היישום אינו מחובר לאינטרנט

סיפור נדר יפתח - בירור עניינים ספרותיים ורעיו ניים

עבודה מס' 050877

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: גבולות היחידה הספרותית, הנושא המרכזי והמסר של הסיפור, כוונתו של יפתח וסיומו של הסיפור.

6,426 מילים ,25 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא

פרק ראשון: תיחום היחידה הספרותית.
1. קביעת גבולות היחידה עפ"י התוכן
2. קביעת הגבולות באמצעות המבנה הספרותי

פרק שני: הנדר וביצועו.
1. הנדר במקרא
2. נדר יפתח לה'.
א. האם נדר יפתח הוא "חרם"?
ב. האם התכוון יפתח להקריב קורבן אדם?
ג. האם ניתן היה להתיר את הנדר?
ד. ביצוע הנדר - האם הועלתה בת יפתח לעולה?
3. המנהג לתנות לבת יפתח.

פרק שלישי: הזיקה בין נדר יפתח לנדר חנה.
1. דמיון ענייני, לשוני ומבני
2. ההבדל העקרוני הסמוי בין הסיפורים, ומגמתו
3. ראיות למגמת ה"תיקון" של סיפור נדר חנה

סיכום
מפתח ביבליוגרפי

מבוא
עבודה זו תעסוק בברור עניינים ספרותיים ורעיוניים הקשורים לסיפור נדר יפתח (שו' י"א, 29 - 40). בעזרת פרשנות מקראית לסוגיה, מסורתית וחדשה, וספרות המחקר אעמוד על קשיים פרשניים שבה , ואנסה להציע פתרונות מקוריים, תוך הקפדה לבססם על ראיות מוצקות ככל שניתן.
סיפור הנדר של יפתח הוא סיפור טראגי על שופט מן הגלעד, משבט מנשה, אשר נתמנה להושיע את בני ישראל מבני עמון. תחילה ניסה להסיר את האיום העמוני בדרך דיפלומטית שתמנע את המלחמה. הוא ביקש ממלך בני עמון להפסיק את האיום על ישראל, אך נענה בשלילה. (י"א, 28 - 12)
בעקבות זאת החלה ההיערכות למלחמה. ( י"א, 29) בשלב זה נדר יפתח נדר לה' : אם ייתן ה' בידו את עמון, והוא ישוב בשלום הביתה - יעלה לעולה את הראשון שייצא לקראתו מביתו לקדם פניו בשובו מן המלחמה. לרוע מזלו , הייתה זאת בתו היחידה שיצאה ראשונה לקראתו, והוא נאלץ לקיים את נדרו.
בעבודה זו אנסה להשיב על ארבע שאלות חשובות העולות מן הסיפור:
מהם גבולות היחידה? מדוע מתייחסים לשו' י"א 40 - 29 כאל יחידה ספרותית אחת בתוך רצף סיפורי יפתח?, ומה פשר השילוב של שני עניינים שונים ביחידה הספרותית - המלחמה בעמון והנדר.
מהו הנושא המרכזי ומהו המסר של הסיפור? האם הנדר הוא העניין, או קורבן אדם?
מה הייתה כוונתו של יפתח? האם התכוון להקריב קורבן בהמה או קורבן אדם לה', או שמא אין מדובר בקורבן כלל, אלא בהקדשת אדם לעבודת ה', תוך קיום חיי פרישות?
כיצד הסתיים הסיפור? התיאור המעורפל של תשלום הנדר (פס' 39) מעלה אפשרויות שונות לפתרון החידה.
בפרק א' אנסה למצוא מאפיינים ספרותיים וענייניים המייחדים ומבדילים את היחידה משאר היחידות הסמוכות לה, ותוחמים אותה בגבולותיה הנוכחיים.
בפרק ב' אעמוד על מהות הנדר ועל הפרשנויות השונות שניתנו לו. העמימות הלשונית שקיימת בנוסח הנדר ובתיאור ביצועו מאפשרת להסבירו באופנים שונים.
תחילה אציג הגדרות שונות למילה "נדר", ומספר סוגים של "נדר" במקרא. לאחר מכן אנסה לסווג את נדר יפתח לפי הקטגוריות המוצעות. חשיבות הסיווג הזה נראית לי גדולה לצורך הבנת כוונתו של יפתח.
אציג את הפרשנויות השונות לשאלות : האם התכוון יפתח להקריב אדם?
האם ניתן היה להתיר את הנדר?
האם הוקרבה בת יפתח כקורבן לה'?
לבסוף אתייחס למנהג של בנות ישראל "לתנות לבת יפתח" (פס' 40 ) מידי שנה בשנה. האם מדובר בסיפור היסטורי או במיתולוגיה?
בפרק ג' אנסה לברר את הקשר והדמיון שבין סיפור נדר יפתח לבין נדר חנה (שמואל א' , א). הדמיון הרב בין שני הסיפורים ייתכן ואיננו מקרי , והוא אף עשוי לשפוך אור נוסף על סיפור נדר יפתח.

ביבליוגרפיה
אבן שושן א', "נדר", קונקורדנציה חדשה לתנ"ך, ירושלים, 1982, עמ' .744
אברמסקי ש', גרסיאל מ', (עורכים) שמואל א' , אנציקלופדיה עולם התנ"ך, ירושלים , 1986 , עמ' .23 - 21
אמית י', ספר שופטים - אמנות העריכה, ירושלים, תשנ"ב, עמ' .84 - 80
אמית י', שופטים, מקרא לישראל , תל-אביב , 1999, עמ' .208 - 203
הרן מ', "נדר", אנציקלופדיה מקראית , ה', ירושלים, תשל"ח, טור .790 - 786
ויינפלד מ' ,"עבודת המולך בישראל ורקעה", דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות, א' ירושלים , 1969, עמ' .61 - 37
זקוביץ י' , מקראות בארץ המראות , תל-אביב, .1995
טלמון ש', אנצ' עולם התנ"ך, שופטים, (ג' גליל, עורך), תל-אביב, 1994, עמ' .104
לוין ב"א, אנציקלופדיה עולם התנ"ך, ויקרא, (ב"א לוין, עורך), תל - אביב, 1993, עמ' .219
ליונשטאם ש"א, "חרם", אנציקלופדיה מקראית, ג', ירושלים, תשי"ח , טור .291 - 290
לייבוביץ נ' , עיונים בספר דברים, ירושלים, תשנ"ד, עמ' .217 - 214
ליכט י"ש , "עקידת יצחק", אנציקלופדיה מקראית, ו', ירושלים , תשל"ב , טור .338 - 336
מהלמן י' , "יפתח ובת יפתח", עיונים בספר שופטים, תשכ"ו, עמ' .355 - 332
מקראות גדולות , הכתר, שופטים , ירושלים, 1991, עמ' .100 - 96
סימון א' , קריאה ספרותית במקרא: סיפורי הנביאים, ירושלים, 1997, עמ' .56 - 1
פולק פ' , הסיפור במקרא, בחינות בעיצוב ובאמנות, ירושלים, 1994, עמ' .214 - 212 111,
קויפמן י', תולדות האמונה הישראלית, א', ירושלים, תל - אביב, תש"ך ,כרך א' עמ' .204 כרך ב', עמ' .506 - 504
קויפמן י', ספר שופטים, ירושלים. 1978, עמ' .231 - 226
רדאי י"ת , פירושו בשמואל א', אנציקלופדיה עולם התנ"ך, (עורכים אברמסקי ש' , גרסיאל מ') , ירושלים , 1985, עמ' .32 - 31
שעוועל ח"ד, פירושי הרמב"ן על נביאים וכתובים, ירושלים, תשמ"ו עמ' .32 - 31

.R. G. Boling, Judges, Anchor Bible ,(AB), N.Y, 1975, pp. 206 - 210
G.F. Moore, A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Judges, (I
.C C ), New York, 1958, pp. 298 - 305
,Tennessee, 1953, J.M. Myers, Judges, (The Interperter's Bible), 2, Neshville
pp. 769 - 772
,J. A Soggin, Judges, Old Testament Library , (O T L ), Philadelphia, 1981
.pp.215 - 216
,B.G Webb, The Book of The Judges - An Integrated Reading Sheffield, 1987 .pp. 73 - 78

מקורות:

אברמסקי, גרסיאל , 1986 אברמסקי ש', גרסיאל מ', (עורכים) שמואל א' , אנציקלופדיה עולם התנ"ך, ירושלים , 1986 , עמ' 21 - 23.
אמית י', ספר שופטים - אמנות העריכה, ירושלים, תשנ"ב,
אמית י', שופטים, מקרא לישראל , תל-אביב , 1999,
Judges, Anchor Bible ,(AB), N.Y, 1975
הרן מ', "נדר", אנציקלופדיה מקראית , ה', ירושלים, תשל"ח, טור 1978
ויינפלד מ' ,"עבודת המולך בישראל ורקעה", דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות, א' ירושלים , 1969, עמ' 37 - 61.
זקוביץ י' , מקראות בארץ המראות , תל-אביב, 1995.
טלמון ש', אנצ' עולם התנ"ך, שופטים, (ג' גליל, עורך), תל-אביב,
P. Trible, "The Daughter of Jephathah, An Inhuman Sacrifice" Text of Terror , Literary - Feminist Readings of Biblical Narratives (OBT 13), Philadelphia, 1984.
לוין ב"א, אנציקלופדיה עולם התנ"ך, ויקרא, (ב"א לוין, עורך) תל - אביב, 1993,
ליונשטאם ש"א, "חרם", אנציקלופדיה מקראית, ג', ירושלים, תשי"ח , טור
לייבוביץ נ' , עיונים בספר דברים, ירושלים, תשנ"ד
ליכט י"ש , "עקידת יצחק", אנציקלופדיה מקראית, ו', ירושלים , תשל"ב .
J.M. Myers, Judges, (The Interperter's Bible), 2, Neshville, Tennessee, 1953
מהלמן י' , "יפתח ובת יפתח", עיונים בספר שופטים, תשכ"ו
G.F. Moore, A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Judges, (I C C ), New York, 1958,
מקראות גדולות , הכתר, שופטים , ירושלים, 1991,
J. A Soggin, Judges, Old Testament Library , (O T L ), Phila-delphia , 1981 , pp.215 - 216.
סימון א' , קריאה ספרותית במקרא: סיפורי הנביאים, ירושלים, 1997,
פולק פ' , הסיפור במקרא, בחינות בעיצוב ובאמנות, ירושלים, 1994, עמ' 111, .
קויפמן י', תולדות האמונה הישראלית, א', ירושלים, תל - אביב, תש"ך ,כרך א' עמ' 204. כרך ב', 506.
קויפמן י', ספר שופטים, ירושלים. 1978,.
רדאי י"ת , פירושו בשמואל א', אנציקלופדיה עולם התנ"ך, (עורכים אברמסקי ש' , גרסיאל מ') , ירושלים , 1985,.
שעוועל ח"ד, פירושי הרמב"ן על נביאים וכתובים, ירושלים, תשמ"ו.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "סיפור נדר יפתח - בירור עניינים ספרותיים ורעיו ניים", סמינריון אודות "סיפור נדר יפתח - בירור עניינים ספרותיים ורעיו ניים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.