היישום אינו מחובר לאינטרנט

בית הספר כארגון-דפוסי ניהול והתנהגות אירגונית בהנהגת הוראה שיתופית

עבודה מס' 060667

מחיר: 373.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר איכותני הבודק את השפעת דפוסי הניהול וההתנהגות הארגונית בביה"ס על הנהגת הוראה שיתופית.

14,714 מילים ,73 מקורות ,1998

תקציר העבודה:

בית הספר כארגון
דפוסי ניהול והתנהגות אירגונית בהנהגת הוראה שיתופית

תוכן העניינים
פרק ראשון: מבוא
1.1. הרציונל
1.2. מטרת המחקר
1.2.1 שאלות המחקר
1.2.2. שיטת המחקר
1.2.3. כלי המחקר
1.2.4 אוכלוסיה נחקרת
1.2.5 מקום המחקר
1.2.6. מגבלות המחקר
פרק שני: סקירת ספרות - מצב המחקר
2.1. שיטות הוראה
2.1.1. הוראה פרונטלית
2.1.1.1. הכיתה ההטרוגנית
2.1.1.2. הכיתה ההומוגנית
2.1.2. שיעורים פעילים
2.1.3. הקבוצה הקטנה
2.1.4 הלמידה השיתופית
2.1.4.1. למידה שיתופית בקבוצות
2.2. בית הספר כארגון
2.2.1. מהו ארגון פורמלי
2.2.2. הסביבה הארגונית
2.2.2.1 חברי הארגון
2.2.2.2. האקלים הארגוני
2.3. תפיסות ניהוליות וארגוניות בספרות המקצועית
2.3.1. המצב הפוסט-מודני
2.3.2. שינוי שיטת ההוראה
2.4. ישום התפיסה הניהולית במערכת ההוראה השיתופית
פרק שלישי: מתודיקה
3.1. מטרת המחקר
3.2. שאלות המחקר
3.3. שיטת המחקר
3.4. כלי המחקר
3.5. אוכלוסיה נחקרת
3.6. מקום המחקר
3.7. הליך המחקר וממצאיו
3.7.1 התצפיות
3.7.2. השאלונים
3.7.3. הראיונות
3.8. מגבלות המחקר
פרק רביעי: דיון
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

המחקר יעסוק בהשפעת דפוסי ניהול והתנהגות ארגונית על הנהגת הוראה שיתופית (עיונית ופסיכו-
מוטורית). טענתי תהיה כי הנהגת מערכת הוראה שיתופית תסייע הן מהפאן הלימודי והן מההיבט
הארגוני והניהולי, לצורך יצירת אקלים בית ספרי הולם, תוך שיפור איכותם של יחסי הגומלין בבית
הספר.

הרציונל
בבתי ספר רבים נהוגה שיטת ההוראה הפרונטלית אשר מתבטאת פעמים רבות בניכור בין
התלמידים וצוות ההוראה ובין התלמידים לבין עצמם. ניכור זה יוצר בעיות הן בדפוסי
הסוציאליזציה וההישגיות בלימודים והן בדרך ניהולו של בית הספר.
מחקרים (Kagan, 1990 ; Slavin, 1990) מראים כי למידה שיתופית מדגישה אחריות שיתופית
של קבוצת תלמידים להשגת יעדי למידה ודורשת אחריות אישית של תלמידים בודדים להשגת
היעדים בתוך קבוצת תלמידים המבצעת מטלות למידה מוגדרות.
היתרון בתבנית ההוראה השיתופית הינו, שהתלמידים מאורגנים בקבוצות שוות מבחינת יכולת,
כשבכל קבוצה כלולים תלמידים בעלי יכולת שונה. תפקודן של הקבוצות נמדד על פי התוצר
הקבוצתי, המורכב מן התרומה המצטברת של כל השותפים בקבוצה. מכלול הקבוצות יוצרות את
התבנית החברתית של בית הספר.
חשיבותו של המנהל בהנהגת שינויים ניהוליים וארגוניים בבית הספר, נובעת מהאוטונומיה הניתנת
בשיטת ההוראה השיתופית למורים ולתלמידים ויוצרת בהם את התחושה שהם שותפים למדיניות
בית הספר.
ריכוזיות יתר של המנהל, עלולה ככל הנראה לשבש את תרומתה של ההוראה השיתופית לאקלים
הבית ספרי וליחסי הגומלין בו, ולפיכך חשיבות גישתו עשויה להיות מכרעת לצורך עניין זה.

מטרת המחקר
מרבית מערכת החינוך, מושתתת על ההוראה הפרונטלית. מדובר במערכת היררכית, שבה תפקידו
של המנהל הינו פיקוח על ניהולו הסביר של בית הספר ופתרון בעיות השעה [היעדרותו של מורה,
ילד בעייתי, תלונות הורים ותלמידים וכו']. תפקיד המורים להיות אחראים על כיתה כמחנכים או
על קבוצות הלימוד, בשעות שהם מלמדים אותם.
מערכת ההוראה השיתופית אמורה להתנהל בסגנון קיבוצי, כאשר התלמידים הינם חברים בארגון,
המורים הינם מנחים והמנהל אחראי לביצוע ההחלטות כמעין מזכיר כללי. סגנון ניהול זה מחייב
האצלת סמכויות ופתרון משותף של בעיות, כאשר קיימת מעורבות יתר הן מצד המורים והן מצד
התלמידים והיוזמות הינן רב כיווניות.
מטרת המחקר תהיה לבדוק כיצד משפיעים דפוסי הניהול בבית הספר וההתנהגות הארגונית על
הנהגת הוראה שיתופית וכן את איכות יחסי הגומלין המתקבלת כתוצאה משינויים אירגוניים
המתאימים להנהגת תבנית הוראה זאת.

כלי המחקר
כלי המחקר, יהיה כאמור משולב משני כלים וכלי משנה. כלי המחקר יהיו כדלהלן:
א. שאלון פתוח בן שש שאלות, שהועבר לתלמידים.
ב. תצפיות שנערכו על שיעורים שהתנהלו בשיטת הלמידה השיתופית וכן על שיעורים שנערכו
בשיטה הפרונטלית
ג. ראיונות שנערכו עם שלושה תלמידים לבירור עמדותיהם ותחושותיהם לגבי אקלים בית הספר

תרומתו של מחקר זה, הינה בהיותה חוליה בשרשרת מחקרים הנועדים לבדוק את שינוי שיטת
ההוראה כגורם לשיפור איכותם של יחסי הגומלין בבית הספר ואת הצורך בשינוי ארגוני בבית
הספר, על מנת ליצור את הרקע המתאים לשינוי שיטת ההוראה.

מקורות:

אבידן, מ., "מנהל ביה"ס כמנהיג פדגוגי", 'עיונים במינהל החינוך' גליון 1984. 11,
אבירם, ר., "מערכת החינוך בחברה הפוסט-מודרנית: ארגון אנומלי בעולם כאוטי", בתוך, גור-זאב, א., (עורך), (1996), 'חינוך בעידן השיח הפוסט מודרניסטי', ירושלים, הוצאת מאגנס.
בן יהודה, א., (1981), 'מאפייני עבודתו של מנהל ביה"ס היסודי', עבודת מ.א., אוניברסיטת תל-אביב.
בן-יוסף, א., "גישה חדשה לעיצוב התנהגות וישומה בארגונים", 'המפעל', יולי 1984, גליון 280, ע"מ 14-22, 57.
ברקול, ר., "מקומו ותפקידו של היועץ הארגוני בהתמודדות בית-הספר עם תהליכי שינוי", 'עיונים במינהל ובארגון החינוך' 1995, 20, ע"מ 99-108.
גילת, י., (1986), 'למידה שיתופית והתנהגות מילולית בכיתה הרב-עדתית', עבודת גמר לקראת התואר מוסמך למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למדעי הרוח, בית הספר לחינוך, תל-אביב.
גריפיתס, א.ר., (1963), 'תפקידי המנהל', אוניברסיטת ניו-יורק.
וואצלאווק, פ., ויקלנד, ג., פיש, ר., (1979), 'שינוי - עקרונות של יצירת בעיות ופתרונן', ספרית הפועלים.
זק, א., הורביץ, ת., (1985), 'בית הספר הוא גם עולמו של המורה', אוניברסיטת תל-אביב, הוצאת רמות.
יוגב, א., כפיר, ד., "גורמים הקובעים את המסלול העל-יסודי, הקבצה ותהליכי ניעות מטעם במערכת החינוך", 'מגמות' כ"ז 2, דצמבר 1983.
מילשטיין, מ., (1982), 'סמכותו של מנהל ביה"ס ותחום הקבלה הפרופסיונאלי של מורים', עבודת מ.א., אוניברסיטת חיפה.
סמואל,י., (1990), 'ארגונים', הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה.
פריאל, ד., (1978), 'פיתוח ארגוני, הוראה בקבוצות קטנות וארגון חברתי-לימודי של הכיתה', אונ' תל-אביב, החוג לפסיכולוגיה, תל-אביב.
קלקין-פישמן, ד., "איזה סוג אירגון הוא זה? מקומם של פירושים ((Construals קבוצתיים ואישיים כגורם בניהול אירגונים חינוכיים", 'עיונים במינהל ובארגון החינוך' 19, 1993, ע"מ 71-92.
רביד, א., (1984), 'חלקו של המנהל בייזום ובהפעלת תוכניות לימודים בבית הספר', עבודת מ.א., אוניברסיטת חיפה.
ריץ', י., (1996), 'הכיתה ההטרוגנית - חינוך והוראה', הוצ' אונ' בר-אילן, רמת-גן.
שחר, ח., (1986), 'למידה שיתופית בקבוצות, התנהגות מילולית וחברתית, והשגים לימודיים של תלמידים בכיתות ח' רב-עדתיות', חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב.
שרן, ש., ושרן, י., (תשל"ו), 'הוראה בקבוצות קטנות', הוצ' שוקן, ירושלים ותל-אביב.
שרן, ש., הרץ-לזרוביץ, ר., (1978), 'שיתוף פעולה ותיקשורת בבית - הספר', ירושלים ותל-אביב, הוצאת שוקן.
שרן, ש., הרץ-לזרוביץ, ר., וליכטנזון, י., "מורים בתהליך שינוי", בתוך: שרן, ש., והרץ-לזרוביץ, ר., 'מורים ותלמידים בתהליך שינוי', תל-אביב, רמות, אוניברסיטת תל-אביב, ע"מ 131-206.
שרן, ש., טהון, ר., פרח, י., (1985), 'בית הספר כמערכת בעלת חיבורים רופפים', אוניברסיטת תל-אביב, בית הספר לחינוך.
שרן, ש., טהון, ר., פרח, י., "האם בית הספר הוא ארגון בעל חיבורים רופפים", 'עיונים במינהל ובארגון החינוך' 1987, 14, ע"מ 5-26.
שרן, ש., "בית הספר כאירגון: גישה מערכתית", 'פסיכולוגיה וייעוץ בחינוך', 1986.
שרן, ש., "למידה שיתופית: סקירה של שיטות ומחקר", 'עיונים בחינוך', כרך 51-52, 1989.
שרן, ש., ושחר, ח., (1990), 'ארגון ועבודת צוות במוסדות חינוך', תל-אביב: בית שוקן להוצאת ספרים.
שרן, ש., ושחר, ח., "שיפור ההוראה בכיתה ההטרוגנית - תלות הגומלין בין הכיתה לבין בית-הספר", אצל ריץ, י., ובן ארי, ר., (עורכים), (1994), 'שיטות הוראה לכיתה ההטרוגנית', אבן יהודה:
הוצאת רכס, ע"מ 233-252.
Abbott, C., "Humming Between the Bokstacks", `T.E.S.', June 7, 1996.
Achilles, C.M., "Students Achieve More in Smaller Classes", `Educational Leadership' Vol. 53, No. 5. February 1996, pp.76-77.
Argyris, C., (1982), `Reasoning, learning and action', San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Barber, M., "Reengineering the Political/Educational System", (lecture), Institute of Education, 1997.
Brown, A.L., Palincsar, A.S., "Inducting strategic learning from texts by means of informed, self-control training", `Topics in Learning and Learning Disabilities, 2 (1), 1982, pp. 1-17.
Cuban, L., "Reforming again, again and again", `Educational Researcher' 19, 1990, pp. 3-13.
Davis, M., Stochose, E., "Anomalies in Elementary Schools, Illistrations of Garbage Can and the Institutional Models Applied to School Organizations", In Baldrige, J., Deal, T., (Eds.), (1983), `The Dynamics of Organizational Change in Education', Berkeley, CAL.
Davies, B., "Reengineering and Restructuring Education - Introduction", School Leadership and Management 17, No. 2, 1997, pp. 171-172.
Davies, B., "Reengineering and restructuring education", school leadership and management 17, No. 2, 1997, pp. 173-185.
Gally, Y., (1982), `The Evaluation Component: An Exploratory Study in Educational Administration', Santa Barbara, University of California.
Gorton, R., (1987), `School leadership and administration', Dubuque, Iwoa: Wm. Brown Publishers.
Hargreaves, D.H., " A Road to the Learning Society", School Leadership Management Vol. 17(1), 1997, pp. 9-21.
Hawley, W., and Rosenholtz, S., "Good scholls: What research says about improving student achievment", `The Peabody Journal of Education' 61 (4), 1984.
Jackson, P., (1968), `Life in classrooms', New York: Rinehart Winston.
Kagan, S., (1990), "The structural approach to cooperative learning" in: Educational Leadership 47 (4), pp. 12-16.
Keller, F., (1968), "Good-bye teacher", in: Journal of applied behavior analysis, 1, pp. 78-79
Lee, W.B., Kazlauskas, E.J., "The Ecole Moderne: Another Perspectibe on Educational Technology", `Educational Technology', March/April 1995.
Lieberman, A., Saxl, E. Miles, M., "Teacher leadership: Ideology and practice", In: Wyner, N. (Ed.), (1991), `Current perspectives on the culture of schools', Brookline, MA: Brookline Books, pp. 165-179.
Little, J., "Assessing the prospects for teacher leadership", In: Lieberman, A. (Ed.), (1988), `Building a professional culture in schools', New York: Teachers College Press, Columbia University, pp. 78-109.
Lortie, D.C., (1975), `School teacher: A sociological study' The University of Chicago Press, Chicago and London.
Milone, Jr., M. N., Salpeter, J., "Tedhnology and Equity Issues", `Technology Learning', January 1996, pp. 38-47.
Murphy, J., (1991), `Restructuring schools', New-York : Teachers Collge Press, Columbia University.
Odden, E., Wohlstetter, P., "Making School-Based Managment Work", `Educational Leadrship', February 1995, pp. 32-35.
Pick, G., "Conputer Move In at Home", `Electronic Learning' Vol. 15, No. 6, May/June 1996, pp. 30-32.
Pogrow, S., "Reforming the Wannabe Reforms", `Phi Delta Kappan' Vol. 77, No. 10, June 1996, pp. 656-663.
Purkey, S., Smith, M., "School reform: the district policy implications of the effective schools literature", `The Elementary School Journal, 85, 1984, pp. 353-389.
Rosenholtz, S., (1989), `Teachers workplace', New York: Longman.
Rotenberg, R., "Dealing with problems of teacher alienation", `The Clearing House', 59, 1986, pp. 320-322.
Sarason, S., (1982), `The culture of the school and the problem of change', Bostom: Allyn and Bacon (2nd Edition).
Sharan, S., "Cooperative learning in small groups: Recent methods and effects on achievement, attitudes and ethnic relations", `Review of Educational Researcher', 50, 1980, pp. 241-272.
Sharan, S., Kussell, p., Hertz-Lazarowitz, R., Bejarano, Y., Raviv, S. and Sharan, Y., (1984), `Cooperative learning in the classroom: Research in desegregated schools', Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum and Associates.
Sharan, S, Rich, Y., "Field experiments on ethnic integration in Israeli schools", In Amir, Y., Sharan, S., (Eds.), (1984), `School desegregation', Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaun and Associates.
Sharan. S., Shachar, C., (1986), `Cooperative learning effects on student's academic achivement and verbal behavior in multi-ethnic junior high-school classrooms in Israel', School of education, Tel-Aviv University, Final report submited to the Israel Trustees Foundations and to the Ford Foundation Trust.
Sharan, Y., Sharan S., (1992), `Expanding Cooperative Learning through Group Investigation', New York: Teachers College Press.
Slavin, R., "Cooperative learning", `Review of Educational Reasercher, 50, 1980, pp. 315-342.
Slavin, R., (1983), `Cooperative learning', New-York: Longman.
Slavin, R., (1990), "Research on cooperating learning: consensus and controversy" in: Educational Leadership, 47 (4), pp. 52-55.
Smylie, M., "The enhancement function of staff development: organizational and psychological antecedents to individual teacher change", `American Educational Research Jouranl', 25, 1988, pp. 1-30.
Turner, R.H., "Sponsored and Contest Mobility and School System", `American Sociological Review', 1960.
Vigotsky, L.S., (1978),'Mind in society', Cambridge, MA: Harvard University Press.
Walberg, H., Genova, W., "Staff school and workshop influences on knowledge use in educational improvement efforts", `Journal of Educational Research', 76 (2), 1982, pp. 69-80.
Wertsch, J.V., Stone, C.A., "The concept of internalization in Vygotsky's account of the genesis of higher mental functions", In Wertsch, J.V., (Ed.), (1985), `Culture, communication and cognition: Vygotskian perspectives', Cambridge University Press.
Willower, D., Eidell, T., and Hoy, W., (1973), `The school and pupil control ideology', University Park, PA: Pennsylvania State University, Penn State Studies, no. 24.
Zak, I., "School organizational climate", In: Levi, A., Nevo, D., (Eds.),(1981), `Evaluation roles in educations', London, Gordon Beach, pp. 409-432.

תגים:

פרונטאלי · הוראה · תלמידים · הומוגני · הטרוגני · למידה · אחריות · סמכות

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בית הספר כארגון-דפוסי ניהול והתנהגות אירגונית בהנהגת הוראה שיתופית", סמינריון אודות "בית הספר כארגון-דפוסי ניהול והתנהגות אירגונית בהנהגת הוראה שיתופית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.