היישום אינו מחובר לאינטרנט

המטרופולין בישראל כסממן לעיור בתקופה הפוסט מודרניסטית

עבודה מס' 062269

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הפרובלמטיקה בניסיונות לאחד רשויות מקומיות בישראל; הרפורמה המונציפלית, אירגון השלטון המקומי והפיתוח המקומי.

12,718 מילים ,38 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
מתקופת העבר לתקופה הפוסט מודרניסטית
א. תיאוריית הגלים של אלווין טופלר
ב. דניאל בל - החברה הפוסט תעשיתית
ג. פוסטמודרניזם
רקע מושגי למטרופולינים בישראל
רפורמה מוניציפלית
א. רקע
ב. הגדרתה של רפורמה מוניציפלית
ג. שיקולים מנחים בביצוע רפורמות מוניציפליות
ד. דפוסי רפורמות מוניציפליות
ה. יתרונות וחסרונות למיזוג רשויות מקומיות
ו. שיתוף פעולה בין רשויות מקומיות
ז. ממשל מטרופוליני
ח. המדיניות הנהוגה בישראל בנוגע לרפורמות מוניציפליות
ארגון השלטון המקומי והפיתוח המקומי
א. חמישה ממדים של מערכות שלטון מקומי
ב. ארגון טריטוריאלי ופיתוח מקומי
ג. ביזור פיסיקלי ופיתוח מקומי
מטרופולינים בישראל
א. תכנית פיתוח למטרופולין תל-אביב
ב. הערכות להקמת מטרופולין חיפה
ג. מטרופולין באר-שבע
ד. תכנית פיתוח למטרופולין באר-שבע
עיריית גג במטרופולין אינדיאנפוליס
א. כללי
ב. UniGov
ג. תוצאות הקמתה של עיריית הגג
סיכום
א. הדיון והסיכום בלקחים יתמקד בנושאים הבאים
ב. היישום
ביבליוגרפיה

מבוא
סוגיית גודל העיר האופטימלית מעסיקה את בני האדם מאז תחילת תהליך העיור לפני אלפי שנים.
לתופעת העיור הנרחב, למין המאה התשע עשרה ועד ימינו, היו השלכות חברתיות, כלכליות, פיזיות
ומרחביות.
מערכת השלטון המקומי בישראל איננה חריגה, אם מסתכלים בה בפרספקטיבה בין-לאומית
משווה, במה שקשור במתח שנוצר בין לחצים מנוגדים של ריכוז לעומת ביזור; דפוסים מודרניים
לעומת דפוסים מסורתיים של ממשל מקומי; ופיצול מוניציפלי לעומת איחוד רשויות מקומיות
(רזין, 2003).
על רקע המציאות החדשה ובעיותיה בוצעו מחקרים רבים ומגוונים בנושא זה על ידי חוקרים
מדיסציפלינות שונות: כלכלה, תכנון ערים, סוציולוגיה, גיאוגרפיה, פסיכולוגיה, הנדסה לסוגיה
השונים, ומדעי המדינה, מנהל ציבורי ועוד. תשומת לב החוקרים התמקדה בעיקר בחמישה היבטים
עיקריים שונים אך משלימים: כלכליים, חברתיים, מנהליים, תכנוניים ופוליטיים-משפטיים.
השאלה הנבדקת: המטרופולינים בישראל האם הוא מסימני העיור של התקופה הפוסט
מודרניסטית?
במגמה להשיב לשאלה הנבדקת אנסה להשיב לשאלות המשנה הבאות:
מהי התקופה הפוסט מודרניסטית?
מהן האפשרות לייסוד ממשל מטרופוליני בישראל?
במענה לשאלה זו יתמקד הדיון בנושאים הבאים: הפרובלמטיקה בניסיונות לאחד רשויות מקומיות
בישראל; הרפורמה המונציפלית, אירגון השלטון המקומי והפיתוח המקומי. בחינת האיפשרויות
לפיתוח המטרופולינים: תל אביב, חיפה, ובאר שבע. לסיכום נסקור את הלקחים ממטרופולין
"אינדיאנפוליס".

מקורות:

אוסטרום, ו., טיבאוט, מ.צ. וורן, ר. (1974). "ארגון הממשל באזורים מטרופלינים: חקירה תאורטית", מתוך הכנס הארצי ה-6 לשלטון ומינהל מקומי. תמורות באירגון ובמינהל המקומי: מבנים ארגוניים חדשניים ברפורמה המטרופולינית, עמודים 3-25 ירושלים.
אלעזר, ד. וקלכהיים, ח. (עורכים). (1987). השלטון המקומי בישראל, המרכז הירושלמי לעיניני ציבור ומדינה. ירושלים.
בן שחר, ח. (1974). "רפורמה מוניציפלית בגוש דן ", מתוך הכנס הארצי ה-6 לשלטון ומינהל מקומי. תמורות באירגון ובמינהל המקומי: מבנים ארגוניים חדשניים ברפורמה המטרופולינית, עמודים 49-80, ירושלים (1974).
גבאי, מ. (1981). "התפתחויות בעולם התכנון והשלטון המקומי", עיר ואזור 2(4), עמודים,77-82.
גבאי, מ. (1995). המיסוי המקומי בעולם, נייר עבודה, ירושלים, משרד הפנים, היחידה למחקר מוניציפאלי.
גבאי, מ. וציקורל, י. (1980). "תכניות לשילוב מטרופוליני בישראל . סקירה". מתוך חוברת הכנס ה-7 לשלטון ולמנהל מקומי, תמורות בארגון ובמנהל המקומי חוברת מספר 1. עמודים 41-48, ירושלים.
דו"ח הועדה הממלכתית לענייני השלטון המקומי (ועדת זנבר). (1981). השלטון המקומי בישראל, ירושלים, יוני 1981.
חזן, א. (1995). גבולות השיפוט של ירושלים 1993-1948, ירושלים, מכון ירושלים לחקר ישראל.
טופלר, א. (1984). ה"גל השלישי". הוצאת עם עובד תל-אביב.
טורגובניק, א. (1974). "בעיות מטרופוליטאניות ופתרונותיהן". מתוך: הכנס הארצי ה-6 לשלטון ולמנהל מקומי, תמורות בארגון ובמנהל המקומי: מבנים ארגוניים חדשניים ברפורמה המטרופוליטנית, עמ' 47-26, ירושלים.
מאור, ז. (1996). הקרב על תוכנית המטרופולין, הארץ/נדל"ן, גליון מס' 5,7 במאי, עמ' 15.
מזור, א. וסופר, מ. (1996). תכנית אב לישראל 2020, "תמונת העתיד", טיוטה וראשי פרקים לדיון, ישראל 2020, תכנית אב לישראל בשנות האלפיים, שלב ג' - דוח מס' 6, חיפה הטכניון, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים.
מטרופולין באר שבע - אתר: http://www.negev-data.co.il/ch4.asp
נחמיאס, ד. (1995). "רפורמה מוניציפאלית במינהל עירוני", דוד נחמיאס וגילה מנחם, בעיות בינלאומיות", חברה ומדינה, ל"ג (62), עמ' 25-38 .
פיגורה, י. (1987). הועדה הממלכתית לענייני השילטון המקומי (ועדת זנבר:1981): ניתוח והערכה, עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה, החוג למדע המדינה, יוני 1987.
פייטלסון, ע. (1995). מדיניות שטחים פתוחים בליבת ישראל: עקרונות ודרכים ליישום, ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
פלזנשטיין, ד. (1994). העיר כיזם - קידום הפיתוח הכלכלי המקומי, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, ירושלים.
פרנקל, א. (1994). מודל חיזוי שטחי קרקע לשנת 2020, ישראל 2020, תכנית אב לישראל בשנות האלפיים, שלב ב' - דוח מס' 19, חיפה: הטכניון, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים.
צ'רצ'מן, א. (1990). "שיתוף הציבור בחברה דמוקרטית", מתוך: יום עיון בנושא מעורבות הציבור בתהליכי תכנון עירוני, שנערך ביוזמת האגודה לקיום מינהלות שכונתיות בירושלים, אוקטובר.
קיפניס, ב. (2000), "חיפה בשנות ה-2000: מטרופולין אזורי לאומי או בינלאומי"? מתוך "חיפה בשנות ה-2000: עיר מטרופולין בעידן הבתר-תעשיתי". כנס לציון 110 שנים להקמת עירית חיפה, הוצאה לאור עיריית חיפה.
רוזנטאוב, מ. ורזין, ע. (1996). ממשל מטרופוליני ופיתוח: לקחים מאינדאנפוליס, ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
רזין, ע. (1991). יוזמה מקומית כמנוף לצמיחה עירונית: מגמות בהתפתחות מערכת הערים במישור החוף הדרומי של ישראל, פרסום מס' 27 של המכון ללימודים עירוניים ואזוריים, הפקולטה למדעי החברה, האוניברסיטה העברית ירושלים, ירושלים.
רזין, ע. (1994). לקראת רפורמה מוניציפלית במטרופולין תל אביב בשנות התשעים, ירושלים : מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
רזין, ע. (1996א). תמורות בשוליים העירוניים-כפריים במטרופולין תל אביב: השלכות על השלטון המקומי, ירושלים : מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
רזין, ע. (1996ב). מדיניות ארגונית-מרחבית להגשמת "תמונת העתיד": מפת השלטון המקומי בישראל לשנת 2020, בתוך: מדיניות כלכלית-מרחבית-ארגונית להגשמת "תמונת העתיד", ישראל 2020, תכנית אב לישראל בשנות האלפיים, שלב ג' - דוח מס' 11 , חיפה: הטכניון.
רזין ע. (2003). "רפורמה בארגון השלטון המקומי בישראל: בין ריכוז לביזור בין מסורתיות למודרניות" פרסום מס' 1/48, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
רזין, ע. וחזן, א. (1994). פיתוח מרכזי תעשייה ותעסוקה: ממד השלטון המקומי, ירושלים, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
רזין, ע. וחסון, ש. (1992). התווית גבולות בין מועצות אזוריות לעיירות פיתוח עקרונות ולקחים מן הקונפליקט סביב המפעלים האזוריים בנגב, עיר ואזור, 22: 89-72.
שוורץ, מ., אפלבום, ל., קידר, פ. ובנין, ת. (1994). המועצות האזוריות בעידן של תמורות, האתגר של תכנון הפיתוח, רחובות: המרכז ללימודי הפיתוח.
שחר, א. (1994). "גישה מטרופוליטנית לתכנון המרחב המעוייר של תל-אביב", דוד ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
שחר, א. (ראש צוות תכנון מטרופוליני). (1996). מסמך עקרונות למדיניות פיתוח מטרופולין תל-אביב, שלב ב' , תרחישים וחלופות לפיתוח המטרופולין, דוח ביניים מס' 3, תל אביב.
שלאין, א. ופייטלסון, ע. (1996). מדיניות השמירה על קרקע חקלאית: התהוותה, מיסודה וערעורה, ירושלים , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
Barlow, I.M. (1981). Spatial Dimensions of Urban Government, Chichester: Research studies press.
 Bell, D. (1973) Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting (339-368)
Leemans, A.F. (1970). Changing patterns of local government, The hague.
Liebman, L. (1972). "Metropolianism and Decentralization" No. 1 in series of the government of metrupolitan Regions, Lowdon Wingo (ed). Washington D.C. resources for the future, pp. 43-56.
Richardson, H.W. (1969). Regional Economics: location theory, urban structure ans regional change, New York.
Richardson, H.W. (1973). The Economics of Urban Size, England: Saxon Hours.

תגים:

איר · אלווין · בישראל · בניסיונות · דניאל · הגלים · החברה · המונציפלית · הפוסט · הפרובלמטיקה · הרפורמה · טופלר · לאחד · מקומיות · פוסטמודרניזם · רשויות · תיאוריית · תעשיתית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "המטרופולין בישראל כסממן לעיור בתקופה הפוסט מודרניסטית", סמינריון אודות "המטרופולין בישראל כסממן לעיור בתקופה הפוסט מודרניסטית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.