היישום אינו מחובר לאינטרנט

ממשרד התקשורת לרשות הדואר - מעבר שירותי הדואר לרשות הדואר ותוצאותיו

עבודה מס' 061245

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת תוצאות הרפורמה.

8,959 מילים ,38 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
הקדמה
רקע
סקירת ספרות
הפרטה ותאגידיזציה
מוצרים ציבוריים והאינטרס הציבורי
התאגידיזציה ויחסי העבודה בארגון
מאפייני השירותים הציבוריים הפועלים בתוך המשרד הממשלתי
מאפייני התאגיד הציבורי
רשות הדואר
מצב שירותי הדואר לפני הרפורמה
הקמת רשות הדואר
תהליך הפרישה ממשרד התקשורת
הסכם העברת עובדים לרשות הדואר - התמודדות עם התנגדויות
האם מטרות הרפורמה מומשו?
סיכום ומסקנות
מקורות

הקדמה
מטרת העבודה לבחון תופעה המתרחשת בעשורים האחרונים, בה המדינה מוציאה גופים מהמשרד הממשלתי והופכת אותם ליחידות עצמאיות הממשיכות להיות תחת הכוונתו. תופעה זו תוארה עד כה בספרות כחלק מתהליך הפרטה1. למונח זה משמעויות שונות והוא כללי מדי לתיאור המתרחש. תהליך מתאים וממוקד יותר הוא התאגידיזציה, המתארת מעבר שירותים ציבוריים ליחידות עצמאיות המנוהלות כתאגיד או כחברה ממשלתית. מושג זה ישמש כמסגרת התיאורטית של המחקר יחד עם שני מושגי מפתח נוספים: מוצר ציבורי ותועלת ציבורית, שתחום הדואר נמנה עליהם.

התאגידיזציה אינה תופעה חדשה, אך רק מאמצע שנות ה-70 היה המושג אופנתי ושגור בישראל ובעולם. עד אז, בוצעו בישראל צעדים שונים של הפחתת המעורבות הממשלתית בגופים ממשלתיים, אך לא נקבעה החלטה פורמלית של הממשלה על מדיניות ברורה בתחום (אהרני, 1979). הסיבה לכך היתה שעד תחילת שנות ה-70, לא הייתה לארגונים הציבוריים סיבה לשנות את דפוסי פעולתם ההיסטוריים. התפתחות המשק, השינויים הטכנולוגיים הרבים והביקוש הגובר לשירותי הדואר יצרו אתגרים שדרשו שינוי מהותי, שמחייב גם שינוי בדפוסי הפעולה של הארגונים הציבוריים (שם, 1979).

המרכיב המרכזי שאיפשר את הוצאת שירותי הדואר מהמשרד הממשלתי הוא אופיו של התחום המשלב שירות ממשלתי ועסקי גם יחד (ורנר, 1991א, 1991ב). אחת ממטרות הרפורמה היתה לנטרל את התכונות הנלוות לשירותי הדואר מעצם היותם גוף ציבורי, ביניהן: תלות תקציבית, חוסר ברוח יזמית וסביבה פוליטית המקשה על תפקודו. כפי שנראה בהמשך, מעבר שירותי הדואר לרשות עצמאית היה מוצלח ומילא אחר ציפיותיו (עם כי נתוני השנים האחרונות, המצביעים על גירעונות תקציביים, מעיבים על הצלחה זו). הצלחה זו מקבלת חיזוק בספרות המקצועית הרואה בגישות ניהול עסקיות ובפיתוח סביבה תחרותית בסיס להצלחה .2

תחום הדואר נבחר לבדיקה משום ששירותי דואר יעילים ומתקדמים הם חלק בלתי נפרד מהפעילות הכלכלית של המשק והם מהווים תנאי לפעילות עסקית תקינה. תחום הדואר משמש בסיס לפעילות הכלכלית של המשק והוא מהווה חלק בלתי נפרד מענף תשתיות התקשורת. תשתית תקשורת מתקדמת ושירותי תקשורת מגוונים בפריסה גיאוגרפית רחבה מהווים תנאי הכרחי להבטחת כושר התחרות של המשק והאצת קצב צמיחתו.
טווח הזמנים שנקבע לבדיקה הוא בין 1987, שנת המעבר, עד 2001. המאמר ביקש לתאר גם את שנת 2002, אך דו"חותיה הכספיים של הרשות לשנה זו לא נמסרו לנו ובהיעדרם נאלצנו להסתפק במקורות אחרים. בחינת המעבר של שירותי הדואר בישראל מהמשרד הממשלתי לתאגיד יתמקד באתגרים שעמדו בפני שירותי הדואר ובבדיקת יעילותה ותפקודה של רשות הדואר כיום. בחינה זו תיעשה על ידי השוואת נתונים עסקיים לאורך השנים, דוגמת הוצאות והכנסות הרשות, מספר עובדיה מספר יחידות הדואר בארץ.

המקורות והנתונים ששימשו מחקר התבססו על נתונים קיימים: חוקים ותקנות שעל פיהם פועלת רשות הדואר, פרסומים רשמיים דו"חות שהוגשו על ידי ועדות ודו"חות כספיים. היות והמידע הפומבי אודות רשות הדואר לוקה בחסר, נערכו בנוסף ריאיונות אישיים עם נושאי תפקידים רלוונטיים ברשות מהם אספנו מידע בלתי אמצעי על תהליך פרישת העובדים ממשרד התקשורת. כמו כן, שימשו אותנו כתבות תחקיר, ריאיונות ודיווחים שונים על רשות הדואר כפי שהתפרסמו במגזינים ובעיתונות היומית.
-------------------------------------------------------------------------------
1. ר' ספרו של וינרוט (1995) "חברות ממשלתיות".
2. ר' ספרם של אוסבורן וגבלר, ממשלה תחרותית: הכנסת תחרות למתן שירות (1993) וכן מאמרו של שפיגל, רפורמות מבניות בענפי התשתית בישראל (1996).

מקורות:

אהרני, י. (1979). חברות ממשלתיות בישראל ובעולם, גומא: תל אביב.
ביאור, ח. (2002). "רשות הדואר מתכננת פיטורי 480 עובדים - 10% מהעובדים הקבועים," הארץ, 10 אוקטובר, עמ' 1ג.
בן-אליא, נ. (1998). "לחשוב לתכנן ולהתנהל אסטרטגית," סטטוס- הירחון לחשיבה ניהולית, 81, עמ' 35-32.
בנדר, א. (1987). "רשות הדואר- המטרה להחזיר את אמון הציבור," מעריב, מעריב עסקים, עמ' 10-9.
ברזילי, א. (2002). "שליטה על הרשות מספקת לשר התקשורת הזדמנות לגמול לתומכיו," הארץ, 26 בדצמבר, עמ' א2.
ברכה, ב. (התשמ"ו). "התפתחויות במשפט המנהלי," עיוני משפט יא, 127.
גליל ס. (1997). "הקמת הרשות היתה הזדמנות בלתי חוזרת!," חדשות הדואר, 52, עמ' 6, 23.
גלנור, י., גרוס, ב'. (1970). "רפורמות בתקצוב ציבורי". נתיבי ארגון ומינהל. עמ' 13-21
דרור, י. (1978). שיפור מדיניות ומינהל בישראל - אוסף מסות, תל אביב: הוצאת ספרית המינהל,
דרי, ד. (1996). יסודות המנהל הציבורי. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
וינרוט, א. (1995). חברות ממשלתיות - תחולת המשפט המנהלי, בורסי: תל אביב, פרקים ג, ד,ה.
ורנר, ש. (1979). "הפדרליזם החדש" של הנשיא ניקסון והרפורמות בירותי הדואר בארה"ב". מדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים. 13:82-100.
ורנר, ש. (אוגוסט 1991א). "התאגיד ואחריות חברתית: הטיעון נגד". ניהול - ביטאון המנהלים בישראל. 81: 34.
ורנר, ש. (אוקטובר 1991ב). "התאגיד ואחריות חברתית: הטיעון בעד". ניהול- ביטאון המנהלים בישראל. 82: 34.
חורש, ה. (2002א). "דוור אחר," הארץ, מוסף הכלכלה, 14 באפריל, עמ' ג5.
חורש, ה. (2002ב). "עם מינויו הודיע יו"ר הרשות שיצמצם המינויים הפוליטיים," הארץ, 26 בדצמבר, עמ' א2.
חקק, ה. (1997 א'). "היום כולם יודעים: יצרנו מהפיכה חיובית!," חדשות הדואר, 52, עמ' 5.
חקק, ה. (1997 ב'). "כל תחזית לגביכם מכפילה את עצמה," חדשות הדואר, 52, עמ' 5.
טל, א. (ספטמבר 2002). "אימפריאליזם תחבורתי," הארץ, מוסף הכלכלה, עמ' ג1.
יפת, ח. (1985). "שירותי משרד התקשורת- בזיון לעידן המודרני," במערכה, 298, עמ' 7.
ישראל- השנתון לממשלה לשנים 1987, 1993- 1994. ירושליים: דפוס הממשלה.
כ"ץ, י. (1997). הפרטה בישראל ובעולם, פקר: תל אביב, פרקים 1,3,8,11.
כ"ץ, י., קון, פ. (1993). "הפרטה עם העובדים, לא נגדם," ניהול 93, 15-13.
כפיר, א. (1998). "המבנה הארגוני של משרדי ממשלה", בתוך כפיר אהרון וראובני יעקב (עורכים), המנהל הציבורי בישראל - 50 שנות מנהל ציבורי: התפתחות לקחים ואתגרים לקראת שנות ה-2000, תל אביב: צ'ריקובר מוציאים לאור, עמ' 39-55.
מבקר המדינה, דוחו"ת שנתיים.לשנים 1957, 1987-2002, ירושליים: דפוס הממשלה.
פיקל, ב. (1997). "כיצד קידמנו, כיצד התקדמנו?," חדשות הדואר, 52, עמ' 10.
ריאיון אישי, מר יעקב ועקנין (יו"ר ועד העובדים הארצי של רשות הדואר בדימוס), ספטמבר 2002.
ריאיון אישי, מר יהושוע הלפרין (מנהל שיווק מרחב הצפון של רשות הדואר), ספטמבר 2002.
שפיגל, י. (1996). "רפורמות מבניות בענפי התשתית בישראל," הרבעון לכלכלה , 43 (4), עמ' 628.
Cobb, R.W., Elder, C. D.(1972) . Participation in American Politics: The Dynamics of Agenda-Building. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Dussault, R. B. (1985). "Administrative Law; A Treatisie". Carwell: Toronto.
Osborne, D., Gaebler, T. (1993). Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector, New York, NY: Plume, pp77-107.
Garner, J.F. (1970). "Public Corporations in the United Kingdom" in Government
Enterprise - A Comparative Study (Frtiedman W. and J.F. Garner eds.) London: Stevens and Sons.
Majone,G. (1989) Evidence, Argument, and Persuasion in the Policy Process, New Haven: Yale University Press.
Starling, G. (1988). Strategies for Policy Making. The Dorsey Press: Chicago.
Werner, S. (1970). Decentralization of authority as a Form of Administrative Reform in the National Government- A Case Study of the Norwegion State Enterprises. Dissertation submitted for the Doctor of Philosophy Degree at Temple University.

תגים:

הפרטה · הדואר · מדיניות · ציבורית · רשות · תאגיד · תקשורת

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ממשרד התקשורת לרשות הדואר - מעבר שירותי הדואר לרשות הדואר ותוצאותיו", סמינריון אודות "ממשרד התקשורת לרשות הדואר - מעבר שירותי הדואר לרשות הדואר ותוצאותיו" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.