היישום אינו מחובר לאינטרנט

המנהל כמנהיג מעצב והשפעתו על צוות המורים

עבודה מס' 062289

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת מנהיגות מעצבת בבית ספר, באמצעות ניתוח ראיון עם מנהלת ושלוש מורות.

7,652 מילים ,30 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
1. מבוא
2. סקירה ספרותית
2.1 מנהיגות - סקירה כללית
2.2 מנהיגות מעצבת
2.3 סגנונות ניהול ומנהיגות
2.4 תפקיד המנהל בבית הספר
2.5 המנהל כמנהיג בצוות
3. המחקר
4. סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מבוא
מנהל בית הספר נחשב ל"צוואר הבקבוק" של המערכת והוא משפיע יותר מכולם על השגת המטרות
הלימודיות והחינוכיות בבית ספרו. משרד החינוך רואה במנהל מרכיב עיקרי בארגון אותו הוא
מנהיג. הוא המעצב את דמותו של בית הספר ומשטרו והוא המשפיע העיקרי על דרכי החינוך
וההוראה. השפעתו משמעותית גם על התלמידים והן על המורים (חוזר מנכ"ל - משרד החינוך,
1983).
בדו"ח "ועדת עציוני" (1979) נאמר "כי הועדה מאמצת את הגישה הרואה את עיקר תפקידו של
מנהל בית הספר במנהיגות הפדגוגית. מנהל בית הספר פועל כראש צוות, במגמה לעורר את חבר
מוריו לשיתוף פעולה ברוח של חברות, יחסי כבוד וסובלנות הדדיים - תוך כדי האצלת סמכויות
וחלוקת תפקידים בהתאם לנסיבות". הדו"ח, בהמשך, מייחס חשיבות גם לתהליך הדמוקרטיזציה
של הניהול.
מנהלים אינם עשויים מקשה אחת. סגנונות הניהול מגוונים והם נעוצים קודם כל בשוני שבין
תכונותיהם האישיות השונות של המנהלים. הדבר מתבטא בשטח ואכן יש עדות לכישלונות בצד
הצלחות בארגון בתי הספר. בחלק לא מבוטל של בתי הספר נתגלו בעיות קשות במימוש המטרות
החינוכיות והלימודיות. כן מתגלים שיבושים בתחום יחסי האנוש והיחסים בין מנהלים לצרכני
החינוך בבית ספרם. יתירה מכך, התכונות הנדרשות ממנהל בית הספר הן רבות ומגוונות ואין
בנמצא אדם שיכלול בחובו את כל התכונות הללו, מה גם, שלעיתים העדר תכונה מרכזית אחת,
כגון: מופת, הגינות או כישורי הוראה, גורמת שהמנהל יהיה גורם מעכב בהשגת היעדים של המוסד
החינוכי.
בעידן הנוכחי, כאשר השינויים במערכת החינוך הולכים ומתרבים, המנהל לבד אינו יכול לנהל
ביעילות את בית ספרו. לידו יש צורך בהפעלת צוותים שיהיו מעורבים בכל מה שקורה בבית הספר.
חברי הצוות חייבים לדעת בראש ובראשונה לקראת מה הם חותרים. לכן יש להגדיר מטרות ברורות
המוסכמות על כל חברי הצוות. כך תיגבר המחויבות של אנשי הצוות בהשגת המטרות הייעודיות
והם יוכלו להוכיח לעצמם שאכן יש באפשרותם לממש עצמם במסגרת עבודת הצוות, דבר ההופך
את הצוות לאטרקטיבי יותר. החתירה היא למצב שבו כל חברי הצוות יתרמו את חלקם לקידום
הגשמת משימותיהם. אנשי הצוות ישתתפו ויכבדו את דעות האחרים. התקשורת בצוותים היא רב
כיוונית כאשר היא מאפשרת הבעת דעות, חילוקי דעות ופיתרון בעיות באופן דמוקרטי ויעיל.
בכל בית ספר בו נהוגה עבודת צוות יש לצוות מנהיג פורמלי, כלומר מנהל בית הספר, אך המנהל
הוא בהחלט שותף פעיל בגיבוש הצוות שלו. כאשר הצוות מגובש ופועל יחדיו ישנה הזדמנות
לביטויים אישיים ולצמיחה אישית. חברי הצוות מתפתחים וצומחים וההבדלים בדעות, ביצירתיות
ובמקוריות מתקבלים בברכה, דבר המעודד את הצוות להמשך פעולה יחד עם הגיבוי מההנהלה.
למנהל בעל מעוף, פתיחות ויוזמה יהיה קל מאוד לעבוד עם צוות, להיעזר בו לצורכי בית הספר
וכמובן בדרך זו הצוות יהיה מוכן לתרום גם מעצמו.
בעבודה זו אתמקד בדמותו ותפקידו של המנהל כמעצב וכתורם לפיתוח, ארגון וקידום עבודת צוות
יעילה בבית ספרו.

חשיבות המחקר
ממחקרים שונים שנעשו בתחום עד היום, עולה כי למרות שאין בנמצא מנהלים זהים האחד לשני,
ניתן בהחלט להכליל קבוצות מנהלים בקטגוריות של "טיפוסי מנהלים". האחד משתייך לקבוצה
משימתית, השני לקבוצה פדגוגית, השלישי לקבוצה מתחשבת, הרביעי לקבוצה סמכותית וכדומה
(גזיאל, 1990). חשיבות המחקר מתבטאת בכך שהיא מביאה בפני הקורא סוגים שונים של מנהלים,
במקביל לסגנונות הניהול. עצם העובדה שמנהל נעשה מודע לסגנון הניהול שלו, מאפשרת לו להכיר
במגבלות וביתרונות של סגנון הניהול ובכך לאמץ לעצמו תחומים מסגנונות ניהול אחרים, העשויים
ליעל את סגנון הניהול שהוא מיישם במוסד החינוכי אשר תחת ניהולו. בנוסף, הצגת סגנונות ניהול
מגוונים עשויה להביא את המנהל להכרה שהתמקדות בשיטת ניהול אחת "תוך קפיאה על
השמרים" עלולה לפגום בעשייה החינוכית שהיא העיקר בבית הספר, בעוד שסגנון הניהול בא לשרת
את בית הספר בהיותו אמצעי ולא מטרה.
יש להניח, שמנהל מאמץ סגנון ניהול בהתאם לאופיו, אישיותו, הרקע החברתי והאישי שלו וכיו"ב,
לפיכך, בכוונת עבודה זו הציג את שוני בין הסגנונות השונים כאשר ההתמקדות תהיה בסגנון המנהל
כמנהל מעצב.

במסגרת עבודה זו רואיינו מנהלת ושלושה מורים לאנגלית העובדים בשכבת הביניים. הדיון
בממצאים ינסה לבדוק את מידת היותו של המנהל מעצב ושותף לעבודת צוות. הראיון מצורף
כנספח בסוף העבודה.

מקורות:

ביטל, ל. ר. (1989). פיתוח מנהיגות אישית בניהול, הוצאת עטרת בשיתוף עם המכון לפריון העבודה והייצור.
בלומר, י. (1981). הכשרת מנהיגות למערכת החינוך, ממצאי סקר על תוכניות להכשרת מנהיגות בארה"ב, משרד החינוך והתרבות.
גזיאל, ח. (1990). מחשבה מנהלית בת זמננו. תל אביב.
גלובמן, ר , וקולא, ר. (1994) להיות מנהל ולהצליח. רכס.
דו"ח הועדה הממלכתית לבדיקת מעמד המורה ומקצוע ההוראה - דו"ח עציוני, ירושלים : דצמבר 1979.
דן ענבר, (1998) אחריות, ספרית הפועלים, תל אביב.
וודקוק, מ. (1993) 50 פעילויות לפיתוח צוות. קרית ביאליק; אח.
וושבורן, צ. (1995) ה"ישן" ו"החדש" בחינוך . זה לעומת זה. בתוך א, אורמיאן (עורך), תורת החינוך, מקראות פדגוגיות, ילקוט ד'. תל אביב.
חן, מ., אדי, א. (1995). הפעלת מורים, מקצוענות ומנהיגות בקרב מנהלי בתי הספר, מאמר שהוצג בכנס האגודה הישראלית למחקר החינוך (איל"ה), פברואר, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית.
חן, מ., אדי, א, וענבר, נ. (1993). בין תארים אקדמיים לבין תעודה במינהל החינוך : מעקב השוואתי אחר המסיימים של שלושה מסלולי לימוד, דו"ח מחקר, מאי, המרכז להדרכה והשתלמות, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב,
חן, מ., גולדרינג, א. (1989). מסלולי המיון והקידום של המתכשרים למינהל החינוך, אצל: בלצ'ינסקי, א. (עורך), ספר יצחק, משרד החינוך והתרבות, מחוז תל אביב.
יונאי, י, (עורך) (1980), מנהל בית הספר, תפקידו והכשרתו. מסמך, משרד החינוך והתרבות, המזכירות הפדגוגית,1980 ,
יחזקאל דרור, (1996), קביעת מדיניות, הוצאת המדרשה למנהל, תל אביב, פרק שישי, עמ' 82-73יחזקאל דרור, (1996), קביעת מדיניות, הוצאת המדרשה למנהל, תל אביב, פרק שישי, עמ' 82-73.
כהנא, י, (1998) . הצוות במוסד החינוכי, (לקט מטמרים)
מ' כספי וד' ענבר, (1998), שיקולים חינוכיים מנהליים, אוצר המורה, תל אביב .
מדינת ישראל, (1991), משרד החינוך והתרבות ניתוח העיסוקים של מנהל בית הספר, מינהל כח אדם בהוראה הכשרה והשתלמות.
משרד החינוך והתרבות (1983). חוזר מנכ"ל מ"ג 5/ , ירושלים.
צבי לם (עורך), )1985( "ניהול בית ספר ומנחיגות חינוכית: דו קיום בשלום?, בית ספר וחיוךהוצאת מגנס, ירושלים, עמ' 181-186.
פוקס, א. (1995). שינוי כדרך חיים במוסדות חינוך. צ'ריקובר.
פוקס, ש. (תשמ"ג). תפקידו של המנהל במסגרת הצוות לתכנון לימודים, אצל ניסן, מ. ולסט, א. (עורכים), בין החינוך לפסיכולוגיה, ירושלים , הוצאת י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית .
פסטרנק, ר. גולדרינג, א., (1991). האם סגנון ניהול המכוון לטיפוח יחסי אנוש פוגע באפקטיביות בית הספר. עיונים במינהל וארגון החינוך, עמ' 175-189 .
צבר בן יהושוע, נ., (1990), המחקר האיכותי - בהוראה ובלמידה. הוצאת מסדה, גבעתיים.
שמואלי, א. (1986). הכשרת מנהלי בתי הספר למילוי תפקידם, בתוך: עיונים במינהל ובארגון החינוך,13 , עמ' 107-141.
שרן, ש ושחר, ח . (1990), ארגון ועבודת צוות במוסדות החינוך; הוצאת שוקן תל אביב.
Drake, T.L. and Roe, W.H. (1986). "The Prinicipalship", NY: MacMillan Publishing Company.
Gardner, J,.W. (1990). "On Leadership". Nee York, Free Press.
Greenfield, W.D. (1977). "Administrative Candidacy: Approaches of New Role Learning" - part 2, in Journal of Education, vol. 14.
Khleif, B. (1975). "Professionalization of School Superintendents: A Socio cultural Study of an Elite Program". , in Human Organization., vol. 34, no.3, pp.: 301-308
Miklos, E. (1988). "Administrator Selection, career Patterens, Succession and Socilaization" in Boyan, NJ (ed). Handbook of Reseacrh on Education Administration, NY and London: Longman.
Murphy, J,. and Hallinger, P. (ed). (1987). Approaches to Administration Training in Education, Albany, State University of NY.
Zaleznik, A. (1977). "Manager and Leader, are they Different"? Harvard Business Review. 55: 67-78.

תגים:

ניהול · מינהל · חינוכי · מנהיגות · מעצבת · מתגמלת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "המנהל כמנהיג מעצב והשפעתו על צוות המורים", סמינריון אודות "המנהל כמנהיג מעצב והשפעתו על צוות המורים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.