היישום אינו מחובר לאינטרנט

שירת החול של שלמה אבן גבירול

עבודה מס' 062270

מחיר: 471.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מערכת היחסים שבין המשורר לאל.

7,045 מילים ,24 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
פרק א - קווים לשירת הקודש של רשב"ג
פרק ב - היחס לאל בשירת החול של אבן גבירול
1. האל כמושא הערצה
2. האל כמפלט - בריחה מן העולם אל האלקים
3. האל כמגן ומושיע מפני תלאות אישיות
4. הכמיהה להכרת האל - "בל אשקט עד אמצאה דעת אדוניה!"
סיכום
הפניות ביבליוגרפיות

מבוא
ר' שלמה בן גבירול נולד בעיר מאלאגה בספרד הדרומית בין השנים 1022-1020 ומת בעיר וואלנסיה
בשנת 1052 לערך.1
חייו הקצרים היו מלאי צער, עוני, בדידות ומכאוב. הוא התייתם מאם ואב בגיל צעיר, היה חולה
במחלה קשה והתעמת קשות עם בני עירו סרגוסה.
את ימי חייו הקצרים הקדיש לחפוש אחר החכמה וללמודים. הוא היה בקי בתנ"ך, בתלמוד
ובמדרש, בדקדוק העברי, בספרות הפיוטית של זמנו, בספרות הפילוסופיה הערבית והעברית ובמדעי
הטבע.
בגיל צעיר מאד, כנראה בהיותו בן 16, חבר את יצירותיו הפיוטיות הראשונות ובמשך 30 שנותיו כתב
כשלש מאות שירים ועשרים ספרים. המפורסמים שבספריו, אלה שהגיעו לידינו, "מבחר הפנינים",
"תקון מדות הנפש" ו"מקור חיים".
כאמור, בני דורו נלחמו בו ובשירתו. הוא היה זר להם ובלתי מובן בסגנון שירתו, בלשונו, ברעיונותיו
הפילוסופיים וביחסו המיוחד לעולם ולבני אדם. אולם, שנים לא רבות לאחר מותו, למדו להכיר
בגדולתו ובייחודו כמשורר.
משה א"ע2 מעלה על נס את ראשוניותו במלים: "אליו נטויות הרואות ועליו האצבעות מראות, והוא
ראשון לפותחי שער העטור למשוררים מבין היהודים, וכל הבא אחריו הלך לאורו וארג על מנורו".
בין החוקרים המאוחרים קיימת תמימות דעים באשר לגדולתו כמשורר-פילוסוף והוא מוכתר על
ידם כ"ענק השירה העברית" (דוד ילין) וכ"משורר הגדול ביותר בדורו ואחד מבין המשוררים
הגדולים המעטים שבכל הדורות" (דודזון) .3

שבח, קינה, טבע, אהבה, פרישות, שירי יין ועוד.
אולם נראה, כפי שמעיד עליו שמחוני4, "כי כל תענוגי העולם ואפילו מחזות הטבע, אשר נגע בהם
המשורר לפרקים בקצה מטהו, היו רק ערכים צדדיים לו. מרכז מחשבותיו וגעגועיו היה "האלהים",
אותו הכוח הגדול העליון, אשר אליו נמשכה נפשו מילדותו..."
ואכן, דמותו של האל תופסת מקום מרכזי ביצירתו.
עבודה זו תדון במערכת היחסים שבין המשורר לאל, כפי שהיא מוצגת בשירת החול שלו.
מא מאפיין את יחסו של המשורר לאל בשירים אלה? מה האוירה השוררת בהם? האם קיימת
אחידות בעמדתו של המשורר כלפי האל בכל שירי החול? במה שונה היבט זה בשירי הקודש של
רשב"ג? האם קיימות נקודות-דמיון בין שירי החול ושירי הקודש?
שאלה מעוררת ענין וסקרנות, הראויה לדיון בפני עצמה, נוגעת לצד הפרוזודי של שירים אלה
(המוטיבים, הסמלים, המטאפורות, צורות מבניות ועוד).
מה מאפיין אותו? האם הוא זהה לזה שבשירת הקודש או שונה ממנה?
מפאת תחומו המצומצם והמוגדר של דיון זה, לא אוכל להרחיב בענין זה.

כדי להשיב תשובה ראויה לשאלות שהועלו, יש להציג בראש ובראשונה קווים לשירת הקודש של
רשב"ג. קווים אלה ישמשו בסיס לעיון ולהשוואה בדיון המרכזי.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) תאריך לידתו ומותו של רשב"ג שנוי במחלוקת. יש הסוברים שהוא חי עד שנת 1070. על כך ראה קלוזנר, רבי שלמה אבן
גבירול עמ' ל"ב-ל"ג ובאריכות יתר זק"ש שניאור, רבי שלמה בן גבירול וקצת בני דורו. (ספרו של קלוזנר, ר' שלמה אבן
גבירול, שמש לי מקור מרכזי לביוגרפיה המוצגת כאן בקצרה.
2) משה א"ע, ספר העיונים והדיונים, (ערך ותרגם ש. הלקין) עמ' .71
3) את דעותיהם של החוקרים השונים על שירת רשב"ג מציג ד. ירדן, שירי החול לרבי שלמה אבן גבירול במבוא עמ' כ"ח-
ל'. (חזוק והמשך להערצה זו מצאתי אצל חוקרים נוספים: לוין, טובי, פליישר, ברויאר, שירמן, אליהם אתיחס בהמשך
העבודה).
4) שם, שם, עמ' כ"ט.

מקורות:

ש. אבן גבירול, כתר מלכות, מבוא ופירוש י.א. זיידמן ירושלים תש"י.
משה אבן-עזרא, "ספר העיונים והדיונים" ערך ותרגם א.ש. הלקין, ירושלים תשל"ה, עמ' 71.
ד. ברגמן, צנפת חור - מוטיב בשירת החול של שלמה אבן גבירול, מחקרי ירושלים בספרות עברית. י-יא עמ' 467-445.
ז. ברויאר, שירת הקודש של ר' שלמה אבן גבירול - תוכן וצורה, ירושלים, תשנ"ג.
ש. זק"ש, רבי שלמה בן גבירול וקצת בני דודו, ירושלים תשכ"ז.
י. טובי, שלמה אבן גבירול - הבוחר בתבונה מנעוריו, בתוך סגולה לאריאלה, מאסף דברי מחקר וספרות לזכרה של אריאלה דים גולדברג, ירושלים תש"ן, עמ' 196-173.
י. יהלום, התחינות והתפילות המושרות של ר' שמואל הנגיד, מחקרי ירושלים בספרות עברית ט"ו (תשנ"ה), עמ' 26-9.
ד. ירדן, שירי החול לרבי שלמה אבן גבירול, ירושלים תשל"ה.
שירי החול לרבי שלמה אבן גבירול, כרך שני. הוצאה שניה בתוספת 10 מאמרים, ירושלים תשמ"ה.
י. לוין, הסוד והיסוד, מכון הברמן למחקרי ספרות, תשמ"ו, עמ' 116-92.
לוין, הגות, הגות ושירה ביצירת ר' שלמה בן גבירול, אוצר יהודי ספרד ח', תשכ"ה, עמ' 58-33.
הבריחה מן העולם אל האלוהים, "על שירה וספורת" ערוך בידי צ. מלאכי ת"א, תשל"ז, עמ' 184-149.
י. ליבס, ספר יצירה אצל ר' שלמה אבן גבירול ופירוש השיר "אהבתיך", מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כרך ו' (תשמ"ז) עמ' 123-99.
ע. פליישר, שירת הקודש העברית בימיה"ב, ירושלים 1975, עמ' 13-7.
למהותה של שירת החול העברית בספרד, פעמים 59 אביב תשנ"ד, עמ' 13-4.
א. פרנס, מבין למערכות, ת"א, תשי"א עמ' 138-61.
ר. צור, עיונים בשירה העברית בימיה"ב, ת"א, עמ' 58-55; 82-62.
"אהבתיך כאהבת איש יחידו" לאבן גבירול - שיר פילוסופי או פילוסופיה בחרוזים?, בתוך: מחקרים ביצירת שלמה אבן גבירול, ערך: צ. מלאכי, אוני' ת"א, תשמ"ה עמ' 44-23.
ע. צמח, יש במו יש, בתוך: מחקרים ביצירת שלמה אבן גבירול, ערך: צבי מלאכי, אוני' ת"א, תשמ"ה עמ' 22-9.
י. קלוזנר, רבי שלמה בן גבירול - האדם, המשורר, הפילוסוף. ירושלים-ת"א, תרפ"ו.
מ. שוורץ, סודו של השיר "אהבתיך כאהבת איש יחידו" לרשב"ג לאור דברי הרמב"ם על היחס בין הדת והפילוסופיה. בתוך: מחקרים ביצירת שלמה אבן גבירול, ערך: צבי מלאכי, אוני' ת"א, תשמ"ה, עמ' 52-47.
ח. שירמן, השירה העברית בספרד ובפרובאנס, ספר ראשון - חלק א', ירושלים-ת"א, תשט"ו, תשכ"א.
ח. שירמן, ח. בראדי, שלמה אבן גבירול - שירי חול, מכון שוקן, ירושלים תשל"ה.

תגים:

אישיות · בריחה · בשירת · האל · האלקים · החול · היחס · הכמיהה · העולם · הערצה · הקודש · ומושיע · כמגן · כמושא · כמפלט · לאל · להכרת · לשירת · מפני · קווים · תלאות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שירת החול של שלמה אבן גבירול", סמינריון אודות "שירת החול של שלמה אבן גבירול" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.