היישום אינו מחובר לאינטרנט

שיתוף הורים בבית הספר הקהילתי בעיני המורים

עבודה מס' 062070

מחיר: 264.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצעה למחקר בחינוך הבודק עד כמה משפיעים גיל המורים, וותק בהוראה ומצב משפחתי על עמדותיהם של המורים כלפי מעורבות ההורים.

3,090 מילים ,59 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

הצגת הנושא - תמצית סקירת ספרות מחקרית ומאמרים
א. בית הספר הקהילתי
פעילות בתי-הספר הקהילתיים העל-יסודיים החלה בשנת תשמ"ח ביוזמת המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך ובהנחיית מפקחים ומדריכים של מינהל חברה ונוער.
עד היום הצטרפו לפעילות זו כ-150 בתי-ספר (שבהם חטיבות-ביניים וחטיבות עליונות) בכל המגזרים: היהודי, הערבי, הדרוזי וההתיישבותי. בתי-ספר אלו פרוסים בכל הארץ - בערים גדולות, ביישובים קטנים ובקיבוצים, ובהם כמה רמות טיפוח, מן הגבוהה ביותר ועד לנמוכה ביותר.

1. מהו בית-הספר הקהילתי?
בית-הספר הקהילתי הוא מוסד חינוך הפותח את שעריו למערכת של יחסי גומלין עם הקהילה, כדי להשביח את העשייה החינוכית ולשפר את איכות החיים בבית-הספר ובקהילה.
בבסיסו עומדת ההנחה כי לכל פרט החי במסגרת הקהילה יש היכולת לזהות את צרכיו ועליו לקחת אחריות לחיפוש הדרכים להתמודדות עם הבעיות, גם בלא הישענות על הממסד.
תפקיד בית-הספר הקהילתי להדריך ולהנחות את כל באי בית-הספר ואת הקהילה לספק את צורכיהם, באמצעות שיתוף פעולה ואיגום של כל המשאבים המצויים בקהילה, על בסיס העקרונות האלה: הידברות, שותפות בקבלת החלטות, מעורבות ואחריות.
לצורך שימוש הדדי במשאבים של בית-הספר והקהילה, יוזם בית-הספר פיתוח קשרים עם מוסדות וארגונים בקהילה, כמו השלטון המקומי, ארגוני מתנדבים, בתי-ספר ומוסדות חינוך אחרים הפועלים בקהילה, מוסדות תרבות ועוד.
ב. הנחות יסוד לרעיון בית הספר הקהילתי
1. בית ההורים ובית הספר:
א. בית ההורים הוא הגורם המשמעותי ביותר בחינוכם של הצעירים. זכותם של ההורים ואף חובתם להיות שותפם בתהליך החינוכי המתרחש בן כותלי בית הספר.

ב. אמון התלמיד בבית הספר תלוי באמון שרוחשים הוריו למערכת זו. ככל שמגלים ההורים אמפתיה לעשייה החינוכית במוסד, כן גדלה רמת מחויבותו של התלמיד לתהליכים המתרחשים בבית הספר ולדרישות המופנות אליו.

2. בית הספר והקהילה:
א. תהליכים חינוכיים מתרחשים לא רק בין כותלי בית הספר. חלק גדול משעות ההתחנכות נעשה דווקא מחוץ לכותלי בית הספר. יצירת קשר עם כלל הגורמים המשפיעים על העשייה החינוכית תסייע בהשלמת החינוך שעליו מופקד בית הספר.
ב. ראיית הקהילה כאתר למידה והתנסות תהפוך את הלמידה לרלוונטית יותר, ותפעל לפיתוחן של אינטליגנציות שאין להן ביטוי נאות בין כותלי בית הספר. בכך תהפוך הלמידה לעשירה יותר ותפנה לקהל תלמידים רחב יותר.
ג. לפרט ולקהילה יש כוח לספק את צורכיהם בעצמם ולשפר את איכות החיים בבית הספר ובקהילה, אם ישתפו פעולה באיתור צרכים וינצלו את המשאבים המצויים בבית הספר ובקהילה.
ד. בית הספר איננו מסדרון לחיים אלא חלק מהחיים בעצמם. הנחה זו מכירה באותנטיות של חיי הקהילה בתוך בית הספר.

תוכן העניינים:
תמצית סקירת ספרות מחקרית ומאמרים
א. בית הספר הקהילתי
ב. הנחות יסוד לרעיון בית הספר הקהילתי
ג. שיתוף ומעורבות הורים
ד. דפוסי שיתוף בבית הספר הקהילתי
ה. הצגת בעיה-יחסי מורים הורים
ו. שאלת המחקר
ז. שיטות
דוגמה לשאלון
ביבליוגפיה ראשונית

מקורות:

אבירם, ר. (1996). מערכת החינוך בחברה הפוסט-מודרנית. ארגון אנומלי בעולם כאוטי. בתוך: אילן גור-זאב (עורך). חינוך בעידן השיח הפוסטמודרניסטי. ירושלים: מגנס, האוניברסיטה העברית. עמ' 103 - 120.
אבירם, ר. (1999). התערערות מבני היסוד של החינוך המודרני. בתוך: רבקה גלובמן ויעקב עירם. (עורכים). התפתחותה של ההוראה במוסדות החינוך בישראל. תל אביב: רמות. עמ' 47 - 79.
בנימיני, ק. וטטר, מ. (1992). בחירת בית הספר על-ידי הורים. עיונים בחינוך, 58-57. עמ' 193 - 208.
ברקול, ר. (1996/97. התנהגות בין-אישית והצלחה בהובלת שינויים: שני חקרי מקרה של מנהלות בתי ספר. עיונים במנהל ובארגון החינוך, 21. עמ' 149 - 164.
גולדברגר, ד. (1998). הזכות לדעת - המדריך השלם להורה ולמורה: זכויות וחובות של הורים במערכת החינוך. הוצאת חמד ידיעות אחרונות.
גולדברגר, ד, (2000) מרכזים ומינהלים קהילתיים בישראל כמנוף לחינוך מבוגרים, בתוך: ישראלי איתן (עורך). ללמוד ולבנות אומה, תל-אביב. התאגדות לחינוך מבוגרים בישראל.
גורדון, ד. (1999). על השקפות עולם, כסף ויצירת ידע לגיטימי: תפיסות שונות של אוטונומיה בית ספרית והשלכותיהן על האוטונומיה של מנהלי בתי ספר. עיונים במנהל ובארגון החינוך, 23. עמ' 7 - 25.
גזיאל, ח. (1991). יישום מדיניות חינוך: יסודות לעיצובה של תיאוריה. עיונים במנהל ובארגון החינוך, 17. עמ' 5 - 22.
הריסון, ג., גלובמן, ר. (1991). "אימוץ החידושים של למידה פעילה ושל צוות ניהול ופיתוח בית הספר המתחדש". מגמות ל"ד(1), עמ' 48-27.
הרפז, י. (1997), "שיתוף - השינוי המהותי". מתוך: מנחה למנחה ,3, עמ'35 - 29 . משרד החינוך התרבות והספורט. ירושלים.
הרץ-לזרוביץ, ר. ואדן, ד. (2000). הכוח הפוליטי של מנהלי בתי ספר בעיר-צפון: חקר מקרה. עיונים במנהל ובארגון החינוך, 24. עמ' 27 - 56.
וולנסקי, ע. (1994). אינדיבידואליזם, קולקטיביזם וכוחות שוק בחינוך: האם המחיר החברתי הכרחי? מגמות. ל"ו (3-2). עמ' 238 - 252.
זבה, ר. וצ'רצ'מן, א. (1988). חצר בית הספר היסודי - עקרונות תכנון כנגד עקרונות חינוך. עיונים בחינוך, 48. עמ' 35 - 48.
זילברשטיין, מ. (1991). המבנה הארגוני של בתי הספר האוטונומיים בזיקה לתכנון הלימודים. עיונים במינהל ובארגון החינוך, 17. עמ' 39 - 74.
חיון-קרמר, ל. (1989). מעולמו הפנימי של המורה בישראל: לחץ, שביעות רצון ומרכזיות בעבודה. עיונים במינהל ובארגון החינוך, 16. עמ' 27 - 52.
חן, מ. (1995). "הכשרת מנהלים ומפקחים להנהגת בית הספר הקהילתי-עצמאי". מסמך עמדה, תל אביב.
טאוב, ד. (1992). האם להורים זכות שווה ברישום ילדיהם למוסד חינוך חובה בישראל? עיונים במינהל ובארגון החינוך, 18. עמ' 107 - 125.
יהלום, י. (1992/3). הניהול הפדגוגי בבית הספר - נקודת מבט של מנהל בית הספר. עיונים במנהל ובארגון החינוך. 19. עמ' 111 - 136.
יוגב, א. (1994). הבחירה בחינוך כמדיניות לקידום בתי-ספר בפריפריה החברתית של ישראל. מגמות. ל"ו (3-2). עמ' 253 - 265.
יונה, י. (תשנ"ד). אוטונומיה ובחירה בחינוך: ההיבט הפילוסופי. בתוך: יהודית דנילוב ודן ענבר (עורכים). בחירה בחינוך בישראל. ירושלים: משרד החינוך והתרבות / המזכירות הפדגוגית והאוניברסיטה העברית / ביה"ס לחינוך. עמ' 63 - 84.
יצהר, ר. זוהר, א. קמיר, ד. (2000). "בתי ספר קהילתיים על יסודיים בישראל- הנחות יסוד" מנהל חברה ונוער, משרד החינוך, ירושלים.
ליברמן, י., רכבי, ב. וקרניאלי, מ. (2000). מחקר פעולה כחלק מתהליך שינוי: המקרה של כפר בדואי. עיונים בחינוך, 4 (2). עמ' 31 - 49.
לם, צ. (2000). החינוך במאה העשרים ואחת. בתוך: יורם הרפז (עורך). צבי לם - לחץ והתנגדות בחינוך - מאמרים ושיחות. תל אביב: הקיבוץ הארצי. עמ' 369 - 411.
מושל, א. (1993). דפוסי ניהול והשלכותיהם על תפקוד בית הספר. ירושלים: מכון סאלד.
נוי, ב. (1995). הורים ומורים כשותפים במעשה החינוכי. ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט.
ניסן, מ. (תשנ"ז). "זהות חינוכית" כגורם מרכזי בפיתוח מנהיגות בחינוך. ירושלים: מכון מנדל.
סדן א. 1995. "העצמה ועבודה קהילתית". חברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית, 159-143, ירושלים, משרד העבודה והרווחה.
סדן א. ופרי. 1990. תדריך להכרת אוכלוסייה מיוחדת. ירושלים. משרד העבודה והרווחה.
סמואל, י. (1990). ארגונים - מאפיינים, מבנים, תהליכים. הוצאת אוניברסיטת חיפה.
סמילנסקי, י. ובאומגרטן, ד. (1986). אידיאולוגיה ומציאות בקשרי מורים עם הורי תלמידיהם. עיונים בחינוך, 45, 5-22.
סמילנסקי, ש. (1993). הורים ומחנכים: מעורבות ושותפות הורים. הד הגן, נ"ח, 157-161.
ענבר, ד. (1994). הבחירה בחינוך: מכפיה לדיאלוג. מגמות. ל"ו (3-2). עמ' 151 - 172.
ענבר, ד. (תשנ"ד). הבחירה בחינוך: כיוונים ואסטרטגיות פעולה. בתוך: יהודית דנילוב ודן ענבר (עורכים). בחירה בחינוך בישראל. ירושלים: משרד החינוך והתרבות / המזכירות הפדגוגית והאוניברסיטה העברית / ביה"ס לחינוך. עמ' 97 - 116.
ענבר, ד. ואחרים (עורכים). (1994). בחירה בחינוך בישראל. ירושלים: משרד החינוך והתרבות ובית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית.
ענבר, ד. (2000). ניהול שונות - האתגר החינוכי. אבן יהודה: רכס.
פוקס, א. והרץ-לזרוביץ, ר. (1991). חשיבותם של מנהלים על שינויים בבית ספרם: בתי ספר פעלתניים בישראל. עיונים במנהל ובארגון החינוך, 17. עמ' 75 - 104.
פוקס, א. (1995). שינוי כדרך חיים במוסדות חינוך. תל אביב: צ'ריקובר.
פזית, ש. (2001) עמדות תלמידים, מורים ומנהלים כלפי הפעלת תוכנית יום חינוך ארוך - עבודת מ.א . רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן, ביה''ס לחינוך .
פלור, ה. שביט, ר. ושפירא, ר. (1995). העצמת בתי ספר וקהילותיהם. בתוך: דוד חן (עורך). (1995). החינוך לקראת המאה ה- 21. עמ' 155 - 185. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב / רמות..
פרג, ר. וענבר, ל. (1996). המנהל המתעדכן. ירושלים: מכון סאלד.
פרידמן, י. (תש"ן). התנהגות אוטונומית נורמטיבית של המורה והמנהל. בתוך: יצחק פרידמן (עורך). אוטונומיה בחינוך - מסגרות מושגיות ותהליכי ביצוע. ירושלים: מכון סאלד. עמ' 79 - 99.
פרידמן, י. (תש"ן). משמעויות ומיקוד באוטונומיה. בתוך: יצחק פרידמן (עורך). אוטונומיה בחינוך - מסגרות מושגיות ותהליכי ביצוע. ירושלים: מכון סאלד. עמ' 32 - 44.
פרידמן, י. (תש"ן). בית הספר הקהילתי - תיאוריה ומעשה. ירושלים: י"ל מאגנס ומכון סאלד.
פרידמן, י. (1991). התנהגות תלמידים המשרה לחץ: היבט פסיכולוגי-חברתי של שחיקת המורה. עיונים במינהל ובארגון החינוך, 17. עמ' 155 - 174.
פרידמן, י. (1992/3). מנהיגות ובשלות הצוות - מודל למנהלי בתי ספר מכניסי שינויים. עיונים במנהל ובארגון החינוך, 19. עמ' 29 - 46.
פרידמן, י. (עורך). (1994). בחירת בית הספר בידי הורים - קובץ מאמרים. מגמות, 2-3.
פרידמן, י. ברמה, ר. ותורן, ש. (1997). ניהול עצמי: שינוי תרבות הניהול הבית ספרי. ירושלים: מכון סאלד.
פרידמן, י. הורוביץ, ת. ושליב, ר. (1998). אפקטיביות, תרבות ואקלים של בתי-ספר. ירושלים: מכון סאלד.
פרידמן, י. ובנדס-יעקב (1998). המאבק לחירות הניהול בסביבה עתירת אילוצים - חיכוך וקונפליקט בחינוך העל-יסודי. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. (2000). לחצי התפקיד בעבודת מנהל בית הספר כמנבאי שחיקה. מגמות, מ (2). עמ' 218 - 243.
קלקין-פישמן, ד. (1992/3). איזה סוג ארגון הוא זה? מקומם של פירושים קבוצתיים ואישיים כגורם בניהול ארגונים חינוכיים. עיונים במנהל ובארגון החינוך, 19. עמ' 71 - 92.
רש, נ. ודר, י. (תש"ס). הפרדה ומיזוג חינוכי: מי מרוויח? מי מפסיד? עיונים בחינוך, 4 (2). עמ' 5 - 30.
שולמן, ס. (1997). קהיליות לומדים וקהיליות מורים. ירושלים: מכון מנדל.
שחר, ח. (1994). היבטים חברתיים וחינוכיים של בחירת בית-ספר על-ידי הורים לאור התפיסה של "כלכלת השוק, בחינוך: סקירת מאמרים ומסקנות. מגמות. ל"ו (2 - 3). עמ' 173 - 184.
שיפמן, מ"ד. (1975). סוציולוגיה של בית הספר. הוצאת אקדמון.
שמידע, מ. וכ"ץ, י. (1995). בחירת בית ספר על-ידי הורים, יוקרה בית ספרית, ואוריינטציות חברתיות ודתיות של תלמידים. עיונים במינהל ובארגון החינוך, 20. עמ' 89 - 98.
שנער, מ. (2000). בית-הספר הקהילתי מיישם את עקרונות בית-הספר בניהול עצמי", תחום נוער וקהילה, מינהל חברה ונוער, משרד החינוך.
שפירא, ר. ואחרים. (1991). אוטונומיה בית ספרית במרחבי רישום משותפים - בחירת הורים מבוקרת בישראל. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב /הוצאת ביה"ס לחינוך.
שרן, ש. (1995). התיכון החדשני: מבנה, מינהל והוראה. בתוך: דוד חן (עורך). החינוך לקראת המאה העשרים ואחת. תל אביב: רמות. עמ' 43 - 71.

תגים:

מחקר · שיטות · קהילה · יחסי · גומלין · מעורובת · הורים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שיתוף הורים בבית הספר הקהילתי בעיני המורים", סמינריון אודות "שיתוף הורים בבית הספר הקהילתי בעיני המורים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.