היישום אינו מחובר לאינטרנט

שמות ירושלים כמעידים על תכונותיה

עבודה מס' 064657

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תיאור תמצית התכונות של ירושלים ומשמעותיהן כפי שהן באות לידי ביטוי בשמותיה.

10,608 מילים ,33 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

עבודה זו עוסקת בקדושתה של העיר ירושלים וחשיבותה לעם היהודי. מטרתה של העבודה היא הכרת הקשר בין תכונותיה של ירושלים המשתקפים בשמותיה ותכליתה הוא הכרת הקשר שבין השמות והשתקפותם בשמותיה.
ירושלים היא עיר הקודש ובירת המלוכה ההיסטורית של עם ישראל, בה שכן בית המקדש וקיימת בינה לבין העם היהודי ברית נצחית כמו שכתוב: "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרכי אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי". פסוק זה הוא המרכזי והידוע ביותר בקרב העם על העיר, והוא מציין את הצורך להזכיר את ירושלים ולא לשכוח אותה ואת חורבנה גם בשעת שמחה.
משחרב בית המקדש, תיקנו חכמים, שבכל זמן ובכל דבר שיש בו שמחה, יעשו בו דבר, שיהא זכר לחורבן הבית. לכן, נהגו ישראל להשאיר אמה על אמה בלא סיד כנגד הפתח ; לשבור כוס לפני החופה ; לשים אפר על ראש החתן לפני החתונה במקום הנחת התפילין, ועוד.
במדרש נאמר: "שבעים שמות ניתנו לה לירושלים" אך כל אותם שמות וכינויים אינם שווי-ערך לשם שנתן הקדוש ברוך הוא לעיר - "ירושלים", שם המבטא שילוב של שתי שמות: שם העיר בפי אברהם אבינו - "יראה" , שנאמר: "ויקרא אברהם את שם המקום ההוא ה' יראה". ושם העיר בפי שם בן-נח - "שלם" שנאמר: "ומלכי צדק מלך שלם" . אמר הקדוש ברוך הוא: "אם קורא אני אותו יראה כשם שקרא אותו אברהם, שם היה מתרעם ואם קורא אני אותו שלם, אברהם היה מתרעם. אלא אני קורא אותו "ירושלים" כפי שקראו שניהם".
את שמותיה של ירושלים ניתן לחלק לשלוש קבוצות, כאשר כל קבוצה מבטאת פן אחר בתכונותיה של העיר. בעבודה יוצגו שלוש תכונות עיקריות:

קדושה- המתבטאת בשמות: "עיר הקודש" ו"הר הקודש", שמות המבטאים את קדושתה של העיר.

יופי - המתבטאים בשמות: "יפה נוף" ו"עיר של זהב". בשמות אלו מודגש יופיה של ירושלים. למשל, הכינוי "עיר של זהב" הינו כינוי לתכשיט של נשים המבטא עד כמה הייתה ירושלים יפה, עד כדי כך שחורטים אותה בתכשיטי הנשים שמעטרות ומפארות בתכשיט זה את ראשן.

אמת ונאמנות- שמות המבטאים נאמנות הם: "קריה נאמנה"- בשם זה בא לומר הנביא ישעיה שירושלים היא עיר שמושתתת על נאמנות, צדק ומשפט. כמו-גם השם "עיר האמת"- שם שבא לאפיין את תכונת האמת שבירושלים, בשם זה תיקרא ירושלים לאחר שתשוב בתשובה ואנשי ירושלים לא ידברו יותר דברי כזב אלא יחזרו לדבר דברי אמת כפי שהיו מדברים תמיד ללא דברי שקר.

תמצית התכונות של העיר ומשמעויותיהן כפי שהן באות לידי ביטוי בשמות שצויינו לעיל, יתוארו בהרחבה במהלך העבודה.

תוכן עניינים
תקציר
מבוא
פרק ראשון- קדושתה של ירושלים
א. מהות הקדושה
ב. קדושתה של ירושלים
ג. חשיבות העיר מבחינה היסטורית
ד. שמות המביעים קדושה
פרק שני- יופייה ואורה של ירושלים
א. מהות היופי
ב. היבטים ביופיה של ירושלים
ג. אורה של ירושלים
ד. שמות ירושלים המבטאים את יופייה ואורה
פרק שלישי - אמת ונאמנות בירושלים
א. מהות הנאמנות והאמת
ב. אמת ואמונה בירושלים
ג. האמת והנאמנות בשמותיה של ירושלים
סיכום
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: עבודה זו נכתבה במסגרת מכללה דתית.

קטע מהעבודה:

במקרא לא קיימת דעה מפורשת על חשיבות השם ולא מוזכרת קביעה כיצד יש לבחור שם. אולם, מתוך ההערות המלוות את קריאת השמות במקרא ניתן לחבר את הדעות השונות על שמות האנשים.
השם מתאר בנאמנות את האדם, מזהה אותו ומייחדו בין אחרים. השם מורה על תכונה או ייחוד באדם או רומז על מוצאו, מקום לידתו, משפחתו, נסיבות לידתו או אירועים שבאו לעולם במשפחתו או בעמו בזמן לידתו. השם ינבא את הימים שיבואו על הנקרא כך.
חשיבות העיר המתבטאת בשמותיה מתאפיינת בעיקר בתכונת הקדושה שבה, קדושה שמבטאת את חשיבותה הרבה של עיר הקודש.

מקורות:

יומא י"ב, ע"א
יחזקאל ה', ה'
ספר המאמרים- באתי לגני- חלק א', עמוד ב'-ד'.
רמב"ם, הלכות בית הבחירה, פרק ב' הלכה ב'
רמב"ם, הלכות בית הבחירה, פרק א' הלכה ט"ז
ויקרא כ"ו, ל"א
הלכות גדולות, סימן כ"ד ; רמב"ם, הלכות בית הבחירה, פרק ו', הלכה ט"ז.
דרך מצוותיך- טעמי המצוות, אדמו"ר ה"צמח צדק", עמוד 36.
ספרי במדבר, פיסקא קל"ד ; ילקוט שמעוני - תורה, כי-תצא, רמז תתקל"ח.
רמב"ם, הלכות בית הבחירה, פרק ז' הלכה י"ד
רמב"ם, הלכות בית הבחירה, פרק ז' הלכות י"ב-י"ז
משנה מגילה פרק א' משנה א'
רמב"ם הלכות ממרים, פרק א' הלכה א'
ראש השנה כ"ט, ע"ב
רש"י - בראשית כ"ח, י"ז
רמב"ם הלכות בית הבחירה, פרק י"ז, הלכה י"ד.
דברים י"ג, י"ד
סנהדרין קי"א, ע"ב
מדרש אגדה - בראשית, פרק מ"ט ; שם, דברים, פרק י"ב.
שו"ת מנחת יצחק, חלק ט', סימן קי"א.
סוטה מ"ה, ע"ב
מסכת כלים פרק א' משנה ו'
אבות ה', ה'.
שבת כ"א, ב'
אבות ה', ה'.
בראשית ג', ט"ו
תהילים קכ"ב, ג'
ירושלמי - חגיגה, פרק ג' הלכה ו'
ערכי הכינויים, מערכת נחש.
ירושלמי - חגיגה, פרק ג' הלכה ו'
ואתחנן ד', כ"ד
אספקלריא כרך י', עמ' 244
תהילים קט"ז ה'-ו'
מתוך קצור שולחן ערוך סימן קכ"ו.
תורת מנחם- מנחם ציון, חלק ב' עמוד 121.
תענית ל', ב' ; בבא-בתרא ס', ב'
רמב"ם, הלכות אבל, סוף פרק י"ג.
עירובין ל"ב, א'.
במדבר ו'.
התוועדויות כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש- שנת ה' תש"ן (חלק ד').
רמב"ם, הלכות בית הבחירה, פרק ב' הלכה ב'
ספראי שמואל, העליה לרגל בימי בית שני, עמוד 54.
אבות א', ב'
קדושת הר הבית וחשיבותו, עמוד 13.
ישעיהו נ"ב, א'
מתוך "שמות ירושלים וכינוייה"
תהילים מ"ח, ב'
פירוש "דעת מקרא" לספר תהילים.
בראשית ל"ט, ו'
רש"י - בראשית מ"ט, כ"ב.
בראשית מ"ט, כ"ב
סנהדרין י"ד ע"א
מגילה, י"ד ע"א ; רש"י - בראשית י"א, כ"ט.
סנהדרין י"ד ע"א
תהילים מ"ה
משלי ל"א, ל'
בראשית כ"ב, י"ב
ספר הליקוטים דא"ח "הצמח צדק", ערך "יפת תואר"
אבות דרבי נתן פרק כ"ח
בבא בתרא ע"ה, א'.
נצח ישראל נ"א.
ספר הליקוטים שצ"ד ערך ירושלים.
זכריה י"ג, ב'
זכריה ב', ט'
ישעיה ס', ח'
קידושין מ"ט, ב'.
אבות דר' נתן, פרק כ"ח.
משנה תורה מעשר עני ו', ה'.
תהילים מ"ח א'-ד'.
יחזקאל כ"ז, ג'
משלי י"ב, כ"ה.
תהילים מ"ח, ג'.
ירושלמי - סוכה, פרק ה' הלכה ו'.
יומא ל"ט, ע"ב.
שבת ס"ג, ע"א.
בראשית א', ג'.
שמות י', כ"ג.
מדרש תנחומא - בא, סימן ג'.
עמוס ה', כ'.
מיכה ז', ח'.
בראשית רבה, ג'.
רמב"ם, הלכות ממרים, פרק א', הלכה א'.
במדבר י"א, ט"ז-י"ז.
שמות כ"ה, ח'.
פסיקתא רבתי, פרשה י"ב.
תהילים מ"ח, ג'.
אלשיך תהילים מ"ח, ג'.
שמות רבה, פרשה ל"ו ; ראש השנה, כ"ו, ע"ב.
מדרש תהילים, מזמור מ"ח.
ילקוט שמעוני ב, תשנ"ה.
ילקוט שמעוני ב', ק"ו, א'.
מהר"י יעב"ץ תהילים מ"ח, ג'.
משנה, שבת, ו', י"א.
ישעיה ס', ג'.
שבת נ"ט, ע"א.
איכה, ב', ט"ו.
תהילים, נ', ב'.
פירוש דעת מקרא לאיכה.
בראשית רבה, נ"ט ; ילקוט שמעוני - תורה, חיי-שרה, רמז ק"ג ; ילקוט שמעוני- תנ"ך, ישעיה, רמז תק"א ; שם, תהילים, רמז תר"צ ; שם, דברי הימים א', רמז תתרע"ה.
ישעיה ס', ג'.
ישעיה ס', י"ט.
ילקוט שמעוני - תנ"ך, ישעיה, רמז תצ"ט.
משלי כ', ו'.
ישעיהו כ"ו, ב'.
ילקוט שמעוני - תנ"ך, ישעיה, רמז תכ"ח.
דרך מצוותיך, עמ' מ"ה.
שמות כ', י"ב.
ספר החינוך, מצווה כ"ה.
פרקי אבות ג'.
הלכות יסודי התורה פ"א ה"א.
ספר המצוות מצווה א'.
השגות הרמב"ן לספר המצוות, שכחת הלאוין, המצווה הראשונה
שמות כ', ב'.
שמות כ', י"ב.
שבת, נ"ו, א'.
שבת, נ"ה, א'.
ירושלמי - סנהדרין א', א'.
ישעיהו, מ"א, ד'.
אבות א, י"ד.
ברכות ה', ב'.
תהילים קי"ט, פ"ו.
ישעיה ה', כ'.
שמות כ"ג, ז'.
סנהדרין צ"ב, ע"א.
ירמיה ט', ד'.
בראשית כ"ז, י"ט.
שמות ל"א, ו'.
ברכות י"ז, א'.
תהילים קי"א, י'.
משלי א', ב'.
ירמיהו ט', כ"ב- כ"ג.
זוהר - רעיא מהימנא, כרך ג' (ויקרא), פרשת קדושים, פ"ב, ע"א.
עירובין נ"ג, ע"ב.
איכה רבה, פרשה א'.
בראשית י'.
בראשית כ', י'.
בראשית כ"ה, כ"א.
בראשית ל"ב, י"ב.
שמות כ"ג, כ"ה.
דברים י"א, י"ג.
ברכות ל', ב'.
ישעיהו א', כ"א.
רש"י - ישעיה א', כ"א.
פירושי רש"י, מצודות לישעיהו א', כ"ו
פירוש "דעת מקרא" לישעיה פרק א'.
זכריה ח', ג'.
ירושלמי סנהדרין א', א'.
34
1

תגים:

מקרא · ארץ · הקודש · ישראל · קדוש · קדושה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שמות ירושלים כמעידים על תכונותיה", סמינריון אודות "שמות ירושלים כמעידים על תכונותיה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.