היישום אינו מחובר לאינטרנט

בעד יום לימודים ארוך

עבודה מס' 062312

מחיר: 603.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ההשפעה שיש לתוכנית יול"א בגן הילדים על הדימוי העצמי של הילדים בגן.

13,501 מילים ,49 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

יום לימודים ארוך או יול"א הוא נושא חשוב שיש להקדיש לו את מירב שימת הלב, מכיון שמדובר בחינוך ילדינו ועתיד בנינו במסגרות חינוכיות שונות ובקונטקסטים להם נודעת חשיבות מקסימלית.
להלן העקרונות הפדגוגיים הקשורים ליול"א:
שבוע לימודים בן 41 שעות לתלמיד משמעו הארכת משך הלימודים של כל תלמידי הגן במסגרת הגנית.

הארכת משך הלימודים מחייבת שינוי באופן ניצול הזמן (סדר היום), העשרת התכנים הלימודיים חינוכיים והטמעה של מגוון תכנים עדכני וחדשני.

הארכת יום הלימודים מהווה זרז לארגון מחדש של תוכניות הלימוד ושיטת ההוראה על מנת לאפשר התייחסות דיפרנציאלית לתלמידים, לצורך פיתוח יכולתם הרגשית והקוגניטיבית, להעשרתם, לשיפור הישגיהם הלימודים ולשיפור האקלים בגן.

מכלול 41 השעות מהווה מקשה אחת (ולא שתי יחידות נפרדת) כך שיום הלימודים מתקיים ברצף, המשלב פעילויות חינוכיות בהתאם לצורכי התלמידים.

אחריות צוות הגן בכלל וגננת אם בפרט היא על כל שעות הלימודים.

כל הפעילויות החוץ קוריקולריות (כגון תגבורים, מועדוניות, חוגים) פועלות כחלק ממהלך יום הלימודים בגן או לאחר שעות הלימודים.

במסגרת עבודה זו תיבדק ההשפעה שיש לתוכנית יול"א בגן הילדים על הדימוי העצמי של הילדים בגן בשלושה תחומים והם:
1. תחום ההישגים
2. התחום החברתי
3. הדימוי העצמי האישי

מטרת המחקר היתה לבדוק באם קיים הבדל בין ילדי גן רגיל בהתייחס לשלושת הפרמטרים שננקבו למעלה, לבין ילדים הלומדים במסגרת תוכנית יול"א, ולהתמקד בהבדל זה, סיבותיו והפתרונות שניתן להעלות ולהמליץ בעתיד בהתאם למימצאי המחקר.

כלי המחקר שנבחר היה שאלון דימוי עצמי שחולק לארבעה תתי תחומים:
1. הישגים
2. חברתי
3. אישי
4. משפחתי

מספר הנבדקים היה 100 ילדים בגיל הגן שחולקו לשתי קבוצות:
א. קבוצת ניסוי - שכללה 50 ילדים הלומדים בגן בו יש תוכנית יום לימודים ארוך - יול"א. 10 ילדים נדגמו מ-5 גנים שונים.

ב. קבוצת ביקורת - שכללה 50 ילדים הלומדים בגן רגיל בו אין מתקיימת תוכנית יום לימודים ארוך. מספר הילדים שנדגמו היה 10 ילדים מ-5 גנים שונים.

תוכן הענינים:
הקדמה
1. מבוא
1.1 הצגת הבעיה
1.2 הגדרות יום ארוך
1.3 סוגי גני ילדים
2. סקירה היסטורית
2.1 שלבים בהתפתחות החינוך הבלתי פורמלי בישראל
2.2 יום לימודים ארוך בעולם
2.3 יום לימודים ארוך בישראל
2.4 מודלים ליום לימודים ארוך
2.5 הנחות יסוד ליום לימודים ארוך
2.6 יתרונות יום הלימודים הארוך
2.7 חסרונות יום הלימודים הארוך
2.8 יתרונות הורים
3. רקע תיאורטי
3.1. שינוי
3.1.1 גורמים הקשורים בפרט
3.1.2 גורמים הקשורים בשינוי
3.1.3 גורמים הקשורים במערכת
3.1.4 גורמים הקשורים במקצוע
3.1.5 פער ביצוע
3.1.6 חלופות ארגוניות
3.1.7 הקצאת משאבים
3.1.8 גורמי השינוי
3.1.9 סוגי השינויים הארגוניים
3.1.10 סבות ומניעים להתנגדות
3.1.11 אופני התמודדות
3.2 מוטיבציה
3.3 קבלת החלטות
3.4 הערכה
3.5 הדרכה
4. המחקר
4.1 מטרת המחקר
4.2 שאלת המחקר
4.3 השערות המחקר
4.4 משתני המחקר
4.5 הליך המחקר
5. תוצאות
6. דיון
7. סיכום
8. ישומים חינוכיים
9. רשימת גרפים
10. רשימת טבלאות
11. ביבליוגרפיה
12. נספח

מקורות:

אביגור, א'. (תשכ"ה), "מחצית שנת עבודה בבי"ס ליום לימודים ארוך". אורים, כ"ב, חוברת א', מע' 24-20.
אלבוים - דרור, רחל (1993), מאפיינים ארגוניים של מערכת החינוך, עמ' 45-44.
אלבוים-דרור, רחל (1993), שלוש אסכולות בתורת המינהל ומיעהל החינוך בתוך: אלבוים-דוד, ר. מדיניות ומינהל תיאוריה וישומים בחינוך, מגנס, עמ' 131-116.
אלון, יגאל. (1973), דברי שר החינוך והתרבות בכנסת השביעית, מושב רביעי.
אלון, יגאל (1974), דבריו, כפי שהם מופיעים בחוברת "יום חינוך- ארוך-יסודי, פגישה של חברי הוועדה המלווה על מנהלי בתי-הספר והמפקחים בת"א, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך והתרבות, ירושלים.
אנדרסון, ג.ג. (1991). כללי הבירוקרטיה - נושאי הסמכות של הארגון. בתוך: מדיניות ומינהל, עמ' 115-92.
בלם, נ. (1992). התכנית להפעלת יום חינוך ארוך: היבטי עלות וכוח אדם. ירושלים. המרכז לחקר מדיניות חברתית, יוני, עמ' 38.
גזיאל, ח. (1987). מדיניות החינוך על פרשת דרכים - בין שינוי לבין המשכיות: החינוך בישראל בעשור האחרון. מכון לחקר מערכות חינוך, עמ' 119-117, ירושלים.
גלוברזון, ש. ושטוב, א. (1996). ניהול פרויקטים, צ'ריקובר, ת"א.
הרץ-לזרוביץ, ר., שלמה שרן (1995). מורים ותלמידים בתהליכי שינוי, הוצאת רמות, אוניברסיטת ת"א.
זכאי, ד. יוסף גליקסון (1998). יסודות הפסיכולוגיה הקוגניטיבית , האוניברסיטה הפתוחה יחידות 2-1.
טופלר, א. (1970). הלם העתיד, הוצאת אופקים, עם עובד.
ידלין, אהרון. (תשל"ז), דבריו, כפי שהם מופיעים בחוברת "כנס מפקחים ומנהלים ביוח"א לסיכום הניסוי", משרד החינוך והתרבות, ירושלים.
כספי, א. (1999). שינוי ופיתוח ארגוני, ר"ג, אוניברסיטת בר-אילן.
נבו, ד. (1989), הערכה המביאה תועלת/הערכת פרוייקטים חינוכיים וחברתיים, הוצאת מסדה.
סמואל, י. (1990). ארגונים, מאפיינים, מבנים, תהליכים. אוניברסיטת חיפה, עמ' 59-46.
ענבר, ע. (1990). דגמים למיקוד למידה תוך תהליכי התבנות. הלכה למעשה בתכנון לימודים. אשנב, 10, עמ' 100-114.
פוקס, א. (1995). שינוי כדרך חיים במוסדות חינוך, הוצאת צ'רוקובר, "גומא".
שרן ש. (1991). ארגון ועבודת צוות במוסדות חינוך. שוקן, ירושלים ות"א, עמ' 107-133.
גולן, אבירמה (1996). "מי צריך יום ארוך"?, עמ' 15, הארץ.
לוין, ג. (1997). "לשוחח עם ילדים",הד הגן, עמ' 385-391.
פישביין, יעל (1991), "דרושים הורים שהולכים עד הסוף", עמ' 13, דבר.
Armstrong, T., (1996). Multiple Intelligences in the Classroom - Applicable Guide. The Bronco Weiss Institute for Thought Promotion and Nurturing.
Avi Zedek, T.; Ravid, A.,(1995), "The Part of the Principal in the Intuition of Activities and the Operation of Study Programs in the School", Reflections in Management and Educational Organization, Vol 12, pp. 86-106.
Brown, C. Peck, J. (1991).Approaches to Adminstrative Training in Education. Albany, State University of NY.
Carlson D. (1997), Explorations in Managerial Talent, Pacific Palisades, Galif: Good Year .
Combs, E. (1991). The scientific Analysis of Personality. Harmondsworth, Middlesex, Penguin Books.
Cornis, C. (1996). Family Choice arrangements and Change in schools: a review of the literature. Review of Educational Research, vol. 55(u)pp. 435-467.
Downs, A. (1997). Neighborhood and Urban Development. Washington, DC: The Brookings Institutions, 23-36.
Drucker, D. (1996). The School as aFormal Organization. Im: J.G. March (ed). Handbook of Organizations. Chicago: Rand, McNally Comp.
Festinger, Leon (1984). Theory of Cognitive Dissonance. Stanford: Stanford UP.
Fullan, A. Firestone, S. (1993). The Meaning of Educational Change, New York, Columbia University, pp. 30-46.
Glathorn, J. 1994). The Legacy of the theory Movement: Learning from the new Tradition, in Murphy, J. Hallinger, P. (eds.) Approaches to Administrative Training in education, pp. 45-64, Albany State University of NY.
Godland, C. Anderson, P. (1996). Teaching - a profession, art, workmanship?, Open University, Tel Aviv.
Hall R., Hord, P. (1997). Overcoming Resistance to Change. Personneal Psychology, 38.
Hannan, G. Freeman, E,(1994), "Style Structure and Setting in Organizations - 46 National Leadership", Administrative Science Quarterly 26, pp. 1-19.
Herz-Lazarovitch, R.,( 1992) To Learn in an Active Classroom, The Haifa University, The Ministry of Education.
Hoowood, L. (1999). "Style Structure and Setting in Organizations - 46 National Leadership", Administrative Science Quarterly 26, pp. 1-19.
Jennyce R, Mann. D (1990). Predicting Organizational Effectiveness with a Four Factor Theory of Leadership. Administrative Science Quarterly, 11 (2), pp. 238-263.
Joyce, T. Showers, N. (1990)." Methodological, Measurement and Conceptual Problems in the Study of Intructional Leadership. Educational Evaluation and Policy "Analysis. 10 (2). Pp.: 117-139.
Lawler,R (1997). Artificial Intelligence Education. Intellect Books of UK.
Pati, E.,(1994) Resisting Change, London: The Falmer Press.
Resnick, D. ( 1997),"The Learning Class in the System", Reflections in Education 35.
Salsbury A. (1993) Organizational climate and Change - a causal model, Schoss Foresman Company, Glennview
Sarson, T. (1994) Management of Organizational Behaviour. Prentice -Hall, New Jersey..
Scriven, M. (1987) Evaluation: A Study Guide for Educational Administrators , Nova University.
Scharkanski, N. (1987). School Focused Staff Development, London: The Falmer Press.
Ticy, G.,(1993), Organizational Theory: Integration Structure and Behavior, New Jersey: Prentice Hall.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בעד יום לימודים ארוך", סמינריון אודות "בעד יום לימודים ארוך" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.