היישום אינו מחובר לאינטרנט

התעללות מינית במשפחה

עבודה מס' 062728

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת הנושא וחקר מקרה - התעללות מינית מצד אח באחותו המפגרת בשכלה.

9,160 מילים ,50 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
סקירת ספרות
א. זכויות הילד ומעמדו
ב. הגדרות: גילוי עריות תקיפה מינית
ג. שכיחות התופעה
ד. גיל תחילת התקיפה ומשכה
ה. סיבות אי הדיווח של הקורבנות להתעללות מינית
ו. השפעות של התעללות מינית וגילוי עריות
ז. סימפטומים בילד\ה הנפגע\ת
ח. מה לעשות אם ילד\ה קרוב\ה נפגע\ה?
ט. סימפטומים אצל שורדי גילוי עריות והתעללות מינית
י. הגנה ע"י חקיקה
יא. פרופיל התוקף מינית
יב. תגובת הקורבן לגילוי עריות ותקיפה מינית
יג. גורמים המשפיעים על תפיסת הילד\ה את ההתעללות המינית
יד. שאלת ההסכמה
טו. תגובת ההורה לגילוי עריות והתעללות מינית
טז. "העברה בין דורית"
יז. סיכום סקירת ספרות
חקר מקרה - גילוי עריות בנערה עם פיגור שכלי ע"י אחיה
א. הצגת הבעיה
ב. תיאור המקרה
1. החשיפה
2. רקע משפחתי
דיון במקרה
ניתוח המקרה לאור סקירת הספרות
מסקנות
סיכום - דרכי טיפול
ביבליוגרפיה

מבוא
פגיעה מינית מהווה אירוע טראומטי שיכולות להיות לו השלכות פסיכולוגיות, רגשיות, חברתיות והתנהגותיות בטווח הקרוב והרחוק, בתחומי חיים שונים של הנפגע.
אוכלוסיית האנשים בעלי הפיגור השכלי נמצאת בסיכון גבוה לפגיעות בכלל ופגיעות מיניות בפרט.
השכיחות המדווחת בספרות על מקרים של פגיעות מיניות בקרב אוכלוסיית האנשים עם פיגור שכלי מציגה פגיעות מינית גבוהה פי 2-4 מאשר באוכלוסייה ללא פיגור שכלי. מציאות קשה זו מגבירה את הצורך בהבנת הפגיעות ומציאת דרכי התערבות אשר יביאו ליכולת גבוהה יותר של האדם המפגר להימנע ממצבים אלו.ניתן להציע מספר גורמים העשויים להסביר מדוע אוכלוסיית המפגרים בשכלם חשופה יותר להתעללות וניצול מיני: עברייני מין עלולים לחשוב כי בטוח יותר להתעלל באדם חריג, היות והוא לא ידווח על כך, או שדיווחו ישמע לא אמין. היעדר יכולת להתקשרות מילולית אצל חלק גדול מהאוכלוסייה שבטיפולנו, מקשה על אפשרות גילוי הניצול וחקירתו ומהווה יתרון לאדם המבקש לנצל אוכלוסייה זו.
אנשים מפגרים אינם מקבלים מידע והכנה על אודות התעללות מינית, שלא כמו האוכלוסייה הרגילה ולפיכך יתקשו בזיהוייה ובהימנעות ממנה. הבעיה באה במיוחד לידי ביטוי אצל קבוצת האנשים בעלי הפיגור השכלי הקל המשולבת בקהילה בדיור, בעבודה, בבילוי הזמן החופשי ומהווה קבוצת אוכלוסייה זמינה וחשופה לניצול מיני.
ילדים ובוגרים חריגים תלויים בגורמים מטפלים רבים העלולים לנצל את תלותם, ולהתעלל בהם מינית. תלות יומיומית בטיפול ותמיכה של בני משפחה ואנשי צוות עלולים לטשטש את הגבול בין טיפול אחראי ומסור לבין ניצול המצב לצורכי סיפוק מיני של המטפל.
ילדים ובוגרים חריגים זוכים לרב, לפחות חיבה ולמעט הדדיות ביחסיהם עם בני המשפחה והחברים. לפיכך, הם עלולים לקבל ברצון כל גילוי של תשומת לב וידידות, גם אם הדבר יוביל לקיום יחסי-מין. הקשר הרגשי החזק הנוצר בין האדם הלוקה בשכלו לבין המטפל בו עלול להוביל לחוסר אבחנה ומודעות בין ניצול מיני לבין מצבים של אהבה ונתינה.
מטרתי בסמינריון זה: לסקור את התופעה של התעללות מינית במשפחה שיש בה משום גילוי עריות (אינססט).
מטרת עבודה זו להתמקד בשני חלקים עיקריים:
בחלק א' סקירת הספרות: נסקור את התופעה של התעללות מינית במשפחה שיש בה משום גילוי עריות (אינססט). נגדיר מהן זכויות הילד ומעמדו, גילוי עריות ותקיפה מינית. נבחן את שכיחות התופעה, גיל תחילת התקיפה ומשכה, סיבות אי הדיווח של הקורבנות להתעללות מינית, השפעות של התעללות מינית וגילוי עריות והסימפטומים המתגלים בילד\ה הנפגע\ת. נציג את פרופיל התוקף מינית, תגובת הקורבן לגילוי עריות ותקיפה מינית, תגובת ההורה לגילוי עריות והתעללות מינית ו"העברה בין דורית".
בחלק השני -מחקר שדה: בו נתאר מקרה של נערה עם פיגור שכלי שאחיה התעלל בה מינית.
ננתח את המקרה בהקשר לסקירת הספרות, נסיק מסקנות ונציע דרכי טיפול.

מקורות:

אוקלנדר, ו. (1995). אשנב לנפש. שיח יצירתי עם ילדים. הוצאת נורד.
אילון, ע. וצימרין, ח. (1990). ילדות כואבת - מבט שני על ילדים מוכים. תל-אביב: ספריית הפועלים.
אילון, א. (1999). התעללות בילדים במשפחה - סקירת ספרות מקצועית, ירושלים: מכון הנרייטה סאלד, המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות, מרכז המידע במדעי החברה.
אליצור, א., טיאנו, ש., מוניץ, ח., נוימן, מ. (1995). פרקים נבחרים בפסיכיאטריה. פירוס: בית ההוצאה אוניברסיטת תל אביב.
בר-אל ציפי ונוימאייר מרים (1993) מפגשים עם הפסיכולוגיה, רכס, אבן יהודה.
ברמן (1990) מבוא לפסיכולוגיה, יחידה 10, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה תל-אביב.
ג'ונסון, ק. (2000). הבנת ההתנהגות המינית בגיל הילדות, הוצאת "אח", קרית - ביאליק.
הורביץ, ד. (עורכת, 1995). פגיעות מיניות בילדים אסופת מאמרים, משרד העבודה והרווחה, ירושלים.
הטב, י. קדמן, י. (1995). אינססט, גילוי עריות, ניצול מיני במשפחה, עבירות מין במסגרת המשפחה, הוצאת המועצה הלאומית לשלום הילד.
הטב, י. וקדמן, י. (עורכים) (1990). אינססט, גילוי עריות, ניצול מיני במשפחה, עבירות מין במסגרת המשפחה. ירושלים: המועצה הלאומית לשלום הילד.
המועצה הלאומית לשלום הילד, המרכז למחקר ועיצוב מדיניות. (2000). ילדים בישראל, שנתון סטטיסטי.
המועצה הלאומית לשלום הילד. גילוי עריות - ההיבט החברתי. ירושלים.
זומר, א. (1994), "היזכרות מאוחרת בהתעללות: זיכרונות מלאכותיים או האתגר הבא בפסיכותרפיה?" שיחות, ט' 50-46 .
חוזר מנכ"ל מיוחד א', (ספטמבר 1997). הד החינוך, עמ' 29.
חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א 1991-, בתוך: ינאי א', מ'ה אטלן, שירותים סוציאליים אישיים: הבסיס המשפטי, נורמות ומוסדות, ירושלים, תשנ"ח, עמ' 107.
טולמן, פ. (1992). התעללות מינית בילדים, הוצאת בית עלים.
טנא. (1994). גילוי עריות בקרב נערות במצוקה, הוצאת רמות, אוניברסיטת ת"א.
כהן, ת. (1988). גילוי עריות - אינססט ניצול מיני של ילדים דינמיקה משפחתית. אוניברסיטת חיפה: המרכז לחקר ולימוד המשפחה.
כהן, ת. (1988). "גילוי עריות - אינססט: ניצול מיני של ילדים ע"י בני משפחתם: הבנת התופעה ודרכי טפול". אוניברסיטת חיפה, המרכז לחקר ולימוד המשפחה.
כהן, ת. (1988א). "גילוי עריות - אינססט: ניצול מיני של ילדים ע"י בני משפחתם: דינמיקה משפחתית". אוניברסיטת חיפה, המרכז לחקר ולימוד המשפחה.
כהן, ת. (1991). לחיות בצל הסוד. תל-אביב: מודן.
לבבי, י. (1997). התנסותן של נשים קורבנות גילוי עריות: מחקר פנומנולוגי,. עבודת גמר לתואר מוסמך בעבודה סוציאלית, אוניברסיטת ת"א
לוי, ע. (1996).ילדות קשה - מין, אלימות, ילדים. חיפה. הוצאת תמר.
לנס, ע. (2000). ההקשר המשפחתי של חשיפת התעללות מינית מצד ילדים, עבודת מ.א., אוניברסיטת חיפה.
לשם-אורן, ת. (1994). "העברה והעברה נגדית בטיפול במתבגרת קורבן לגילוי-עריות מתמשך", בתוך: ווזנר, י.; גולן, מ.; חובב, מ. עבריינות ועבודה סוציאלית: ידע והתערבויות. תל-אביב. 161-151.
מורג, ת. (1994)."עדות כבושה או ילדות כבושה" לשאלת ההתיישנות בעבירות מין במשפחה, המועצה הלאומית לשלום הילד, המרכז למחקר מדיניות.
נבו, נ. (1994). ההגנות נגד חרדה על רקע דחף לגילוי-עריות. בתוך: ווזנר, י.; גולן, מ.; חובב, מ. עבריינות ועבודה סוציאלית: ידע והתערבויות. תל-אביב: רמות, 150-141.
סאמיט, ר. (1993). תסמונת ההסתגלות של ילדים להתעללות מינית, תדפיס מטעם בית הספר המרכזי לעובדים בשירותים החברתיים, תל-אביב.
סיאנו, י. (1997). "תהליך טיפול באמצעות יצירה והבעה בגישה הפנומנולוגית במתבגר שעבר טראומה נפשית" עבודת מ.א. אוניברסיטת חיפה.
סגינר, ר. (1995). "הורים השותף השלישי לתהליכים בית-ספריים". בתוך: פלום, ח. מתבגרים בישראל: היבטים אישיים, משפחתיים וחברתיים. אבן יהודה: רכס, 100-83.
עדן, ל. (1993). חקירה פלילית של ילדים המעורבים בעבירת מין. בתוך: מ. חובב (עורך). פגיעות מיניות בילדים: החוק, החוקר ובית משפט, (עמ' 72-60). תל-אביב: צריקובר.
על הקו 23, יוני 2000, תל-אביב, בטאון המרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית.
פסטרנק, ר. (1994). המעגל הראשון: המשפחה כמחנכת - חממה או מלכודת. תל-אביב, הוצאת איתאב.
צדוק, א, (1992),תהליך השחזור בטיפול מוסדי במתבגרות שחוו גילוי עריות. בתוך: דויטש, ח.; שניידר, ס. מוטיבציה בגיל ההתבגרות: טיפול, פסיכופתולוגיה ותהליכי קליטת עלייה. ירושלים: מכון סאמיט, 56-51 ,.
קדמן, י. (1999). התעללות בילדים בישראל: הערכות לשיפור מערך השירותים בתחומי המניעה, האיתור, הטיפול ואכיפת החוק, בתוך: בן-אריה וציונית (עורכים), ילדים בישראל על סף האלף הבא, המועצה הלאומית לשלום הילד, עמ' 162-151.
קרינגל, ט. (1996).דפוסי התנהגות אימהית של נפגעות גילוי עריות. עבודת מ"א, ירושלים: האוניברסיטה העברית, המחלקה לפסיכולוגיה.
רונן, י. (1994). על קורבנות במשפחה ומדיניות הענישה. הוצאת רמות תל-אביב 298-283 .
רוסו, ז.ז. (1966). על האמנה החברתית. או, עקרוני המשפט המדיני, ירושלים: מאגנס.
רימרמן, י. (1985). יחסים אסורים במשפחה, הוצאת צ'ריקובר, ת"א.
Herman, J. L (1992). Trauma and Recovey, Basic Book, New York
Kinard, E.M. (1976). Emotional development in physically Abused children, A study of self. Concept and aggression. Doctorate dissertation, Brandeis University.
Osofsky, J.D. (1995). Children who witness domestic violence: The invisible victims. Social Policy Report. Society for Research in Child Development.
Radbill, S.X. (974). A History of child Abuse and Infanticide, in: Helfer, R.E. and Kempe, C.H. (eds.). The battered child, Chicago, The University of Chicago press.
Spargo, J. (1908). The bitter cry of children, New York: Grossest and Dunlap.

תגים:

בילד · גילוי · הילד · המתגלים · הנפגע · הקור · השפעות · התוקף · התעללות · וגילוי · והסימפטומים · ומעמדו · ותקיפה · זכויות · מינית · עריות · פרופיל · תגובת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התעללות מינית במשפחה", סמינריון אודות "התעללות מינית במשפחה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.