היישום אינו מחובר לאינטרנט

תפקודה של חברת ב-ג בנהול משותף ושווה ע"י שני מנהלים-בעלים

עבודה מס' 061189

מחיר: 530.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת ארגון ב-ג תוך התייחסות לסגנונות ניהול ולצורת הניהול האופטימלית.

15,778 מילים ,50 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תפקודה של חברת ב-ג בנהול משותף ושווה
ע"י שני מנהלים-בעלים

תוכן העניינים:
תמצית
פרק 1 - סקירה ספרותית
רקע תיאורטי על ארגונים
המנהיגות הפנימית (עפ"י: דר' קליין-תאיר, ברכה, (1998
תפקידיו של המנהל
המנהל כמנהיג כריזמטי
בסיסי העוצמה של המנהל
שביעות הרצון של העובדים
היבטים שונים של שביעות רצון מהעבודה
סגנונות ניהול
מהו המנהל הטוב?
האצלת סמכויות
עבודת צוות (עפ"י ריילי, (1997
פרק 2 - חברת ב-ג - פרופיל החברה
פרק 3 - מערך המחקר
ממצאי המחקר
דיון ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה
שאלון לעובד

תמצית
מנהל ארגון הינו האחראי למהלך העבודה בארגון אותו הוא מנהל, לסדריו
ולמתרחש בו. קיימים סוגים שונים של מנהלים - כאלה הנוטים למרכוז וכאלה
הנוטים לביזור. ככל שנוטה מנהל לביזוריות כן הוא נוטה לשיתוף צוות העובדים
בפעילות הארגון הן בנוגע לעבודה השוטפת המקצועית והן בנוגע לאחריות, קבלת
החלטות, ארגון נכון של העבודה וכד'.
אין ספק שבידי המנהל נמצאת עוצמה כבסיס לכל ארגון בכדי לארגן, לנתב ולפקח
על פעילותו התקינה של הארגון. מצב זה מחייב לייעד למנהל סמכות של מנהיג לגבי
כל הגורמים הפועלים בארגון: פועלים, עובדים מקצועיים, מנהלי עבודה, מנהלי
מחלקות. מהי האישיות הרצויה שיהיה מנהל אשר בידו העצמה והסמכות העליונה
בארגון? ישנן כמה סוגים של מנהלים אשר מתפצלים לשני זרמים עיקריים: המנהל
הסמכותי המטיל את מלוא סמכותו על העובדים ומצפה לציות להוראותיו ואינו
מתייעץ עמם או משתף אותם ואינו מעונין ביוזמותיהם, והמנהל הדמוקרטי -
המשתף, מאציל סמכויות אך מפעיל את סמכותו כפוסק אחרון בעניינים "שברומו של
עולם". איזה משני המאפיינים הוא הרצוי?!
עבודה זו בוחנת את תפקידו של המנהל בארגון עליו הוא אחראי כאשר ישנם
שניים המנהלים את הארגון עליו דנה העובדה. כמו כן מעלה ומנתחת את הסוגיה
לגבי המנהל האופטימלי של הארגון כאשר ההתייחסות היא לשני מנהלים בעלי
סמכות שווה.
שאלת המחקר מתייחסת לסוגיה כיצד ניתן לנהל ארגון יצרני כאשר מכהנים בו שני
מנהלים שהם הבעלים בצורה שווה.
שאלת המחקר:
האם קיימת בכלל אפשרות לנהל ארגון אחד ע"י שני מנהלים בעלי אותן סמכויות
מה גם שהם שותפים שווים (בעלים) של אותו ארגון?
מטרת העבודה היא לבדוק האם שני מנהלים, שהם בעלי סמכויות ניהוליות בארגון
אחד, יכולים לתפקד בצורה חיובית לטובת הארגון ולהביא לשגשוג כלכלי של הארגון.
יש לציין שחברת ב-ג קיימת מזה 25 שנים.
עד כמה מצב של ניהול ארגון ע"י שני מנהלים אכן גורם לתפקוד חיובי של העובדים,
בכיוון של יוזמה, עצמאות, תרומה לארגון, שביעות רצון ומוטיבציה. האם עלול
להיות מצב בו ניהול כזה עשוי לגרום לבלבול, חוסר החלטיות לגבי החלטות
מסוימות, חיכוכים ואי הסכמות.
השערת המחקר היא שניהול ארגון ע"י שני מנהלים, בעלי סמכויות שוות ובעלות
שווה על הארגון, עשוי ליצור מצב של חוסר אחידות במדיניות הארגון ואולי אף
חילוקי דעות. מצב כזה עלול לגרום לתפקוד לקוי של ארגון, של בלבול לעובדים ושל
מוטיבציה ירודה שלהם בגלל בלבול כזה.
עבודה זו בוחנת את המצב בחברת ב-ג האם באמת זהו המצב בארגון הזה? מה צורת
הניהול של שני המנהלים ואם קיימת חלוקת תפקידים ביניהם מהי?

התיאוריות והמודלים בהם אשתמש:
- אפיונים של מנהלים ומידת היעילות שלהם.
- דילמות של מנהלים ואופן ההתמודדות שלהם.
- הקשר בין מנהיגות המנהל לבין הרגשת העובדים ותפקודם במערכת.
- סגנון מנהיגותו של מנהל וההשפעה בהתאם על פעילות העובדים בארגון (פיגמליון
או הגולם מפראג).
- דפוסי ניהול והשלכותיהם על תפקוד הארגון.
אוכלוסיית המחקר - עובדי הארגון, שני המנהלים.
תכנון ביצוע - ראיונות עם המנהלים ושאלונים לעובדים
מקורות - עיונים במחקרים שנעשו, עיון בפרסומים ומאמרים, עיון תיאורטי בספרות
מקצועית.

מקורות:

אדיג'ס יצחק (1980) ניהול לקוי - סיבות וטיפול.
אוצ'י וויליאם, תיאוריית Z ,1983.
אורי גלוסקינוס ד"ר. (1988). המנהל כחונך ומאמן. משאבי אנוש (ספטמבר 1988).
איילון ג.גל.ר ופופר,מ (1996) המנהיגות האיכותית- אמון, אמינות ואמונה. משאבי אנוש, פברואר.
וובר מקס (1947) הכאריזמה ובניית המוסדות: מבחר כתבים. י. מאגנס.
ינאי-טאב, ג וב. מנהיים (1997) הגורם האנושי בעבודה. דביר
לוי עמיר, דר' (ספט'-אוק', 1999) "פעם נוספת: כיצד להאציל סמכויות וליצור עובדים שהם 'ראש גדול'", בתוך: משאבי אנוש.
לוק, א., לתם, ג. (1984) הצבת מטרות- שיטת הנעה שפועלת, ת"א, גומא ספרי מדע ומחקר.
מיכה פופר ד"ר. (1990). חניכה COACHING. משאבי אנוש (אוקטובר 1990).
פורר, ב.(1968) השפעת עיצוב מחדש של העיסוק על שביעות הרצון וההנעה, אוניברסיטת ת"א, עבודת גמר לקראת תואר מוסמך במדעי הניהול.
פידלר, פ. א. (1972). גורמי אישיות ומצב הקובעים את יעילות המנהיגות.
פרופ' דב עדן (1990).סגנון מנהיגות "פיגמליון" - מנהלים מקבלים את העובדים להם הם מצפים. משאבי אנוש (יוני 1990).
"סטטוס" (מאי 1997) גיליון 71. להיות עשר בבחירת סגנון ניהול.
קליין תאיר-ברכה דר' (יולי 1998) "'מנהיגות פנימית' כאומנות - יוצרת אור ובוראת חושך", בתוך: משאבי אנוש.
ריילי, פט (1997) הצוות המנצח. מטר
רוזנצוויג ג'ים, פרמונט קאסט, טרנס ר. מיטשל (1995) המנהל עפ"י פרנק וארנסט.
Adams J. Stacy (1980) The Study of Organizations.
Alderfer Clyton P. (1969) "An Empirical Test of a new Theory of Human Needs", in: Organizational Behavior and Human Performance 4:142-175.
Blauner R. (1967) "Work Satisfaction and Industrial Trends in Modern Society", in: Reinhard Benidix & Martin Seymour Lipset (eds.) Class Status and Powe. London Fletcher & Son Ltd. Norwich. Pp. 473-478
Cohen, A.R & Bradford, D.L (1990) Influnence without Autirity.N.Y, Johan Willy & Sons.
Davidmann Manfred (1995) Style of Management and Leadership. Internet
Davis & Newstrom, Human Behavior at Work, Organizational Behavior, N.Y; McGraw-Hill Series of Management,1989, chapter 2, 9.
Druker,F.P.(1988) "The Coming of new organization", Harvard Business Review. Jan-Feb.
Etzioni Amitai (1961) A Comparative Analysis of Complex Organizations. New York, Free Press.
French, J.R.P., Israel, J., & As, D. (1960). "An Experiment on Participation in a Norwegian Factory". Human Relations, 13, 3-19.
Furnham, A. (1990) The Protestant Work Ethic: The psychology of work-related beliefs and behaviours. London: Routledge; pp 305.
Grove A.S. (1983). High Output Management. Random Haouse Ch.12 - Locke et al 1986.
Harzberd Fredric (1966) Work and the Nature of Man, Clevelend Ohio: World Publishing Company.
Dr. Johns, Tom (1995) The Project Management Method, NSSA program.
Kotler, J.P.(1990)."What leaders really do?" Harvard Business Review. May-June
Kreitner , R. (1989) Management . Boston , Houghton Mifflin Com.
Locke, E.. (1976). "The Nature and Causes of Job Satisfaction", in: Marvin D. Dunnet (ed.) The Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Chicago: Rand Manally. Pp. 1279-1399
Maslow A. H. (1970) "A Theory of Human Motivation", in: Psychological Review 50:370-396.
McGregor D. & I. Knickerbocker (1941) "Industrial Relations and National Defense: A Challenge to Management", in: Personnel XVIII. Pp. 49-63
Petrock, F (1990) "Corporate Culture Enhances Profits", HR Magazine Nov.
Skinner Boris Phredrich (1969) Contingencies of Reinforcement.
Stogdil R.M (1974) "Personal Factors Associated with leadership: A Survey of the Literature", Journal of Psychology.
Vroom V.H & Jago A.G (1988) The New Leadership Managing Practice in the Organization, NJ Prenticece Hall.
Williams R (1990) "Demographics, Economic Divergence will Dominate Corporate Planning", Personnel Forum , IBM Armonk NY. Dale O. Anderson, Ph.D (1998) Leadership, Internet: latech.edu/ delea/ instruction/ leadership. Html
Farren, Caela and Beverly L. Kaye (1996) "New skills for New Leadership Roles", The Leader of the Future, Ch. 18 in Hesselbein, Goldsmith and Beckhard, eds, Josey-Bass, San Francisco. Pp. 175-187.
Covey, Stephan R. (1996) "Three Roles of the Leader in the New Paradigm", The Leader of the Future, Hesselbein, Goldsmith and Beckhard, eds, Josey-Bass, San Francisco. Pp. 149-159.
Bardwick, Judeth (1996), "Peacetime Management and Wartime Leadership", in: The Leader of the Future, Ch. 14 .Hesselbein, Goldsmith and Beckhard, eds, Josey-Bass, San Francisco. Pp. 131-139.
Maccoby Michael (1995, Jan.-Feb.) "Teams Need Open Leaders" in: Research Technology Management, Vol. 38, No. 1. Pp. 75-59
Floyd C. Pennungton, PhD, President of CTL Association Inc. (1997) "Understanding Quality Management"
Rennick Breisch Linda (March, 1999) Motivate!, Internet: sprinet. com/ ce/ m903b. htm
Douglas stewart (1996) "When Manager and Employees Communicate and Manager-Employee communication Assessment" in: The Power of People skills, publishing by John Wiley & sons.
Helmlinger Will (1997) Motivation. Internet: Cartus articles.
William Ives, Ben Torry & Cindy Gordon (1998 Apr.-May) "Thought Leadership", Knowledge Management.

תגים:

ארגונית · טכניקות · מנהיגות · מנהל · עובדים · רצון · שביעות

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תפקודה של חברת ב-ג בנהול משותף ושווה ע"י שני מנהלים-בעלים", סמינריון אודות "תפקודה של חברת ב-ג בנהול משותף ושווה ע"י שני מנהלים-בעלים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.