היישום אינו מחובר לאינטרנט

תמורות ורפורמות בחינוך המיוחד והערכתן כשינוי וחידוש

עבודה מס' 062474

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מורים ומנהלים לאור תמורות ורפורמות בחינוך המיוחד והערכתן כשינוי וחידוש.

9,225 מילים ,41 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

א. הצגת הבעיה
שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים (להלן בצ"מ), הנו אחד מתהליכי הרפורמה בחינוך הקיימים היום, ובין המורכבים שבהם. תהליך זה כולל: גיבוש תפיסות ועמדות; שינוי עמדות; הבנת הקשר שבין עקרונות ופילוסופיה חינוכית ובין דרכי עבודה בתחומי זיהוי; אבחון וטיפול; שינוי בהגדרות תפקיד; שינוי בחלוקת התפקידים והאחריות ברמה הבית ספרית; חלוקת התפקידים והאחריות ברמת בית הספר וברמת המחוז בין צוות בית הספר ובין הקהילה. (לייזר ואח', 2000; אבישר, 1999; רייטר, ואח' 2001; דרור, 2001; ליפשיץ ואח' (Al-Yagon & Margalit, 2001 ;2001

ב. נושא הבדיקה
מורים ומנהלים לאור תמורות ורפורמות בחינוך המיוחד והערכתן כשינוי וחידוש.

ג. השערת הבדיקה
ההערכה היא כי להצלחת השינוי החינוכי הטמון בשילוב יש צורך במדיניות ברורה, במנהיגות חינוכית, בהכשרה ובהשתלמויות מקצועיות מתמשכות למורים ולאנשי השירותים הנלווים. (לייזר ואח', 2000; אבישר, 1999; רייטר, ואח' 2001; דרור, 2001; ליפשיץ ואח' Al-Yagon & ;2001 Margalit, 2001)

ד. שיטה
דיון ברפורמות בחינוך המיוחד שעיקרן, שילובם של תלמידים בצ"מ בכיתה רגילה; תיאור המקורות וההתפתחות שהובילו לרפורמות אלה; הערכת מהלכי שינוי חינוכי זה.
התבוננות מעמיקה בעמדות מורים ומנהלים לאור מחקרים מהשנים האחרונות שבדקו עמדות אלה.

תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. נושא הבדיקה
ג. השערת הבדיקה
ד. שיטה
שילוב תלמידים בצ"מ בחינוך הרגיל
א. הבסיס ההיסטורי והגדרתי לשילוב
ב. מרכיבי חוק חינוך מיוחד התשמ"ח (1988) והערכתם
1. הגדרות
2. הזכויות המהותיות
ג. החוק - הלכה למעשה
ד. מטרות תוכנית השילוב (מתוך חוזר מנכ"ל, 1999)
ה. ביטויי שילוב - פיזי, הוראתי וחברתי
תפיסות ועמדות מורים ומנהלים לגבי שילוב תלמידים בצ"מ בחינוך הרגיל
א. תפיסות המורים בחינוך הרגיל את השילוב
ב. סיכום תפיסות המורים בחינוך הרגיל את השילוב
1. השפעת אישיות מורה ותפיסתו החינוכית כגורם להצלחתו של השילוב
2. השפעת ידע מורים בנושאי חינוך מיוחד כגורם להצלחתו של ה"שילוב"
ג. עמדות מנהלים כלפי שילוב תלמידים בצ"מ בבית ספרם
השילוב כרפורמה בחינוך המיוחד וכשינוי וחידוש במערכת החינוך
א. שילוב הילד החריג במוסדות חינוך כתהליך שינוי
ב. מקום המורה בהפעלת שינוי בעקבות השילוב
ג. תפקיד המורים בעידן שינויים בחינוך
ד. המנהל כסוכן שינוי בעקבות השילוב
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח - תקצירי מאמרים ומחקרים אחרונים בנושא שילוב תלמידים חריגים כשינוי וחידוש במערכת החינוך

מקורות:

אבו-חסין, ג. (1995). הקשר בין מערכת הערכים של מנהלי בתי ספר במגזר הערבי בישראל, ולבין סגנון המנהיגות שלהם, חיפה , אוניברסיטת חיפה, בית הספר לחינוך.
אבי יצחק, ת. ורביד, א. (1985). חלקו של המנהל בייזום ובהפעלת תכניות לימוד בבית ספרו, עיונים במינהל ובארגון החינוך, גליון מס' 12 , עמ' 81-106.
אבישר, ג. (1999). מנהל בית הספר כסוכן שינוי בתהליך שילוב הילד החריג בכיתה הרגילה. חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה". אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לחינוך, החוג לחינוך.
בן-שושן, נ. (1999). שינוי ארגוני פדגוגי בביה"ס היסודי, מחקר פעולה של מנהלת בית הספר. אוניברסיטת חיפה, החוג לחינוך.
גודלד, ג.י. וקליין, מ.פ. (1973). מאחרי דלת הכתה, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב (תרגום).
דרור, א. (2001). הקשר בין אקלים בית ספרי, תחושת חוללות של מורים ועמדות מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. עבודת מ"א: תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך, החוג להיבטים התפתחותיים.
זועבי, מ. (1992). עבודת תיזה: הקשר בין מנהיגות במנהל של ביה"ס לבין הרגשתם של המורים ותפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבי בישראל. אוניברסיטת חיפה.
חוזר המנהל הכללי. (אפריל 1999). "שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרות החינוך הרגילות". משרד החינוך ירושלים.
חוק החינוך המיוחד- התשמ"ח, (1988). ספר החוקים מדינת ישראל.
ישראלי, א. (1982). הפסיכולוגיה של המבוגר הלומד. ירושלים: אקדמון.
כץ, י. ואופיר, ב. (1996). המורה ושילוב המחשב בהוראה, בתוך, מברך, ז., חטיבה, נ. המחשב בבית הספר. תל-אביב יחדיו.
לויאן, ז. (1996). עבודת תיזה: לקויי למידה בכיתה המשלבת והתנהגותם החברתית בפעילות גופנית, שתופית ותחרותית. אוניברסיטת חיפה.
לייזר, י. (1993). מודלים לשילוב ילדים לקויי למידה במערכת הרגילה, הד החינוך, סז' (10), עמ' 12-13.
לייזר, י. (1999). האתגר בשילוב: בחירת אסטרטגיית הוראה על ידי מורים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד. סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, כרך 14, מס' 2, 29-17. הוצאת אחוה.
לייזר, י. ואבישר, ג. (2000). תמורות ורפורמות בחינוך המיוחד והערכתן כשינוי וחידוש; סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, 16-5, 2000, 2 15 .
מיכאל, ע. (1990). היערכות המערכת הרגילה לשילוב הילד החריג בעקבות חוק החינוך המיוחד, דפים (13), עמ' 52-53 .
משכית, ד. (1998). עמדות כלפי שינויים בהוראה בזיקה לתפיסת ההוראה כפרופסיה ולשלב בהתפתחות המקצועית של המורה. עבודה לתואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה, החוג לחינוך.
פופר, מ. (1994). על מנהלים כמנהיגים, תל אביב: רמות.
פוקס, א. (1995). שינוי כדרך חיים במוסדות חינוך, תל אביב : צ'ריקובר.
פייגין, נ., טלמור, ר. וארליך, א. (2002). גורמי שחיקה אצל מורים לחינוך גופני בכיתות המשלבות תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. מכון וינגייט: המכללה לחינוך גופני ולספורט.
פרידמן, י. (1993). מנהיגות ובשלות הצוות, מודל למנהלי בתי ספר מכניסי שינויים, עיונים במינהל ובארגון החינוך, גליון מס' 19, עמ' 29-45 .
רביד, א. (1984). חלקו של המנהל ביזום והפעלת תכניות לימודים בבית ספרו, חיפה, אוניברסיטת חיפה, בית הספר לחינוך. עבודת מ.א.
רונן, ח. (1983). פרקי מבוא בחינוך מיוחד. (מהדורה שניה), תל אביב : אוצר המורה.
רונן, ח. (1988). נורמליזציה ואידיאל - שילוב המוגבל בחברה. הד החינוך, ס"ג(ד).
רונן, ח. (1992). הילד בעל הצרכים החינוכיים המיוחדים בכיתה הרגילה, סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, (7)1, עמ' 75-93.
רונן, ח. (1997). הכללתם של ילדים חריגים בחינוך הרגיל, סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, 12(2), עמ' 21-30.
רייטר, ש. (1989). שילוב ילדים חריגים בבתי ספר רגילים - אתגר לשנות ה-90, סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, גליון מס' 6, עמ' 25-38.
רייטר, ש. (1997). חבר חריג במערכות הרווחה, הבריאות והחינוך, חיפה: אחוה, גסטליט.
רייטר, ש. ולייזר, י. (2001). סגנון הניהול כגורם מכוון ביישום שילוב תלמידים חריגים בחינוך הרגיל. סחי"ש: סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, .16-5 ,2001 , 2 16.
שכטמן, צ. (1987). חנוך לערכים דמוקרטיים בביה"ס. ירושלים. מ. החנוך והתרבות.
שכטמן, צ. (1991). שינוי עמדות של מורים בחינוך הרגיל כלפי שילוב החריג במסגרות רגילות - ממצאים אמפיריים ותכנית התערבות, דפים, #13, עמ' 59-54.
שכטמן, צ., זועבי, מ. וכץ, מ. (1992). השפעת סגנון מנהיגות ניהולי על מרכיבים הקשורים להרגשת המורים בביה"ס ולהתנהגותם בכתות במגזר הערבי בישראל. עיונים במינהל ובארגון החנוך, 18, 74-59.
שפירא, ת. (1999). נשים מובילות שינוי בבית הספר הערבי, חיפה: אוניברסיטת חיפה, בית הספר לחינוך. עבודת מ.א.
Al-Yagon, M. Margalit, M. (2001). Special and inclusive education in Israel, Editerranean Journal of Educational Studies, (2) 6, 93-112.
Fullan, M. (1982). The Meaning of Educational Change, New York: Teachers College Press, Columbia University.
Fullan, M. (1991). The new meaning of educational reform, London: The Falmer Press.
Fullan, M. (1997). Change forces, London: Falmer press.
Shechtman, Z. Reiter, S. Schanin, M. (1993). Intrinsic Motivation of Teachers and the Challenge of Mainstreaming: An Empirical Investigation, Special Services in the Schools, 7(1), pp. 107-124.
Shechtman, Z. (1994). Challenging teacher beliefs about classroom diversity via counseling methods: A descriptive study. Teaching Education, 6, 29-40.
Shechtman, Z. Or, A. (1996). Challenging teacher beliefs about classroom diversity via counseling methods: An empirical study. Teaching and teacher Education, 12, 137-147.
Shechtman, Z. (1997). Enhencing Social relationships and Njusting behavior in the Israeli classroom educational research.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תמורות ורפורמות בחינוך המיוחד והערכתן כשינוי וחידוש", סמינריון אודות "תמורות ורפורמות בחינוך המיוחד והערכתן כשינוי וחידוש" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.