היישום אינו מחובר לאינטרנט

אגף הכספים ברשות הדואר

עבודה מס' 020086

מחיר: 191.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצגת הדיוקן הארגוני תוך התייחסות לנושאים הבאים, מטרות הארגון, תיכנון אירגוני, אפקטיביות, תרבות ועוד.

2,325 מילים

תקציר העבודה:

דיוקן ארגוני- אגף הכספים
ברשות הדואר

ראשי פרקים hy0086 -
1.רקע
2.מטרות
3.תיכון ארגוני
4.ארגון וסביבה
5.אפקטיביות
6.תרבות
7.סיכום העבודה

הקדמה
עבודה זו תעסוק בנושא אגף הכספים ברשות הדואר.
אגף הכספים הינו האגף הגדול ביותר מבין אגפי ההנהלה ברשות הדואר וממלא
מטלות רבות, מגוונות, המעמידות אותו למעשה בראש הפירמידה מבחינה ניהולית
ברשות.
בראש האגף עומד מנהל, שלאור האמור לעיל הוא גם ממלא מקום המנכ"ל, ופועל תוך
תיאום, עם האגפים האחרים.
מהשוואת נתונים של שירותי הדואר בישראל לעומת ארצות אחרות נמצא כי בישראל
כל יחידת דואר משרתת בממוצע 7780, תושבים, פי שתיים ממספר התושבים ליחידה
בארצות אחרות באירופה.
מבחינת הפריסה הגיאוגרפית מספר הקמ"ר ליחידת דואר בישראל הוא 31. במדינות
אירופה נע מספר הקילומטר ליחידת דואר בין 10 ל 40 -. מספר התושבים לעובד
בישראל הינו 1077 , והוא גבוה פי 1.5 עד פי 6.5 מארצות אחרות.
מניתוח השוואתי של התפתחות שירותי הדואר בישראל, החל מהקמת רשות הדואר
נמצא כי מספר התושבים הממוצע ליחידת דואר גדל ב1000- לעומת שנת 61.1985
יחידות דואר התווספו למערך יחידות הדואר.
בשנת 1995 הועסקו ברשות הדואר 5022, עובדים. בנוסף לכך מעסיקה הרשות עשרות
יועצים בשכר וקבלני משנה.

מקורות:

עבודה זו תעסוק בנושא אגף הכספים ברשות הדואר.
אגף הכספים הינו האגף הגדול ביותר מבין אגפי ההנהלה ברשות הדואר וממלא מטלות רבות, מגוונות, המעמידות אותו למעשה בראש הפירמידה מבחינה ניהולית ברשות.
בראש האגף עומד מנהל, שלאור האמור לעיל הוא גם ממלא מקום המנכ"ל, ופועל תוך תיאום, עם האגפים האחרים.
מהשוואת נתונים של שירותי הדואר בישראל לעומת ארצות אחרות נמצא כי בישראל כל יחידת דואר משרתת בממוצע 7,780 תושבים, פי שתיים ממספר התושבים ליחידה בארצות אחרות באירופה.
מבחינת הפריסה הגיאוגרפית מספר הקמ"ר ליחידת דואר בישראל הוא 31. במדינות אירופה נע מספר הקילומטר ליחידת דואר בין 10 ל40-. מספר התושבים לעובד בישראל הינו 1077, והוא גבוה פי 1.5 עד פי 6.5 מארצות אחרות.
מניתוח השוואתי של התפתחות שירותי הדואר בישראל, החל מהקמת רשות הדואר נמצא כי מספר התושבים הממוצע ליחידת דואר גדל ב1000- לעומת שנת 61.1985 יחידות דואר התווספו למערך יחידות הדואר.
בשנת 1995 הועסקו ברשות הדואר 5,012 עובדים. בנוסף לכך מעסיקה הרשות עשרות יועצים בשכר וקבלני משנה.
1.רקע
שם הארגון: אגף כלכלה כספים ובקרה ברשות הדואר.
שנת הקמתו ונסיבות הקמתו: הארגון הוקם, יחד עם רשות הדואר, בשנת 1987, אשר הופרד ממשרד התקשורת. בתחילתו הוא היה אגף כספים ובקרה אולם משנת 1995, עם פרישתו של מנהל אגף הכספים, הוא אוחד יחד עם אגף כלכלה.
רשות הדואר מספקת כיום את מירב השירותים להעברת דואר וחבילות בארץ ובחו"ל. קיימים מתחרים לרשות, הקטנים יחסית אליה. למרות קוטנם הם מצליחים לנגוס ממנה נתחים, בעיקר בתחום העברת החבילות בין ארצות שונות.
בשנים האחרונות יורד חלקו של הדואר בהעברת מסרים ואת מקומו תופס הדואר האלקטרוני והפקסמיליה, וכן התשלומים באמצעות כרטיסי האשראי.
שירותים עיקריים: אגף כלכלה כספים ובקרה עוסק בנושאים כדלקמן:
ביצוע משכורות לכלל עובדי הרשות, כולל חישובי עלויות.
ביצוע מערכת הנהלת החשבונות, לפי המתחייב מהתכ"מ (תקנות כספים ומשק של משרדי הממשלה).
ביצוע תשלומים לספקים ולנותני שירותים
גביית כספים המגיעים לרשות בגין שירותים אותם היא נותנת באשראי.
בקרה על הפעולות הכספיות של הרשות- פעולות בסניפים, פעולות בתוך הרשות וכו'.
ביצוע תחשיבים כלכליים, כספיים וניהוליים ככלי שרת למועצת המנהלים ולמנהלת הרשות.
גודל הארגון: האגף מחולק לתחומים וכל תחום מחולק למחלקות. סך כל האגף כולל 85 עובדים כדלקמן:
עובדי תחום הנהח"ש: 8 עובדים.
עובדי תחום משכורות: 9 עובדים.
עובדי תחום תשלומים: 10 עובדים.
עובדי מחלקת תקציב: 3 עובדים.
עובדי מחלקת תזרים מזומנים (השקעות): 2 עובדים.
עובדי תחום בקרה: 6 עובדים.
עובדי תחום תחשיבי עלויות: 6 עובדים.
עובדי תחום תחשיבים כלכליים: 6 עובדים.
עובדים כלליים: 15 עובדים.
עובדי תחום גביה: 12 עובדים.
עובדי תחום תשלומים בינלאומיים: 8 עובדים.
עובדי מחשב: 2 עובדים.
העובדים נמצאים כולם בנין אחד, ברחוב יפו 237 בירושלים. הבנין הינו בעל 5 קומות ובכל קומה יושבים, בממוצע, שתי מחלקות. העובדים יושבים בחדרים בשיטת ה- OPEN-SPACE, ואילו למנהלי המחלקות ולמנהלי תחומים ישנם חדרים נפרדים.
האגף מתעסק למעשה עם כל הגורמים הפועלים מול הרשות: לקוחות וספקים וכן משרדי הממשלה. עובד מיוחד מוקצה לטיפול מול משרדי הממשלה: הפנים, האוצר, התקשורת וכו'.
האגף הינו אגף מתפתח, כמו כל רשות הדואר. מעת לעת מקימים בו קו עסקים חדש (דוגמא מהזמן האחרון הוא פרויקט "מעלה"- מתן מידע לאזרחים בסניפים) וכל האגף מתחרה על ההגמוניה בו. אלו למעשה ההזדמנויות העיקרית של האגף להתפתח.
אלמנט נוסף בו האגף יכול להתפתח הוא בתחום שליטה על "בנק הדואר" שהינו למעשה גוף חסר תפקוד, ואת השירותים נותנת הרשות. בנק הדואר מתפתח, ואת הבקרה עליו, כולל תחשיבים כלכליים, יכול אגף כלכלה כספים ובקרה לספק.
2.מטרות:
המטרות של הארגון הם:
1.לספק כלי ניהולי בידי הנהלת הרשות על מנת לבדוק את מצבה הכספי. הדבר מתבצע ע"י תחשיבים כלכליים, ניתוחים, הערכות וכיו"ב.
2.לנהל את כל ענייני הכספים של הרשות, לבקר על הפעולות הכספיות ועל תזרימי המזומנים.
מבחינת המטרות עדיין אין הגדרות מוגדרות לכלל היחידות ברשות, אולם כל מטרה מתורגמת למטרה משנית יותר- מטרות תפעוליות. להלן מטרות האגף כפי שהוצגו בתוכניות העבודה לשנים 1994 ו1995-.
1.ביצוע בקרה נאותה על תשלומים בשיקים.
2.בקרה אחר פעילות האשנבאים.
3.בקרה על פעולות בנק הדואר.
4.ביצוע תחשיבים בנוגע לשירות "שירותי העברה מסרים".
5.הערכת הסדרי הפנסיה עם הממשלה לגבי העובדים שיפרשו מהרשות.
6.בקרה על דיווחי שעות עבודה של עובדים.
מטרה שאינה משתנה מידי שנה היא יחידת המיחשוב של האגף, האמורה לטפל בתוכנה שעלתה מאות אלפי דולרים ומעת לעת היא אינה מבצעת את הפעולות המתאימות והנכונות.
קיים יועץ ארגוני לרשות אולם הוא אינו מתעסק בנושאי הגדרות תפקידים ובמטרות. יצויין כי הדבר שנוי במחלקות לאור מאבקי כח בתוך הרשות: מנהל אגף הכספים הקודם לא היה מעוניין בתיחום מטרות, והסתפק בהגדרות כלליות.
בעיה נוספת שהיתה קיימת עד השנה היא פיצול העבודה בין אגף כלכלה לאגף כספים ובקרה: כל אגף טען למטרות שונות ולעיתים "הדבר נפל בין הכסאות". החל משנה זו אגף כלכלה מאוחד עם אגף כספים ובקרה אולם הוקם אגף נוסף: לוגיסטיקה, אשר גם הוא מרכז פעילות דומה.
המשאב האנושי
חוזקו של האגף הוא ביחסי האנוש שבו ובתפקודו.
קיימות באגף גם הוראות לדפוסי התנהגות מסוימים: סגנונות דיבור כלפי הלקוחות, הרגלי עבודה קפדניים, יחסים בין ממונים לכפיפים, ויחסים בין עמיתים.
אגף הכספים מפתח ערכים חברתיים בקרב עובדיו- עובד האגף המקבל פניה ממישהו חייב לעזור לו כמיטב יכולתו. הנחת היסוד הארגונית היא כי לקוח מרוצה לא יעזוב את הארגון לחברות שליחים אחרות.
נקדות חוזק נוספת היא האישיות הכריזמטית של המנהל (אברהם מנצורי) מהווה נקודת חוזק. החוזק שלו מתבטא בניהול קשוח של העובדים, ביצירת סדר ומשמעת בעבודה, בלקיחת סיכונים רבים ללא כל פחד, דבר שהוכיח עצמו לזכות האגף.
3.תיכון ארגוני
המבנה הארגוני של האגף הוא מבנה משולב. יש בו חלוקה פונקציונלית וגם חלוקה על פי מוצרים. ברמת כלל האגף ישנן פונקציות שערכן המוסף גבוה, בעיקר בשל ריבוי המטלות שעליהן לעשות או בשל התמחותם (לדוגמא תחום הנהלת חשבונות) אולם חלק מהתחומים מבצע פעולות פונקציונליות השייכות לתחומים אחרים: כמו בדיקת חובות לקוחות
המבוצע ע"י תחום בקרה למרות היותו שייך לתחום הנהלת חשבונות.
עץ מבנה ארגוני
א. עקרונות המידור
העיקרון עליו עובד האגף הוא הקבצת תפקידים לתחום אחד על מנת שאותו תחום יטפל בנושא. הפעילויות המקובצות הן לרוב דומות, או בעלות אופי דומה.
הבעיה שנוצרה באגף הכספים היא חוסר באנשי כספים מקצועיים. אי לכך חלק מהעבודה מפוקחת ע"י תחום הנהלת חשבונות, הכורעת מעומס יתר. למחלקה זו יש אחריות על הפעילות היות והיא צריכה להציג את החומר לפני המבקרים החיצוניים, אולם אין לה סמכויות פיקוח על אחרים.
היות ואין עבודה לפי תהליכים מספר פעולות, האמור להתבצע בשתי תחומים מבוצע בצורה כפולה שאינה חוסכת את העלויות.
בעלי התפקידים באגף הם:
1.מנהל האגף, שהוא גם ממלא מקום המנהל הכללי.
2.סגן מנהל האגף, הממונה בעיקר על הצד הלוגיסטי של האגף.
3.עוזרי מנהל אגף. שני עוזרים המסייעים בידו, בעיקר באיסוף נתונים.
4.מנהלי תחומים: כל אחד בתחומו אחראי על נושא מסויים, השייך לכספים: משכורות, הנהלת חשבונות, תקציבים, בקרה, גביה, תשללומים לספקים, תשלומים למחלקי דואר, מחשבים וכד'.
ב.מנגנוני תיאום
התיאום בין הארגונים מבוצע ברובו ע"י פיקוח. על האגפים מפקח המנכ"ל ומועצת רשות הדואר.
התיאום הוא תיאום סטנדרטי, כפי הנדרש במשרדי ממשלה גדולים (הרשות כפופה להוראות החשב הכללי ונציבות שירות המדינה). לכל פעולה יש נהלים מיוחדים ובמקרים מיוחדים התיאום מתבצע, הן בתוך אגף הכספים והן מחוצה לו ע"י שיחה בין מנהלי היחידות הנוגעות בדבר.
העבודה מתבצעת באופן סטנדרטי ע"י מנגנון המתאם את תהליכי העבודה עצמם, באופן שהעובד פועל על פי הנחיות טכניות שנקבעו מראש והוא אומן בביצוען. כלומר מה שקובע את התיאום הוא התוכנית הסטנדרטית שנקבעה מראש.
אבטחת סטנדרטיזציה ע"י מודלים חדשניים כמו: ISO או T.Q.M אינה קיימת ברשות. מועצת המנהלים לא החליטה בנושא, וכן לא ההנהלה. האגף מקיים מערכת כוללת ומתוכננת כדי להבטיח אספקת השירותים שהוא נותן, אולם לא ע"י שיטות הנ"ל.
סטנדרטיזציה של תפוקות:
על תפוקת האגף ממונה הסמנכ"ל. הוא מקיים מידי שבוע ישיבות עם כל ראשי התחומים על מנת לבדוק את התוצרת שלהם, ומרכז תלונות מצד אגפים אחרים על עבודת אנשי האגף.
האפקטיביות של הארגון מודגשת רק בהשגת מטרות הארגון. ההישרדות אינה קריטריון היות וברשות הדואר מוסיפים יחידות (שרת התקשורת והמנכ"ל, וכן גורמים אחרים רואים ברשות הדואר כמקום פורה למשרות לאנשי שלומם. אי לכך נוספות חדשות לבקרים יחידות ברשות).
מטרות האגף הכלליות הן גביית כספים, ושמירה על הקיים. שני אלו לא הושגו בשנים האחרונות בצורה טובה. ישנם חובות של עשרות מליוני שקלים לרשות מלקוחות ומשרדי ממשלה, ומאידך השקעות הרשות בוצעו בצורה ספקולטיבית מידי, והיא הפסידה כ40- מליון ש"ח בשנים 1993-1994.
ג.מאפייני הטכנולוגיה בארגון
מאפיינים טכנולוגיים הם ישומם של ידע וניסיון לפתרון בעיות ולהשגת המטרות. הטכנולוגיה מאפיינת את כל תהליכי העבודה הנעשים בארגון: מכלול החומרים, השיטות, הכלים, הפעולות והכלים המשמשים להפקת השירותים והמוצרים כולל אלה המסייעים בעקיפין בהפקתם.
הטכנולוגיה באגף כלכלה כספים ובקרה לטיפול ברוטיניות ובאי וודאות הינה מעניינת ביותר, ופותחה ע"י מנהל האגף הקודם. מנהל האגף האציל סמכויות על מנהלי התחומים והמחלקות, וראה בהם את האחראים לכל סטיה או לכל אי חיזוי של סטיה. כל דוח או פעולה המתבצעת האגף היתה עוברת בדיקה של גורם נוסף המקורב לנושא על מנת
להעריך את רמת הידע ככל שזה קשור להבנת תהליכי ההפקה והסיכונים הנובעים מכך. נוסף לכך, מכל פעולה שהיא היו מופקים מסקנות על מנת להעריך את הביצוע בפעם הבאה.
יצויין כי פעולות אלו גזלו זמן רב מעובדי האגף.
ד.הארגון על פי התאוריה של מינצברג
מינצבגר מציע, על יסוד מרכיבי הארגון, חמישה טיפוסים אירגוניים: מבנה פשוט בו חלוקת העבודה רופפת וההיררכיה הניהולית קטנה; בירוקרטיית מכונה- המבנה מעוצב על פי טכנולוגיה רוטינית ידועה והיחידות מקובצות על פי פונקציות; ביורוקרטיה פרופסיונלית- מאפיינת אירגונים גדולים אולם דורשים כח אדם בעל רמה; הדפוס המפצל
המאפיין ארגונים המפוצלים ליחידות משנה תוך תיאום מינימלי בינהם; ואד-הוקרטיה המציין מבנה ארגוני נזיל המשתנה בהתאם לצרכים.
לדעתי המבנה של בירוקטית מכונה הוא המודל המתאים ביותר לאגף הכספים. האגף כולו, בתוך רשות הדואר, נהנה מיציבות יחסית ושיטת התאום השלטת היא סטנדרטיזציה של תהליכי העבודה, התמחות ותכנון הפעילויות מראש. כל הפעילות מבוצעת על פי טכנולוגיה רוטינית והיחידות בתוכו מקובצות, כאמור לעיל, לפי פונקציות.
צמרת האגף אחראית על הטווית אסטרטגייות ומטרות, כיווני התפתחות המטלות. שינוי ארגוני שבוצע בשנת זו היה פרי יוזמתו של מנהל האגף, ומטרתו היתה לרענן את השורות לאחר פרישת כמה מנהלי תחומים לגימלאות.
להלן תאור הארגון עפ"י התאוריה של מינצברג:
צמרת האגף
מנהל האגף: אברהם מנצורי
סגן מנהל האגף: ארנון קליינר
עוזרי המנהל
הקו התיכון
מנהלי התחומים
מנהלי המחלקות
מנהלי מדורים
מנהלים מקצועיים
עובדים
עובדי החשבות
עובדי מנהלה
פקידים
4.ארגון וסביבה
א.הארגון כמערכת פתוחה על פי DAFT מחולק לפי המקורות, הקלט, פעילות, ותפוקה.
התשומות העיקריות של הארגון הוא כח אדם. עזרים טכנולוגיים עיקריים הם מחשב אולם מבחינת עלות התשומות הרי האגף מוציא בשנה קרוב ל10- מליון ש"ח על תשומות כח אדם.
הסביבה האירגונית שלו הם האגפים האחרים ברשות, והם למעשה המשתמשים בשירותיו (למעשה הם ה"שווקים" של תוצרתו). הלקוחות העיקריים העובדים מולו הם למעשה הלקוחות של הרשות. בינהם ניתן למנות בעיקר את משרדי הממשלה, המקבלים הנחות כאשר הם שולחים דואר בכמויות ("דואר כמותי"), המשתמשים בשירותי השליחים (לדוגמא קניות
ויזה בטלפון) וכן, ובעיקר, צה"ל. "לקוחות" נוספים הם מדינות חו"ל, כולל הרשות הפלשתינית.
ב.במעגל החיצוני קיימים ספקים, משרדי ממשלה, לקוחות, שותפויות (עם סוכנויות דואר), אגפים אחרים וכד'.
בתוך המעגל הפנימי קיימים נושאי הכספים, נושאי הנהלת החשבונות, נושאי משכורות ועוד.
ג.האגף מרגיש את עצמו יציב מבחינה ארגונית. שאר האגפים אינם מעוניינים לנגוס ממנו נתחים. הדבר נובע בעיקר מאישיותו של מנהל האגף שהוא גם ממלא מקום המנכ"ל.
האיומים על האגף הם למעשה מאגפים אחרים, ומוועדת הכספים של רשות. כמו בכל ארגון קיימים אינטריגות ומאבקי כח. דוגמא אחת ניתן לציין את יו"ר המועצה הקודם, שניסה להכשיל את מנהל אגף הכספים בכל עת.
עבודתו של האגף סדירה, פחות או יותר והוא מבצע פעולות רוטיניות של פיקוח, בקרה וניהול הכספים.
מורכבות עבודתו של האגף בתוך הארגון הינו גדולה ביותר והוא שולח זרועות לכיוונים שונים, היות ולכל דבר קיים היבט כספי. למרות זאת, ואולי בשל כך, קיימת עוינות מסוימת בין האגפים לאגף זה.
5.אפקטיביות
האפקטיביות של הארגון מודגשת רק בהשגת מטרות הארגון. ההישרדות אינה קריטריון היות וברשות הדואר מוסיפים יחידות (שרת התקשורת והמנכ"ל, וכן גורמים אחרים רואים ברשות הדואר כמקום פורה למשרות לאנשי שלומם. אי לכך נוספות חדשות לבקרים יחידות ברשות).
מטרות הארגון הכלליות הן גביית כספים, ושמירה על הקיים. שני אלו לא הושגו בשנים האחרונות בצורה טובה. ישנם חובות של עשרות מליוני שקלים לרשות מלקוחות ומשרדי ממשלה, ומאידך השקעות הרשות בוצעו בצורה ספקולטיבית מידי והיא הפסידה כ40- מליון ש"ח בשנים 1993-1994.
האגף ממונה גם על מל"ח (משק לשעת חרום ברשות). תפקיד זה אמור להיות מופעל בעת מלחמה או אסון טבע, אז ידרש להעביר דואר חרום ולתחזק את הקיים. תכנית החרום של האגף כוללת נהלים למצב חרום, פעולות גיבוי ונהלים לצרכי שיקום.
במספר מקרים בהם התרחש מקרה חרום כמו במלחמת יום הכיפורים או בעת תרגילים שבוצעו ע"י הרשות, התגלה האגף כיעיל ואפקטיבי ביותר במשימותיו והצליח לתפעל את כל הרשות.
6.תרבות
התרבות הארגונית הקיימת ברשות הדואר מודגשת היטב לעובדים. התרבות הארגונית הקיימת באגף מודגשת היטב לעובדים. הסיסמא נטבעה בשנים האחרונות "דוארים קדימה" אינה בכדי. אנשי הרשות שוקדים על פיתוח שירותי הרשות מחד, ומאידך על שיפור תנאי השירות.
קיימות מערכות בקרה מיוחדות המונעות בימי עומס מלקוחות לעמוד יותר מידי זמן בתור; קיימות מערכות בקרה על חבילות הנשלחות וכו'.
קיימות ברשות גם הוראות לדפוסי התנהגות מסוימים: סגנונות דיבור כלפי הלקוחות, הרגלי עבודה קפדניים, יחסים בין ממונים לכפיפים ויחסים בין עמיתים.
אגף הכספים מפתח ערכים חברתיים בקרב עובדיו- עובד האגף המקבל פניה ממישהו חייב לעזור לו כמיטב יכולתו. הנחת היסוד הארגונית היא כי לקוח מרוצה לא יעזוב את הארגון לחברות שליחים אחרות.
סיכום
עבודה זו עסקה באגף כלכלה כספים ובקרה ברשות הדואר: המבנה הארגוני, מטרותיו, תחומיו ומחלקותיו וכן פעילותו השוטפת. ברשות הדואר מספר רב של אגפים ויחידות והתיאום בין הארגונים מבוצע ברובו ע"י פיקוח. על האגפים מפקח המנכ"ל ומועצת רשות הדואר.
התשומות העיקריות של הארגון הוא כח אדם. עזרים טכנולוגיים עיקריים הם מחשב אולם מבחינת עלות התשומות הרי האגף מוציא בשנה קרוב ל10- מליון ש"ח על תשומות כח אדם.
האגף מתעסק למעשה עם כל הגורמים הפועלים מול הרשות: לקוחות וספקים וכן משרדי הממשלה. עובד מיוחד מוקצה לטיפול מול משרדי הממשלה: הפנים, האוצר, התקשורת וכו'. העיקרון עליו עובד האגף הוא הקבצת תפקידים לתחום אחד על מנת שאותו תחום יטפל בנושא.
מטרות הארגון הם לספק להנהלה מידע על מצבה הכספי של הרשות ולנהל את תזרימי המזומנים והתקציבים שלה. האפקטיביות של הארגון מודגשת רק בהשגת מטרות הארגון.
היות ואין עבודה לפי תהליכים מספר פעולות, מבוצע בצורה כפולה, הגורעת מיעילות העבודה.
העבודה מתבצעת באופן סטנדרטי ע"י מנגנון המתאם את תהליכי העבודה עצמם, באופן שהעובד פועל על פי הנחיות טכניות שנקבעו מראש והוא אומן בביצוען.
כפי שצוין לעיל, לדעתי המבנה של בירוקטיית מכונה הוא המודל המתאים ביותר לאגף הכספים. האגף נהנה מיציבות יחסית ושיטת התאום השלטת היא סטנדרטיזציה של תהליכי העבודה, התמחות ותכנון הפעילויות מראש.
7
מנהל האגף
תזרימי מזומנים (השקעות
מחשב
תחשיבים
תקצוב
גביה
תשלומים בינ"ל
תשלומים לספקים
משכורות
הנה"ח
בקרה
עלויות
בקרה
גביה
תשלומים
חישוב
בקרה
חשבות

תגים:

ארגונית · אנוש · אגף · ארגון · משאבי · מבנה · סוציולוגיה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אגף הכספים ברשות הדואר", סמינריון אודות "אגף הכספים ברשות הדואר" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.