היישום אינו מחובר לאינטרנט

האם הלמידה השיתופית היא השיטה האופטימלית ללימוד השפה העברית כשפה שניה בבתי ספר מהמגזר הדרוזי והערבי

עבודה מס' 062264

מחיר: 725.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר כמותי ואיכותי.

12,368 מילים ,54 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. מטרת העבודה
ג. שאלת המחקר
ד. השערות המחקר
ה. שיטות המחקר
סקירת ספרות
א. למידה שיתופית - רקע מושגי והיסטורי
1. הרקע ההיסטורי לשיטות השונות להוראה שיתופית
2. תמצית המחקרים האחרונים בלמידה שיתופית
ב. שיטת "אל"ש (אוריינות בלמידה שיתופית)
ג. הוראת עברית בבתי ספר ערביים: מהוראה פרונטלית לאל"ש
1. רקע היסטורי
2. תוכניות לימודים
3. ספרי הלימוד
4. ביקורת וסלילת הדרך לאל"ש ללימוד עברית
בבתי ספר ערביים
ג. שאלת המחקר
ד. השערות המחקר
מערך המחקר
א. שיטות המחקר
ב. אוכלוסיית המחקר
1. אוכלוסיית המדגם - תלמידים
2. אוכלוסיית המורים שבמחקר
3. קבוצת ביקורת
ג. כלי המחקר
1. שאלון מורים
2. שאלון תלמידים
3. גליונות הישגים
ד. דרכי עיבוד נתונים
ממצאים
א. ממצאי המחקר האיכותי - מורים
ב. ממצאי המחקר הכמותי - תלמידים
ג. השוואת הישגים בין שתי שיטות לימוד השפה העברית
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח א': שאלון לתלמיד

מבוא
הצגת הבעיה
על נושא אחד אין ויכוח ואין עליו עוררין בעולם ובארץ - ביה"ס צריך ללמד לקרוא ולכתוב. חובה זו
מקבלת משנה תוקף כאשר צריך לקיימה במגזר הערבי\דרוזי בעיקר בלימוד השפה העברית כשפה
שניה. עלינו לזכור כי בחברה עתירת טכנולוגיה כשלנו, חייב האדם להיות בעל רמת אוריינות גבוהה
ביותר, על מנת להיות מסוגל לתקשר עם הסובבים אותו, עם הדומה והאחר, ליטול חלק פעיל
בחברה, ולמען יהיה מצויד בכלים המתאימים עת הוא בא להעשיר את עולמו התרבותי, את
השכלתו ואת חוש הביקורת שלו, עת הוא בא להתמודד על מקומו בחברה. לאוריינות השפעה
מצטברת בעלת משמעות חברתית וכלכלית מרחיקת לכת, הן לאדם כפרט, והן לחברה ככלל (שפירא
ואחרים, 2001).
רחל הרץ-לזרוביץ, וברוריה שדל, ועוד אחרים נרתמו לסייע בפיתוח האוריינות בכלל ובלימוד השפה
העברית כשפה שניה בפרט באמצעות "למידה שיתופית", להלן מדבריהם מתוך תוכניות "הצלחה
לכל" ואוריינות בלמידה שיתופית (אל"ש):
"הלמידה בקבוצות קטנות ושיתופיות מעודדת את ההתייחסות האישית והחוויתית של הלומדים,
בתהליך הלמידה, תורמת להפנמת תהליכי הלמידה ומעודדת את המעורבות האישית של הלומדים,
ההתנסויות החוויתיות מועשרות כאשר חברי הקבוצה משתפים את עמיתיהם בהתנסויותיהם
האישיות. השימוש במשימות המעודדות יצירתיות כמו המחזות, ציור וכתיבה יצירתית תורמות אף
הן להעשרה חוייתית ויצירתית".

השפה העברית איננה בבחינת שפה זרה לתלמיד הערבי\דרוזי אלא שפה שנייה. היא מהווה אמצעי
לקידום בכל שטחי החיים, ולעתים קרובות אמצעי קיום, ומיותר לציין עד כמה חשיבות רכישתה
חיונית. על כן ישנה חשיבות רבה ללימוד השפה העברית בבתי הספר דרוזיים מהטעמים הבאים:
לצורך לימודים גבוהים במוסדות להשכלה גבוהה; ככלי תקשורת בשוק העבודה הישראלי; ככלי
תקשורת בין האזרח הדרוזי הישראלי לבין משרדי ומוסדות המדינה השונים; ככלי תקשורת
יומיומית בין האזרח הדרוזי הישראלי לבין החברה הישראלית בכל תחומי החיים במדינת ישראל.
על כן יש חשיבות לסייע לתלמיד הדרוזי לרכוש את השפה העברית בשיטות לימוד חדשות
ומתקדמות שאחת מהן ה"למידה השיתופית" המוצעת על ידי רחל הרץ-לזרוביץ, וברוריה שדל.

מטרת העבודה
מטרת המחקר היא לבחון, באם שיטת הלמידה השיתופית מסייעת לתלמיד הדרוזי בלימוד השפה
העברית כשפה שניה.

שאלת המחקר
האם הלמידה השיתופית היא השיטה האופטימלית ללימוד השפה העברית כשפה שניה בבתי ספר
דרוזיים.
שיטות המחקר
בחרנו בשתי שיטות מחקר איכותי וכמותי.
המחקר האיכותי: באמצעות ראיונות פתוחים שערכנו עם 8 מורים המיישמים למידה שיתופית
בשיעורי עברית כשפה שניה משלושה בתי ספר דרוזיים ומעורבים.
המחקר הכמותי: באמצעות שאלון סגור אשר השיבו עליו 146 תלמידי כיתות ו (6 כיתות) משלושה
ישובים דרוזיים ומעורבים הלומדים עברית בלמידה שיתופית.

מקורות:

אספניולי-חזן, ה. (1979). "פיתוח תוכנית לראשית לימוד הקריאה בשפה הערבית" עבודת מ.א. אוניברסיטת חיפה.
בן-חיים, א. (1999). סביבה וירטואלית טקסטואלית MOO והשלכותיה לגבי למידה שיתופית. עבודת מ"א, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך, החוג לפיתוח תוכניות לימודים.
בר-נתן, א. (1996). כתיבה בתקשורת מחשבים כגשר בין תרבותי, מאמר שהוגש בכנס האחד-עשר של הועדה המיוחדת למחקר על תהלוך טקסטים SCRIPT, מעלה החמישה, 11-9 ביולי 1996.
בר-נתן, א. והרץ-לזרוביץ, ר. (1997א). החדרת השימוש בתקשוב בבתי ספר ממגזרים שונים, מאמר שהוגש בכנס השנים-עשר של הועדה המיוחדת למחקר על תהלוך טקסטים SCRIPT, מעלה החמישה, 3-1 ביולי 1997.
בר-נתן, א. והרץ-לזרוביץ, ר. (1997ב). תקשורת-מחשבים בין ילדים בכיתות ד' ותרומתה לאוריינות, חלקת לשון, 23, 243-232.
בר-נתן, א. (1998). חקר הכתיבה בסביבות למידה המשלבות תקשורת-מחשבים ואוריינות בלמידה שיתופית <אל"ש>. עבודת מ"א, חיפה: אוניברסיטת חיפה, החוג לחינוך.
גולן, ש. (1961), החנוך המשתף , מרחביה, ספרית פועלים.
הרץ-לזרוביץ, ר. (עורך) (1997). אוריינות בלמידה שיתופית: מקבץ מאמרים. פרסום פנימי, אוניברסיטת חיפה
הרץ-לזרוביץ, ר. (1997). התפתחותם של מורים המלמדים באל"ש. בתוך: א. אפרתי ור. לידור (עורכים). הכשרת מורים: שמרנות, התפתחות וחדשנות, ת"א הוצאת מופת, 465-453.
הרץ-לזרוביץ, ר. וג'ובראן, ס. (1994). מסיכום לכתיבה מרחיבה סיפור-שלבים בהתפתחות הכתיבה אצל תלמידים ערבים הלומדים באל"ש. מאמר שהוגש בכנס התשיעי של הועדה המיוחדת למחקר על תהלוך טקסטים SCRIPT, מעלה החמישה, 13-11 ביולי 1994.
הרץ-לזרוביץ, ר. ופוקס, א. (1987). למידה שיתופית בכיתה, הוצאת אח, חיפה.
הרץ-לזרוביץ, ר. ושדל, ב. (1992). אוריינות בלמידה שיתופית - מדריך למורה, אוניברסיטת חיפה, תשנ"ג.
הרץ-לזרוביץ, ר. ושדל, ב. (1993). פרוייקט אוריינות בלמידה שיתופית - ממצאי מחקר הערכה בשנת תשנ"ג (שנה ראשונה), דו"ח מחקר שהוגש לאגף לחינוך יסודי, משרד החינוך, ירושלים.
הרץ-לזרוביץ, ר. ושדל, ב. (1996). השפעתו של פרוייקט אל"ש (אוריינות בלמידה שיתופית) על הישגים בהבנת הנקרא ובכתיבה, חלקת לשון, 22, 112-85.
הרץ-לזרוביץ, ר. ושדל, ב. (1997א). פרויקט אל"ש והצלחה לכל - חמש שנים של פיתוח יישום והערכה, מושב מיוחד בכנס השנים עשר של הועדה המיוחדת למחקר על תהלוך טקסטים SCRIPT, בית הנשיא, ירושלים, 3-1 ביולי 1997.
הרץ-לזרוביץ, ר., ושדל, ב. (1997ב). הישגים אוריינים בהוראת העברית כשפה שנייה בבתי הספר היסודיים הערביים בפרוייקט אל"ש - תשנ"ו. מאמר שהוצג בכנס הScript - ה12-, 1-4 ביולי, מעלה החמישה, ירושלים.
הרץ-לזרוביץ, ר., ושדל, ב. (1997ג). חמש שנים של פיתוח, יישום והערכה של פרוייקט אל"ש בבתי ספר יהודים, ערבים ודרוזים בישראל. מאמר שהוצג בכנס הScript - ה1-4 ,12 -ביולי, מעלה החמישה, ירושלים.
הרץ- לזרוביץ, ר., שדל, ב., טיאנרו, ג'. , וקלדרון, מ. (1993). אוריינות בלמידה שיתופית: ראשיתו של ניסוי בישראל. חלקת לשון,6-21,11-12 .
הרץ-לזרוביץ, ר., לרנר, מ., ושדל, ב. (1997). הערכת הכתיבה המרחיבה (story related writing) בפרוייקט אומנויות הלשון בלמידה שיתופית. חלקת לשון,205-231 .
הרץ-לזרוביץ, ר., ושדל, ב. (1992). אוריינות בלמידה שיתופית: מדריך למורה. אוניברסיטת חיפה, תשנ"ג.
הרץ-לזרוביץ, ר., ושדל, ב. (1993). פרוייקט אוריינות בלמידה שיתופית: ממצאי מחקר הערכה בשנת תשנ"ג (שנה ראשונה). דו"ח מחקר שהוגש לאגף לחינוך יסודי. משרד החינוך, ירושלים.
הרץ-לזרוביץ, ר., ושדל, ב. (1997א). הצלחה לכל ואוריינות בלמידה שיתופית - כרטיס ביקור. פרסום פנימי, אוניברסיטת חיפה.
הרץ-לזרוביץ, ר., שדל, ב., ושריד, מ. (1995). אקלים למידה אורייני ושיתופי אצל תלמידים יהודים וערבים בפרוייקט אל"ש. מאמר שהוצג בכנס Script ה27-29 ,10- ביוני, מעלה החמישה, ירושלים.
וינשטיין, י. (1995). "חברותא": השפעת התגמול, הסטטוס, רמת השיתופיות ומיצב נותן העזרה על הישגים, תפיסה חברתית ועמדות. עבודת מ"א, חיפה: אוניברסיטת חיפה, בית-הספר לחינוך.
זמיר, ר. (2001). הערכת פרויקט "מחר 98": ניתוח שני מקרים של למידה בדרך החקר. עבודת מ"א, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך, המגמה למנהל החינוך וארגונו.
זרקה, א. (2000). למידה בלי הפסקה: מעורבות-לומדים בסביבת-לימודים אותנטית - חקר מקרה בבית-ספר יסודי. עבודת מ"א, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך, המגמה לפיתוח תכניות לימודים.
חורי, א. (1981). "הוראת עברית בבתי הספר הערביים בשיטה אורקולית". עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת תואר מוסמך של אוניברסיטת חיפה.
כהן, א. (1985). מילים נוגעות, הוצאת רשפים.
כסברי, נ. (1978). "בעיות הכרוכות בלימוד השפה העברית כשפה שניה אצל ילדים ערביים בישראל". עבודת מ.א. אוניברסיטת חיפה.
לוי, א. (1998). למידה פרונטלית, שיתופית והערכת הישגים בתיקים. עבודת מ"א. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך, המגמה למנהל חינוכי.
לייקין, ר. (1993). שימוש בשיטה של למידה שיתופית המבוססת על החלפת ידע לתירגול במתמטיקה. עבודת מ"א, חיפה: הטכניון, המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, 1993.
נבואני, נ. (1976). "הערכת הישגים בהוראת עברית במגזר הערבי". עבודת מ.א. אוניברסיטת חיפה.
ספולסקי, ד. ושוהמי, א. (1996). "ניר עמדה בנושא מדיניות לשונית במערכת חינוך בישראל". בטאון המורים לערבית ולאסלאם, 20. 1996. עמ' 10-20.
פולמן, ש. (1992). מיומנויות קריאה-כתיבה בהוראת לשון יעד, עיונים בחינוך, 58-57, 304-281.
פורמן-מעוז, ר. (1999). בולטות בנים ובנות בהקשר כיתתי וקבוצתי בסביבות למידה שונות. עבודת מ.א. אוניברסיטת חיפה, החוג לחינוך.
צלמייר, מ. (1994). הוראת הכתיבה כתהליך, האם הדבר אפשרי? חקר מקרה, עיונים בחינוך, 50-49, 322-299.
קרול, ר. (1999). גורמי לחץ, אי שביעות רצון ושחיקת המורה בכיתה ההטרוגנית: השוואת שתי סביבות הוראה. עבודת מ"א, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לפסיכולוגיה.
קרליץ-ניסים, ט. (1998). התפתחות כתיבה בעקבות משוב עמיתים בכיתות המפעילות שיטות חדשניות באוריינות. עבודת מ"א,חיפה: אוניברסיטת חיפה, החוג לחינוך.
רוזנר, ע. (2000). פעילות שיתופית כמקדמת תהליכי למידה - חקר מקרה של קבוצת דיון מתוקשבת. עבודת מ"א. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך, המגמה לפיתוח תוכניות לימודים, המסלול לתקשורת ומחשבים בחינוך.
רון, נ. (1998). השפעת שילוב המחשב בעבודת חקר שיתופית על התנהגות חברתית ומילולית של תלמידים ומורים. עבודת מ"א, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך, המגמה לפיתוח תכניות לימודים, המסלול לתקשורת ומחשבים בחינוך.
שפירא, ר. ואחרים (2001). דו"ח הוועדה להוראת הקריאה הוגש לשרת החינוך וליו"ר ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ירושלים.
שפר, ז. (1997). השפעת הלמידה-הוראה בשיטת החקר המונחה בסיוע רב-ייצוג ממוחשב על פתרון שאלות בתכנון לינארי. עבודת מ"א, חיפה: אוניברסיטת חיפה, בית-הספר לחינוך.
שריג, ג. (1992). חכמת הלמידה: שיעורים ברכישת דעת מטקסטים, הוצאת מסדה, גבעתיים.
שרן, ש. והרץ-לזרוביץ, ר. (1978). שיתוף פעולה ותקשורת בביה"ס, שוקן, תל-אביב.
שרן, ש. והרץ-לזרוביץ, ר. (1984). מורים ותלמידים בתהליך שינוי חקר הלמידה השיתופית בקבוצות קטנות, רמות, תל-אביב.
שרן, ש. ושרן, ש. (1975).הוראה בקבוצות קטנות, שוקן, תל-אביב.
Aronson, E. (1978). The Jigsaw classroon, Beverly Hills, CA Sage.
Cakderon, M. (1991). The benefits of cooperative learning for Hispanic students, Texas Research, 2, 39-57.
Cakderon, M., Tinajero, J. & Hertz-Lazarowitz, R. (1992). Adapting cooperative integrated reading and composition to meet the need of bilingual students, The Journal of Educational Issues of Language Minority Students, 10, 79-106.
Johnson, D. & Johnson, R. (1975). Learning together and alone, Englewood Cliffs, New Jersy, Prentice-Hall.
Slavin, R. (1994). Cooperative learning: Theory, Research and Practice, Boston: Allen and Bacon.
Slavin, R., Sharan, S., Kagan, S., Hertz-Lazarowitz, R., Webb, C. & Schmuck, R. (Eds.) (1985). Learning to cooperate, cooperating to learn, New York & London, Plenum press.
Stevens, R., Madden, N., Slavin, R. & Farnish, A. (1987). Cooperative integrated reading and composition: Two field experiments, Reading Research Quarterly, 22, 433-454.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "האם הלמידה השיתופית היא השיטה האופטימלית ללימוד השפה העברית כשפה שניה בבתי ספר מהמגזר הדרוזי והערבי", סמינריון אודות "האם הלמידה השיתופית היא השיטה האופטימלית ללימוד השפה העברית כשפה שניה בבתי ספר מהמגזר הדרוזי והערבי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.