקטים חינוכיים וחברתיים, מסדה, תל-אביב.
נבו, ב'. (1980). בחינות הבגרות: אסופת מאמרים. תל אביב. עם עובד.
סואן, ד. (1993), על פרוייקט שיקום שכונות. תרומתו לחינוך ולהשכלה באזורי מצוקה. מאמר, רבעון החינוך וסביבתו.
סמילנסקי, משה (1957): "הבחינה החברתית של מבנה החינוך בישראל", מגמות, ח', 4.
סמילנסקי, משה (1973): ""התמודדות מערכת החינוך עם בעיותיהם של ילדים טעוני - טיפוח",אורמיאן (עורך): החינוך בישראל, משרד החינוך והתרבות, ירושלים.
פוקס, א'. (1989) מרכזי למידה בכיתה. תל אביב. צ'ריקובר.
פוקס, א., (1995). שינוי כדרך חיים במוסדות חינוך. תל אביב. צ'ריקובר.
פלד, אלעד (1984): "אידיאולוגיה ועוצמה פוליטית - מולידיה של מדיניות חינוך: קווים במדיניות חינוכם של ילדים מקופחי - חינוך בישראל 1980-1940 "מגמות, כ"ח, 369-355.
צבר בן יהושוע, נ'., (1997). המחקר האיכותי. גבעתיים: מסדה.
צבר בן יהושוע, נ'., גיבתון ד' (1995). דרושים: מכוונות לידע וקוד אתי. מתוך: חינוך וחברה - המורה בין שליחות למקצוע. אוניברסיטת תל אביב.
קולא, ע', גלובמן, ר' (1994). להיות מנהל ולהצליח. תל אביב: רכס
רונן, ד. (1987), מנחה הדיון "החינוך בישראל בין שוויון לבין מצוינות", סקירה חודשית, 36, 11-10, 23-3.
שי.ש, ודוכין, ר. (1980). פתוח מדד לאיכות חיים. ירושלים. מכון ישראלי למחקר חברתי שימושי.
שרן, ש', שחר, ח' (1990). ארגון ועבודת צוות במוסדות חינוך. י-ם ות"א: שוקן.
Alterman, R.N. Carmon, M. Hill (1984). "Integrated Evaluation". Socio Economic Planning services. 18, (6), 77-98.
Alexander, Ernst (1980). Neighborhood Renewal in Israel. History and Content. Working paper No. 8, Haifa. The S. Newman Institute for Advanced Studies in Science and Technology. Technion, 44-86.
Backhard, R., (1989). Organization Development Strategies Models. Addison -Wesley, pub. Co. reading. Mass.
Brinkerhoff, R. O. (1993). Program Evaluation: a Practitioners Guide for trainers and Educators: A Sourcebook.
Coleman, Richard. (1994). Citizen Participation and the urban Policy Process. Lexington, Mass. Lexington Books, 2 -34.
Darling-Hammond, L. (1997). The Right to learn. A Blueprint For creating Schools that work. California, Jossey-Bass
Davis, O. Whinston, A.B (Winter 1961). Economics of Urban Renewal. Law and Contemporary Problems, 26, 105 - 117.
Downs, A. (1981). Neighborhood and Urban Development. Washington, DC: The Brookings Institutions, 23-36.
Hoffman, Charles. Project Renewal: Community and Change in Israel. Jewish Agency Publishing. Halberstadt Communications. Jerusalem.
Rotenberg, J. (1985). Urban renewal programs. In R. Dorfman (Ed.). Measuring Benefits of Government Programs, Washington, DC: The Brookings Institution.
Scriven, M. (1991). Educational Thesaurus. (4th ed.) Newbury Park, California, Sage Publications.
Stecher, B. M Davis, W. A. (1991). How to Focus on Evaluation. California, Sage Publications.
Stuffelbeem, D,L. (1971). An Introduction to the PDK Book. Educational Evaluation and Decision Making: educational Evaluation: Theory and Practice.נספחים

תגים:

הערכה · וההעשרה · חברתית · לימוד · מוביליות · מרכזי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הערכת מרכזי למידה כגורם מסייע להעלאת מספר זכאי בגרות - במסגרת פרויקט שיקום שכונות", סמינריון אודות "הערכת מרכזי למידה כגורם מסייע להעלאת מספר זכאי בגרות - במסגרת פרויקט שיקום שכונות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.