היישום אינו מחובר לאינטרנט

ביקורת המערכת השיפוטית

עבודה מס' 061642

מחיר: 544.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תפקידו של בית המשפט מול החוקים הקיימים ומול אילוצים פוליטיים, המהווים את יסודות החקיקה ומול ליקויים מינהליים במערכת.

11,890 מילים ,49 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א': מהות תפקידו של השופט
1.1 השפיטות וגבולותיה
1.2 עצמאותו של השופט
1.3 השוויון בפני החוק
1.4 לסיכום הפרק
פרק ב': כשלים אפשריים בעבודתו של השופט
2.1 כשלים הנובעים מהמערכת
2.2 כשלים הנובעים מהשופט עצמו
2.3 חמת הספק
2.4 לסיכום הפרק
פרק ג': ביקורת המערכת המשפטית
3.1 גבולות הביקורת
3.2 מערכות הביקורת על בית המשפט
3.2.1 מערכות אזרחיות
3.2.2. מערכות שיפוטיות
3.2.3 משפטנים והוגים בתחום
3.3 התייחסות המערכת לביקורת או: מי ישפוט את השופטים
3.4 לסיכום הפרק
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
הסוגייה שבה אעסוק בעבודה זו הינה ביקורת המערכת השיפוטית. באומרי הביקורת השיפוטית, איני מתכוונת רק לביקורת המושמעת כנגד פסקי דין שלא בהכרח נתפסים כנאותים, למרות מעמדם של השופטים, אלא גם לתפקידו של בית המשפט מול החוקים הקיימים ומול אילוצים פוליטיים, המהווים את יסודות החקיקה ומול ליקויים מינהליים במערכת. אפרט זאת להלן.
הסופיסט תרזימכוס, טען עוד במאה השביעית לפנה"ס, כי החוק הוא הצדק של החזקים. חוקים משתנים בהתאם לחלוקת העוצמה הפוליטית של האוכלוסיה וחוק שהיה טוב ונכון לאתמול, מרוקן היום מתוכן ויש שישתנה גם מחר. מערכת החקיקה מהווה כלי בעל עוצמה לעדכון חוקים בהתאם לשינויים חברתיים, המחייבים חדשנות בתחום החקיקה, בין אם מדובר בתחומים פוליטיים ובין אם מדובר בנורמות חברתיות1. לעניין זה נדרש גם הפילוסוף מיל2 שציין כי "הדעה שהיא דעת המיעוט במקומות אחדים, הרי היא דעת הרוב במקומות אחרים". מיל התכוון בכך לשיטת הבחירה של נציגים במדינה ומועלית האפשרות כי בחירתו של הרוב תקבע על ידי חלק מהגוש המרכיב את השלטון, אלא שאותו חלק הינו רך לב, צר מוח ומשוחד ביותר .3
עולה אם כן השאלה, כיצד ינהג בית המשפט מול חקיקה המושתתת על אותו שלטון שיסודו בצרות מוח ושחיתות. האמנם יש להגן רק על החוק כפי שהוא, בבחינת "הוי מתפלל בכבודה של מלכות - שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו"4, או שמא על בית המשפט להתמודד עם קונפליקט העלול להתקיים בין נורמות מוסריות ונורמות חברתיות? מהן גבולות השפיטה ומהו השלב שבו ראוי לו, לשופט להיפסל בתיק מסוים או בכלל?
מגוון השאלות שהועלו לעיל, באות לברר את תפקידו של בית המשפט ואת הקריטריונים לעמידתו של שופט בשבתו על כס המשפט, מבלי להטות את הדין לצד אחד מכל סיבה שהיא. אין הדבר אומר שמדובר ביחס זהה לכולם, שכן די בכך שאדם דל אמצעים לא יוכל לגייס לעזרתו סיוע משפטי הולם, כדי שהמשפט יהפוך למשפח5. עיוות הדין עלול לנבוע לא רק מהיותו של בעל דין חסר אמצעים, אלא גם מקרבתו של שופט לאחד מהצדדים או לבא כוחו, מתפקוד לקוי של שופט, כפי שהיה במקרה של השופט בייזר, שלא תיפקד ואף שופטים שלקו בנפשם והמשיכו לתפקד באופן שאינו מאפשר לחרוץ דין כהלכה6. עלולה להיווצר בעיה כתוצאה מהיעדר ראיות, מדעה פוליטית או חברתית של שופט וכמובן מפרשנות נוקשה מדי לחוק, מבלי לנצל את האוטונומיה של בית המשפט
לעשיית צדק, כאשר קיימת חריגה מהתרחשות רגילה של אירועים, כמו אילוצים שונים, חברתיים או פוליטיים.

בעבודתי ארצה לטעון, כי מכיוון שהשופטים הם בשר ודם ולמרות מירב הניסיונות הנעשים, לבחור לכהונת שופט את הטובים שבמשפטנים וזאת תוך ניסיונות למנוע מהם שיקולים זרים, עדיין קיים חשש מתמיד משחיקתו של השופט, מפגמים בשיקול הדעת השיפוטי, מאי ניצול כל הכלים לעשיית צדק, ובכלל זאת השוני שבין אדם דל אמצעים לבין בעל אמצעים להגן על עצמו או להיאבק על זכויותיו. מכיוון שכך, ומכיוון שבית המשפט דן לא אחת בדיני נפשות ובהחלטתו עלול להרוס את חייו של אדם, גם כאשר בנסיבות אחרות אותו אדם היה יוצא זכאי בדין, ראוי להחיל על בית המשפט את מירב הביקורת, דווקא משום שאין על השופט מרות מלבד מרותו של החוק.
על מנת לתמוך בטענתי, אעמוד בפרק הראשון על מהות תפקידו של השופט. בכלל זאת, על השפיטות וגבולותיה, משמעות עצמאותו של השופט ועל רעיון השוויון בפני החוק. בפרק השני אתייחס לכשלים אפשריים בעבודתו של השופט. כשלים אלה עלולים לנבוע ממערכת המשפט במובנה הרחב ומכשלים הנוגעים לשופט עצמו (אישיותו, מידת שמרנותו וכו'). כמו כן, אתייחס בפרק זה לנושא דעת המיעוט, כאשר בדעת המיעוט ארצה לראות את הספק הקיים בשפיטת אדם, בעיקר במשפט פלילי, כאשר ספק זה אמור לזכותו. היותה של מערכת המשפט בישראל מושתתת על עקרון הרוב, נתפסת כמקפחת לא אחת את העומדים לדין. בפרק השלישי אעמוד על גבולות הביקורת של המערכת השיפוטית. אתייחס לביקורת האזרחית, לביקורת הקיימת בתוך מערכת המשפט, כמו מערכות הערעור ולביקורתם של משפטנים ואנשי הגות בתחום. את הפרק אסיים בדיון בשאלה 'מי ישפוט את השופטים?'. את מסקנותי והצעותיי אעלה בסיכום, בסוף העבודה.
---------------------------------------------------------------
1. M. Shifter & P. Hayner, "Laying the Groundowork: Uses of Law-Related Research", in: M. McClymont & S. Golub, (ed.), Many Roads to Justice, (The Ford Foundation, New York, 2000), p. 316
2. ג'.ס. מיל, ממשל של נציגים, (מאגנס, ירושלים, תשמ"ד), עמ' 131.
3. שם, עמ' 133.
4. אבות, ג, ב.
5. ישעיהו ה, ז.
6. ע. ברקוביץ', "כשהצדק חולה מאוד", 7 ימים, 31.3.2000, עמ' 60-66.

מקורות:

גבאי, ד., "שופט התעבורה טעה - והרשעתו של הנהג בוטלה", מעריב, 6.8.96, עמ' 5.
גינוסר, ש., זוארץ ש. וחזן, ז., "הטחנות חורקות", תל אביב, 28.5.89, עמ' 42.
הראל, ע., "השופט העליון לשעבר דוב לוין: באולם המעצרים מושיבים שופטים טירונים", הארץ, 16.11.98, עמ' 3א.
טל, ר., "60 אלף תיקים מחכים להכרעה", ידיעות אחרונות, 30.6.1998, עמ' 8.
יוסיפון, ג., "תיקים באפלה", מעריב, 23.7.96, עמ' 12.
מור, א., "בתי-המשפט גבו תשלומים בניגוד לתקנות", ידיעות אחרונות, 25.7.1996, עמ' 9.
מור, א., טל, ר. ואל-חי, ל., "התיק הזה הורס את חיי", ידיעות אחרונות - 24 שעות, 4.6.98, עמ' 9
מיטלמן, ש., "שופט חתם על פסק דין במשפט בו לא השתתף", ידיעות אחרונות, 19.5.1995, עמ' 8
רבינוביץ'-פונדק, א., "משפט למשפט", הארץ, 15.11.99, עמ' ב2.
שביט, א., "דבר ראש האופוזיציה", מוסף הארץ, 12.11.99, עמ' 18-22.

תגים:

טעויות · כשלים · רשות · שופט · שופטת · שפיטה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ביקורת המערכת השיפוטית", סמינריון אודות "ביקורת המערכת השיפוטית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.