היישום אינו מחובר לאינטרנט

שלב אישור התובענה הייצוגית בחוק החברות, תשנ"ט - 1999 והשוואה לארה"ב

עבודה מס' 065799

מחיר: 544.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השוואה בין חוק ני"ע, חוק החברות והצעה לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ה- 2005 וכן השוואה לדין ולפסיקה בארה"ב.

15,687 מילים ,82 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

תובענה ייצוגית היא הליך משפטי יוצא דופן החורג מעקרונות השיטה המשפטית בעולם בכלל ובישראל בפרט.
כלל משפטי בסיסי בשיטות משפט רבות הוא כי כל אדם "זכאי ליומו" בבית המשפט - זכאי הוא למצות את זכויותיו בבית המשפט בעצמו. כחריג לכלל בסיסי זה, מאפשרת התובענה הייצוגית, בנסיבות מסוימות, לאחד ולייצג את עניינם של רבים בתביעה אחת, אשר תוצאותיה יחייבו את כל חברי הקבוצה, אף שלא נטלו חלק פעיל בהליך התביעה.
מכשיר התובענה הייצוגית הוא כלי חשוב להגברת האכיפה של זכויות, שלגביהן התביעה האישית אינה יעילה ומעשית, ובכלל זה תביעות שסכומן זניח לעומת עלות התביעה, או תביעות הסובלות ממחסומי תביעה אחרים. התביעה הייצוגית מאפשרת לציבור גדול, שנפגע ממעשה של גורם אחד המרכז בידו כוח, לתבוע את זכויותיו והיא מיועדת להביא גם להרתעת אותם גורמים מפגיעה פוטנציאלית בזכויותיהם של רבים. בצד יתרונות אלה של הליך התובענה הייצוגית, קיימים גם חסרונות בלתי נמנעים, הנובעים מייחודו של הליך זה. שימוש לא מבוקר במכשיר התובענה הייצוגית יכול שיביא לקיפוח זכויותיהם של תובעים, נתבעים או של שניהם יחד(1).
ביתרונות וחסרונות ההליך אדון בהרחבה בפרק הראשון לעבודה.

עד לאחרונה, נתן המשפט הישראלי אפשרות מוגבלת לייצוג אחרים, וזאת רק במסגרת תקנה 29 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן: "תקסד"א"). בשנת 1988 התקבל בכנסת תיקון מס' 9 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968(2) (להלן: "חוק ני"ע"), שפתח לראשונה, בפרק ט'1, את האפשרות להגיש תובענה ייצוגית בשם רבים בתחום התאגידים. שינוי של ממש בתחום זה הוכנס בחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק החברות" או "החוק"), אשר נכנס לתוקפו בפברואר 2000. סעיף 373(2) לחוק ביטל את פרק ט'1 לחוק ני"ע וקבע במקומו לראשונה, בסימן ב' לפרק השלישי, הסדר מקיף לתובענה הייצוגית, הן בחברה ציבורית והן בחברה פרטית. במרץ 2005 פורסם תזכיר הצעת חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ה - 2005 (3) (להלן: "החוק המוצע"). הצעת החוק נועדה לקבוע הסדר אחיד לתובענה ייצוגיות בכל התחומים ולפתח את ההסדרים לניהולה של תובענה ייצוגית, הקיימים בחוקים הספציפיים, על יסוד הלקחים שהופקו מהניסיון המצטבר(4). במידה והצעת החוק תתקבל, יחליף החוק, בין היתר, את ההסדר הקבוע בחוק החברות. תזכיר הצעת חוק הוכן על ידי משרד המשפטים ופורסם ביום 23.3.2005. התזכיר כולל מספר חידושים חשובים, אשר החשוב בהם הוא שבמקום שמונה חוקים שונים המסדירים אותו נושא ואשר כוללים הבדלים שונים, יחוקקו חוק אחד כללי שיסדיר את הנושא. לפי המוזכר בתזכיר, יבוטלו ההוראות הנפרדות בנושא תובענות ייצוגיות בשמונת החוקים הקיימים(5). בהיסטוריה התחיקתית של הליך התובענה הייצוגית אדון בהרחבה בפרק השני לעבודה.
שימוש בהסדר התובענה הייצוגית נעשה פופולארי לאחרונה ואנו עדים כמעט מידי יום לידיעות בדבר הגשת תביעות ייצוגיות בעיתונים הכלכליים. עם זאת, ניתן לראות כי קיים פער בין עמדת הפסיקה לעניין ההליך הייצוגי לבין האפשרות המעשית להשתמש במכשיר התובענה הייצוגית: מעטות התובענות הייצוגיות שהסתיימו בפסקי דין ועל פי רוב נדחות התביעות הללו עוד בשלב הבקשה(6), כלומר שבית המשפט לא מכיר מלכתחילה בתביעה כתביעה ייצוגית. אחת הסיבות לכך היא התנאים המחמירים הקבועים בחוק הישראלי להכרה בתובענה כתובענה ייצוגית ובנטייתם של בתי המשפט להכביד על התובעים המבקשים מבית המשפט לנהל תובענה ייצוגית(7).
בפער זה, בין הראוי למצוי, ובהשוואה בין עיקרי ההסדר שבחוק ני"ע לזה שבא במקומו בחוק החברות ולהסדר המוצע בתזכיר חוק תובענות ייצוגיות - אדון בהרחבה בפרק השלישי לעבודה, תוך הצגת ביקורת על הסדר התובענה הייצוגית הקיים ועל ידי השוואה לשיטת המשפט האמריקאי.

כפי שאראה בפרק הרביעי לעבודה, ארץ מוצאו של הסדר התובענה הייצוגית בתחום ניירות הערך בישראל הוא הדין האמריקני והפסיקה הענפה בתחום זה בארה"ב. בשל עובדה זו בחרתי להקדיש פרק נפרד, הוא הפרק הרביעי והאחרון בעבודה, לדיון בהיסטוריה התחיקתית של הסדר התובענה הייצוגית בארצות הברית, בחוק האמריקאי (8) The Private Securities Litigation Reform Act of 1995, ברקע שהביא לחקיקתו ובמטרותיו.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק 1 - מטרות, רציונאליים וחסרונות הליך התובענה הייצוגית
פרק 2 - היסטוריה תחיקתית
פרק 3 - שלב אישור התובענה הייצוגית - השוואה בין ההסדרים שבחוק ני"ע, חוק החברות והצעת חוק תובענות ייצוגיות, לבין ההסדר בדין האמריקאי
פרק 4 - התובענה הייצוגית במשפט האמריקאי
ביקורת, סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

בפרק זה אעסוק ברציונאליים וביתרונות שהביאו ליישום ההליך המשפטי ויוצא הדופן של התובענה הייצוגית ובחסרונותיו של הליך זה.
הרציונאליים והיתרונות בהליך תובענה הייצוגית:
ביסוד התובענה הייצוגית מונחים שני שיקולים עיקריים: 1.הגנה על אינטרס הפרט ו2. הגנה על האינטרס הציבורי. יפים לעניין זה דבריו של הנשיא ברק בפסק הדין בעניין טצת:
"ביסוד התובענה הייצוגית, מונחים שני שיקולים מרכזיים: האחד, הגנה על אינטרס הפרט באמצעות מתן תרופה ליחיד שנפגע. אותו יחיד, ברוב המקרים, אינו טורח להגיש תביעה. לעתים בא הדבר בשל כך שהנזק שנגרם לאותו יחיד הוא קטן יחסית. עם זאת, הנזק לקבוצה הוא גדול, כך שרק ריכוז תביעות יחידים לתביעה אחת, היא התובענה הייצוגית, הופך את תביעתם לכדאית. השיקול השני עניינו אינטרס הציבור. ביסוד אינטרס זה מונח הצורך לאכוף את הוראות החוק שבגדריו מצויה התובענה הייצוגית. לתובענה הייצוגית ערך מרתיע. מפירי החוק יודעים כי לניזוקים יכולת פעולה נגדם."

תגים:

תובענה ייצוגית · ניירות ערך

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שלב אישור התובענה הייצוגית בחוק החברות, תשנ"ט - 1999 והשוואה לארה"ב", סמינריון אודות "שלב אישור התובענה הייצוגית בחוק החברות, תשנ"ט - 1999 והשוואה לארה"ב" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.