היישום אינו מחובר לאינטרנט

עמדות עובדים לגבי החדרת מחשב ותוכנת המנל"ר ככלי עזר לשירותי הרווחה

עבודה מס' 061756

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת עמדות העובדים ביחס להחדרת מחשב.

9,220 מילים ,36 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. שאלת המחקר
ג. מטרת המחקר
ד. שיטת הפרקטיקום
סקירת ספרות
א. רקע
ב. מחשוב שירות רווחה
1. הצורך במחשוב, חיוניותו וחשיבותו
2.המחשוב כשינוי מעורר התנגדות
ג. חרדת מחשב
1. השפעת "הלימה אישית" על חרדה בסביבה ממוחשבת
2. המכנה המשותף האפשרי בין אימת קהל לבין אימת מחשב
3. חרדת הטכנולוגיה של המשתמש בדואר אלקטרוני
4. הגורמים הפסיכו-חברתיים לחרדה ביישומים טכנולוגיים
5. גישה מערכתית להתמודדות עם חרדת המחשב במקומות התעסוקה
ד. החדרת מחשוב כגורם לשינוי בתרבות הארגון
ה. דרכי התמודדות להחדרת המחשוב - שיטות הטמעה
ו. תאור המנל"ר - מערכת ניהול לשכת רווחה
ז. השערות המחקר
מערך המחקר
א. תיאור שדה המחקר לאור השינוי הארגוני שבוצע לאחרונה
1. אופי העבודה במחלקה בשנת 2000
2. הקמת ועדות
3. פרוייקטים
4. הערכת מצב לשינוי הארגוני
ב. אוכלוסיית המחקר
ג. כלי המחקר
ד. הגדרת משתני המחקר
ממצאים
א. התפלגות אוכלוסיית המחקר
לפי הנתונים הדמוגרפיים האישיים של הנשאלות
ב. ממצאים לגבי השערה ראשונה
ג. ממצאים לגבי השערה שניה
ד. ממצאים לגבי השערה שלישית
ה. ממצאים לגבי השערה רביעית
דיון והצעת תוכנית פעולה
א. דיון בממצאי המחקר
ב. הצעת תוכנית למחשוב המחלקה
ג. מערך ההדרכה
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מבוא
הצגת הבעיה
אילו חיפשנו כותרת אחת שתאפיין את שנות האלפיים, בוודאי היינו מכנים תקופה זאת כעידן של
שינויים טכנולוגיים מואצים. שינויים אשר משפיעים על כל חלק מחיינו, ובכללם חיינו הארגוניים
(.(Coats, 1983
במרוצת שנת 1995 פיתח משרד העבודה והרווחה תוכנת "מערכת ניהול לשכת רווחה" (להלן מנל"ר)
- המנל"ר היא מערכת ניהול תהליכי עבודה סוציאלית, תוך התמקדות בתיק הפונה, היא נבנתה
כפיתוח מקורי ומותאם לעבודת לשכות רווחה. מאז ועד היום המנל"ר משמשת לשכות רווחה רבות
ברחבי הארץ.
בתוכנית העבודה לשנת 2002 קבעה הנהלת עירייה צפת כיעד למחשב את המחלקות השונות ובכלל
זה את מחלקת הרווחה שאני עומדת בראשה.
הצורך של המחלקה למחשוב ורצון העירייה חייב היערכות ארגונית של המחלקה לקליטתה בעתיד
של מערכת המנל"ר.
יצוין כי המחשוב זר לכלל העובדים בשירותי אנוש, יתר על כן, טיפול באמצעות המנל"ר זר
שבעתיים לעו"ס מהטעמים הבאים:
* המחשוב כשינוי מעורר התנגדות - כל שינוי המנסה לחדור למערכת, מעורר התנגדות. מחשוב
כשינוי מעורר התנגדויות המיוחדות לו.
* מסורתית המחשוב מקושר למקצועות הרחוקים מהמקצועות הטיפוליים.
* יש ניגוד בולט בין נטיות המחשוב להיות אחיד ובין נטית העו"ס להיות ייחודי.
*יש קושי הנובע מפחד לאבד את ה"אישי" ביחסי מטפל- מטופל ולאבד את יכולת שיקול הדעת
בטיפול.
* קיימות גם התנגדויות רגשיות לא רציונליות: פחד מחדש ושונה, תחושת החשיפות מול
הבקרה, אין-אונים מול ה"גולם".

שאלת המחקר
כיצד משתנים אישיים משפיעים על עמדות העו"ס להחדרת המחשב והמנל"ר ככלי עזר לשירותי
הרווחה בעירית צפת?

מטרת המחקר
כמנהלת המחלקה חשוב לי לחקור את עמדותיהם ותחושותיהם של העו"ס, במגמה שהממצאים
יסייעו בידי: לערוך בחינה מחודשת של ההיערכות הארגונית שהצעתי בעבר לקראת מחשוב
המחלקה. ולהציע תוכנית פעולה להדרכת העובדים בהפעלת המנל"ר והטמעתו.

מקורות:

Coats, F.J.(1983). The Highly Probable future- 83 assumptions about the year 2025, The world future society.
Auslander, G.K. & Cohen, M.E. (1992). Issues in the Development of Social Work Information System: The Case of Hospital Social Work Deartments, Administration Social Work, 16(2), 73-88.
Barak, B., Akon, D. & Amara, M. (1995). "Decision Support System for Planing and Fvaluating interventions in Vocational Rehabilitation Services for the Disabled". Comuters In Human Services. 12(3/4), 220-241.
Bargal, .D. & Schmid, H. (1992). Organizational Change and Development in Human Service Organizations: A Prefatory Essay. Administration In Social Work, 16, 3-4.
Berman, Y., Eaglstein, S.A. & Phillips D. (1995). Policy Impact on Informatina Technology Programming in the Social Services. Knoledge & Policy, 8(1), 23-32.
Bowes, N., Kenney, J.J. & Pearson, C.L. (1993). The Impact of Attitudes And Productivety in A Human Service Agency: An Emerging Issue for Employee Assistance Program Managers. Computers In Human Services, 9.(1/2). 75-95.
Briggs, P.E. & Kindler, P.M. (1993) Bridging the Gap Between Information Technolgy and Human Services. Computer in Human Services. 9(1/2) 197-205.
Carlson, R.E. & Wright, D.G. (1993). Computer anxiety and communication apprehension: Relationship and introductory college course effects, Journal of Educational Computing Research, 9.
Craig, J.S. (1993-1994). Managing computer-related anxiety and stress within organizations, Journal of Educational Technology Systems, 22<4>, 309-325.
Costello, G. & Allant, G. (1993). Training on online information services, Techtrends, 38<6>, 1993, 25-26.
Daft, L. (1990). Organisational theory and design, 1990.
Hasenfeld, Y. (1980). Implementation of Change In Human Services Organization: A Political Economy Perspective. Social Service Review, 54. 508-520.
Lawler, E.E. (1986). High involvment management, S.F..
Monnickendam, M. , Yaniv H. & Geva . N. (1996). The Graphical Case Record: an Interface Congruent with Professoinal World Stile. Computers In Human Behavior 12(1), 121-134.
Monnickendam, M. (1989). The Personal Dimension in Computerizing Human Services: An Organizational Approach. Journal Of Social Work And Policy In Israel 2, 67-80.
Mutschler, .E. & Hoefer, R. (1990). Factors Affefting the Use of Computer Technology in Human Service Organizations. Administration In Social Work. 14(1) 87-101.
Mutschler, E. & Cnaan, R.A. (1985). Success and Failure of Computerized Information System - 2 Case Studies in Human Service Agencies. Administration In Social Work, . (9). 67-79.
Olivier, A., Terrt, A. & Shapiro, F. (1993). Self-Efficacy and computers, Journal of Computer-Based Instruction, 20<3>.
Oyserman, D. & Benbenishty, R. (1993). The Impact of Clinical Information Systems on Human Service Organizations. Computers In Human Services, 9(3/4). 425-438.
Willis, J.W. (1992). Tecgbikigt diffusion in the "Soft disciplines" using social technology to support information technology, Computers in The Schools, 9<1>, 1992, 81-105.
אדיג'אס, י. (1995). ניהול לקוי, צ'ריקובר מוציאים לאור בע"מ.
אדיג'אס, י. (1996). צמיחה והתחדשות בארגונים, תל אביב, המרכז הישראלי לניהול.
בנבנישתי, ר. ועויזרמן, ד. (1991). מערכת מידע קלינית לשירות האמנה לישראל. חברה ורווחה י"א(2),155-148 .
גולדרט, א. (1995). כיצד מתייחסים עובדים לשינוי? סטטוס פברואר, 40-37 .
דורון, א. (1995). שירותי הרווחה האישיים בתפר שבין השלטון המרכזי ובין הרשויות המקומיות - עמדה. חברה ורווחה ט"ז(4),465-451 .
הולצמן, מ. ופייגין, ר. (1989). תהליך הכנסת מודל של טיפול משימתי במרכז לשיקום מקצועי - הערכה. חברה ורווחה כ'(4) 420-409.
כפיר, א. (1997). ארגון וניהול - עיצוב ושינוי, צ'ריקובר מוציאים לאור בע"מ.
לנגרמן, ש. (1991). שירותי מידע בתחום העבודה הסוציאלית בישראל - עמדה. חברה ורווחה י"א(3) 320-316.
מוניקנדם, מ. (1988). גישת האבטיפוס - גישה מועדפת בפיתוח המחשב בשירותי אנוש. חברה ורווחה ט'(2) 481-173.
מוניקנדם, מ., יניב, ח. וגבע, נ. (1996). תיק טיפול ממוחשב וידידותי - מתיאוריה למעשה. חברה ורווחה ט"ז (4) 539-521.
נוקד, י. (1996). חרדת מחשב. סטטוס, מרץ 1996, 63-62.
סמואל, י. (1990). ארגונים: מאפיינים, מבנים, תהליכים. הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, חיפה.
פרג, ר. וענבר, ל. (1998). "כלים להתחדשות מתמדת", סטטוס, גליון 8, יולי 98.
קורן, ש. (1994). אבטחת מידע הרשתות מקומיות (LAN SECURITY). מעשה חושב כ"א(1), 56-5 .
רודניק, ח. (1994). "תגובות עובדים לביצוע שינויים בתרבותם הארגונית", ביטאון האגוד הישראלי לפיתוח ארגוני, כרך 2 חוברת מס' 6, מאי 94.
שטראוס, ע., ברגל, ד. ורוזן, א. (1997). משתנים הקשורים לנכונותם של עובדים סוציאליים לאמץ "טיפול שיטתי". חברה ורווחה י"ז (2), 219-201.

תגים:

ארגוני · חרדת · מחשב · מנהל · סוציאליים · סוציאלית · סיעוד · עבודה · עובדים · עמדות · ציבורי · שינוי

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עמדות עובדים לגבי החדרת מחשב ותוכנת המנל"ר ככלי עזר לשירותי הרווחה", סמינריון אודות "עמדות עובדים לגבי החדרת מחשב ותוכנת המנל"ר ככלי עזר לשירותי הרווחה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.