היישום אינו מחובר לאינטרנט

הבעה בע"פ בעברית (שפה שניה) בבתי הספר הערבים ודרכים לשיפורה

עבודה מס' 061469

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דרכי הלמידה של השפה העברית בבתי הספר הערבים, גורמי ההנעה ללימוד השפה ושביעות הרצון משיטות הלימוד.

11,064 מילים ,29 מקורות ,1998

תקציר העבודה:

למרות העובדה שהשפה הערבית היא אחת משלוש השפות הרשמיות של מדינת ישראל והיא נלמדת כשפת אם בבתי הספר הערביים, במציאות, מכיוון שרובה של החברה היהודית אינו דובר ערבית, המפגש הרשמי של החברה הערבית נעשה בהכרח בשפה העברית. עובדה זו באה לידי ביטוי בכמה וכמה רבדים:
האינטליגנציה הערבית חייבת לשלוט בשפה העברית, שכן לימודים גבוהים באוניברסיטאות ובכל מוסדות ההשכלה הגבוהה נערכים בשפה העברית, כמו כן מרבית קורסי ההשתלמות השונים הנערכים על ידי משרדי ממשלה או גופים רשמיים אחרים נערכים גם הם בשפה העברית, כגון קורסים להסבה מקצועית, קורסים להנדסאות, לטכנאות וכו'.
אך גם מעמד הפועלים חייב לעיתים קרובות בידיעת העברית, שכן המפגש עם מרבית המעבידים נערך גם הוא בהכרח בשפה העברית. בנוסף על כך, כל מפגש של האזרח הערבי עם המשרדים השונים והמוסדות במדינה יש ערך רב לידיעת השפה העברית.
יתר על כן, חשיבות גדולה יותר יש ברכישת כושר ההבעה בע"פ של השפה העברית ע"י התלמיד הערבי, אשר תסייע לו בכל שטחי החיים בחברה הישראלית.

מטרת עבודה זו לבחון:
1. את דרכי הלמידה של השפה העברית בבתי הספר הערביים.
2. לדון באופן רכישת מיומנויות ההבעה בע"פ של השפה העברית בבתי הספר הנ"ל.
3. לבצע מחקר שדה בקרב תלמידים ומורים בבית הספר הערבי על מנת לבחון את גורמי ההנעה ללימוד השפה, את שביעות הרצון בשיטות הלימוד ומיומנויות להבעה בע"פ.

כלי המחקר
שאלון לתלמיד - בניית שאלון שנוסח במיוחד בפשטות כדי שבנקל נוכל לברר את דעותיהם של התלמידים. ניסוח השאלות לצורכי מחקר זה הותאמו במיוחד והתבססו על שאלון שחובר ע"י אליאס חורי (1981) "הוראת עברית בבתי הספר הערביים בשיטה אורקולית". עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת תואר מוסמך של אוניברסיטת חיפה.
בחלק הראשון של השאלון נתבקש התלמיד למלא פרטים ביוגרפיים על עצמו.
בחלק השני כלל השאלון 20 היגדים כאשר התשובות כולן דמויי ליקרט בסולם 5, בו מתבקש התלמיד לקבוע את רמת מידת הסכמתו להיגד.

שאלון למורה לעברית בבתי ספר ערביים
בחלקו הראשון כולל השאלון 5 היגדים כאשר התשובות כולן דמויי ליקרט בסולם 5 בו מתבקש המורה לקבוע את רמת מידת הסכמתו להיגד.
בחלק השני נתבקש המורה לחוות את דעתו על לימוד השפה העברית בבית הספר הערבי. בכלל ועל הקניית כושר הבעה בע"פ בעברית לתלמידים בפרט ובאם יש לו הצעות לשיפור.

תוכן העניינים:
הקדמה
מבוא
א. הצגת הנושא
ב. המטרה
ג. שאלות המחקר
ד. השערות המחקר
ה. השיטה
סקירת ספרות
א. הוראת העברית בבתי ספר ערביים
ב. ביקורת למצב הקיים
ג. התלות בין רכישת L1 לבית רכישת L2
ד. השיטה הישירה כשיטת לימוד שפה שניה
ה. השיטה הטבעית כשיטת לימוד שפה שניה
ו. השיטה האודיולינגיואלית
ז. הנחות השיטה ע"פ מולטין ויליאם
ח. הערכת השיטה האודיולינגיואלית
התקשרות והלמידה בע"פ של שפה שניה
א. התקשרות והלמידה
ב. מתרבות מדברת לתרבות ממוחשבת
ג. למידה אינטראקטיבית כפתרון להבעה בע"פ של שפה שניה
מערך המחקר והשיטה
א. מטרת המחקר
ב. שאלות המחקר
ג. השערות המחקר
ד. רציונל המחקר
ה. כלי המחקר
ו. מהלך המחקר
ז. אוכלוסיית המדגם
ח. שיטת עיבוד הנתונים - קידוד לקטגוריות
ממצאים
א. ממצאי קטגוריה א'
ב. ממצאי קטגוריה ב'
ג. ממצאי קטגוריה ג'
ד. ממצאים לגבי שאלון המורים
דיון סיכום והמלצות
א. הכללת נתוני המחקר
ב. ייצוגיותו של המחקר
ג. אישוש\הפרכה של השערות המחקר
ד. אימוץ שיטת לימוד וירטואלית להגדלת המיומנות להבעה בע"פ
ה. בתי ספר וירטואליים - הניסיון האמריקני
ו. שילוב תוכניות לימוד בסביבות מדומות בבתי הספר העתידי
ז. הערכות מערכת החינוך בעידן הלומד
ח. למידה בהמחשה בסביבה מדומה
ט. כיצד ניתן לשלב בית ספר וירטואלי בבית הספר הרגיל?
ביבליוגרפיה
נספח
שאלון לתלמיד

מקורות:

בנימין, ה. (1996). "הוראה מאוימת מחשב?" עיונים בטכנולוגיה, גליון 25.
דקלו, מ. (1997). "חינוך טכנולוגי - הדילמות, וכיוון אפשרי". עיונים בטכנולוגיה, גליון 26. יוני 1997.
חורי אליאס (1981) "הוראת עברית בבתי הספר הערביים בשיטה אורקולית". עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת תואר מוסמך של אוניברסיטת חיפה.
חן, ד. "מדע וטכנולוגיה בראי החינוך והחברה", עיונים בטכנולוגיה, גליון 21, אוקטובר 1994.
חן, ד. (1993). "בין פדגוגיה לטכנולוגיה הרהורים על תקשוב החינוך", מחשבים בחינוך, רבעון לטכנולוגיה מתקדמת גליון 35, אוקטובר-דצמבר 1993.
לביא, ויקטור. (1997). "ההבדלים במשאבים ובהישגים בחינוך הערבי בישראל". מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות. ירושלים.
מיודסר, ד. (1995). "מציאות מדומה במערות לסקו: יחסי גומלין בין טכנולוגיות ותהליכים קוגניטיביים", החינוך לקראת המאה העשרים ואחת, דוד חן (עורך).
סלומון, ג. אלמוג, ת. "הדמות הרצויה של בוגר מערכת החינוך". ביה"ס לחינוך אוניברסיטת חיפה, 1994.
ספולסקי, ד. ושוהמי, א. (1996). "ניר עמדה בנושא מדיניות לשונית במערכת חינוך בישראל". בטאון המורים לערבית ולאסלאם, 20. 1996. עמ' 10-20.
עמיעד, ר. (1991). "שילוב המחשבים בהוראה". האגף לתוכניות לימודים, משרד החינוך ירושלים.
עמית, ג. (1994). "אורט ותוכנית מיחשוב מערכת החינוך". עיונים בטכנולוגיה, גליון 21, אוקטובר 1994.
פוסטמן, ניל. מתוך החינוך במבחן הזמן . עורך איתן פלד. 1997.
פסיג, ד. (1995). "תכניות לימוד בסביבות מדומות: מגמות ודרכים עתידיים". מחשבים בחינוך, גליון 32,ינואר 1995.
פישביין. י. (1996). "ילדים ערבים נכשלים בלימוד קריאה". הד החינוך. 11-12
ריס, ר. וחן, ד. (1990). יישומי מחשב במערכות חינוך, עבר הווה עתיד. משרד המדע והטכנולוגיה העמותה לשיתוף פעולה מדעי.
שוקן, ש. (1996). "בית הספר הוירטואלי". עיונים בטכנולוגיה, גליון 25, דצמבר 1996.
שרן, ש., לזרוביץ-הרץ, ר. (1978). שיתוף פעולה ותקשורת בבית הספר, הוצאת שוקן.
שרן, ש., טהון, ר. ופרח, י. (1987). "האם בית הספר הוא מבנה בעל חוליות רופפות?" עיונים במנהל ובארגון החינוך, 14, 26-5.
Abu-Rabia, S. (1997). Verbal and working memory skills of bilingual Hebrew-English speaking children international Journal of Psycholinguistics; p. 25-40.
Cummins, J. (1979). Linguistic interdependence and the education development of bilingual children review of education research, 49, 222-251.
Cummins, J. (1981). The role of primary language development in promiting education success for language minority student. In school and language minority students: A theoretical frame-work, L.A. (CA). Department of education, 3-49.
Cummins, J., Swain, M.K., Nakajima, K., Handscombe, J., Green, D. Trans, C. (1984). Linguistic interdependence among Japanese and Vietnamese immigrant students. In Rivera, C. ed. Communicative competence approaches to language proficiency assessment: Research and application. Clevedon, p. 60-81.
Daniel Bell. (1987). The Social Framework of the InformationSociety. in Tom Forester (Ed.) High-Tech Society, The MIT Press, Cambridge.
David Chen. (1992). An Epistemic Analysis of the Interaction between Knowledge, Education, and Technology, in Edward Barrett (Ed.) Sociomedia, The MIT Press.
Durgunoglu, A.Y., Nagy, W.E., Hanem Bhatt, B.J. (1993). Cross-language transfer of phonological awareness, Journal of education psychology, 85 no. 3, p. 453-464.
Lombert, W.E. (1974). Culture and language as Factors in learning and education paper presented at the 9th Annual convention of English to speakers of other languages, Los Angles, California.
Sivan, Y. (1994). Business, Technology, Education. Harvard Graduate School of Education.
Rajkmar, T.M. & Dawley, D. (1994). "Multimedia Classrooms and Delivery Systems, International Journal of Instructional Media, Vol. 21, No. 2. pp. 107-
Van Horn, Royal. (1997). "Virtual K-12 Schools: Is Future Here Already?". Phi Delta Kappan, June 1997, pp. 807-808.

תגים:

שפה · מולטין · ויליאם · קריאה · כתיבה · דקדוק · אוצר · מילים · ערבי · ישראלי · חיבור

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הבעה בע"פ בעברית (שפה שניה) בבתי הספר הערבים ודרכים לשיפורה", סמינריון אודות "הבעה בע"פ בעברית (שפה שניה) בבתי הספר הערבים ודרכים לשיפורה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.