היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת הרפורמה במנהל ציבורי חדש על שביעות רצון עובדי מערכת הרווחה

עבודה מס' 061944

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר במנהל הבודק את השפעת הרפורמה על מחלקת הרווחה בצפת.

9,290 מילים ,41 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:

מבוא
רקע תיאורטי
א. סוגי מנהל ציבורי בעולם ותפקידיו
ב. מנהל ציבורי לעומת מנהל עסקי
ג. בחינת יעילותם של ארגוני שירות ציבוריים
ד. התפתחות האוריינטציה הכלכלית ברשויות המקומיות בישראל
ה. רפורמות במנהל ציבורי חדש
ו. הביזור: מרכיביו והלכותיו על רשויות מקומיות בישראל
ז. ביזור שירותי הרווחה מהשלטון המרכזי לרשות המקומית
רפורמה במבנה הארגוני של מחלקת הרווחה בצפת
א. הערכת מצב לקראת הרפורמה הארגונית
שיטה
א. שאלת המחקר
ב. השערות המחקר
ג. אוכלוסייה ומדגם
ד. כלי המחקר
ה. משתני המחקר
ממצאים
א. ממצאי השערה 1
ב. ממצאי השערה 2
ג. ממצאי השערה 3
ד. ממצאי השערה 4
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה


מבוא

אילו חיפשנו כותרת אחת שתאפיין את שנות האלפיים, בוודאי היינו מכנים תקופה
זאת כעידן של שינויים מואצים. שינויים אשר ישפיעו על כל חלק מחיינו, ובכללם
חיינו הארגוניים (.(Coats, 83
מוקדם מדי לחזות את השפעת השינויים האלו על היחיד, וכיצד הם ישפיעו על
אורח חיינו, על התנהגותנו, על יחסינו החברתיים ועל כל מרקם האמונות שלנו. אם
כי סממנים ומגמות ניתן כבר לראות היום: אנו עדים לשינויים במערך הפוליטי
והכלכלי, מעבר מבסיס אידיאולוגי לבסיס כלכלי כגורם מכריע בתפישה הפוליטית.
(Naisbitt,and Aburdene., 1990); התעוררות דתית ולאומנית, ( ;(Cody, 1981
מעבר להפרטה וליציאת ממשלות ממעורבות תוך חשיפת התעשיות והארגונים
לתחרות בינלאומית על שווקים פתוחים; לשינויים טכנולוגיים מרחיקי לכת,
המאפשרים התייחסות אל העולם כולו כאל יחידה כלכלית אחת המביאה אתה דרך
חיים גלובלית וכאל יחידה בעלת מערך ערכי עולמי. ((Kider, 1994
לשינויים במבנה הארגון, בערכיו, בצורות התקשרויותיו, בערכי העובד ובעיקר
שינוי מהותי בתפישות הניהול. ללא ספק, "מהפכה" זאת שאותה אנו עוברים
ושאליה אנו נכנסים בתנופה מואצת, משפיעה ותמשיך להשפיע על הארגון העסקי
והציבורי בצורה מכרעת. בקצב מסחרר זה של שינויים המושג "הישרדות" יהפוך
יותר ויותר למטרה מרכזית של הארגון. המאבקים למצוינות, לשמירת איכות
וגמישות הם רק כלים ראשוניים הבאים לעזור לנו בהתמודדות. אולם כלי מרכזי
אקטואלי הנו "רפורמות במנהל" - רפורמה: היא שינוי מקיף מתוכנן כולל ארוך
טווח שמטרתו לבצע שינוי מהותי אסטרטגי, שבה נוטש הארגון את מאפייניו
התפעוליים בעבר ומאמץ שיטות עבודה חדשות, מבנה חדש, תהליכי ניהול
מתקדמים וכדומה וכל זאת תוך בחינת הכדאיות הכלכלית. תהליך רפורמה
במערכת הציבורית קשור בדרך כלל לשינויים בירוקרטיים ומטבע היותו תהליך
עמוק, בדרך כלל הוא כרוך בקושי פסיכולוגי, טכני, אידיאולוגי, תרבותי וקושי
כלכלי. הדיון סביב הרפורמה שאול ממדעים שונים: כלכלה, פסיכולוגיה
וסוציולוגיה.
"נושאי המפתח" בהם התמקדו ב5- הגורמים לשינוי במנהצ"ח:
הערכת ביצועים; מרכיבים עסקיים ומושג הלקוח; תחרות והפרטה. דילמת
המדיניות העסקית\חברתית; ביקורת "קשה". (חלק מהגורמים יורחבו ברקע
התיאורטי).
במרוצת השנים 1999-2000 הורה משרד העבודה והרווחה להתחיל בביצוע רפורמה
ניהולית ארגונית במקרו - מערכתית לכל השירותים הסוציאליים ברשויות
המקומיות בישראל.
לאור הנחיה זו הוקם צוות בדיקה במחלקה לשירותים סוציאליים בעירית צפת
אשר ניתח את הבעיות הארגוניות והתפעוליות במגמה להציע חידוש ארגוני הן
מבחינת המבנה והן מבחינת התפעול.
כמנהלת המחלקה לשירותים סוציאליים בעירית צפת, עמדתי בראש הצוות אשר
הציע את הרפורמה כמיקרו (כחלק מתוכנית מקרו ארצית) למחלקה ואף החל
ביישומה. כיום לאחר כשנה מאז יישומה אני מבקשת במסגרת סמינריון זה לבחון
את שביעות רצון עובדי המחלקה מהשינוי המבני והתפעולי במחלקה ולהשוותו
לסקר שביעות רצון דומה שנעשה בשנת 1998 לפני ביצוע הרפורמה במגמה להעריך
ההשפעות חיוביות\שליליות על שביעות רצון של העובדים ויישום המטרות והיעדים
שהצבנו בקבלת ההחלטה וביישומה של הרפורמה.מקורות:

אהרוני, י. (1991) הכלכלה הפוליטית בישראל, תל אביב: עם עובד ומכון לוי אשכול.
אולמן-מרגלית ע., 1992, "פרידריק האייק: הקנאה לחירות", הארץ, 5 ביוני.
אורנר, א. (1993), משאבי אנוש, המדריך לניהול כוח אדם, קרית ביאליק, הוצאת אח.
אלבוים-דרור רחל, תשמ"ה, "אסטרטגיות החלטה לטיפול בקונפליקטים במערכת החינוך", בתוך: צ. לם (עורך), בית-ספר וחינוך. עמ' 27-35.
אריאן עופר, 1998, מדיניות ממלכתית ואינטרסים מאורגנים , חיבור לשם קבלת תואר Ph.d, ירושלים: האוניברסיטה העברית.
גזיאל, ח. (1990), תמיכה של משתני תפקיד ושביעות רצון אצל עובדים, עבודת דוקטורט, אוניברסיטת בר אילן.
גלוברזון, ש. ועדן, ד. (1992). תמרוץ והנעת עובדים, תל-אביב, צ'ריקובר מוציאים לאור בע"מ.
דורון, א, (1994), "שירותי רווחה אישיים בתפר שבין השלטון המרכזי ובין הרשויות המקומיות" מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות פרויקט ליבת ישראל, ירושלים, אפריל 1994
הופשטטר, ה. ובר חיים, א. (1988), עבודה והנעה, תל-אביב, האוניברסיטה הפתוחה.
ויגודה, ע. (1995), התנהגות אזרחית בארגון: מודל חדש לבחינת הצלחה ויעילות ארגונית דרך ביצועי עובדים במנהל הציבורי הישראלי. עבודת מ.א. חיפה: אוניברסיטת חיפה, החוג למדעי המדינה.
וייל, מ. (1990) סקר חברות עירוניות, ירושלים.
זהבי, ר. (1999), "האם העובדים מרוצים מעבודתם", סטטוס (93), 27-25.
חסון, ש. (1996) הסדר העירוני החדש: קואליציות ממשל בערי ישראל, ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
חפץ, א. ושות' (1997) לקראת הנפקת איגרות חוב מוניציפליות למטרות ייעודיות בישראל, ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
יצחקי, ח. (1985), "תמיכה של משתני תפקיד ושביעות רצון אצל עובדים", עבודת דוקטורט, אוניברסיטת בר-אילן.
כץ ד. ור. קאהן, תשל"ז "ארגונים וגישת המערכות", בתוך: רחל אלבוים-דרור (עורכת), מנהל וחינוך - אנתולוגיה, ביה"ס לחינוך של האוניברסיטה העברית. עמ' 22-35.
כץ, י. (1997). הפרטה בישראל ובעולם. תל-אביב: פקר.
מזרחי, י. (1997), "עומס יתר", מתוך: סטטוס, (77 ), 16-15.
פלזנשטיין, ד. ג'אנר-קלוזנר, ד. וולף. י. (1991) שיתוף פעולה ציבורי בפיתוח כלכלי, רחובות: המרכז ללימודי פיתוח.
פלזנשטיין, ד. (1994) העיר כיזם: קידום הפיתוח הכלכלי המקומי. ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
קופלמן, מ. (1992), הקשר בין סיפוק לבין שביעות רצון בעבודה, עבודה MCS, אוניברסיטת תל אביב.
Centron, M. 1994, "An American renaissance in the year 2000", St. Martin's press, New York.
Coats, F.J., The Highly Probable future- 83 assumptions about the year 2025, The world future society.
Forder, A. (1974), Concepts in Social Administration, Routledge & Kegan Paul, London.
Cody E. (1981). Rise in Islamic Fundamentalism, Washington Post, April 4.
Kahn, J.A. (1973), Social Policy and Social Services, Random House, New York.
Kider, R.M. (1994). Universal human values, The Futurist, July-August.
King, Paul; Hacohen, Orli; Frisch, Hillel; and Elazar, Daniel J. (1987), Project Renewal in Israel: Urban Revitalization through Partnership, University Press of America with the Jerusalem Center for Public Affairs/Center for Jewish Community Studies, Lanham, MD. And London.
Harvey, D. (1989) "From managerialism to entrepreneurialism: the transformation of urban governance in late capitalism". Geografiska Annaler, Vol. 71B. pp. 3-17.
Hines, A. (1994) Jobs and infotech, The Futurist, Jan-Feb, pp 9-13.
Hezberg, F. (1959). The motivation to work, N.Y., Wiley.
Lane, J.E. (1993). The Public Sector, Sage.
Lock, A. (1976). The natore and causes of job statisfacion in: donnette, m.d. led. Chicago, rond mchally.
Lynn, L.E. (1996). Public management as art, science and profession. New Jersey: Chatham House Publishers. pp. 9.24.
Maslow, A.H. (1954). Motivation and personality, N.Y. Herper.
Naisbitt, J. & Aburdene, P. (1990) Megatrends 2000, William Morrow and Co. Inc, New York.
Pollitt, C. (1988). Bringing consumers into performance measurement. Policy and politics, 16, 77-87.
Savas, E.S. (1987). Privatization. Chatham House Publications. Ch. 3, pp. 35-57.
Shirom, A. (1989). "Burnout in work Organizations" In C.L. Cooper and L. Robertson (Eds.), International Review of Industrial and Organizational Psychology, N.Y.: Wiley, pp. 25-48.
Storper, M. Scott, A.J. (1989) "The geographical foundations and social regulation of flexible production complexes" In: Wolch, J. Dear, M. (Eds.). The power of geography. Boston: Unwin Hyman. pp. 19-40. Tel Aviv Shalom Center, (1984), The tender's prospect, Tel Aviv.
Vroom, V.H. (1964). Work and motivation, N.Y., Wiley.

תגים:

ארגון · שינוי · שירותים · סוציאליים · אוריינטציה · כלכלית · הפרטה · עובדים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת הרפורמה במנהל ציבורי חדש על שביעות רצון עובדי מערכת הרווחה", סמינריון אודות "השפעת הרפורמה במנהל ציבורי חדש על שביעות רצון עובדי מערכת הרווחה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.