היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין יכולת גופנית לבין עישון

עבודה מס' 062554

מחיר: 471.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר השוואתי בין אנשים מעשנים לבין אנשים שאינם מעשנים.

10,984 מילים ,16 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. מטרת המחקר
ג. שאלת המחקר
ד. שיטהז
רקע תיאורטי
א. העישון ונזקי הבריאות
ב. נזקי העישון לריאות
ג. הנשימה
1. הריאות
2. מה מתרחש במשך הנשימה?
3. מכאניזם הנשימה
4. מדידת הנשימה
5. סוגי נשימה מיוחדים
6. נשיפה
ד. סקירת מחקרים על הקשר בין עישון לנשימה
1. נזק ריאתי התגלה גם במעשנים לשעבר
2. קשיי נשימה עקב עישון גורמים גם לחרדה
3. כארבעים אחוז ממקרי האסטמה בילדים ניתנים למניעה
4. הנזק לנשימה עקב עישון גם בטווח המיידי
ה. מערכת הנשימה כגורם מגביל בביצוע מאמץ
ו. נזקי העישון לכלי הדם והלב
ז. הלב - תיאור ותפקודו במנוחה ובמאמץ
1. תיאור האיבר
2. פעולת הלב
3. צלילי הלב
4. הפעילות החשמלית של הלב
5. יצירת הגירויים והובלתם
6. שינויים החלים בפעימות הלב
7. המשתנים הקובעים את תפוקת הלב
ח. מבחני מעבדה להערכת המאמץ
מחקר שדה
א. שאלת המחקר
ב. השערות המחקר
ג. שיטת המחקר
ממצאים
א. תוצאות הבדיקה לפי מתכונת של מבחן מדרגה
ב. ממצאי השערות המחקר
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח א"- "שאיפות גדולות" מחקר שבדק שיטות גמילה מעישון.

מבוא
א. הצגת הבעיה
נתוני ארגון הבריאות העולמי W.H.O מצביעים על כך ששלושה מיליון איש צפויים למות בכל
שנה כתוצאה מעישון טבק, מהם כ400 - אלף בארה"ב וכ5000 - בישראל1. העישון הוא הגורם
האחראי ל30 - אחוז משיעור התמותה ממחלות ממאירות: שאתות הוושט, לוע, בית הדיבור
והפה. כמו כן, נמצא קשר בין העישון ושאתות כיס השתן, הלבלב, הקיבה, הכליה וצוואר הרחם.
בין המחלות הלא ממאירות, נמצא העישון אחראי ל80 - אחוז מדלקות הסימפונות הכרוניות,
לאמפיזמה (מחלת ריאות המאופיינת בהתרחבות של נאדיות האוויר. הדבר גורם לירידה ביעילות
הנשימה ובעקבות זאת ללחץ על הלב, חוסר נשימה ובצקת. החזה נעשה דמוי חבית ובייחוד שכיחה
נשימה כבדה), ולכ25 - אחוז ממחלות אי-ספיקה כלילית ומחלות כלי דם .2
הירידה התפקודית במערכות אלו משפיעה על הפעילות גופנית המצריכה שילוב והתאמה בין
מנגנונים פיזיולוגיים המאפשרים למערכות לב-ריאה לתמוך בדרישה המטבולית הגוברת בשרירים
הפעילים3. הסיבה לכך היא שבעת ביצוע מאמץ עצים העלות האנרגטית (צריכת החמצן) של הגוף
יכולה לעלות פי 25-15 מעבר לעלות האנרגטית הנדרשת במנוחה. חלק ניכר מעלייה אנרגטית זו
מנוצל לאספקת ATP לשרירים הפעילים המסוגלים להעלות עד פי 200 את יכולת הניצול האנרגטי
בעת מאמץ לעומת יכולת הניצול האנרגטי במנוחה.
היכולת לצרוך חמצן חשובה לתפקוד המטבולי של התאים, פעילות התא תלויה באספקה שוטפת
ומתואמת של מולקולות ATP הנוצר בעיקר בתהליכי חמצון אירוביים. תהליכי חמצון אלה
משקפים את יכולת המיטוכונדריה ליצור מולקולות .ATP
אולם, היכולת המרבית לנצל חמצן בזמן מאמץ וצריכת חמצן מרבית אינה תלויה רק ביכולת התא
לצרוך המצן, אלא גם ואולי בעיקר, ביכולת של מערכות הלב, הריאות וכלי הדם להוביל את
החמצן אל התאים. מכאן, שמאמץ וצריכת חמצן מרבית נחשב למדד אמין ומייצג של היכולת
המרבית של מערכת הלב-ריאה, של מערכת מחזור הדם של השרירים להוביל ולצרוך חמצן, והוא
מבטא את היכולת (קיבולת) האירובית של האדם ליצור מולקולות ATP, בעת מאמץ עצים .4
צריכת חמצן מרבית הינה מדד חשוב, מאחר שהיא מייצגת את גבולות יכולתו של האדם לספק
אנרגיה אירובית לביצוע מאמץ גופני. לרמת מאמץ וצריכת חמצן מרבית גבוהה יש משמעות
פיזיולוגית חשובה מעצם היותה מושפעת מרמת תפקודן וממידת שילובן של מספר מערכות
פיזיולוגיות מרכזיות.
כדי לממש את העלייה בקצב השחלוף התאי של הגזים הדרוש במאמץ, יש צורך בשילוב יעיל בין
מערכות הלב-ריאה ובין כלי הדם. באופן זה, עלייה ביכולת התפקוד של מערכות הלב-ריאה
משפיעות על רמת מאמץ וצריכת חמצן מרבית, ופגיעה במערכות אלו כגון עישון גורמות לתוצאה
הפוכה5. את ערכי "רמת מאמץ וצריכת חמצן מרבית" ניתן לבטא ביחידות מוחלטות (ליטר\דקה)
או ביחידות יחסיות למשקל הגוף (מ"ל\ק"ג\דקה). היחידות המוחלטות משמשות להערכת
ההספק האירובי המרבי הכולל, ללא קשר למשקל גוף, בעוד ערך ההספק האירובי המרבי היחסי
(לכל ק"ג מסה) מהווה מדד חשוב לענפים שבהם משקל הגוף נישא במהלך הפעילות, לדוגמה,
בריצה, בהליכה או בהחלקה על קרח.

ב. מטרת המחקר
מטרתי במחקר לבחון את ההשפעה של העישון על היכולת הגופנית מתוך הנחת היסוד שהעישון
כגורם נזק לבריאותי בכלל ועל מערכות לב-ריאה בפרט.

ג. שאלת המחקר
האם ימצאו הבדלים ביכולת הגופנית בין אנשים מעשנים לבין אנשים שאינם מעשנים.

ד. שיטת העבודה
רקע תיאורטי: נסקור את העישון ונזקיו לבריאות בכלל, ולמערכת הנשימה בפרט, תוך סקירת
מחקרים על הקשר בין עישון למערכת הנשימה, וכן, מערכת הנשימה כגורם מגביל בביצוע מאמץ.
נדון בנזקי העישון לכלי הדם והלב, נתאר את האיבר ותפקודו במנוחה ובמאמץ. נדון במשתנים
הקובעים את תפוקת הלב, (הדופק; הדופק בשעת מאמץ; הערכת הדופק במנוחה, מדידת הדופק
בשעת האימון). נסקור את מבחני המעבדה להערכת המאמץ.
מחקר שדה: נבצע מבחן מדרגה ומדידת דופק לאחריו כמקובל, לאוכלוסיית מדגם של 30 גברים
בוגרים אשר מחציתם מעשנים. נערוך טבלה שתשקף את תוצאות המבחן. ננתח את התוצאות
סטטיסטי כמתבקש מהשערות ומשתני המחקר כמתואר להלן בפרק מחקר שדה. נערוך דיון
בממצאים ונסכם.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. שר הבריאות. (2002). דוח על מצב העישון בישראל, הדוח סומך על ממצאי מחקר של "המרכז הלאומי לבקרת
מחלות מכון גרטנר" המרכז הרפואי ע"ש שיבא תל-השומר, מאי .2002
2. בן יצחק, ד. (2002). "נזקי העישון לאדם לחברה, למדינה ולכלכלה", לבריאות, מגזין לבריאות ולמשפחה, בהוצאת
שילוח ת"א. (להלן: בן-יצחק); שומרון, י. (1992). "יום בריאות עולמי: מניעת עישון: פעילות מניעת מחלות-לב:
פעילות גופנית-ספורטיבית". דוח משרד הבריאות, ירושלים: משרד הבריאות. (להלן: שומרון).
3. ורבר, ג., עומרי, ע. ומכאל, ש. (2000). הפיזיולוגיה של המאמץ, המכללה לחינוך גופני וספורט מכון וינגייט, עמ' .71
(להלן: ורבר ואחרים).
4. ורבר ואחרים, עמ' .72
5. ורבר ואחרים, עמ' .73

מקורות:

אדרקה, ד. (1998). "העישון מגיפה", מאמר מתוך אתר סנונית: http://www.snunit.k12.il/eco/art41.html
בן יצחק, ד. (2002). "נזקי העישון לאדם לחברה, למדינה ולכלכלה", לבריאות, מגזין לבריאות ולמשפחה, בהוצאת שילוח ת"א.
ברטוב, ח.ש. (1985). גוף האדם: אנטומיה, פיסיולוגיה, היגיינה. תל אביב: הוצאת המחבר; ברנרד, כ. וסבאג, ק. (1989). גוף האדם. תל אביב: יבנה.
דנה, ע. לוצקי ד. (2002). "שאיפות גדולות" הארץ פורסם במהדורת -14/10/02.
ורבר, ג., עומרי, ע. ומיכאל, ש. (2000). הפיזיולוגיה של המאמץ, המכללה לחינוך גופני וספורט מכון וינגייט.
לוי, י. אנגל, א. (עורכים). אפשטיין, מ. (1995). האנציקלופדיה הרפואית - מערכת הנשימה. תל-אביב, ידיעות אחרונות.
מיטס, א. (1995). האנציקלופדיה הרפואית החדשה - הלב. עריכה: יצחק דר' לוי, אסתי אנגל תרגום: דר' מירן אפשטיין (מאנגלית). הוצאת: ידיעות אחרונות, ספרי חמד ספרי עליית הגג.
פרומן, ע. (2000). "כארבעים אחוז ממקרי האסטמה בילדים ניתנים למניעה", באתר: http://rambam.doctors.co.il/article/?id=6459074c7719bb45276c8e5e
רוטשטיין, א. (1992). ביולוגיה ופיסיולוגיה של האדם במאמץ. הוצאת ספרים ע"ש עמנואל גיל, מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט.
שומרון, י. (1992). "יום בריאות עולמי: מניעת עישון: פעילות מניעת מחלות-לב: פעילות גופנית-ספורטיבית". דוח משרד הבריאות, ירושלים: משרד הבריאות.
שטיינברג, א. (עורך). (1996). ערך: עישון, אנציקלופדיה הלכתית רפואית, כרך ו', ירושלים תשנ"ו 1996. עמ' 627.
שר הבריאות. (2002). "דוח על מצב העישון בישראל", הדוח סומך על ממצאי מחקר של "המרכז הלאומי לבקרת מחלות מכון גרטנר" המרכז הרפואי ע"ש שיבא תל-השומר, מאי 2002.

תגים:

מנוחה · בריאות · נשימה · עישון · מאמץ · נזק · ריאות · נשיפה · טבק · סיגריות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין יכולת גופנית לבין עישון", סמינריון אודות "הקשר בין יכולת גופנית לבין עישון" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.