היישום אינו מחובר לאינטרנט

גישות מחנכים ופילוסופים בשאלת חינוך לסובלנות ודו קיום בחברה הרב-תרבותית בישראל.

עבודה מס' 062734

מחיר: 314.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

6,805 מילים ,41 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
חברה רב-תרבותית
א. הגדרות: חברה רב תרבותית; פלורליזם
1. מה בין ריבוי תרבויות לרב תרבותיות?
2. רב תרבותיות ע"פ משטרים של סובלנות
3. הגדרת וולצר את ישראל
4. פלורליזם-הגדרה
ב. גישות החוקרים לחברה הפלורליסטית בעולם
1. גישת שווי המשקל
2. גישה התפתחותית
3. גישת החברה המפוצלת
ג. יחסים משתנים בין רוב ומיעוט
חינוך לסובלנות ודו קיום בחברה רב-תרבותית עקרונות ודרכים
א. סובלנות - דו קיום
ב. חינוך לגישה רב-תרבותית - סקירת מאמרים ומחקרים
ג. רב-תרבותיות ויהדות
ד. רב-תרבותיות והמדע
ה. גישתו של לם
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
החברה הישראלית מורכבת מקבוצות תרבותיות ואתניות שונות. לכל אחת מן הקבוצות יש את
המאפיינים שלה שמייחדים אותה, ומקיימת יחסי גומלין עם האחרות. עם זאת ישנם מאפיינים
המשותפים לכל הקבוצות:
א. לכל קבוצה מערכת אמונות בסיסיות כגון מיתוסים, מנהגים ועבר משותף. מכלול זה מעצב
זהות עצמית ייחודית לקבוצה ולחבריה. זהות זאת נתפסת ע"י הקבוצה כשונה מזו של הקבוצות
האחרות.
ב. כל קבוצה שוללת במידה מסוימת את המוסכמות של הקבוצות האחרות, בייחוד את הקבוצות
שמאיימות עליה בדרך כל שהיא. שלילת קבוצה אחרת, מסייעת לגיבוש ועיצוב הזהות העצמית של
הקבוצה.
החברה הישראלית בחרה להתמודד עם הרבדים השונים בתוכה לפי מודל המניח חפיפה בין
הקולקטיב הלאומי, לקבוצות דומיננטיות שבה. כתוצאה מכך, קבוצות נעדרות זיקה, כמו המגזר
הערבי, מוגלים אל מחוץ לחברה, בעוד קבוצות בעלות זיקה - נדרשות להיטמע בה. מי שיש לו
זיקה מלאה - מוענקת לו הזכות לאפליה נגד הקבוצות המוגלות אל מחוץ לגבולותיו, שכן הוא
המגדיר את הנכון והלא נכון בחברה זו.
מטרתי בעבודה לבחון גישות חינוך לסובלנות ודו קיום בחברה רב-תרבותית כדוגמת ישראל.
להגשמת המטרה נגדיר תחילה מהי חברה רב תרבותית ופלורליזם; נעמוד על ההבדל בין ריבוי
תרבויות לרב תרבותיות; נבחן את רב תרבותיות ע"פ משטרים של סובלנות לפי תפיסתו של וולצר
את ישראל; נבחן גישות החוקרים לחברה הפלורליסטית בעולם: גישת שווי המשקל, גישה
התפתחותית וגישת החברה המפוצלת; נבדוק את היחסים משתנים בין רוב ומיעוט.
במוקד העבודה נדון בחינוך לסובלנות ודו קיום בחברה רב-תרבותיות ונציג עקרונות ודרכים;
נסקור מאמרים ומחקרים שעניינם חינוך לגישה רב-תרבותית מול גישתו של לם.

מקורות:

איזנשטט, ש.נ. (1965). "חינוך ונוער", עיונים, סוציולוגיה, ירושלים, עלית הנוער.
אליאור, ר. (2000). "חינוך לתרבות בחברה-רב-תרבותית". בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
בן פרץ, מ. ושטיינהרט, מ. (2000). "המפגש הבין-תרבותי בכיתה: כיצד רואים תלמידים עולים חדשים את המציאות הלימודית בבית-ספר ישראלי". בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
בקרמן, צ. וסילברמן, מ. (2000). "השחתת התרבות והחינוך על-ידי מדינת הלאום" בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
גובר, נ. (2000). "הפדגוגיה הביקורתית והחינוך לרב-תרבותיות כעמדה פרדוכסלית מודעת", בתוך: מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
הרוסי, י. (2000). "עולים עלינו? על תרבות ובין-תרבותיות בחברה קולטת עולים", בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
וולצר, מ. (1999). על הסובלנות. תרגום עמנואל לוטם. עורך ראשי: ישי קורדובה. בהוצאת משרד הבטחון ת"א.
וינר, ש. (2000). "הוראת מתמטיקה : פרוצדורות, ריטואלים ומשמעות". בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
חזן, א. וגלילי, י. (2000). "הוראת פיזיקה המשלבת תכנים מההיסטוריה ומהפילוסופיה של המדע: מנוף לשיפור תהליך ההוראה-למידה ואמצעי לגישור בין התרבויות". בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
יונה, י. (1991). "פלורליזם תרבותי לעומת אינטגרציה תרבותית והשלכותיהם על תחום החינוך", בתוך, מגמות ל"ד (1). עמ' 121-138.
יפה, א. (2000). "תוצאותיה של מדיניות הפלורליזם במדינת ישראל: השפעת הגיל והרקע האתני על סטראוטיפים אתניים". בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
לם, צ. (2000). "חינוך רב תרבותי, בין-תרבותי - האם יש בזה ממש". בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
סופר, א. (1984). "יחסים משתנים של רוב ומיעוט וביטויים המרחבי - המקרה של ערביי ישראל", אופקים בגיאוגרפיה, חוברת 10-9, עמ' 80-69.
סופר, א. (1986). "המאבק הטריטוריאלי בין יהודים וערבים בארץ ישראל", אופקים בגיאוגרפיה, חוברת 18-17, עמ' 23-7.
סילברמן-קלר, ד. (2000). "חינוך בחברה מרובת-תרבויות: המקרה של החינוך הממלכתי-דתי". בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
סלומון, נ. (2000). "רשומון זה לא רק סרט" בתוך: פנים, 15, עמ' 46 - 40.
סמוחה, ס. (1976). "ערבים ויהודים בישראל - יחסי מיעוט ורוב", מגמות, חוברת כ"ב 6, עמ' 423-397.
רוטנברג, מ. (2000). "החינוך לרב-פרשנויות כרב-תרבותיות", בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
רפל, ד. (2000). "חינוך לתרבות בחברה רב-תרבותית". בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
שושני, י. (2000). "על אמת ופלורליזם בחינוך ". בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך. עמ' 31-40.
שיפמן, י. (2000). "על התרבות היהודית והאיסלאמית: העימות ביניהן ומשמעויותיו החינוכיות". בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
שקולניקוב, ש. (2000). כיצד אפשרי חינוך לפלורליזם תוך חילוקי דעות אמיתיים? בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספרר לחינוך. עמ' 31-40.
תדמור, י. (2001). "חינוך לגישה רב-תרבותית", תדפיס הרצאה שניתנה ביום 23.5.01 במסגרת ימי עיון, שהתקיימו במכללה, בנושא: "החברה הישראלית לאן".
תמיר, י. (1995). שני מושגים של רב-תרבותיות, בתוך: מנחם מאוטנר, אבי שגיא ורונן שמירר (עורכים). רב-תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית. ספר הזכרון לאריאל רוזן-צבי. תל אביב, רמות, אוניברסיטת תל אביב. עמ' 79-92.
Avetts, J. (1979). The Sociology of Education Ideals, Notingham Condor.
Banks, J.A. (1993). Multicultural education: Development, dimensions and challenges. In: Phi Delta Kappan. Vol. 75 (1). Pp. 22-28.
Douglas, J.N.H. (1983). "Political integration and division in plural societies-problems of recognition. Measurement and salience", in: Kliot, N., Waterman, S. (Editors) Pluralism and Political Geography. Croom Helm Ltd. Pp. 47-68.
Gearing, F. (1979). Toward Cultural Theory of Education and Schooling, N.Y. Mouton Publishers.
Kuper, L. (1969). "Ethnic and racial pluralism: some aspecte of polarization and depluralization", in: Kuper, L., Smith, M.G. (Editors) Pluralism in Africa. University of California press, pp. 7-26.
Kuper, L. (1969). "Plural societies: perspectives and problems", in: Kuper, L., Smith, M.G. (Editors) Pluralism in Africa. University of California press, pp. 459-488.
Lewis, A. (1981). "Minority in Sharonia, Israel and Stockton California a. comparative analysis", Anthropological and Education quatery, Vol. XII No. 1, Spring.
Lustick, I. (1979). "Stability in deeply divided societies consociationalism vs control", World Politics, Vol 31, pp. 325-344
Lustick, I. (1980). Arabs in the Jewish state-Israel's control of a national minority, niversity of Texas press.
Malinovsky, B. (1936). "Native education and culture contact". In: International Review Mission, Vol. 25.
Mazrui, A.A (1969). "Pluralism and National imegration", in: Kuper, L., Smith, M.G. (Editors) Pluralism in Africa. University of California press, pp. 333-349.
Ogbu, J.U. (1976). Minority Education and Caste, The American System in Gross Cultural Perspective, Berkly University press.
Safa, H.I. (1971). "Education modernization and process of national integration", In: Anthropological Perspective on Education, 16, edites by M. Wax, S. Diamond and F. Gearing, N.Y. Basic Bookd Publishers.
Smith, M.G. (1969). "Som developments in the analytic framework of pluralism", in: Kuper, L., Smith, M.G. (Editors) Pluralism in Africa. University of California press, pp. 415-451.
Stonequist, E.V. (1977). The Marginal Man a Study in Personality and Cultural Conflict, N.Y. Russel Russel.
Thomas Mayer, "Arab Unity of Action and The Palestine Question, 1945-1948", Middle Eastern Stadies, 22 (1986), 333.
Wax, M.L. (1971). "Comparative research an anthropological outline", In: anthropological Perspectives on Education, edited by M. Wax, S. Diamond and F. Gearing, N.Y. Basic Books. Behavioral Pediatrics, 307-411.
מינוחים רבים והתייחסויות שונות לנושא ראיתי בחומר עיוני רב שאספתי, אולם החלטתי לאמץ את גישתו של ד"ר ישעיהו תדמור אשר לדעתי ממצה את הנושא. יתר על כן לא מצאתי חומר ספרותי או מחקרי חדש יותר מההרצאה שניתנה על ידו ביום 23.5.01.
תדמור, י. (2001). "חינוך לגישה רב-תרבותית", תדפיס הרצאה שניתנה ביום 23.5.01 במסגרת ימי עיון, שהתקיימו במכללה, בנושא: "החברה הישראלית לאן." (להלן: תדמור, 2001).
תמיר, י. (1995). שני מושגים של רב-תרבותיות, בתוך: מנחם מאוטנר, אבי שגיא ורונן שמירר (עורכים). רב-תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית. ספר הזכרון לאריאל רוזן- צבי. תל אביב, רמות, אוניברסיטת תל אביב. עמ' 79-92. (להלן: תמיר, 1995).
סלומון, נ. (2000). "רשומון זה לא רק סרט. בתוך: פנים, 15, עמ' 46 - 40 . (להלן: סלומון, 2000).
וולצר, מ. (1999). על הסובלנות. תרגום עמנואל לוטם. עורך ראשי: ישי קורדובה. בהוצאת משרד הבטחון ת"א. (להלן: וולצר).

תגים:

מפוצלת · התפתחותית · וולצר · סובלנות · פלורליזם · פלורליסטית · ריבוי · שווי · תרבויות · תרבותית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "גישות מחנכים ופילוסופים בשאלת חינוך לסובלנות ודו קיום בחברה הרב-תרבותית בישראל.", סמינריון אודות "גישות מחנכים ופילוסופים בשאלת חינוך לסובלנות ודו קיום בחברה הרב-תרבותית בישראל." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.