היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעות הגורמים המאקרו-כלכליים על עליית ערך המניות בבורסה.

עבודה מס' 064304

מחיר: 725.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הקשר בין הנתונים המאקרו כלכליים במשק הישראלי לעליית ערך המניות בבורסה

14,462 מילים ,41 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

הבורסה לניירות ערך הינה אחד הכלים הפיננסים המרכזיים המניעים את כלכלת מדינות העולם ובתוכן ישראל. מאידך מהווה הבורסה אחד מערוצי ההשקעה האופציונאליים הן למשקיע הממסדי והן למשקיע הפרטי.
בעלי עניין רבים בבורסה,כל אחד מהם מנסה למקסם את השקעתו ולהפיק את התשואה המרבית לכסף אותו השקיע. המחקר שלפנינו בחן את השפעות הגורמים המאקרו-כלכליים על עליית ערך המניות בבורסה.
מטרתו היישומית של המחקר הינה לתת בידי המשקיע כלים לניתוח הסיכון הכרוך בהשקעה בבורסת תל אביב, כלי המשתמש באינדיקאטורים פיננסיים מאקרו כלכליים.
המחקר בוצע על בסיס נתונים המצויים ברשת האינטרנט וזמינים ללא תשלום לציבור,עקרון זה היה על מנת לתת בידי המשקיע הפרטי כלי זמין,חינמי לקבלת החלטות.
הנתונים כללו את מדדי המניות בבורסה לניירות ערך בתל אביב , ונתונים מאקרו-כלכליים של מדינת ישראל כפי שפורסמו על ידי בנק ישראל.
למרות שהינו מחקר בעל דיסציפלינה פיננסית, מעלה המחקר את חשיבותה של הפסיכולוגיה בכלכלה, עליה הצביע פרופסור כהנמן במחקר שזיכהו בפרס נובל לכלכלה - עליית מחירי המניות, תלויה בביקוש להשקעה וזו מתנהגת על פי עקרונות הפסיכולוגיה של ההמונים.תוצאות המחקר אששו את ההשערות בדבר קשר בין האינדיקאטורים המאקרו-כלכליים של המשק ובין עליית מדד המניות תל אביב 100. המחקר מציג את "משולש ההשפעה על מדד המניות : המדד המשולב למצב המשק, שער הריבית מהווים את הזרז, היוצר את צפיות הציבור לרווחים עתידיים, בעוד כמות המזומנים בידי הציבור מאפשרת לו לממש את ציפיותיו.
נמצא קשר ליניארי חיובי חזק בין המדד המשולב למצב המשק ובין מדד תל אביב 100 , קשר ליניארי שלילי חזק בין שער הריבית שנקבע על ידי בנק ישראל לבין מדד תל אביב 100. כמו כן נמצא כי ישנו קשר ליניארי חזק בין כמות המזומנים בידי הציבור לבין עליית מדד המניות.
קשר חלש יותר נמצא בין מדד המחירים לצרכן ובין מדד תל אביב 100 , נתון זה ינבא טוב פחות את הצפוי בשוק המניות.
תוצאות המחקר לא אוששו את ההשערה בדבר קשר בין שער החליפין של הדולר ובין עליית שערי המניות בבורסה.
מגבלות המחקר מחייבות מחקרי המשך הן במישור ההשפעות הפסיכולוגיות על הביקוש השקעה והן מחקרים בתחום הפיננסי גרידא . למודל המוצע חשוב להתייחס בזהירות הראויה המשתמעת מדברי המשקיע האגדי וורן באפט : "בעולם העסקים המראה האחורית צלולה הרבה יותר מהשמשה הקדמית" , חובה עלינו כי הערכות על בסיס נתוני העבר אינן ערובה מלאה להצלחה ורווחים בעתיד.

תוכן העניינים
פרק 1 - מבוא
1.1 הבורסה - סקירה היסטורית
1.2 הבורסה לניירות ערך בישראל
1.3 מדדים בבורסת תל אביב
1.4 הבורסה בישראל - שיטת המסחר
1.5 הבעיה העסקית
1.6 שאלות המחקר
1.7 תיחום המחקר
1.8 מטרות המחקר
1.9 דיסציפלינה רלוונטית
1.10 נגישות לארגון
פרק 2 - סקירת ספרות
2.1 פתיח לסקירה
2.2 סביבת המאקרו
2.3 השפעות אחרות על מחירי המניות
2.4 התנהגות חריגה של מניות
2.5 הפסיכולוגיה של הכלכלה
2.6 מדד תל אביב 100
2.7 שער הריבית
2.8 שער החליפין
2.9 המדד המשולב למצב המשק
2.10 מדד המחירים לצרכן
2.11 הביקוש להשקעה
2.12 הקשר בין המשתנים
פרק 3 - שיטת המחקר
3.1 רציונל המחקר
3.2 השערות המחקר
3.3 מודל המחקר
3.4 הגדרת משתני המחקר
3.5 מערך המחקר
3.6 אוכלוסיית המחקר
3.7 שיטה
3.8 כלי מחקר
3.9 הליך המחקר
3.10 איסוף הנתונים ומקורותיהם
3.11 שיטת עיבוד הנתונים
3.12 מגבלות המחקר
פרק 4 - ממצאים
4.1 מאפייני המדגם - סטטיסטיקה תיאורית
4.2 מאפייני המדגם - סטטיסטיקה היסקית
פרק 5 - דיון וניתוח
5.1 ניתוח ממצאי המחקר
5.2 יישום הממצאים
5.3 התייחסות ביקורתית ומגבלותיו של המחקר הנוכחי
פרק 6 - סיכום מסקנות והמלצות
6.1 סיכום ומסקנות
6.2 המלצה למחקר המשך
פרק 7 - Reflection
7.1 נקודות לשימור
7.2 נקודות חולשה, תקלות
7.3 במידה והייתי חוזר על המחקר, מה הייתי מבצע באופן שונה?
7.4 מה למדתי מהמחקר? מה הפנמתי (צמיחה אישית)?
ביבליוגרפיה
Abstract

הערת מערכת: העבודה אינה כוללת את קובץ האקסל בו קובצו הנתונים.

קטע מהעבודה:

הבעיה העסקית בפניה נעמוד היעדר יכולת לחזות את עליית ערך המניות בעתיד וכדאיות ההשקעה באפיק זה אל מול אלטרנטיביות אחרות, מה שיוצר את ההנחה כי ההשקעה בבורסה דומה להימור מסוכן.
מטרת המחקר הינה לתת בידי המנהל (משקיע) כלי להקטנת הסיכון בהשקעה בבורסה , תוך ניתוח נתונים מאקרו-כלכליים הזמינים לציבור , כלי אשר יחזה "אקלים כלכלי" המהווה סמן לירידות שערים צפויות בבורסה.

מקורות:

בבורסת תל אביב קיימים משקיעים אסטרטגיים זרים רבים (לביא,פרידמן, 2004), הרואים בהשקעה בחברות הישראליות אפיק קל לחדירה לשוק הישראלי ולרכישת טכנולוגיה מתקדמת, משקיעים אילו בוחנים את השקעתם לאור שער החליפין, אך כאמור השפעתם על מחזורי המסחר בבורסה קטנה יותר..
מדד המחירים לצרכן הינו הגורם האחרון אותו בדק המחקר, המחקר מצביע כי ככל שמדד המחירים לצרכן עלה כך השקיע הצבור פחות בבורסה, ומחירי המניות נטו לעליות מתונות יותר ואפילו לירידות בערים ריאליים. ניתן להסביר את הממצא על ידי תופעת ה"אוירה הכלכלית" - הציבור נוטה להדיר רגליו מהבורסה בתקופות של חוסר יציבות
ומצב כלכלי רעוע. על ממצא זה הצביע גם Rapech (2002) שמצא כי קיים קשר שלילי בין רמות האינפלציה להבין מחירי המניות, חשוב לציין כי הוא סייג את הממצא וטען כי לטווח הארוך אין בכוחה של האינפלציה לשחוק את ערך המניות.גם לוי מצא קשר דומה בין האינפלציה למדד מחירי המניות ואף הזהיר כי לטווח הארוך אין המניות
מהוות הגנה אפקטיבית מפני האינפלציה. ניתן להסביר את התופעה בירידת רווחיות החברות בתקופות בהן האינפלציה גבוהה, הסבר הנתמך במחקרם של Johnson ו - Soenen (2001) שמצא כי לא האינפלציה היא זו שהשפיע על עליית מחירי המניות אלא תפוקות הייצור של החברות הנסחרות בבורסה. Burda Wyplosz (2001) מצאו כי השוק מנבא
בצורה טובה את ירידת רווחיות החברות והביקוש להשקעה ירד עוד לפני שנודע על ירידת ריווחי החברות.
סיכום - המחקר שלפנינו מצא קשר בין האינדיקאטורים הכלכליים המרכזיים : שער הריבית, המדד המשולב למצב המשק וכמות המזומנים בידי הציבור לבין עליית ערך המניות בבורסת תל אביב.המשתנה המתווך בין אינדיקאטורים אילו לבין מדד המניות הינו הביקוש להשקעה, יצירת עודף ביקוש גוררת עליית שערים בבורסה, עודף היצעים יביא
לירידת השערים. צבור המשקיעים מנתח את הפרמטרים הכלכליים, במידה ויצפה לצמיחה אפשרית במשק (מדד משולב גבוה), יבחן את כדאיות ההשקעה אל מול חלופות בטוחות (שער הריבית) ויבקש להשקיע את המזומנים שבידיו בבורסת תל אביב. תוצאות המחקר מחזירות את הכדור מהמגרש הכלכלי אל הבנת התנהגותו של האדם - מגרש המחקר
הפסיכולוגי, כפי שחקרו ומצאו חוקרים רבים והבולטים בינהם פרופ' כהנמן וטברסקי.
5.2 יישום הממצאים
ממחקרים קודמים למדנו כי למרות שההשקעה במניות לאורך זמן הוכחה כהשקעה אטרקטיבית,עדיין נתפסת הבורסה כ"קזינו" שאינו מונע על בסיס גורמים רציונאליים וחוקיות ניתנת לחיזוי, אי הודאות בה רבה, והצבור המשקיע באפיק זה מצפה לתשואה גבוהה יותר בשל הסיכון שלוקח על עצמו. הכלכלה הקלאסית מלמדת כי הגורם המרכזי המשפיע
על המחירים הינו הביקוש,במחקר שלפנינו היה זה הביקוש להשקעה. על מנת ליישם את המסקנות האקדמיות של המחקר שומה עלינו למצוא כלי יעיל למדידת השפעת האינדיקאטורים הכלכליים על הביקוש ולא למדוד ישירות את הביקוש.
המחקר שלפנינו נתן פיזר את העננה הרובצת מעל הבורסה והתנהגותה, על ידי בחינת הגורמים המאקרו-כלכליים והשפעתם על מגמות מחירי המניות, ובעיקר הבהיר את חשיבות הביקוש להשקעה על עליית ערך המניות.הכלי הזמין ביותר להחלטה על השקעה במניות הינו המדד המשולב למצב המשק,המראה את המגמות במשק ומזהיר מפני נקודות מפנה
זו. בחינה של מדד זה תשמש את המשקיע על מנת לבחון השקעותיו העתידיות, ובעיקר תשפיע על ציפיותיו של הצבור לרווחים עתידיים של החברות הנסחרות.על בסיס הערכת מדד זה, ניתן לגבש החלטה להשקעה בבורסה,עלייה במדד זה הינה יותר מסנונית המבשרת את הגאות הצפויה בבורסה, ירידה הינה תמרור אזהרה לבאות.
כלי שני הינו שער הריבית הנקבע על ידי נגיד בנק ישראל, תחזיות האנליסטים על שער הרבית מלמדות על ההתנהגות הצפויה של הציבור, וכפי שלמדנו מסקירת הספרות תחזיות אילו בפני עצמן משפיעות על שערי המניות.חשוב לזכור כי בצד שני אינדיקאטורים חשוב לבחון את כמות המזומנים בידי הצבור, ירידה בכמות זו עלולה להביא למצב
בו למרות ששני האינדיקאטורים האחרים מצביעים על צפיות ורצון של הציבור להשקיע בבורסה, לא יוכל לממש רצונו זה, הביקושים להשקעה לא יעלו ורמות המחירים יישארו סטטיים. ירידה בכמות המזומנים בידי הצבור עלולה להיות הסימן הראשון לירידות צפויות בבורסה.
שילוב האינדיקאטורים שצוינו במחקר יכולים להעיד על מגמות חיוביות עתידיות במדדי המניות בבורסה, על גאות צפויה. משקיע שיידע לזהות את עליות המחירים לפני תחילתן יוכל להגדיל את רווחיו.
לאחר ההשקעה בבורסה, חשוב לבחון את האינדיקאטורים באופן שוטף על מנת להקדים את שינויי המגמה במשק, בלימת מגמת הצמיחה והאטה (ירידה במדד המשולב למצב המשק) על מנת להקדים מבעוד מועד את המעבר לאפיק השקעה אחר.
5.3 התייחסות ביקורתית ומגבלותיו של המחקר הנוכחי:
המחקר שלפנינו בדק את הקשר שבין האינדיקאטורים המאקרו כלכליים לבין עליית ערך המניות בבורסת תל אביב. נקודת החולשה העיקרית של המחקר הינה בניסיונו להסביר דרך נתונים אמפיריים את הביקוש למניות, ביקוש שכפי מעיד המחקר מושפע מפרמטריים אמוציונאליים / פסיכולוגיים המשפיעים על התנהגות הציבור, בעיקר כפי שמצאו
Burda Wyploz באפקט "המשכיות המצב" - הנטייה של המשקיעים להאמין כי כאשר השוק עולה הוא ימשיך לעלות, וכי כאשר הוא יורד תמשיך המגמה במדרון.
מכיוון שכמות ה"שחקנים" הגדולים בבורסת תל אביב אינה גדולה, הרי שבכוחו של גוף אחד להשפיע על התנהגות הבורסה על מנת לקדם את האינטרסים שלו - נתון זה מהווה אבן כשל בניתוח התנהגות הבורסה ומדדי המניות בה, מכיוון שלא ניתן לבצע ניתוח רגישות של עליות מחירים הנובעות מהתנהגות לא רציונאלית (וליתר דיוק מונעת
אינטרסים של בעלי המניות). בעניין זה חשוב לציין את מאמרם של בר חדווה, קונסטנטין קוסונקו (2004) (האם אנליסטים של מניות משפיעים על שוק ההון, והאם השוק מבין את הפוטנציאל לניגודי עניינים) ממנו עולה כי האנליסטים בעצמם, המייצגים חברות פרטיות בעלות מניות ואינטרסים עלולים להשפיע על המסחר והביקושים מעצם
המלצתם על מנייה זו או אחרת, ובמקרים רבים אף להשפיע על התנהגות השוק כולו על ידי הצגת תחזיות מוטות.מעורבותה הגבוהה של ממשלת ישראל במשק הישראלי ככלל ובבורסת תל אביב בפרט הינה נקודת חולשה נוספת של המחקר.הממשלה הינה גורם דומיננטי המשפיע על הבורסה, ומדיניותה עלולה להטות את התנהגות הבורסה ולשנות את המגמות
בה, על מנת לקדם מדיניות כלכלית זו או אחרת.
השונות הרבה בין החברות הנסחרות בבורסת תל אביב,הנובעת מהשתייכותן לענפים שונים, מהוות מגבלה נוספת של המחקר, ענפים שונים מגיבים באופן שונה למגמות במשק, וקשורים במרבית המקרים לבורסות בהן נסחרים חומרי הגלם. לדוגמה : קשה היה לעמוד את מראש את עליית מחירי הפלדה בעולם, מה שהפך על פיו את התחזיות לרווח של
החברות שפלדה היא אחד מחומרי הגלם שלהן. כמו כן נשענות חברות שונות על שווקים שונים ומכאן ששינויים בשווקים אילו יטו את התנהגות מחירי מניותיהן בשונה מהמגמות בישראל. המחקר לא בחן את השפעות המסחר של מניות ישראליות בבורסות אחרות ("מניות דואליות"), כפי שהורחב בפרק מגבלות המחקר, על התנהגותן של מניות אחרות
בבורסת תל אביב. אפקט ההילה הקיים מקרין בין מניות אילו לשאר המניות, היעדר המחקר לגבי מניות אילו חושף את המחקר שלפנינו לחשש כי ישנן הטיות נוספות המשפיעות על הביקוש למניות.
ולסיום לא ניתן להתעלם מהסביבה בה אנו חיים, המציאות הפוליטית והביטחונית בישראל מלמדת על חוסר יציבות הפוליטית, בהינף יד עלול ה"מזרח התיכון החדש" להתנפץ על גלי הפיגועים, וכפי שמעידים הנתונים, גלים אילו מביאים לחוסר ודאות ולתנודות בשערי המניות בבורסת תל אביב.
פרק 6 - סיכום מסקנות והמלצות
6.1 סיכום ומסקנות
הבורסה לניירות ערך הינה אחד הכלים הפיננסים המרכזיים המניעים את כלכלת מדינות העולם ובתוכן ישראל. מאידך מהווה הבורסה אחד מערוצי ההשקעה האופציונאליים הן למשקיע הממסדי והן למשקיע הפרטי.מעורבותה הרבה של ממשלת ישראל בבורסת תל אביב והיותה המשקיע הגדול ביותר (מחזיקה ב- 8% מהמניות) מביאה להשפעה רבה של
הבורסה על כלכלת ישראל מחד, ומאידך משפיעות המגמות במשק על הבורסה והביקושים להשקעה בה. בעלי עניין רבים בבורסה,כל אחד מהם מנסה למקסם את השקעתו ולהפיק את התשואה המרבית לכסף אותו השקיע. המחקר שלפנינו בחן את השפעות הגורמים המאקרו-כלכליים על עליית ערך המניות בבורסה, מתוך מטרה יישומית לחיזוי תנודות צפויות
במחירי המניות בבורסת תל אביב.
ההחלטה על בחירת ערוץ השקעה, הינה אחת ההחלטות הקשות אותן מקבל כל משקיע, החלטות הנסמכות על חישובי סיכון ותשואה, עליו לבחור מבין אופציות רבות, כל אחת מגלמת בקרבה אי ודאות וסיכון, אל מול תשואה אפשרית. ככל שייקח על עצמו סיכון רב יותר, כך יצפה המשקיע להשיא תשואה גדולה יותר על השקעתו (אורון, 1997).השאלה
המרכזית לה נותן מענה המחקר היא היכולת להקטין את אי הודאות והסיכון בהשקעה בבורסה, ועדיין להשאיר את התשואה גבוהה אל מול חלופות אחרות.
המחקר שלפינו ניתח את הקשרים שבין הגורמים המאקרו כלכליים לבין עליית ערך המניות בבורסה. שוב עלתה על המדוכה הפסיכולוגיה של הכלכלה, הסוגיה העיקרית לה נידרש המחקר היא האם אכן מובלת התנהגות הבורסה על פי עקרונות פיננסים, או על פי העקרונות הפסיכולוגיים, כפי שחקרו ומצאו כהנמן וטברסקי, המעידים על עצמם
כפסיכולוגים ואף זכו בהכרת פרס נובל בכלכלה על מחקרם זה.
המחקר הצליח לאושש את השערותיו המרכזיות, ולמצוא את השפעת האינדיקאטורים הכלכליים על הביקוש להשקעה, שהיא המפתח לעליית המחירים ולהבנת התנהגות הבורסה.Romanov (2003) רואה בביקוש להשקעה את ההוכחה הניצחת לעליונות ביצועי המניות על פני השקעות אחרים יחד עם הבנתו כי ביקוש זה מושפע מפרמטרים רבים ובתוכם רווחיות
החברות, או ליתר דיוק הערכת הציבור את הרווחיות הצפויה להן.
המחקר מצא כי על מנת להבין את התנהגות הביקוש להשקעה יש לבחון שלושה פרמטרים מרכזיים : שער הריבית - המגדיר את אטרקטיביות ההשקעה, המדד המשולב למצב המשק - המהווה אינדיקציה לצמיחת המשק, ולבסוף - כמות המזומנים בידי הצבור - זהו פוטנציאל ההשקעה הקיים. ניתוח שלושת מרכיבים אילו יחדיו ייתן בידי המשקיע כלי
להחלטה על רמת אי ודאות גבוהה לרווחים בבורסה, הביקושים למניות יעלו ובהתאמה רמת מחיריהן.
עוד עולה מהמחקר כי גם האינפלציה משפיעה על עליית ערך המניות, נמצא קשר שלילי בין עליית מדד המחירים לבין עליית מחירי המניות, נתון הנתמך במחקרו של Romanov (2003),שמצא השפעה דומה של שער הרבית והאינפלציה על הביקוש להשקעה.המחקר מלמדנו כי התנהגות המניות בבורסת תל אביב אינה אי-רציונאלית כפי שנוטים רבים
לחשוב, וכי ישנו קשר בין המדדים הכלכליים לבין עליית ערך המניות, קשר שיכול לשמש כאינדיקאטור להתנהגות הבורסה לטווח הארוך. חשוב לציין כי בטווח הקצר מושפעת הבורסה מהאירועים המתרחשים במדינה וסובלת מתנודתיות רבה עקב אירועים דרמטיים בלתי צפויים, פוליטיים, ביטחוניים ואחרים.
מסקנות המחקר והעובדה כי הממשלה מעורבת בבורסה, מעלות את האפשרות להתערבות ממשלתית נוספת על המדיניות הפיסקאלית והיא התערבות ממשלתית והשפעה על המשק, דרך פעילות בבורסת תל אביב.
בנק ישראל יכול אף הוא לנצל את הממצאים היישומיים ממחקר זה, על ידי שימוש בשער הריבית והגדלת האטרקטיביות להשקעה בארץ,המחקר מוכיח כי לא רק משקיעים חיצוניים ימצאו שער ריבית נמוך כאטרקטיבי להשקעות ישירות בתעשייה, אלא גם הציבור הרחב שעם הורדת שער הריבית מוצא את הבורסה כאטרקטיבית, מגדיל את הביקושים למניות,
מעלה את שערי המניות ואיתן את איתנות המשק והחברות.
לסיכום - המחקר מוכיח כי עליית שערי המניות בבורסת תל אביב מושפעות מהמגמות במשק הישראלי, ניתנות לחיזוי ולימוד. מה שמקטין את תחושת אי הוודאות ומגדיל את הביטחון בהשקעה בבורסה. שימוש רב יותר של הציבור בכלי זה להשקעה יזרים השקעות רבות יותר לתעשייה הישראלית ויביא עימו צמיחה למשק הישראלי. למדנו מהמחקר כי
הצמיחה (המבוטאת במדד משולב גבוה) מושכת עימה משקיעים נוספים לבורסה,ריווחי משקיעים אילו יחזרו למשק בין אם על ידי צריכה ובין אם על ידי השקעות נוספות - כל אילו יחדיו עשויים להביא לצמיחה והתאוששות במשק הישראלי. חשיבות מהלך זה נתמכת באמירתו של בן חורין (1996) כי חשיבותו המרכזית של שוק ההון הינה בתיעול
החיסכון במשק להשקעות היצרניות המבטיחות ביותר, וכי הן מהוות תנאי ומפתח להצלחה כלכלית ולחוסן לטווח הארוך.
6.2 המלצה למחקר המשך
הבקיעים במחקר נובעים מהעובדה כי הנתונים הפיננסים ה"יבשים", אינם משפיעים באופן ישיר על עליית ערך המניות אלא דרך התנהגותו של הציבור, המושפעת מהלכי הרוח, עמדות חברתיות - השפעות שנמצאות במגרש המחקר החברתי / פסיכולוגי. מחקר ההמשך המרכזי אותו ממליץ לבצע הינו מחקר לקביעת "מקדם הגמישות" של הביקוש למניות -
עד כמה מושפע הביקוש למניות מהגורמים השונים. מכיוון שהמחקר שלפנינו לא עסק בהשפעות שאינן פיננסיות על הכלכלה, נכון הוא שגם נושא זה ייחקר, לדוגמא: התנהגות הבורסה בתקופות בהן ישנה אי יציבות פוליטית לאורך זמן בישראל, תקופות בהן יש אירועי טרור רבים וכו'.
מחקר המשך נוסף אותו חשוב לבצע הוא המעבר ממחקר ברמת ה"מאקרו" למחקר ברמת ה"מיקרו": בחירת אפיק ההשקעה במניות הינה הצעד הראשון אותה על המשקיע לבצע, השאלה המעניינת עליה לא ענה המחקר היא באילו מניות כדאי לו לבחור? לאחר בחינת "מדד תל אביב 100" כמייצג רמות המחירים בבורסה, נכון להיכנס ולבחון את עליית ערך
המניות עצמן ולמצוא את הגורמים המשפיעים על המנייה הבודדת.
המלצת החוקר למחקר המשך היא בחינת מאפייני החברות הנסחרות בבורסת תל אביב ומציאת הגורמים לעליית מניות החברות.
שאלת המחקר תהייה : אילו גורמים משפיעים על עליית שוויה (=ערך מנייתה) של חברה הנסחרת בבורסה לניירות ערך.
השלמת מחקר זה תאפשר למשקיע תשובה לשתי שאלות :
על פי תחזיות האנליסטים את הגורמים המאקרו-כלכליים, האם כדאי להשקיע בבורסה ?
על פי מאפייני החברות הנסחרות בבורסה - איזו מנייה כדאי לרכוש.
שני המחקרים גם יחד יוכלו לתת מעטפת שלמה לקבלת ההחלטה על אפיק ההשקעה.
פרק 7 - Reflection
מטרת פרק זה להעביר לקורא המאמר את השתקפות מחשבותיו של החוקר על המחקר אותו ביצע, דרך הפעולה בה ביצע את המטלה, הנקודות החיוביות בתהליך, נקודות הכשל, נקודות לשיפור ולשינוי, מה למד והפנים מהמחקר.
7.1 נקודות לשימור
התייעצות עם גורמים חיצוניים (יועצים פיננסים).
איסוף החומר ממקורות רבים וריכוזו הממוחשב.
ניתוח סטטיסטי עצמאי שתרם להבנה של הממצאים.
7.2 נקודות חולשה, תקלות
היעדר מיקוד בשלב הראשון של העבודה בעיקר בשלב בחירת הנושא.
סקירת ספרות לא ממצה ומקיפה על מנת שתהווה בסיס תיאורטי איתן לניתוח הממצאים.
עבודה עצמאית ואי התייעצות מספקת עם המנחה, מה שהביא לעבודה ברמה לא מספקת.
7.3 במידה והייתי חוזר על המחקר, מה הייתי מבצע באופן שונה ?
עבודה צמודה יותר עם המנחה כבר מתחילת הדרך ולא רק בשלבים הסופיים של העבודה.
התמקדות בסקירת הספרות כבר בתחילת המחקר, הרחבתה בשלב הצעת המחקר עד כדי שתיתן מענה גם לעבודה הסופית.
התמקדות בעבודה עוד בזמן הלימודים ולא לאחריהם, על מנת לנצל את המומנט של הלימודים. לאחר סיום הלימודים קשה יותר לבצע את המטלה, מה עוד שאישית נכנסתי בהפתעה לתפקיד חדש ונרחב שלא אותיר לי זמן רב לביצוע עבודת הגמר (נסיעות רבות לחו"ל).
7.4 מה למדתי מהמחקר ? מה הפנמתי (צמיחה אישית) ?
פרק הזמן הארוך שניתן לביצוע העבודה, מטעה לחשוב כי יש זמן די והותר לבצע אותה, היקף העבודה הגדול מביא למסקנה כי "הזמן קצר והמלאכה מרובה". המסקנה האישית שלי היא שבפרויקטים ארוכים יש להגדיר מועדי ביניים לביצוע מטלות על מנת שניתן יהיה לעקוב אחר ההתקדמות בביצועם ולסיימם במועד ובעיקר מבלי להילחץ לקראת סוף
הפרויקט.
היכולת לאתר חומר מקצועי בתחום פיננסי, ללמוד ולחקור נ ושא ולבנות מחקר על בסיס ידע תיאורטי.
ניהול זמן והתמקדות.
ביבליוגרפיה
אורון, יצחק, מארק, נילי, עופר, אמירה (1997) מבוא לכלכלה - מאקרו כלכלה, תל אביב, הוצאת עמיחי
אליס, ש., אראל-גפני, ע., בייט-מרום, ר., ספורטה, ק. (2004) שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב.
בורסת תל אביב - סקירת שנת 2004, פרסום הבורסה, דצמבר 2004 (http://www.tase.co.il/portal/pdf/pdf-m/TASE_Annual_Review_2004.pdf(
בירנבאום,מ. (1993), מי מפחד מעבודות מחקר,תל אביב, מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור בע"מ.
בן חורין, משה (1996) שוק ההון וניירות הערך, מהדורה ראשונה מיוחדת לסטודנטים, תל אביב, הוצאת צ'ריקובר.
בנק הפועלים - המחלקה הכלכלית- האגף לניירות ערך ונכסים פיננסים., סקירה כלכלית ופיננסית, גליון מס' 181, תל אביב,
בנק ישראל (2005) דין וחשבון 2004 , בנק ישראל מחלקת המחקר: התוצר לענפיו. לוח א-.6
בר חדווה, קונסטנטין קוסונקו (2004), האם אנליסטים של מניות משפיעים על שוק ההון, והאם השוק מבין את הפוטנציאל לניגודי עניינים ?, סדרת מאמרים לדיון, "בנק ישראל" - מחלקת המחקר (http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/papers/dp0412h.pdf )
הגסטרום, ג' רוברט ( 2002) דרכו של וורן באפט - המשקיע הגדול בעולם, הוצאת מטר, ישראל.
חדד, ש. (2003) היבטים תיאוריים ואמפיריים בקביעת שער החליפין הריאלי של שיווי
משקל". דיסרטציה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
טלמור, א., שרוני, א., יסודות המימון, 2003, ישראל, הוצאת דיונון.
לביא, י. ופרידמן, ע..(2004) שער החליפין הריאלי וסחר החוץ של ישראל: הגורמים הקובעים את המגמות, בנק ישראל
לוי, חיים, סמיט, משה, סרנת, מרשל (1999) הבורסה וההשקעה בניירות ערך, מהדורה מורחבת ומעודכנת , ירושלים ותל אביב, הוצאת שוקן.
מוחמד,סייד-אחמד (2000), דו"ח בן בסט - חסכון ובורסה", הכנסת - מרכז מחקר ומידע, ירושלים.
מזרחי שמואל, קמרן משקטי (2002), מדדי ניירות הערך, תל אביב, הבורסה לניירות ערך( http://www.tase.co.il/portal/pdf/pdf-m/41399.pdf)
מנשה, יגאל, מרום, אריה, סוחוי,טניה (2003) המדד המשולב החדש של "בנק ישראל" לבחינת מצב המשק, ירושלים, "בנק ישראל" (http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/indhebexp.pdf )
נחמיאס, אריה, גליה עופר, יעקב רוזנברג (2000) מבוא למקרו כלכלה - מהדורה מעודכנת ומורחבת, תל אביב, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה
נחמיאס א', עופר ג', ורוזנברג, י. 2000. מבוא למקרו כלכלה. יחידות 1-10. האוניברסיטה הפתוחה. 
פלדבוי, זהר, פלדבוי, גיל (2001) ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים, תל אביב, הוצאת פז
שץ יעקב, אריאל ש (1998) לקסיקון המדינה - אזרחות, חברה כלכלה, תל אביב, הוצאת דביר
Bar Ilel, Maya (2003) , The Psychological Insights that Won a Nobel Prize in Economics, Jerusalem University
Burda, M and Wyplosz, C. (2001). Macroeconomics: A European Text. Oxford
University Press, 3 rd edition
Chinn, M (2004a). "Incomes, Exchange Rates and the US Trade Deficit, Once Again" International Finance 7( 3). 451- 469
Cochran, Steven (2003), Anonparametric Investigation of Seasonality in the US Stock Market Cycle Duration, Managerial Finance, Volume 29, Number 1
David E Rapach. (2002) The long-run relationship between inflation and real stock prices, Journal of Macroeconomics , Amsterdam: Sep 2002. Vol. 24, Is. 3, p. 331-351
Dewenter, Kathryn, Higgins, Robert, Simin, Timothy (2001) Is there a contemporaneous relation between exchange rates and stock prices?, Department of Finance, University of Washington
Driver, R and Westaway, P. F (2004). "Concepts of Equilibrium Exchange Rates". Bank of England Working Paper 248
Michael T Kiley (2004) Stock Prices and Fundamentals: A Macroeconomic Perspective, The Journal of Business Chicago: Oct 2004. Vol. 77, Iss. 4, p. 909-936 (28 pp.)
Romanov, D. (2003). "The Real Exchange Rate and the Balassa Samuelson Hypothesis: An Appraisal of Israel's Case Since 1986". Bank of Israel Research Department, Discussion Paper 2003.09.
Rose, A. K (2002). "The Role of Exchange Rates in a Popular Model of International Trade". Journal of International Economics (30), 301- 316.
Rosensweig, J. A (2005). "Constructing and Using Exchange Rate Indexes". Federal Reserve Bank of Atlanta Economic ReviewZanello, A. and Desruelle,
http://bursacenter.co.il/terms.asp
http://finance.yahoo.com/
http://hebrew.tase.co.il/default.htm
http://web.bizportal.co.il/web/bursagraph/services_csv.shtml
http://www.bankisrael.gov.il
http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/monetar/interest/bointcrh.htm
http://www.knesset.gov.il/mmm/doc.asp?doc=m00002 type=pdf
http://www.pbs.org/wsw/news/fortunearticle_20031026_03.html
http://www.themarker.com/
http://www1.cbs.gov.il/reader
Abstract
The stock market is one of the main financial tools which drives on the world economics, besides its role as one of the optional investigate option facing the privet investor.
Each party having interest in the stock market is trying to have the best return of his investment.
This research examined the influence of the macroeconomics factors at the Israeli Stock Market in order to let the privet investor a tool for decision making: which option he prefers for investigation.
The data for that research was taken from the Internet, this principle was made in order to let the investor use free data and prevent the need for using commercial analysts as advisers or data providers.
Although the research is within the finance discipline, it raises again the fact that psychology is a major factor in economics, affecting the public wish to invest in the stock market. This fact was searched by Prof. Kahanman, who got the Nobel Decoration.
The demand for investment is the key factor for understanding of the stock markets prices, it is influenced of three factors : the interest rate, the economy condition index and finally : the amount of free money the public wishes to invest.
The research encouraged the assumption that there is correlation between the macroeconomics factors and the stock market price level.
It was found that the Israeli Bank combined Index for the Economy Condition and the amount of cash money that the public have can prophesy the demand for shares and therefore the Stock Index. The Debenture has also an influence on the stock prices - as it goes lower the prices of the shares become
higher.
This research can provide initial decision making tool for the investor, it can not provide the answer to the "one million dollar question": - which company is the best to buy ... that question will stay open and recommend for future research.
Finally - always remember that the past is not always a certain view for the future; theories based on the past are not always true in the future!
ההסתמכות על ניתוח האנליסטים של דה-מרקר למרות שאינו מקור אקדמי הינו בשל העובדה כי ניתוחים אנליסטים בעיתונות היא אחד הכלים המרכזיים בהם משתמשים המשקיעים. השפעת ניתוחים אילו נבחנה על ידי בר קונסטנטין (2004) ונמצא ניתוחי אנליסטים הינם אחד הגורמים המשפיעים על התנהגות הציבור ועליית ערך המניות.
המחקר ינתח את השפעת שער החליפין של הדולר מול השקל על עליית ערך המניות בשל העובדה כי בשל העובדה כי ישראל אינה חלק מהאיחוד האירופי מבוצעות השקעות החוץ במדינה בדולר ולא ביורו , ובדגש על הסיוע האמריקאי לישראל. חברות ישראליות אינן נסחרות בבורסות באירופה אלא בארה"ב בלבד , ומכאן שהשפעה המרכזית על החברות
הישראליות הינה על הדולר.
60
מדד המניות:"תל אביב 100"
שער הריבית
שער החליפין דולר - שקל
המדד המשולב למצב המשק
מדד המחירים לצרכן
משתנים בלתי תלויים אינדיקאטורים פיננסים על מצב המשק
משתנה תלויעליית ערך המניות המבוטאת על ידי "מדד תל אביב 100"(עליית רמת מחירי המניותבבורסת תל אביב)
ביקוש להשקעות
משתנים "אנומלים"
מזומנים בידי הצבור

תגים:

בורסה · מניות · פיננסים · תשואות · בורסות · מסחר · מניות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעות הגורמים המאקרו-כלכליים על עליית ערך המניות בבורסה.", סמינריון אודות "השפעות הגורמים המאקרו-כלכליים על עליית ערך המניות בבורסה." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.