היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין פעילות גופנית אירובית לרמת אחוז השומן בגוף

עבודה מס' 062425

מחיר: 724.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר שדה השוואתי הבודק את הבדלי רמת אחוז השומן בגוף בין מבוגרים ספורטאים לבין מבוגרים שאינם ספורטאים.

17,202 מילים ,44 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

העלייה המתמדת בשכיחות השמנת היתר מביאה את העוסקים בנושא להכרה כי מדובר ב''מגיפה'', המתפשטת והופכת לאחת מבעיות הבריאות הנפוצות של ימינו. יש הרואים בהשמנה את המחלה הכרונית השכיחה ביותר בילדים בעולם המערבי. בשנים האחרונות, עם עליית מודעות הציבור לנושא ההשמנה בילדים, פונים יותר הורים לייעוץ וטיפול בנושא. (Golan, 1999)
ע"פ זילבר (1996), 20% עד 40% מכלל האוכלוסייה המבוגרת בעולם המערבי, לוקה בהשמנה, לדרגותיה השונות, במיוחד בקרב השכבות הכלכליות-חברתיות הנמוכות ובקרב עדות וגזעים מסוימים. כמו כן, נשים סובלות מהשמנת יתר יותר מגברים.
כרבע מן הילדים בארה"ב מוגדרים "שמנים", עלייה ניכרת של כ-20% בעשור האחרון בלבד. (Okamoto, Davidson & Conner, 1993; Troiano, lega & Kuczmarski, 1995, מובא אצל אליקים ואחרים 1999).
אין נתונים מדויקים על שכיחות ההשמנה בילדים ובמתבגרים בישראל, אבל מקובל לחשוב כי מדובר כיום במספרים דומים. (נמט, וולך; אליקים, 1999)
הסיכון של ילד להורים שמנים לפתח השמנה גבוה פי 3-2 לעומת ילד להורים שאינם שמנים (Alexandrov, Isakova & Maslennikova, 1988, מובא אצל אליקים ואח', 1999).
העלייה בשכיחות ההשמנה התרחשה למרות ירידה בצריכת שומנים ושינויים מינימליים בצריכה הקלורית הכללית.
מכאן נובע שהעלייה בשכיחות ההשמנה נובעת בעיקר מירידה של ממש בפעילות הגופנית.
(Schlicker, Borra & Regan, 1994, מובא אצל אליקים, ואחרים 1999)

שאלות המחקר
1. האם פעילות גופנית אירובית משפיעה על רמת אחוז השומן אצל מבוגרים ספורטאים ולא ספורטאים?
2. האם קיימים הבדלים ברמת אחוז השומן בין מבוגרים ספורטאים לבין אלה שאינם ספורטאים?

מבנה ומטרת העבודה
במוקד העבודה שני חלקים עיקריים: סקירת ספרות; מחקר שדה.
סקירת הספרות תתמקד בנושאים הבאים: נגדיר מהי השמנה נבחן את הגורמים התורמים להשמנה, התחלואה הקשורה להשמנה, נעמוד על חשיבות הפעילות הגופנית למניעת השמנה. נבחן את יחסי הגומלין בין השמנה וכושר גופני. נבחן את הכושר הגופני - הצד האנטומי והפיזיולוגי, הכושר אירובי (אווירני), נציג את עקרונות האימון הגופני והשפעותיו על כושר גופני ונסקור את השיטות הקיימות להערכת אחוז השומן.
מחקר שדה השוואתי שמטרתו: לבחון את תרומתה של פעילות גופנית אירובית על רמת אחוז השומן בגוף, במחקר השתתפו 26 בוגרים - 15 מתוכם ספורטאים (7 בנות) ו-11 אינם ספורטאים ( 6 בנות). הנבדקים נדגמו באופן אחיד ככל האפשר בחתך הגיל שבין 20-35. לנחקרים נערך מבדק שבדק את ההבדלים בין שתי קבוצות עיקריות, ספורטאים ואלה שאינם ספורטאים. הבדיקה התמקדה ברמת הפעילות האירובית, מבחן מדרגה, ורמת % השומן של הנבדק. נתוני הבדיקה שנתקבלו נותחו סטטיסטית במגמה לעמוד על ההבדלים בין קבוצות המחקר ולהשיב לשאלות המחקר וההשערות ששיערתי.

תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. שאלות המחקר
ג. השערות
ד. מבנה ומטרת הסמינריון
הרקע התיאורטי
א. הגדרת השמנה
ב. גורמים התורמים להשמנה
ג. תחלואה הקשורה להשמנה
ד. הטיפול בהשמנה בילדים
ה. חשיבות הפעילות הגופנית למניעת השמנה
ו. הקשר הסיבתי לחסר בפעילות גופנית והשמנה אצל ילדים
ז. השמנה וכושר גופני
ח. השפעתה של התוכנית לאימון גופני
ט. הכושר הגופני - הצד האנטומי והפיזיולוגי
י. כושר גופני ומרכיביו
יא. כושר אירובי (אווירני)
יב. עקרונות האימון הגופני והשפעותיו על כושר גופני
יג. סיכום כושר גופני
יד. השיטות להערכת אחוז השומן
מתודולוגיה
א. מטרת המחקר
ב. שאלות המחקר
ג. השערות
ד. תאור כללי של אוכלוסיית המדגם
ה. כלי המחקר שאלון\מבדק
ו. שיטת דרכי הבדיקה
ז. הגדרת משתני המחקר
ממצאים
א. ריכוז תוצאות כל הבדיקות של אוכלוסיית המחקר
ב. חלוקת הנבדקים לפי רמות כושר גופני
ג. התפלגות הנבדקים לפי רמת דירוג הפעילות האירובית
ד. ממצאי השערה 1
ה. ממצאי השערה 2
ו. ממצאי השערה 3
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח שאלון\מבדק

מקורות:

אליקים, א., נמט, ד. ו-וולך, ב. (1999). פעילות גופנית כטיפול בהשמנה בילדים ומתבגרים - המאמץ משתלם. אוניברסיטת תל-אביב, בי"ס לרפואה. הרפואה, 136(ה'), 1999, 385-381.
זילבר, א. (1996). תזונה פרי מחשבה, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב.
מרכז שניידר לטיפול ברפואת ילדים. (2002). ראה תוכנית באתר: http://www.schneider.org.il/InfoPage.asp?InfoPagesID=117
נמט, ד., וולך, ב. ואליקים, א. (1999). "השמנה בילדים ומתבגרים - תופעה רחבת ממדים". אוניברסיטת תל-אביב, בי"ס לרפואה. הרפואה, 136(ד'), 1999, 301-307.
פלק, ב. (2000). "הערכת אחוז שומן בילדים ובמתבגרים והקשרה לאימון גופני", מתוך החינוך הגופני והספורט, כרך נ"ה 3, אדר א'-ב' תש"ס, פברואר 2000, בהוצאת מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט.
תבור, מ. (1997). פעילות גופנית וויסות משקל הגוף. מכון וינגייט, החינוך הגופני והספורט, נג 1 , 1997, 15-11.
קוברט, ב. (1994). ספר כושר בלי קושי תרגילים חכמים לשרפת שומן ולשמירה על כושר גופני. נדפס אחרי תרגום בישראל (1995).
קארל, י. (תשנ"א). תזונת האדם פיסיולוגיה, בריאות ציבור, פתולוגיה הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים.
Ambler C., Eliakim A., Brasel J.A. al., "The Effect of Fitness and Exercise Training on the Dietary Intake of Healthy Adolescents", Int J Obesity (In press).
Eliakim, A., Barstow, T.J., Brasel, J.A., al. (1996). "The Effect of Exercise Training on Energy Expenditure, Muscle Volume and Maximal Oxygen ptake in Adolescent Females", J Pediatr, 129: 347-353.
Eliakim A., Burke G.S. Cooper D.M. (1997). "Fitness, Fatness, and the Effect of Training Assessed by Magnetic Resonance Imaging and Skin Folds Measurements in Healthy Adolescent Females, Am J Clin Nutr, 66: 223-231.
Golan, M. Weizman, A. (1999). Mpact of treatment for childhood obesity on parental risk actors for cadiovascular disease, Preventive Medicine,29 6 , 519-526.
מקורות באנגלית שצוטטו ע"י פלק (2000)
Dempster, P. Aitkens, S. (1995). A New Air Displacement Method for the Determination of Human Body Composition Med. Sci. Sports Exerc. 27:1692-1697.
Heyward, V.H. (1998). Practical Body Composition Assessment for Children, Adults and Older Adolts. Int. J. Sport Nutr. 8: 285-307.
Heyward, V.H. Stolarczyk, L. M. (1996). Body Composition Assessment. Champaign IL: Human Kinetics.
Lohman, T. G. (1989). Assessment of Body Composition in Children. Ped. Exerc. Sci. 1:19-30.
Lohman, T.G., Roche, A.F. Martorell, R. (1988).Anthropometric Standardization Referance Manual Human Kinetics, Champaign, il.
McCorory, M.A. et al. (1995). Evaluation of a New Air Displacement Plethysmograph for Measuring Human Body Composition. Med. Sci. Sports Exerc. 27: 1686-1691.
Slaughter, M.H. et al. (1988). Skinfold Equations for Estimation of Body Fatness in Children and Youth. Hum, Biol. 60: 709-723.
Outkooper, L.B. et al. (1992). Bioelectrical Impedence Estimation of Fat-Free Body Mass in Children and Youth: A Cross-Validation study. J. Appl. Physiol. 72:366-373.
מקורות באנגלית שצוטטו ע"י אליקים ואחרים (1999)
Alexandrov, A., Isakova G., Maslennikova G. al. (1988). "Prevention of Atherosclerosis Among 11 Year-Old Schoolchildren in Two Moscow Administrative Districts", Health Psych, 7 (suppl): 247-252.
Bandini, L.G., Schoeller, D.A. Dietz, W.H. (1990). "Energy Expenditure in Obese and Non-Obese Adolescents", Pediatr Res, 27:198-203.
Bar-Or, O. (1983). Pediatric Sport Medicine for the Practitioner: From Physiological Principles to Clinical Implications, New-York Springer Verlag.
Bar-Or, O. (1986). "Pathophysiologic Factors Which Limit the Exercise Capacity of the Sick Child", Med Sci Sports Exer, 18: 276-282.
Bar-Or, O. (1995). "Obesity", In: Sports and Exercise for Children With Chronic Health Conditions, B. Goldberg (Ed.), Champaign, IL: Human Kinetics, 353-335.
Bar-Or, O Baranowski, T. (1994). "Physical Activity, Adiposity and Obesity Among Adolescents", Pediatr Exer Sci, 6: 348-360.
Becque, M.D., Katch, V.L., Socchini, A.P., al. (1988). "Coronary Risk Incidence of Obese Adolescents: Reduction by Exercise Plus Diet Intervention", Pediatrics, 81:605-612
Berg, K. (1972). "Body Composition and Nutrition of Adolescent Boys Training For Bicycle Racing", Nutr Metab, 14: 172-80.
Blimkie, C.JR, Sale, D.G. Bar-Or, O. (1990). "Voluntary Strength, Evoked Twitch Contractile Properties and Motor Unit Activation of Knee Extensors in Obese and Non-Obese Adolescent Males", J Appl Physiol, 61: 313-318.
Dietz,,W.H., Gortmaker, S.L. (1985). "Do We Fatten Our Children in the Television Set? Obesity and Television Viewing in Children and Adolescents", Pediatr, 75:807-
Endo, H., Takagi, Y., Nazue, T. al. (1992). "Beneficial Effects of Dietary Intervention on Serum Lipids and Apolipoprotein Levels in Obese Children", Am J Dis Child, 146:303-305.
Epstein, L.H., Wing, R.R., Penner, B.C. Kress, M.J. (1985). "Effect of Diet and Controlled Exercise on Weight Loss in Obese Children", Pediatrics, 107: 358-361.
Friedman, M.A. (1995). Brownell K.D., "Psychological Correlates of Obesity: Moving to the Next Research Generation", Psychol Bull, 117:3-20.
Kesges, R.C., Shelton, M.L Klesges, L.M. (1993). "Effects of Television on Metabolic Rate: Potential Implication for Childhood Obesity", Pediatrics, 91: 281-286.
Mahan, LK. (1987). "Family-Focused Behavior Approach to Weight Control in Children", Pediatr Adolesc Endocr, 34: 983-996.
McKenzie, T.L. (1984). Buono M, Nelson J., "Modification of Coronary Heart Disease Risk Factors in Obese Boys Trough Diet and Exercise ", Am Corr Ther J, 38: 35-37.
Meyer, J. (1980). "The Best Diet is Exercise", In: Collipp P.J. (ed.) ,Childhood Obesity Littleton, MA: PSG Publishing Co., 207-222.
Mosseberg, H.O. (1989). "40-Year Follow-Up of Overweight Children", Lancet, 2: 491-
Nichols, J.F., Bigelow, D.M. Canine, K.M. (1989). "Short Term Weight Loss and Exercise Training Effects on Glucose-Induced Thermogenesis in Obese Adolescent Males During Hypocaloric Feeding", Int J Obesity, 13:683-690.
Okamoto, E., Davidson L.L. Conner D.R. (1993). "High Prevalence of Obesity in Inner-City Schoolchildren", Am J Dis Child, 147: 155-159.
Sasaki, J. (1987). Shindo M., Tanaka H. al., "A Long-Term Aerobic Exercise Program Decreases the Obesity Index and Increases the High Density Lipoprotein Cholesterol in Obese Children", Int J Obesity, 11:339-345.
Schlicker, S.A., Borra S.T. Regan C. (1994). "The Weight and Fitness Status of United States Children", Nutr Rev, 52:11-17.
Troiano, R.P., Flegal K.M., Kuczmarski S.M. al. (1995). "Overweight Prevalence and Trends for Children and Adolescents", Arch Pediatr Adolesc Med, 149:1085-1091.
Wilmore, J.H. (1983). "The CH McCloy Lecture - Appetite and Body Composition Consequent to Physical Activity", Res Q Exer sport,s 54:415-425.

תגים:

גופני · גורמים · האנטומי · הגופני · הגופנית · הכושר · הפעילות · הצד · הקשורה · השמנה · השפעתה · התוכנית · וכושר · חשיבות · לאימון · להשמנה · למניעת · תחלואה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין פעילות גופנית אירובית לרמת אחוז השומן בגוף", סמינריון אודות "הקשר בין פעילות גופנית אירובית לרמת אחוז השומן בגוף" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.