היישום אינו מחובר לאינטרנט

יוזמות המזרחי והפועל המזרחי בירושלים בתקופת המנדט

עבודה מס' 063536

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הציונות הדתית לעומת הציונות הכללית ביחסן אל ירושלים.

7,065 מילים ,33 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א'- התארגנות הציונות הדתית: תנועות 'המזרחי' ו'הפועל המזרחי'- קווים משותפים
ושונים
פרק ב'- יוזמות התיישבותיות עירוניות
פרק ג'- יוזמות התיישבותיות חצי חקלאיות
פרק ד'- יוזמות התיישבותיות חקלאיות
פרק ה'- יוזמות נוספות של 'המזרחי' בירושלים
סיכום
רשימת קיצורים וביבליוגרפיה

בקונגרס הציוני ה-10 שהתקיים בבאזל, בקיץ תרע"א (1911), העלו כמה מצעירי 'המזרחי' טענות נגד חילול שבת ביישובים החדשים שקמו בארץ ישראל. על כך הגיב יצחק בן צבי, לימים נשיאה השני של מדינת ישראל, שאין התנגדות לייסוד מושבה אחת בגליל ברוח אנשי 'המזרחי', וכי כל אחד יכול לבוא ולעבוד בארץ ישראל ולא רק למתוח ביקורת .1
הויכוח בישיבת הועידה השניה של 'המזרחי' בארץ ישראל בשנת תרע"ט, היה תמצית השאלה לגבי ירושלים בסדר העדיפות הלאומית. גם בחזית הדתית התעוררה השאלה בדבר המיקום של הלשכה המרכזית של תנועת 'המזרחי' בארץ: ביפו או בירושלים?
אותן שאלות ואותם טיעונים היו גם לציונות הכללית וגם לציונות הדתית. האם להעדיף את מקום מושב ועד הצירים ועורק החיים המרכזי של היישוב החדש? האם כתנועה דתית ציונית, יש להעדיף את עיר הקודש, סמל ומוקד לכיסופי הדורות?2
בנעילת הישיבה, בירך הרב מימון את הנוכחים בברכה: "יהי רצון שנזכה להתאסף בקרוב בפרלמנט העברי בירושלים וברוח המזרחי"3. באותה ועידה, הוחלט שלא להעביר לפי שעה את הלשכה המרכזית של התנועה לירושלים. גם זה תהליך דומה למה שקרה בציונות הדתית ואפיין את הציונות הכללית, בעיקר בתקופת המנדט. למרות שכולם יודעים שזה חשוב ומבטיחים לקיים את המעשה, בסופו של דבר זה לא יוצא לפועל.
בבחינת ההתיישבות הדתית בירושלים, בתקופת המנדט הבריטי, עולות מספר שאלות שאנסה להתמודד אתן במהלך העבודה:
1. מהם יחסי הכוחות בתוך החזית הדתית ומה יחסה של החזית הדתית כלפי החזית הכללית?
2. מדוע היו כל כך הרבה ניסיונות התיישבות של אנשים דתיים עד מלחמת העולם הראשונה שלא הצליחו, לעומת התקופה של המנדט הבריטי, שבה הניסיונות היו מוצלחים יותר?
בעבודה זו, אנסה להתמקד ביוזמות של תנועות 'המזרחי' ו'הפועל המזרחי' בירושלים ובסביבותיה.
שלושת הפרקים העוסקים ביוזמות התיישבותיות, מתמקדים בצורות ההתיישבות הקשורות בהכרח להתיישבות 'המזרחי' ו'הפועל המזרחי' בירושלים. החלוקה לפרקים נעשתה לפי צורות ההתיישבות השונות בתקופת המנדט: התיישבויות עירוניות, התיישבויות חצי חקלאיות והתיישבויות חקלאיות. למרות שהיו לא מעט יוזמות התיישבותיות הקשורות בדרך זו או אחרת ל'מזרחי', כגון: קרית משה, אחווה או גבעת שאול, אך אלו הן שכונות שלא נוצרו על ידי 'המזרחי' ולוו על ידה, אלא בעיקר היו יוזמות פרטיות או מקום מגוריהם של ראשי 'המזרחי' בירושלים.
בנוסף, היו גם יוזמות שתוכננו בצורה התיישבותית מסוימת ונהפכו להיות צורה שונה.
יוזמות הקשורות ב'מזרחי' וב'הפועל המזרחי', בעלות רקע כלכלי, חברתי או דתי, המופיעות בפרק האחרון, היו יוזמות שניתן היה להתחקות אחריהן, הן על ידי חומר ארכיוני על השכונות, והן חומר על התנועה ואנשיה בירושלים.
יוזמות שנחקרו רבות (כגון שכונת בית וגן והקיבוץ כפר עציון) הובאו בקצרה, לעומת יוזמות שעדיין לא נחקרו כראוי.
שאלת המחקר תדון בציונות הדתית לעומת הציונות הכללית ביחסן אל ירושלים. האם גם הציונות הדתית הזניחה את ירושלים בתקופת המנדט הבריטי, כמו הציונות הכללית, או שיחסית לציונות הכללית, השקיעה הציונות הדתית באותה העת בירושלים?
--------------------------------------------------------------------------------
1. חיים פלס, "המאבק של הפועל המזרחי על הזכות להתיישבות",ספר הציונות הדתית, כרך ב', עמ' 62. (להלן, חיים פלס- המאבק של הפועל המזרחי).
2. הרב מימון העיר בדברי הפתיחה שלו לועידה השנייה של 'המזרחי' בירושלים, כי "הנני הראשון שזכיתי עתה
להשתתף בועידה זו, הועידה השניה של 'המזרחי' בארץ ישראל והראשונה בירושלים עיר קודשנו. כמדומני, שועידה בירושלים היא הראשונה לא רק בימי תנועת התחייה הלאומית, כי אם גם בכל שנות החורבן, במשך אלף ושמונה מאות וחמישים שנה מיום שנחרבה ארצנו, זוהי הפעם הראשונה שהיהדות הדתית לאומית מכל רחבי ארצנו מתאספת בירושלים". "חדשות הארץ", כ"ג אלול תרע"ט, גליון 79. גאולה בת יהודה, הרב מימון בדורותיו, מוסד הרב קוק, ירושלים, תשל"ט, עמ' 231 -230 (להלן, הרב מימון).
3. הרב מימון, שם, עמ' 232.

מקורות:

אבן אור, שמואל. "נווה יעקב- מושבה של אגודת הכפר העברי", בתוך סיפורי מושבות (עורך: זאב ענר), משרד הביטחון, 1995.
אבן אור, שמואל. "לקורות עמק הארזים", ספר זאב וילנאי, אריאל, ירושלים, 1984.
אלפסי, יצחק. תורה ועבודה בחזון ובמעש, תרפ"ב- תרצ"ב, תל אביב, תשמ"ה.
אורןן, אלחנן. ההתיישבות בשנות המאבק, אסטרטגיה יישובית בטרם מדינה, תרצ"ו- תש"ז , יד בן צבי, ירושלים, תשל"ח.
שבות, אברהם. העליה אל ההר- שלב חדש בהתיישבות הציונית. בתוך: העליה אל ההר (עורך: שבות אברהם), המכללה האקדמית יהודה ושומרון, 2002.
ביגר, גדעון. "שכונות הגנים בירושלים תכנונן והתפתחותן בראשית השלטון הבריטי", קתדרה, 6 (תשל"ח), יד בן צבי, ירושלים.
בן אברהם, ב'. מפלגות וזרמים פוליטיים בתקופת הבית הלאומי, 1918- 1948, ירושלים, תשל"ח.
בן יעקב, יוחנן. גוש עציון-חמישים שנות מאבק ויצירה, הקיבוץ הדתי, ירושלים, 1983.
בן יעקב, יוחנן. "ההתיישבות היהודית בגוש עציון מניעים ומגמות", בתוך: העליה אל ההר- ההתיישבות היהודית המתחדשת ביהודה ושומרון (עורך: אברהם שבות), המכללה האקדמית יהודה ושומרון, 2002.
בר נתן, דב. "לתולדות הכפר העברי נווה יעקב", הכפר העברי- נווה יעקב, תרצ"ט.
ברינקר, דב נתן. המזרחי בארץ ישראל, ירושלים, תרפ"ה.
בת יהודה, גאולה. הרב מימון בדורותיו, מוסד הרב קוק, ירושלים, תשל"ט.
גולדראט א' ודניאל ש'. ישראל הדתית- בעיות, מפעלים ואישים, כרך א, הסברה, ת"א, תשי"ד.
גניחובסקי, דב. "שכונות שהיו ושלא היו בירושלים", בתוך: קובץ הציונות הדתית (עורך: שמחה רז), הסתדרות המזרחי- הפועל המזרחי, המרכז העולמי, ירושלים, תשנ"ט.
גראייבסקי, פנחס בן צבי . ספר היישוב- היישוב העברי מחוץ לחומות העיר, ירושלים, תרצ"ט.
ורלנסקי, נחום. בלבטי התנובה, הוצאת מרכז תנובה, ירושלים, תשל"ג.
חובב, מאיר. בסוד חוצבים ובונים/ מרדכי איש שלום (אוטוביוגרפיה), אגודת שלם, ירושלים, תשמ"ט.
חיים, אברהם. "שיתוף פעולה בין הנהגת הספרדים בא"י לבין המזרחי", בתוך: קובץ הציונות הדתית (עורך: שמחה רז), הוצאת הסתדרות המזרחי- הפועל המזרחי- המרכז העולמי, ירושלים, תשס"ב.
יעקבסון, ש'. בית וגן ירושלים בבניינה, חוברת י"ג, בית וגן אגודה הדדית בע"מ, ירושלים, תרצ"ז.
כהן, יונה. פרקים בתולדות התנועה הדתית לאומית, מח' ההסברה- המפלגה הדתית לאומית המזרחי/ הפועל המזרחי, ת"א, תשל"ג.
כץ, יוסי. "מקומה של העיר ירושלים במסכת פעולותיו של הממסד הציוני בשלהי תקופת המנדט", בתוך: ציון, (עורכים: אהרון אופנהיימר, יוסף הקר וירחמיאל כהן), החברה ההיסטורית הישראלית, ירושלים, שנה ס"א, תשנ"ו.
מבורך, א'. צעדים ראשונים בתולדות ההתיישבות של הפועל המזרחי, תל אביב, תשל"ד.
פז, יאיר. "הנסיונות ליצור רצף קרקעות יהדי בין תל אביב לירושלים בתקופת המנדט", בתוך: ירושלים בתודעה ובעשיה הציונית (עורכת: חגית לבסקי), מרכז זלמן שזר, ירושלים, תשמ"ט.
פינקרפלד, אורי. רבדים בגוש עציון, עידן 7, יד בן צבי, ירושלים, תשמ"ו.
פלס, חיים. ההתיישבות הדתית בא"י בשנות ה-20 וה- 30, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטה העברית, ירושלים, תשמ"ו.
פלס, חיים. "הקבוצות להכשרה חקלאית של הפועל המזרחי בארץ ישראל תרפ"ג- תרפ"ה", בתוך ספר שרגאי, (עורכים: מרדכי אליאב ויצחק רפאל), ב', מוסד הרב קוק, ירושלים, 1981.
פלס, חיים. "מאה שנות ציונות דתית בארץ ישראל", בתוך: סיני, מוסד הרב קוק, ירושלים, כרך קכ"ט, תשס"ב.
פלס, חיים. "ניסיון להקים מושבה דתית לפני מלחמת העולם הראשונה", בתוך: ספר שרגאי (עורכים: מרדכי אליאב ויצחק רפאל), ב', מוסד הרב קוק, ירושלים, 1981.
פלס, חיים. "המאבק של הפועל המזרחי על הזכות להתיישבות", בתוך: ספר הציונות הדתית, (עורכים: י' רפאל וש.ז. שרגאי), כרך ב', מוסד הרב קוק, ירושלים, 1977.
קצבורג, נתנאל. נחלת אמונים- ההתיישבות הדתית בארץ ישראל, ירושלים תשט"ז.
ריבלין, אברהם, ב'. ונבנתה ארץ על תילה, ועד עדת הספרדים, המקור, ירושלים, 1984.
רייכמן, שלום. ממאחז לארץ מושב, ירושלים, תשל"ט, פרק ב'.
שוורץ, דב. הציונות הדתית: תולדות ופרקי אידיאולוגיה, האוניברסיטה המשודרת, משרד הביטחון, ירושלים, 2003.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "יוזמות המזרחי והפועל המזרחי בירושלים בתקופת המנדט", סמינריון אודות "יוזמות המזרחי והפועל המזרחי בירושלים בתקופת המנדט" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.