היישום אינו מחובר לאינטרנט

אלימות במשפחה

עבודה מס' 062332

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השפעתה על ההישגים בלימודים של הבן\ת קורבן לאלימות זו. עבודת מחקר איכותית וכמותית.

12,947 מילים ,28 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

מבוא
א. הצגת הנושא
ב. מטרות העבודה
ג. שאלות המחקר
ד. שיטת הצגת העבודה
סקירת ספרות
א. פגיעה בילדים - הגדרה ותיאור
ב. דרכים לזיהוי פגיעה בילדים
1. סימני היכר לפגיעה גופנית
2. סימני היכר לפגיעה נפשית
3. סימני היכר לפגיעה מינית
ג. מאפיינים של הורים מכים - האם בכלל ניתן לזהותם
ד. השפעת הפגיעה על הילדים
1. המישור ההתנהגותי
2. המישור הרגשי
3. המישור הקוגניטיבי
ה. הנתונים
ו. השפעת האלימות במשפחה על הדימוי העצמי של הקורבן
ז. הנחת יסוד
ח. השערות המחקר
מערך המחקר והשיטה
א. מטרות המחקר
ב. שאלות המחקר
ג. רציונאל המחקר
ד. שיטת המחקר
ה. כלי המחקר
ו. אוכלוסיית המחקר
ח. מהלך המחקר
יא. שיטת עיבוד נתוני המחקר
יב. אנונימיות

הממצאים
א. הקשר בין התעללות לבין דימוי עצמי
ב. ממצאי מחקר כיתה ה 1/
ג. ממצאי מחקר כיתה ה 2/
ד. ממצאי מחקר כיתה ו 1/
ה. סיכום ממצאי אוכלוסיית המחקר
ו. ממצאי הראיון עם העובדת הסוציאלית
דיון
א. סיכום הממצאים
ב. הטיפול בקורבנות
ג. טיפול בילדים עדים\קורבנות לאלימות במשפחה
ד. המשכיות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים
נספח א' - שאלון לתלמיד
נספח ב' - תיאור הקורבנות ע"י העובדת הסוציאלית


מבוא
א. הצגת הנושא
תופעת האלימות בחברה בכלל וכלפי ילדים בפרט, מחייבת תשומת לב, ערנות והתייחסות מרבית שוטפת מצדנו כאנשי חינוך כמו מצד גורמי רווחה אחרים, גורמי חוק, וגורמים המופקדים על הסדר הציבורי. ההתמודדות עם בעיית ההתעללות כלפי ילדים במשפחה הנה קשה ומורכבת מבחינה מקצועית אך עלינו כאנשי חינוך לפעול ולעשות, יחד עם גופים ואנשי מקצוע נוספים, למציאת גישות, שיטות וכלי התערבות טיפוליים טובים ויעילים למשפחה. מחד, חריפות והיקף בעיית המשפחות המתעללות שבהן דפוסי אלימות ומאידך, הערך המרכזי של הבטחת שלומם הפיסי, הרגשי והנפשי של ילדים בהן, מחייבת הצבת אוכלוסייה זו בסדר עדיפות גבוה בלשכות לשירותים חברתיים. הן במישור הייעוץ והטיפול והן במישור התיווך ומתן סיוע בשירותים תומכים. (אליצור, (1981
אנו כאנשי חינוך, עשויים להיות הראשונים להיתקל בילדים שהם קורבנות להתעללות במשפחה, שומה עלינו לאתר את הילדים\קורבנות במסגרת הבית ספרית ולדווח עליהם לשירותי הרווחה. על פי דיווח בעיתונות (ידיעות אחרונות, דצמבר 2000) על היקף התופעה מסתבר שבמרוצת שנת 1999 התלוננו 27.000 ילדים על התעללות לסוגיה (מינית, נפשית ופיזית) לעומת 21.700 בשנת 1998. עליה מדאיגה זו מלמדת על היקף חריפותה של הבעיה. משרד החינוך נרתם להגמדתה של הבעיה ע"י הפצת חוברת הדרכה חדשה שתסייע למורים לאתר ילדים - קורבנות התעללות, משרד החינוך מזהיר ומתריע סביב קשר השתיקה של הקורבנות1 ומחייב את תשומת ליבם של המורים לאתר באופן יזום את הילדים נפגעי התעללות. (חוזר מנכ"ל, (1997

ב. מטרות העבודה
לבדוק קיום מתאם בין אלימות כלפי הילד במשפחה לבין הדימוי עצמי השלילי שלו.
לבדוק באם הישגיו הנמוכים בלימודים של התלמיד הם תוצאה להיותו קורבן לאלימות במשפחה, במגמה לאתר באופן יזום את הילדים נפגעי האלימות ולדווח עליהם לשירותי הרווחה לשם טיפול.

ג. שאלות המחקר
1.האם קיים מתאם בין משתנה התעללות המשפחה לבין משתנה דימוי עצמי שלילי של קורבן ההתעללות.
2.האם קיים קשר בין ההישגים הנמוכים של התלמיד לבין היותו קורבן.

ד. שיטת הצגת העבודה
סקירה תיאורטית: הסקירה תהיה מתומצתת ותכלול מחקרים ומאמרים של השנים האחרונות הדנים בנושא התעללות במשפחה ודימוי עצמי.
מחקר שדה:
·אבצע מחקר שדה בקרב 30 תלמידי (כיתות ה'-ו) מבית הספר היסודי בכפר מנדא (10 תלמידים מכל כיתה). התלמידים אשר שימשו כאוכלוסיית המחקר נבחרו בקפידה ע"י מנהל בית הספר והמחנכות. מכל כיתה נבחרו 10 תלמידים 20 תלמידים מכיתות ה', 10 תלמידים מכיתות ו' שהשיגו את ממוצע הציונים הנמוך ביותר בסוף השנה.
·התלמידים השיבו על שאלון המחקר אשר בדק את הדימוי העצמי שלהם ואם היו קורבנות להתעללות מכל סוג.
·מפגש ראיון עם העובדת הסוציאלית של כפר מנדא לצורך העברת שמות הילדים אשר תוצאות המחקר חושפים כי הם קורבנות לאלימות המשפחה, על-מנת לעמוד על דרכי טיפולה.
____________________
1בכל מקום בעבודה שיוזכר "קורבן" או "קורבנות" הכוונה היא לתלמיד או תלמידים שהם קורבנות להתעללות
במשפחה מכל סוג.

מקורות:

או'הגן, ק. (1993). התעללות רגשית ופסיכולוגית בילדים, חיפה: אח.
איילון, א. (1999). התעללות בילדים במשפחה - סקירת ספרות מקצועית, ירושלים: מכון הנרייטה סאלד, המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות, מרכז המידע במדעי החברה.
איילון, ע. צימרין, ח. (1990). ילדות כואבת: מבט שני על ילדים מוכים. תל-אביב, ספרית הפועלים.
אליצור, א. (1981). הטיפול המשפחתי: עקרונות ודרכי יישום, רופא המשפחה, י(2), עמ' 161-166.
בראל, צ. (1996) פסיכולוגיה חינוכית. אבן יהודה: רכס הוצאה לאור.
ברגמן, ז. וויצטום, א. (1995). חטיפך ילד בידי הורה והתסמונת של התנכרות להורה.
בשן, ע. (2003). "מלכודת-מה לעשות במקרה של אלימות במשפחה", מראות המשטרה , משטרת ישראל.
זיו, א. (1981). פסיכולוגיה בחינוך . תל-אביב: אוניברסיטה פתוחה, (יח' 2 - 3, 5, 7-8).
זיו, א. (1993). פסיכולוגיה - מדע הבנת האדם, עם עובד תל-אביב.
חוזר מנכ"ל מיוחד א'. (ספטמבר 1997). הד החינוך, עמ' 29.
חוזר מנכ"ל מיוחד ט"ז. (דצמבר 2000) אורחות חיים במוסדות החינוך: אלימות. יצירת אקלים בטוח וצמצום האלימות במוסדות החינוך.
טיאנו, ש. (עורך), (1997), פסיכיאטריה של הילד והמתבגר. תל-אביב, שוקן מו"ל.
לב-ארי, ר. (1980). שילוב גורמים פסיכולוגיים וסוציולוגיים, בתוך: ש. אור (עורכת), על אלימות ואל-אלימות, ת"א: אגוד העובדים הסוציאליים בישראל, עמ' 347-344.
סולברג, ש. (1994). הפסיכולוגיה של הילד והמתבגר. ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י. ל. מגנס.
סולימאן, ד. (1999), "אלימות במשפחה והשפעתה על התנהגות אלימה בין ילדים בביה"ס". (מנחה: ד"ר רונדה סופר), חיפה, מכללת גורדון לחינוך.
סיאנו, י. (1997). "תהליך טיפול באמצעות יצירה והבעה בגישה הפנומנולוגית במתבגר שעבר טראומה נפשית" עבודת מ.א. אוניברסיטת חיפה.
פז, ש. (12.12.2003). "זהירות הורים", מעריב מהדורת יום חמישי.
צימרין, ח. (1985). ילדים מוכים - בעיה רבת פנים, ת"א: פפירוס.
קדמן, י. (1999). התעללות בילדים בישראל: הערכות לשיפור מערך השירותים בתחומי המניעה, האיתור, הטיפול ואכיפת החוק, בתוך: בן-אריה וציונית (עורכים), ילדים בישראל על סף האלף הבא, המועצה הלאומית לשלום הילד, עמ' 162-151.
Kaufman, I. (1962). Psychiatric Implication of physical Abuse of children, in: protecting The batter child children's division, the American human association New York.
Morris, M.G. and Gould, R.W. (1963). Role reversal. A concept in dealing with neglected - battered child syndrome, The neglect - battered child syndrome, New York. Child welfare league of America.
Ray, R. (1991). Consequences of parental illness on children social work.
Zimrin, H. (1984). Do nothing but do something. The effect of human contact with the parent an Abused behavior, British Journal of Social work.
Garbarino, J., Guttman, E. & Sedey, J. (1986). The psychologically battered child, San-Francisco: Jossey-bass.
Kempe, C.H. (1973). A practical Approach to the protection of the Abased chills and rehabilitation of the Abusing parent, Pediatrics, 51, pp. 804-812.
Pynoos, R.S., Eth, S. (1986). Witness to violenc: The Child Interview. Journal of the American Academy of child Psychiatry, 25, 306-319.

תגים:

הורים · ילד · אמא · אבא · התעללות · אלימות · חינוך · מורים · מורה · מכה · מכות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אלימות במשפחה", סמינריון אודות "אלימות במשפחה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.