היישום אינו מחובר לאינטרנט

קשיים של ילד בשל לחצים מצטברים של גירושין בגיל החביון

עבודה מס' 050225

מחיר: 433.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הגדרות, תיאור התופעה, ההשפעות על הילד דרכי טיפול והצגת מקרה וניתוחו.

19,450 מילים ,60 מקורות ,1997

תקציר העבודה:

בעבודה זו ההתמקדות הינה בילדים בשלב החביון (בגילאי 6-13), שכתוצאה ממשבר מצטבר של הגירושין, הם נדונים לסכנה ומוגדרים כילדים בסיכון.
חלקה הראשון של העבודה יתייחס למשבר הגירושין והשלכותיו שבכללו תופעת הגירושין והיקפה, הגירושין כמשבר במשפחה כמערכת. כמו כן יפורטו האפיונים הייחודיים של שלב החביון. הגירושין יוצגו כגורם לחץ טראומטי עבור הילד בשלב זה, ויובאו, לגורמים המשפיעים על הסתגלותו ולהכרעות בבעיית החסות על פי טובתו, ותגובות נפוצות במקרי גירושין.
בחלקה האחרון של העבודה יוצג וינותח תאור מקרה של ילד בגיל החביון, להורים גרושים.
במקרה זה התחלתי בטיפול באב, וטיפלתי בעיקר בו, תוך עירוב גורמים נוספים רבים בטיפול - במשפחה שעד אז לא הייתה מטופלת. חלק זה ינותח תוך הסתמכות על החלקים הראשונים של העבודה.

תוכן עניינים:
מבוא
א. תופעת הגירושין
א.1) הגירושין כמשבר במשפחה כמערכת
ב. הגירושין כגורם לחץ טראומטי עבור הילד בגיל החביון
ב.1) האפיונים הייחודיים לשלב החביון ((6-13
ב.2) הגירושין כגורם לחץ טראומטי עבור הילד בגיל החביון
ב.2)א) הגירושין כטראומה עבור הילד
ב.2)ב) הגירושין כגורם לחץ עבור הילד
ב.3) תגובות הילד ללחץ הגירושין תוך התמקדות בשלב החביון
ב.3)א) הגורמים המשפיעים על הסתגלות הילדים בעקבות לחץ הגירושין
ג. לחצים מצטברים על הילד בגירושין אשר הופכים אותו ל"ילד בסיכון"
ד. עקרונות בטיפול בילדים בגיל החביון שהוריהם התגרשו
ד.1) המורכבות הרבה של הטיפול
ד.2) עקרונות בטיפול בחברי "משפחה לשעבר"
ד.2)ב) הסברים ועזרה לילד - התחום הקוגניטיבי
ד. 2) ב) ייעוץ התנהגותי ומעשי -להורים
ד.2)ג) חיזור ונישואין מחדש
ד.2)ה) תיווך -גירושין
ד.3) התייחסות רגשית לילד
ד. 4) קבלה עצמית של ההורה את עצמו ושל הילד את עצמו
ד.6) עבודה עם הסביבה הרחבה של הילד
ד.7) חוקים שבמסגרתם פועלים ושניתן להסתייע בהם בטיפול
ד.8) קשיים אישיים נוספים למטפל בטיפול בגירושין
ה. הצגת מקרה וניתוחו
ה. 1) רקע - איסוף האינפורמציה בטיפול
ה.3) קישור בין הצגת המקרה לספרות המקצועית
ו. הטיפול בילד ובמשפחתו
ו.1)א) שילוב של המשפחה ושל אנשי צוות בטיפול
ו. 1) ב) הטיפול בילד דרך אביו
ו.1)ג) הערכת הטיפול ומוקדים להמשך טיפול
ו.2) קשים מרכזיים שלי כמטפל ודרך התמודדותי עימם
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אילון, ע. ופלשר, ע. (1988). דרכים להתערבות חינוכית טיפולית לצורך הגברת החסינות של ילדי גירושין. בתוך: הורוביץ, מ. ואשדות, ה. (1988). משפחות חד-הוריות והמערכת החינוכית: לקט ליועץ החינוכי. ירושלים: משרד החינוך והתרבות. עמ' 52-118.
אילון, ע. ופלשר, ע. (1990). תגובת שרשרת: ילדים וגירושין. חיפה: נורד.
אילון, ע. (1995). איזון עדין. ת"א: ספריית הפועלים.
אלבק, ש. (1983). ההיבט החברתי בגירושין. חברה ורווחה. ו(3). 191-203.
אליצור, א., טיאנו, ש., מוניץ, ח. ונוימן, מ. (1995). פרקים נבחרים בפסיכיאטרייה. תל אביב: פפירוס.
אפטר, א,. הטב, י., ויצמן, א. וטיאנו, ש. (1997). פסיכיאטרייה של הילד והמתבגר. תל אביב: דיונון.
אריקסון, א. (1960). ילדות וחברה. תל-אביב: ספרית הפועלים.
בן אריה, א., ציונית, ו. ורוזנפלד, י. (עורכים). (1). ילדים בישראל: שנתון סטטיסטי. המועצה הלאומית לשלום הילד: מרכז למחקר ועיצוב מדיניות.
דולב, ט. (1990). יכולת למלא את תפקיד ההורים. התוכן האמפירי של המושג ו"מדידתו" על ידי מומחים בתחום רווחת הילד. עבודת גמר לשם קבלת תואר מוסמך בעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית, ביה"ס לע"ס ע"ש ברוואלד.
דרימן, ס. (1988). תדריך לעבודה עם הורים שנפרדו/התגרשו. בתוך: הורוביץ, מ. ואשדות, ה. (1988). משפחות חד-הוריות והמערכת החינוכית: לקט ליועץ החינוכי. ירושלים: משרד החינוך והתרבות. עמ' 10-52.
דרימן, ס. (1994). טראומת הגירושין- דרכי התמודדות של נשים וילדים. חברה ורווחה, יד(3-4), 299-279.
דרייקורס, ר. וסולץ, ו. (1986). ילדים: האתגר. ת"א : יבנה.
האמנה לשלום הילד (1992). (תדפיס בספרית וע"ס, אוניברסיטת ת"א).
וינברגר, מ. (1993). ילדי מחלוקת-עיון בספרות ילדים מסייעת בנושא הגירושין. ת"א: אור עם.
ויניקוט, ד. ו. (1991). הילד, משפחתו וסביבתו. תל אביב: ספריית הפועלים.
ולרסטין, ג. וקלי, ג. ב. (1984). אחרי הגירושין. ת"א: זמורה ביתן.
חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), (התשנ"א, 1991); חוק בית המשפט לענייניי משפחה, (התשנ"ה - 1995); חוק הגנה על חסרי ישע (תיקון לחוק העונשים - ס' 368); חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (התשכ"ב - 1962); חוק הנוער (טיפול והשגחה) תש"ך, 1960; חוק הסעד (השי"ח, 1958); חוק העובדים הסוציאלים (1996); חוק
כבוד האדם וחירותו. (התשנ"ב1992-); חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) (תשי"ט 1959). ספר החוקים.
יוטקובסקי, ר. (1981). ילדים בסיכון - דרכי טיפול. חברה ורווחה, ד(2).
יוטקובסקי, ר. וליכטנשטיין, ט. (1981). הורות לקויה - דרכי איבחון וטיפול. חברה ורווחה, ד(2), 205-214.
כץ, ר. ופרס, י. (1996). מגמות הגירושין בישראל והשלכותיהן לטיפול משפחתי. חברה ורווחה, טז(4). 502-483.
מאסס, מ.(1992). סיכון סכנה ופגיעות ביחסים שבין הורים לתינוקותיהם. חברה ורווחה, יב (4), 391-402.
נפשי, א. (1991). תיווך בגירושין - האם הוא מסייע להסתגלות הילדים ?: השוואה בין ילדים שהוריהם מתגרשים תוך הפעלת תהליך של תיווך בגירושין ובין קבוצת ביקורת. עבודת גמר לשם קבלת תואר מוסמך בעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב, ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל.
סולברג, ש. (1995). פסיכולוגיה של הילד והמתבגר: מבוא לפסיכולוגיה ההתפתחותית. ירושלים: מאגנס.
סמילנסקי, ש. (1990). פסיכולוגיה וחינוך של ילדים להורים גרושים. חיפה: אח.
פסטרנק, ר. (1989). המשפחה החד הורית בישראל. ת"א: ספריית הפועלים.
פרס, י. ופריטש, מ. (1986). הסתגלותם האישית של צאצאי גרושות ואלמנות. ירושלים:
קפלן, ג. (1987). ילדי גירושין: משימה מונעת מרכזית בטיפול משפחתי. ת"א: בית הספר לעבודה סוציאלית.
רביב, ע., וכצנלסון, ע. (1992). משבר ושינוי בחיי הילד ומשפחתו. ת"א: הוצאת עמיחי.
שוורץ, מ. (1985). אחרי הגירושין - הסתגלות נשים לחיות לבד. עבודת גמר לשם קבלת תואר מסומך בעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב, בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל.
שרון, א. (1993). קטינים בסיכון - שפיטה, דרכי טיפול והשגחה בבית משפט לנוער. ירושלים: נבו.
שרלין, ש., כץ, ר. ולביא, י. (1992). משפחות בישראל לקראת שנות האלפיים: משמעויות לגבי הכשרת עובדים סוציאלים. חברה ורוחה, יב (2).
שרמן, א. (1988). מול רב ממדי לעבודה עם ילדים והורים ממשפחות חד-הוריות. בתוך: הורוביץ, מ. ואשדות, ה. (1988). משפחות חד-הוריות והמערכת החינוכית: לקט ליועץ החינוכי. ירושליים: משרד החינוך והתרבות. עמ' 118-144.
תקנות הנוער (טיפול והשגחה) (התשכ"ב - 1962 ). ספר החוקים.
תקנות שירותי הסעד (מספר שנים). ספר החוקים.
Boszormenyi-Nagy, I., Grunebaun, J. (1991). Contextual Therapy. In: Gurman, A.S. Kniskern, D.P. (Eds.). (1991). Handbook of Family Therapy. N.Y: Brunner / Mazel Publisher.
Butler, O.B., Mellon, M.W., Stroh, S.E. Stern, H. P. (1995). A therapeutic model to enhance children's adjustment to divorce: A case example. Journal of divorce remarriage, 22(3/4),77-90.
Evertt, A. E. Volgy, S. S. (1991). Treating Divorce in Family-Therapy Practice. In: Gurman, A.S. Kniskern, D. P. (Eds.). (1991). Handbook of Family Therapy. N.Y: Brunner / Mazel Publisher.
Ducibella, J. S. (1995). Consideration of impact of how children are informed of their parents' divorce decision: A review of the literature. Journal of divorce remarriage, 24 (3/4), 121-136.
Etr, S. Pynoos, R.S.(1986). Witness to violence. The child interview. Journal of the American Academic of child adolescence Psychiatry, 25(3).
Fox-Harding, L. (1991). Perspectives in child care policy. London N.Y.
Furnam, E. (1974). A child's parent dies. New Haven: Yale University Press.
Girdner, L. (1986). Family Mediation: Toward a Synthesis. Mediation Quarterly, 13. 21-28.
Goldstein, J, Freud, A Solnit, A. J.(1980). Beyond the best interests of the child. London: Burmett Books.
Johnston, J, R., Campbell. (1988). Impasses of Divorce: The Dynamic and Resolution of Family Conflict. London: Collier Macmillan Publisher.
Kaslow, F. W. (1981). Divorce an evolutionary process of change in the family system.
Kaslow, F. W. (1995). The Dynamic of Divorce Therapy. In: Mikesell, R.H., Lusterma, D.D, Mcdaniel. S. H. (1995). Interating Family Therapy. Washington DC: American Psychological Assosiation.
Kraus, S. (1979). The crisis of divorce: growth promoting or pathogenic ?. Journal of divorce, 3(2), 107-119.
Lamp, M. (1977). Effects of divorce on children's personality development. Journal of divorce remarriage, 1(2),193-174.
Maddi, S. R. (1970). Personality theories, a comparative analysis. homewood, illiois: the dorsey press.
Myers, F. M. (1988). Assessing and Treating Divorcing Men. In: Gold, J.H. (Ed). (1988). Divorce as a Developmental Process. Washington: American Psychiatric Press, Inc.
Nichos, W. (1984). Therapeutic needs of children in family system reorganization. Journal of divorce, 7(4). 23-44
Phillips, L. (1968). Human adaptation its failures. N.Y.: Academic Press.
Phillips,H. , Shyne, A.W., Sherman, E.a. Haring, B.L. (1971). Factors associated with placement decisions in child welfare. Research center, child welfare league of America.
Seltzer, J. (1991). Relation between fathers and children who live apart: The father's role after separation. Journal of Marriage and the Family, 50. 663-677.
Springer, C. (1991). Clinical work with Adolescents and their parents during family transition: Transference and countertransference issues. Clinical Social Work Journal, 19(4). 405-415.
Wallerstein, J .(1983). children of divorce: The psychological tasks of the child .American journal of orthopsychiatry, 53 (2) , 230-243.
Wallerstein, J. (1989). Transference and countertransference in clinical intervention with divorce families. American journal of orthopsychiatry,(?). 337-344.
Weingarten, H. R. (1984). Strategic plominry of divorce mediation. Social work,,3,194-198.
Whseman, R. (1975). Crisis theory the process of divorce. Social Casework, 56(4), 205-212.

2

תגים:

הורות · לחץ · טראומה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "קשיים של ילד בשל לחצים מצטברים של גירושין בגיל החביון", סמינריון אודות "קשיים של ילד בשל לחצים מצטברים של גירושין בגיל החביון" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.