היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת גורמים סוציואקונומיים על מעורבות הורים בבתי-הספר היסודיים

עבודה מס' 063869

מחיר: 216.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר בו השתתפו 9 בתי-ספר כשבכל אחד מהם נבחרו, באופן אקראי, 10 הורים הפעילים בועדי הורים.

8,310 מילים ,38 מקורות ,1994

תקציר העבודה:

מעורבות הורים בבית-הספר הופכת בשנים האחרונות לתופעה חברתית הולכת וגוברת, הנתמכת אף ע"י מערכת החינוך אשר מסתייעת בהורים להפעלת בתי הספר, אף הוגדרו תחומי מעורבות ועד ההורים בבתי הספר בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך שפורסמו בשנים האחרונות.
מטרת מחקרנו זה, לבדוק את השפעת גורמים סוציואקונומיים על מעורבות הורים בבתי הספר היסודיים.

השערות המחקר היו כי מעורבות ההורה הפעיל תגדל ככל שמצבו הסוציואקונומי גבוה יותר, וכי מרבית ההורים הפעילים יהיו: אמהות, ילידי הארץ, בקבוצות הגיל 30-40, וכן שימצא קשר חיובי בין השכלת ההורים לדרישתם למעורבות בתחום הפורמלי, אך למרות זאת מעורבותם בתחום הבלתי פורמלי תהיה גבוהה.

תוכן עניינים
תקציר
פרק 1: מבוא
פרק 2: רקע תיאורטי
פרק 3: השערות המחקר
פרק 4: שיטת המחקר
פרק 5: ממצאים
פרק 6: דיון וסיכום
פרק 7: ביבליוגרפיה
נספח - שאלון הורים


קטע מהעבודה:

מעורבות הורים בחינוך ילדיהם ובחיי בית-הספר, כמגמה ההולכת וגוברת בשנים האחרונות, מייצגת בעת-ובעונה-אחת צורך חינוכי, תרבותי, חברתי ולעיתים אף פוליטי. התחזקות רצונם של ההורים במעורבות בתהליכי החינוך - מחד גיסא, ונכונותה הגוברת של מערכת החינוך לפתוח שעריה ולאפשר להורים לממש רצונם - מאידך גיסא, הן תופעות המעידות כשלעצמן על שינוי מהותי בסדרי העדיפויות של החברה.
שרן (1976), בהסתמכו על תיאוריות המערכת הפתוחה של כץ וקהאן, מדבר על ביה"ס כארגון אנושי, הצריך לגייס אנרגיה מהסביבה לשם "אנטרופיה שלילית", כדי למנוע התאבנות המערכת.
מערכת יחסי הגומלין בין מערכת החינוך וההורים מוגדרת כ"מעורבות הורים" או כ"שיתוף הורים" בעבודת בית-הספר ובתהליך החינוכי.
· מעורבות הורים, Parents Involvement - הוא מושג המייצג את מערכת הקשרים בין ההורים לממסד החינוכי (פרידמן, בנדס-יעקב 1990). זהו מונח כללי המתייחס לכל מגוון הקשרים הקיימים בין הורים לבית-הספר (הורוביץ 1990). נוי (1986), מציינת כי קשר זה בא לידי ביטוי כאשר ההורים רוצים להיות מעורבים בתהליכי קביעת מדיניות וקבלת החלטות, או בשותפות בפעולה החינוכית עצמה (בית-הספר תופס זאת כ"התערבות").
· שיתוף הורים, Parents Participation - מסמן גבולות ברורים יותר למושג מעורבות ומגדירו כמערכת של קשרי גומלין בין ההורים לצוות החינוכי. קיומם של קשרים הדדיים אלה, מעיד על כך שההורים נוטלים חלק פעיל בעשייה החינוכית בבית-הספר, על יסוד קבלת אחריות והסכמה. הורוביץ (1990), מציינת כי שיתוף הורים הוא מושג הקשור יותר לנטילת אחריות מתוכננת באפסקטים שבית-הספר וההורים הסכימו עליהם, כמו פעולות עזרה שונות כאיסוף כספים, שיפוץ בית-הספר, אפיית עוגות, טיולים, השתתפות סדירה באסיפות הורים בחגיגות ובביקורים מאורגנים.

מקורות:

אלבויים-דרור, ר. (1985). קביעת מדיניות החינוך בישראל. בתוך: בתוך: י. אקרמן,
א. כרמון, וד. צוקר (עורכים), חינוך בחברה מתהווה: המערכת הישראלית. הקיבוץ המאוחד, תל-אביב.
באשי, י. (1985). החינוך היסודי. בתוך: י. אקרמן, א. כרמון, וד. צוקר (עורכים), חינוך בחברה מתהווה: המערכת הישראלית. הקיבוץ המאוחד, תל-אביב.
ברק, א. (תשנ"ו). מעורבות הורים בחינוך הממלכתי בישראל והגורמים הקשורים בה. עבודת מ.א., בי"ס לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן.
גולדברגר, ד. (1991). בית הספר הקהילתי. הוצאת קו-מחשבה, תל-אביב.
גולדרינג, א. (1988). היבטים ארגוניים של בעיית יחסי הגומלין בין ההורים ובין מערכת החינוך. שנתון פסיכולוגיה וייעוץ בחינוך, כ"ג, 1.
גולדרינג, א. (1989). יחסי מנהלים-הורים: תחום ההסכמה ואסטרטגיות תגובה למעורבות הורים, דו"ח 1. בי"ס לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
גולדרינג, א. (תשנ"א). בעיית יחסי-הגומלין שבין ההורים לבין מערכת החינוך-היבטים ארגוניים. בתוך: ד. בר-טל וא. קלינגמן (עורכים), סוגיות בפסיכולוגיה ויעוץ בחינוך. הוצאת משרד החינוך והתרבות, השירות הפסיכולוגי-ייעוצי, ירושלים.
גל, א. (1989). תכנון לימודים בית-ספרי, בבית-ספר קהילתי-אוטונומי, חקר מקרה. עבודת מ.א. בית-הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
דורון, י. (1983). עמדות הורים בני עדות המזרח ממושבי עולים ועמדות מורים בבית-ספר מושב אינטגרטיבי, באשר לשיתוף פעולה חינוכי ביניהם. עבודת מ.א., בי"ס לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן.
דוכובני, א. (1993). סגנון ניהול ומעורבות הורים. עבודת מ.א., בי"ס לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
הורוביץ, ת. (1990). בין קהילה שכונתית - לקהילה אידאולוגית: יסודו ומיסודו של בית ספר גבעת גונן ברוח ערכי תנועת העבודה. מכון סאלד, ירושלים.
הראל, ח., ארנון, י. (1988). שיתוף הורים בתוכניות לימודיים בחינוך הרשמי. 1-50, משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית והאגף לתוכניות לימודים,ירושלים.
וינשטיין-דינצמן, א. (1990). בתי"ס יחודיים - מנגנון לשידור תרבותי". עבודת מ.א., בי"ס לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
חוזר המנהל הכללי (1986). חוזר ל"ד / 6 (1.2.86), משרד החינוך והתרבות.
חטאב. נ., רונן, ד. (1994). מעורבות הורים בבי"ס, דו"ח הערכה מס' 3, תוכנית קרב למעורבות בחינוך, ירושלים.
יהב, ש. (1985). בי"ס קהילתי הלכה למעשה - ניתוח אירוע בישראל 1978-84. עבודת מ.א., בי"ס לחינוך, אוניברסיטת חיפה.
נוי, ב. (1986). שיתוף הורים בעבודה החינוכית בבית-הספר, בית-הספר לעובדי הוראה בכירים ע"ש עמנואל יפה, משרד החינוך והתרבות, ירושלים.
ניר-ניב, נ. (1975). הורים ומחנכים - רב שיח בעולם משתנה, הוצאת יבנה, תל-אביב.
סבירסקי. ש., פרסמן-עמיר, נ. (1991). מדריך להורים בענייני חינוך. הוצאת ה.ל.ה, תל-אביב.
פסטרנק, ר., וגולדרינג, א. (1991). האם סגנון ניהול המכוון לטיפוח יחסי-אנוש פוגע באפקטיביות בית-הספר. עיונים במינהל ובארגון החינוך, (17), 175-187. המרכז למינהל ולהערכה בחינוך, בי"ס לחינוך, אוניברסיטת חיפה.
פרידמן, י. (1986). ניכור ופתיחות במרחב החינוכי בבית-הספר, בית ההורים והקהילה. מכון סאלד, המכון הארצי במדעי ההתנהגות, ירושלים.
פרידמן. י., בנדס-יעקב. א. (1990). קונפליקט ומשבר הורים אל מול ממסד החינוך. מכון סאלד, ירושלים.
פרס, י. (1992). מחקר עדכני על פעילות תלמידים ושיתוף הורים בביה"ס באיזור המרכז. הפקולטה לסוציולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב.
פרס, י., ופסטרנק, ר. (1993), קהילתיות בחינוך. איתאב, תל-אביב.
קורן, ע. (1989). דפוסי כניסת החינוך האפור לביה"ס היסודי. ניתוח מקרה. עבודת מ.א., בי"ס לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
שטאל, א. (1976). יחס המורה לתלמידים טעוני טיפוח. עיונים בחינוך, (11).
שפירא, י. (1973), דרושה מהפכה בשיתוף ההורים במערכת החינוך, חינוך מבוגרים בישראל, 15.
שפירא, ר. (1988). יחודיות חינוכית-חברתית (בי"ס יחודיים, רקע, התפתחות ובעיות), נייר עמדה מס' 4.88, היחידה לסוציולוגיה של חינוך וקהילה, בי"ס לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
שפירא, ר., גולדרינג, א. (1990). מעורבות הורים בבתי-ספר ייחודיים. נייר דיון מס' 15-90, המרכז לפיתוח ע"ש פנחס ספיר, אוניברסיטת תל-אביב.
שרן, ש. (1978). גישה מערכתית לשיפור בית-הספר, עיונים בחינוך, 81-100, בי"ס לחינוך, אוניברסיטת חיפה.
שרני, ש. (1976). תכנית התערבות רב-ממדית בקבוצת נשים טעונות טיפוח בישראל, ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל-אביב.
Erbe, B. (1991). Parent Participation in the Chicago Public Schools. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago, IL.
Goldring, E.D. (1990). Elementary School principals as boundary spanners: There engagement with parents. Journal Education Administration, 28, 53-62.
Hallinger, P. & Murphay, J.F. (1986). The Social context of effective schools. American journal of education, 14, 221-235.
Moor, E.K. (1991). Improving schools through parental Involvement. Principal, 71, 1, 90-20.
Smrekar, C. (1992). Building Community: The influence of School organization on patterns of participation. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Reserarch Association. San-Francisco, CA.
Solomon, P.Z. (1991). Californias' policy on parent involvement, 359-362 Phi-Delta kappan, (72)5..
Wilson, J. (1983). The Effects of age, occupation race and education on parent communication with the school. Education, 103,


אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת גורמים סוציואקונומיים על מעורבות הורים בבתי-הספר היסודיים", סמינריון אודות "השפעת גורמים סוציואקונומיים על מעורבות הורים בבתי-הספר היסודיים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.