היישום אינו מחובר לאינטרנט

תגובת שוק ההון הישראלי להחלפת רואה החשבון המבקר

עבודה מס' 069344

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודה אמפירית הבודקת השפעות של שוק ההון הישראלי להחלפת רואה חשבון המבקר בחברות ציבוריות.

7,456 מילים ,30 מקורות ,2012

תקציר העבודה:

בעלי הון המייסדים חברה, משקיעים בה את כספם בתמורה להון מניות. בעלי ההון שהפכו לבעלי המניות ממנים מנהלים מקצועיים כדי לבסס את עסקיהם מבחינה כלכלית ולהגדיל את התשואה על השקעתם בחברה. אולם מטרותיהם של המנהלים עשויות להיות שונות מאלה של הבעלים. כמו כן, יתכן שיסכנו את משאבי החברה. לפיכך, הנהלת החברה נדרשת להכין לבעלים דין וחשבון על המצב הכספי של החברה, תוצאות הפעולות וכיוצא באלה, במילים אחרות, על הנהלת החברה מוטלת חובה להכין את הדוחות הכספיים לצורך דיווח לבעלי המניות.
לצורך הגברת איכותו ואמינותו של המידע הכספי בנוגע לדיווח ההנהלה ועל מנת להבטיח שקיפות ראויה וגילוי נאות בפעילותם הכספית של החברה, נדרש שהדוחות הכספיים השנתיים יבוקרו על ידי רואה חשבון מבקר חיצוני, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, היות ולבעלים לא תמיד יש הידע הדרוש להבנת הדוחות הכספיים ובדיקת נאותותם. תפקיד מבקר חוץ בגופים ציבוריים שונים הינו בעלת חשיבות רבה, וזאת בין היתר, על מנת להגן על כספי הציבור וחסכונותיו.
חברות שמניותיהן נסחרות בבורסה, מחויבות כיום על פי חוק לגלות בהודעה פומבית על כל פעילות מיוחדת שלהן או על אירועים משמעותיים העלולים להשפיע על מצב עסקיהן או על מצבם הכספי - הן לטובה והן לרעה.
להוראה זו יש משמעות כפולה, כאשר מצד אחד היא באה להגן על המשקיעים בשוק מפני סחר בלתי הוגן ומצד שני לשפר את יעילות המידע בשוק ההון.
פרופסור הדרה בן-מור (2007) כותבת בספרה "דיני תאגידים" כי איכות תפקודו של שוק ההון נמדדת במונחים של יעילות. שוק הון יעיל המתפקד כראוי הוא תנאי לצמיחתו של משק כלכלי, בעקבות השפעתו החיובית על תהליכי היווי ההון והקצאת המשאבים.
משה בן חורין (2006) מבחין בין סוגים שונים של יעילות שוק ההון, אחד מהם הוא סוג יעילות מידע - זוהי המידה שבה משקפים מחירי ניירות הערך את המידע הרלוונטי הקיים, ואת המהירות שבה מותאמים מחירי ניירות הערך למידע החדש המגיע לשוק ההון.
עבודה זו באה במטרה לנתח היבטים תאורטיים ואמפיריים בנוגע לתגובתו של שוק ההון ישראלי להודעה בדבר החלפת רואה החשבון המבקר בחברות ציבוריות.

בעבודה זו נעשה שימוש במודל מבחני האירועים ((Event Studies ובמודל השוק (CAPM) לבחינת השפעת החלפת המבקר החיצוני בחברה על מחיר (תשואת המניה)המניה שלה .

המדגם כולל את החברות הישראליות שנסחרו בבורסה בתל אביב בין השנים 2007-2012, אשר פרסמו הודעה לבורסה בדבר החלפת מבקר החיצוני של החברה (35 חברות) ומספר זהה של חברות שלא החליפו מבקר בחתך תאריכים זהה לחברות שכן החליפו את מבקר החיצוני שלהן, כלל המדגם הינו 70 חברות ציבוריות אשר עמדו במספר קריטריונים שיוצגו להלן.
קודם כל, לצורך המדגם נאספו נתונים על 35 חברות שהודיעו על החלפת מבקר חיצוני בהודעה פומבית. החברות שנבחרו פועלות בחומים שונים ולכן בוצעה חלוקה ארבעה ענפים עיקריים: השקעות והחזקות, מחסר ושירותים, תעשיה, נדל"ן ובינוי.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. היבטים תאורטיים
2.1 רקע היסטורי - תולדות מקצוע ראיית חשבון
2.2 דוחות הכספיים, מבקר חיצוני, שוק ההון - מהו מכנה המשותף?
2.3 סקירת ספרות
2.3.1 שוק ההון ומידע חשבונאי בכללותו
2.3.2 שוק ההון ומבקר חיצוני בפרט
3. שאלת מחקר והשערות
3.1 הצגת שאלת מחקר
3.2 השערות המחקר
4. כלים ומתודולוגיה
4.1 הכלים והצגת מודלים
4.1.1 מתודולוגיתEvent Study - מושגי יסוד
4.1.2 CAR -Return Cumulative Abnormal
4.1.3 AR - Abnormal Return (התשואה העודפת)
4.1.4 מודל השוק (Market Model)
4.2 איסוף נתונים ושלבי עבודה
4.2.1 בחירת המדגם ואיסוף נתונים
4.2.2 שלבי עבודה והליך המחקר
5. ממצאים ומסקנות
5.1 משוואה הרגרסיה הראשונה
5.2 משוואת הרגרסיה השנייה
5.3 סיכום ומסקנות
6. ביבליוגרפיה
7. נספחים
7.1 נספח א - רשימת חברות שהחליפו מבקר חיצוני
7.2 נספח ב - רשימת חברות שלא החליפו מבקר חיצוני
7.3 נספח ג - נתונים גולמיים למחקר
7.4 נספח ד - דוגמת גיליון עבודה לחישוב תשואה עודפת וממד CAR
7.5 נספח ה - דוגמה לגיליון אקסל המרכז נתונים לרגרסיה
7.6 נספח ו -סטטיסטיקה תיאורית של משתנים
7.7 נספח ז' - תוצאות רגרסיה
7.7.1 משוואת הרגרסיה הראשונה
7.7.2 משוואת הרגרסיה השנייה

הערת מערכת: העבודה אינה כוללת קובצי נתונים.

קטע מהעבודה:

במהלך השנים התפרסמו מאמרים רבים שניסו לבדוק השפעות שונות על מחיר המניה, כאשר החלוצים מבין מאמרים אלה בדקו את ההשפעה של פרסום הדוחות הכספיים על תוצאות השוק, כגון, עבודתם המקורית של חוקרים (Beaver (1968 ו- (1968) Ball and Brown שעשו צעד ענק ספרותי ומחקרי בכך העלו את השאלה : מה התועלת הגלומה במידע הכלול בדוחות הכספיים ובמידע החשבונאי מבחינת המשקיעים ושוק ההון?

תגים:

שוק ההון · מחיר מניה · ביקורת חשבונאית · דיני תאגידים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תגובת שוק ההון הישראלי להחלפת רואה החשבון המבקר", סמינריון אודות "תגובת שוק ההון הישראלי להחלפת רואה החשבון המבקר" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.