היישום אינו מחובר לאינטרנט

מאפייני האישיות של בעלים מכים

עבודה מס' 021523

מחיר: 217.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת האינטרקציה האישיותית בין הבעל לאישה, בדיקת תוקפנות מול מעמד חברתי כלכלי ועוד.

5,267 מילים ,36 מקורות ,1997

תקציר העבודה:

תופעת הנשים המוכות קיימת בכל חברה, אולם רמת ההכאות, תדירותה ומאפיינה משתנים במקומות שונים ואצל אנשים שונים. ישנן חברות בהן ההכאה הינה מותרת, אולם ברוב החברות מקובל כי לאישה זכות אלמנטרית על גופה.
מתיאורים של נשים מוכות בימנו אנו למדים על תמונה עגומה ביותר. מתוך דיווחים עולה כי מצבן של הנשים דומה לזה של מאושפזים במוסד טוטלי. מוטלים עליהן מכשולים ומחסומים פיזיים, והן עוברות תהליך של חיסול תחושת העצמי שלהם מרגע הינשאן. הריתוק לבית גורם נזק לעצמי שלהם וליכולתן להתמודד עם העולם. האישה מנותקת ממקורות תמיכה ועזר נפשיים ופיזיים. אי לכך יש להניח כי הבנה של מציאות קשה זו עשויה להועיל לנותני השירותים החברתיים לאוכלוסיה זו .
האלימות במשפחה החלה להחקר במסגרת מדעי החברה לפני כ-20 שנה. לפני כן היו מספר סיבות שעיכבו את התפתחות המחקר. ראשית, תדמית המשפחה כמקור לתמיכה אורגנית, עריסה של יחסים ראשונים המגינה על חבריה מהעולם החיצוני שלטה בחריפות בעולם המחקר המשפחתי. שנית אלימות משפחתית, מלווה בסטיגמה סוציאלית ובבושה, היתה בבחינת טאבו שאין לחצותו. שלישית, אבן היסוד של השיטה הסוציאלית תרמה גם כן לבלימת התפוצה של התופעה (אבני, 1991).
פקטורים אלו בשילוב עם בעיות מתודולוגיות בהגדרת ומדידת נושא כה אמוציונלי ומורכב, עיכבו מחקר בנושא אלימות בחיי הנישואים או כל צורה של אלימות משפחתית אחרת.
שינוי רציני החל בשנות ה-70 המאוחרות. ראשית, התפתח מחקר בנושא הרגיש והרציני יותר של ניצול ילדים ולאחר מכן,החלה להבחן אלימות בחיי הנישואין. תאוריות בנוגע למקורות הפרטיים והסוציאליים של אלימות משפחתית ואלימות בין בני זוג החלו להתפתח, מחקרים אמפיריים החלו להופיע ומספר ירחונים המתמחים בסוגיה זו נוסד. יחד עם זאת, נכון להיום, מחקרים אמפיריים נוהלו בראש ובראשונה לגבי מקרים של נשים מנוצלות שחיפשו מקלט או עזרה, כלומר במקרים שקל היה לבחון אותם. רק מחקרים ספורים המשיכו את העבודה החלוצית ועסקו במחקר לגבי אלימות בחיי הנישואין בקהילה .
מטרת העבודה הנוכחית היא לסקור את האינטראקציה העשויה להיווצר בין האישה המוכה לבעלה המכה, על מנת לבחון איזו אינטראקציה אישיותיות יוצרת קונפליקט אלים של גבר כלפי אישתו, כלומר איזה שילובים של תכונות בגבר עם תכונות באישה יוצרים מצע נוח לאלימות, ומה עשוי לחזק את התנהגותו האלימה של הבעל כלפי אישתו.

בחרתי להתמקד בנושא זה, היות והוא משמש בעיני צוהר מרתק אל מעבר להתנהגות האלימה של הבעל, ונושא אותנו לשרשי ההתנהגות האנושית בכלל.
ברצוני להוסיף כי תופעה זו מהווה סוגיה מורכבת עד מאוד, המשלבת, כפי שאנסה להציג בעבודה זו, גורמים רבים ומשולבים, ומשום כך מטרתי אינה לתת תשובות חד משמעיות לתופעת האלימות מצד הבעל כלפי אישתו, אלא לנסות ולהאיר עד כמה שניתן על מורכבות התופעה.

ראשי פרקים:
1. מבוא והצגת הנושא
2. הקדמה- מצב האישה בעולם
3. אינטראקציה בין קורבן לתוקף
4. תוקפנות ומעמד חברתי כלכלי
5. הורשת ההכאות
6. תסכולים אצל הגבר ותוקפנות
7. משתנים אישיותיים אחרים
8. סיכום
9. ביבליוגרפיה

מקורות:

אבני נגה, נשים מוכות, תיאורית החליפין, בר-אילן, 1987.
אבני נגה, "נשים מוכות", עבריינות וסטיה חברתית, י"ח, 1991, עמודים 29-13.
אבני נגה, "נשים מוכות, התופעה ומקורותיה", עבריינות וסטיה חברתית, י"ח, 1991, עמודים 29-13.
איילון עפרה ,פתרון לחצים במשפחה באמצעות אלימות, אוניברסיטת חיפה, חיפה, 1991.
איילון עפרה, "כוחות חיוביים ושליליים בתוך המשפחה", 3.אפשטיין, מקסין, ומרדרד, רג'י, שלום בית, חיפה, ברירות, 1986.
בוכבינדר אלי, לדבר אלימות: מטפורות של גברים מכים, אוניברסיטת חיפה, בית הספר לעבודה סוציאלית, 1993.
גולדבלט הדס, הצטדקויות- בבואה לאלימות בין בני זוג, אוניברסיטת חיפה, בית הספר לעבודה סוציאלית, 1989.
גירון יעל, "מגבלות מול סיכויים בהתערבות הטיפולית", בתוך שולמית אור (עורכת), על אלימות ואל אלימות, ירושלים, תש"ם.
הירש מלכה, עצמאות אצל בנים ובנות ממעמדות חברתיים כלכליים שונים כפונקציה של מספר גישות והורים, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, 1979.
זיו רחל, תכונות קוגנטיביות של גברים המכים את בנות זוגם, אוניברסיטת חיפה, בית הספר לעבודה סוציאלית, 1989.
טייכמן, מאיר, טייכמן יונה, "אלימות בין בני זוג- יחסים בין אישיים ושליטה על משאבים", חברה ורווחה, י', (2), דצמבר 1989, עמודים 95-109.
יעקובי צבי, הקשר בין התנסות באירועי חיים דוחקים והשימוש במערכות תמיכה לבין אלימותם של גברים כנגד בנות זוגם", אוניברסיטת חיפה, בית הספר לעבודה סוציאלית, 1989.
לב ארי רונית, נשים מוכות במעמד נמוך בישראל, אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למשפטים, 1979.
מאירסון דבורה, תפיסת העצמי של נשים מוכות, בר אילן, המחלקה לקרימינולוגיה, 1994.
סגל דינה ואחרות, מפעל מיוחד לגמילה מאלימות במשפחה, המוסד לביטוח לאומי, ירושלים, 1989.
סבירסקי ברברה, "הכאת נשים בישראל", מחברות למחקר ולביקורת, 1981, 7 עמודים 62-37.
סימון א., "בעיות אבות ובנים אצל ילדי עולים מארצות האסלאם", מגמות, 1957, 1.
צידון עטרה, השפעת המוצא האתני של התוקפן ושל הקורבן על עוצמת התוקפנות באתני שוויון ובתנאי יתרון, אוניברסיטת בר- אילן, 1985.
צימרין חניתה, "תפקיד השעיר לעזאזל במשפחה וקבוצות מיעוט בארגונים חברתיים", בתוך, ממשבר לסיכוי, ת"א, מרץ 1992.
שטיינר יוספה, נשים מוכות- צרכים ודימוי, תל-אביב, ברירות, 1990.
שמאלי הגר, אלימות כלפי בני זוג כגורם למצב לחץ וטראומה, האוניברסיטה העברית, בית הספר לחינוך, 1991.
שריפט ר. נישואין; אופציה או מילכוד מתוך הספר "נשים במילכוד" בעריכת ר.שריפט, ד.יזרעאלי, עורכות. הקיבוץ המאוחד 1982.
AVNI NOGA, "BATTERED WIVES: CHARACTRISTIC OF THEIR COUTERSHIP DAYS", JOURNAL OF INTERPERSONAL VIOLENCE 6(2), 1991, PP.232-239.
AVNI NOGA, "BATTERED WIVES: THE HOME AS A TOTAL INSTITUTION", VIOLENNE AND VICTIM, 6(2), 1991, PP.137-149.
EDLESON JEFFREY, "COGNITIVE AND INTERPERSONAL FACTORS IN WOMEN ABUSE", JOURNAL OF FAMILY VIOLENCE, 1991, 6, PP.167-182.
EISIKOVITS, ZVI, "COGNETIVE STYLE AND SOCIALIZED OF MEN WHO BATTER", FAMILY RELATIONS, 40,1, 1991, PP.72-77.
EISIKOVITS ZVI, "WOMEN BATTERING IN ISRAEL: THE PELATIVE CONTRIBUTIOS OF INTERPERSONAL FACTORS", AMERICAN JOURNAL OF ORTHOPSYCHIATRY, 63 (2), 1993.
GELLES RICHARD, THE VIOLENT HOME, BEVERLY HILLS, 1974.
RYAN KATHRYN M., "DO COURTSHIP VIOLENCT MEN HAVE CHARICTERISTICS ASSOCIATER WITH "BATTERING PERSONALITY", JOURNAL OF FAMILY VIOLENCE, 1995, 3, PP.99-120.
LEWIS E. ALCOHOLISM IN NARCOTIC ADDICTS BRIT. 1987.
MARKWARD MARTHA, "CHARISTERISTICS OF SHELTERED WOMEN IN SEXUALITY AND NONSEXSUALITY ABUSIVE RELATIONSHIPS", IN GEORGIA U., SCHOOL AND SOCIAL WORK, ATHENS, G.A. 1996.
OSMOND M.AND MARTIN P.N. 1975 SEX AND SEXISM:A COMPARISION OF MALE AND FEMALE SEX ROLES ATTITUDES J.O.MARRIDGGE AND THE FAMILY 37. PP.196-157.
RICE MARNI E., "VIOLENCE RECIDIVISM: ASSEEING PREDICTIVE VALIDITY",JOURNAL OF CONSULTING AND CLINICAL PSYCHOLOGY, 1995, 63, (5), PP.737-748.
"THE BETTERED WOMEN, SCALE SND GENDER IDENTITIES",JOURNAL OF FAMILY VIOLENCE, 1993, 8, PP.277-287.
ZIGLER, E. "CONTROLLING CHILS ABUSE, IN: BOURNE A & NEWBERGER, E, CRITICAL PERSPECTIVES ON CHILD ABUSE", LEXSINSTON, BOOKS, 1979.
SATIR, V, CONJOINT FAMILY THERPY, PALO ALTO, SCIENCE AND BEHAVIOUR BOOKS, 1964.

תגים:

אלימות · אישה · במשפחה · מעמד · נשים · מוכות

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מאפייני האישיות של בעלים מכים", סמינריון אודות "מאפייני האישיות של בעלים מכים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.