היישום אינו מחובר לאינטרנט

שילוב הילד החריג בכיתה רגילה

עבודה מס' 062387

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד משמש מנהל בית הספר כסוכן שינוי ארגוני במערכת החינוך בתהליך שילוב הילד החריג בכיתה הרגילה.

12,520 מילים ,45 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

א. הצגת הבעיה
שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים (להלן בצ"מ), הנו אחד מתהליכי הרפורמה בחינוך הקיימים היום, ובין המורכבים שבהם תהליך זה, כמו כל תהליך שינוי אחר, כולל: גיבוש תפיסות ועמדות; שינוי עמדות; הבנת הקשר שבין עקרונות ופילוסופיה חינוכית ובין דרכי עבודה בתחומי זיהוי; אבחון וטיפול; שינוי בהגדרות תפקיד; שינוי בחלוקת התפקידים והאחריות ברמה הבית ספרי; חלוקת התפקידים והאחריות ברמת בית הספר וברמת המחוז בין צוות בית הספר ובין הקהילה. (לייזר ואח' 2000; אבישר, 1999; רייטר, ואח' 2001; דרור, 2001; ליפשיץ ואח' ;2001 Al-Yagon & Margalit, 2001)

ב. השאלה הנבדקת
כיצד מתמודד מנהל ביה"ס בבואו ליישם שילוב תלמידים בצ"מ בחינוך הרגיל לאור תמורות ורפורמות בחינוך המיוחד והערכתן כשינוי וחידוש?

ג. השערת הבדיקה
ההערכה היא כי להצלחת השינוי החינוכי הטמון בשילוב יש צורך במדיניות ברורה, במנהיגות חינוכית, בהכשרה ובהשתלמויות מקצועיות מתמשכות למורים ולאנשי השירותים הנילווים. (לייזר ואח' 2000; אבישר, 1999; רייטר, ואח' 2001; דרור, 2001; ליפשיץ ואח' Al-Yagon & ;2001 (Margalit, 2001

ד. שיטה
מחקר איכותי הנסמך על מאמרים ומחקרים העוסקים ברפורמות בחינוך המיוחד שעיקרן, שילובם של תלמידים בצ"מ בכיתה רגילה; תיאור המקורות וההתפתחות שהובילו לרפורמות אלה; הערכת מהלכי שינוי חינוכי זה. התבוננות מעמיקה בעמדות מנהלי בתי הספר לאור מחקרים מהשנים האחרונות שבדקו עמדות אלה. והתמודדות מנהל בית הספר במהלכי שינוי חינוכי זה.

תוכן עניינים:

מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. השאלה הנבדקת
ג. השערת הבדיקה
ד. השיטה

רקע תיאורטי
א. שילוב תלמידים בצ"מ בחינוך הרגיל
ב. מטרות תוכנית השילוב
ג. ביטויי שילוב - פיזי, הוראתי וחברתי
ד. עמדות מנהלים כלפי שילוב תלמידים בצ"מ בבית ספרם
ה. שילוב הילד החריג במוסדות חינוך כתהליך שינוי
ו. המנהל כסוכן שינוי בעקבות השילוב
ז. מנהיגות חינוכית ותפיסת תפקיד המנהל
ח. מנהיגים ומונהגים - ייחוס והתנהגויות מנהל
ט. תפיסת תפקיד מנהל בית הספר היסודי בארץ

ממצאי הרקע התיאורטי

דיון
א. מודלים של שינוי בחינוך
ב. תהליך שינוי - מאפיינים, מקורות, התנגדות
ג. מאפיינים של שינוי
ד. הכנסת שינויים בבתי ספר
ה. שינויים בהוראה והחדרתם בפועל

סיכום
מקורות

מקורות:

אבו-חסין, ג. (1995). הקשר בין מערכת הערכים של מנהלי בתי ספר במגזר הערבי בישראל, ולבין סגנון המנהיגות שלהם, חיפה , אוניברסיטת חיפה, בית הספר לחינוך.
אבי יצחק, ת. ורביד, א. (1985). חלקו של המנהל בייזום ובהפעלת תכניות לימוד בבית ספרו, עיונים במינהל ובארגון החינוך, גליון מס' 12 , עמ' 81-106.
אבישר, ג. (1999). מנהל בית הספר כסוכן שינוי בתהליך שילוב הילד החריג בכיתה הרגילה. חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה". אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לחינוך, החוג לחינוך.
אדיג'ס, י. (1979). ניהול לקוי סיבות וטיפול, תל אביב : גומא, צ'ריקובר.
אריאלי, מ. (1995). שינוי בכל מחיר: מנהלים מתחילים ושינוי בית הספר, הד החינוך, ס"ט (11-12), עמ' 4-6.
ארז, מ. וגולדשטיין, י. (1981). לחץ ארגוני בתפקידו של מנהל בית ספר יסודי. עיונים במינהל החינוך, חוברת 9, 44-59.
בן-שושן, נ. (1999). שינוי ארגוני פדגוגי בביה"ס היסודי, מחקר פעולה של מנהלת בית הספר. אוניברסיטת חיפה, החוג לחינוך.
ברנדס, ע. ונשר, פ. (1996). שווים ולא נפרדים - תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. פרק 8 בתוך, ע. ברנדס (עורך) הקפיצה השלישית: שינויים ורפורמות במערכת החינוך בשנות התשעים, ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט, עמ' 146 - 127.
גודלד, ג.י. וקליין, מ.פ. (1973). מאחרי דלת הכתה, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב (תרגום).
גורי-רוזנבליט, ש' (1996). תכניות לימודים כתחום אקדמי: שינוי דגשים בתיאוריה ובמעש בשנות השמונים והתשעים. בתוך , ש. גורי-רוזנבליט ות. זהר (עורכות) תכנון לימודים - מקראה, תל-אביב , האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 9-32.
גלי, י' (1979). תפקיד המנהל בעידן שינויים בחינוך. עיונים בחינוך, גליון מס' 22, עמ' 72-57.
דרור, א. (2001). הקשר בין אקלים בית ספרי, תחושת חוללות של מורים ועמדות מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. עבודת מ"א: תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך, החוג להיבטים התפתחותיים.
וינשטיין, נ. (2000). החדרת שינויים בהוראה כפועל יוצא של משתני אישיות של מורים ואקלים בית ספרי. עבודה לתואר דוקטור בפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה, החוג לחינוך.
חוזר המנהל הכללי. (אפריל 1999). "שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרות החינוך הרגילות". משרד החינוך ירושלים.
חוזר המנהל הכללי - חוזר מיוחד יב' התשנ"ד (1994). שינויים במדיניות הטיפול בתלמידים מתקשים בחינוך הרגיל ובהשמת תלמידים בחינוך המיוחד, ירושלים : משרד החינוך, התרבות והספורט.
חוק החינוך המיוחד- התשמ"ח, (1988). ספר החוקים מדינת ישראל.
לוין, ת. (1995). תוכנית לימודית בעידן הטכנולוגי, בתוך : חן, ד' (עורך) החינוך לקראת המאה ה-21: ספר היובל העשרים של ביה"ס לחינוך באוניברסיטת תל אביב, תל אביב: רמות. עמ' 73-95.
לייזר, י. (1993). מודלים לשילוב ילדים לקויי למידה במערכת הרגילה, הד החינוך, סז' (10), עמ' 12-13.
לייזר, י. (1999). האתגר בשילוב: בחירת אסטרטגיית הוראה על ידי מורים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד. סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, כרך 14, מס' 2, 29-17. הוצאת אחוה.
לייזר, י. ואבישר, ג. (2000). תמורות ורפורמות בחינוך המיוחד והערכתן כשינוי וחידוש; סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, 16-5, 2000, 2 15 .
מיכאל, ע. (1990). היערכות המערכת הרגילה לשילוב הילד החריג בעקבות חוק החינוך המיוחד, דפים (13), עמ' 52-53 .
משכית, ד. (1998). עמדות כלפי שינויים בהוראה בזיקה לתפיסת ההוראה כפרופסיה ולשלב בהתפתחות המקצועית של המורה. עבודה לתואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה, החוג לחינוך.
סלומון, ג. ואלמוג, ת. (1995), הדמות הרצויה של בוגר מערכת החינוך, חיפה: בית הספר לחינוך, אוניברסיטת חיפה.
סמואל, י. (1990). ארגונים - מאפיינים, מבנים ותהליכים, חיפה: הוצ' אוניברסיטת חיפה.
ענבר, ד. (1987) התיתכן אוטונומיה במערכת חינוך ריכוזית?, בתוך: י. פרידמן (עורך) אוטונומיה בחינוך - מסגרות מושגיות ותהליכי ביצוע, ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
פופר, מ. (1994). על מנהלים כמנהיגים, תל אביב: רמות.
פוקס, א. (1995). שינוי כדרך חיים במוסדות חינוך, תל אביב : צ'ריקובר.
פוקס, א. והרץ-לורוביץ, ר. (1996). להיות מנהלת בבית ספר בישראל, נשים כותבות את חייהן. מגמות, לז (3), עמ' 313-292 .
פייגין, נ., טלמור, ר. וארליך, א. (2002). גורמי שחיקה אצל מורים לחינוך גופני בכיתות המשלבות תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. מכון וינגייט: המכללה לחינוך גופני ולספורט.
פרידמן, י. (1993). מנהיגות ובשלות הצוות, מודל למנהלי בתי ספר מכניסי שינויים, עיונים במינהל ובארגון החינוך, גליון מס' 19, עמ' 29-45 .
קולא, ע. וגלובמן, ר. (1994). להיות מנהל ולהצליח: השתלמות מוסדית לשיפור ההוראה ולהצלחת הלומדים, אבן יהודה , רכס.
רביד, א. (1984). חלקו של המנהל ביזום והפעלת תכניות לימודים בבית ספרו, חיפה, אוניברסיטת חיפה, בית הספר לחינוך. עבודת מ.א.
רונן, ח. (1983). פרקי מבוא בחינוך מיוחד. (מהדורה שניה), תל אביב : אוצר המורה.
רונן, ח. (1992). הילד בעל הצרכים החינוכיים המיוחדים בכיתה הרגילה, סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, (7)1, עמ' 75-93.
רונן, ח. (1997). הכללתם של ילדים חריגים בחינוך הרגיל, סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, 12(2), עמ' 21-30.
רייטר, ש. (1989). שילוב ילדים חריגים בבתי ספר רגילים - אתגר לשנות ה-90, סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, גליון מס' 6, עמ' 25-38.
רייטר, ש. (1997). חבר חריג במערכות הרווחה, הבריאות והחינוך, חיפה: אחוה, גסטליט.
רייטר, ש. ולייזר, י. (2001). סגנון הניהול כגורם מכוון ביישום שילוב תלמידים חריגים בחינוך הרגיל. סחי"ש: סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, .16-5 ,2001 , 2 16.
שכטמן, צ., זועבי, מ. וכץ, מ. (1992). השפעת סגנון מנהיגות ניהולי על מרכיבים הקשורים להרגשת המורים בביה"ס ולהתנהגותם בכתות במגזר הערבי בישראל. עיונים במינהל ובארגון החנוך, 18, 74-59.
שפירא, ת. (1999). נשים מובילות שינוי בבית הספר הערבי, חיפה: אוניברסיטת חיפה, בית הספר לחינוך. עבודת מ.א.
שרן, ש. והרץ-לזרוביץ, ר. (1981). מורים ותלמידים בתהליך שינוי, תל אביב אוניברסיטת תל אביב. רמות.
שרן, ש., וישי, ד. (1991). שינוי מתוכנן בחינוך : כיצד?, בתוך י. דנילוב (עורכת) (1994) תכנון מדיניות החינוך, ניירות עמדה תש"ן-תשנ"ג, הוצ' משרד החינוך והתרבות, המזכירות הפדגוגית, עמי 173-214.
שרן, ש. ושחר, ח., (1990). ארגון ועבודת צוות במוסדות חינוך, תל אביב: שוקן.
Al-Yagon, M. Margalit, M. (2001). Special and inclusive education in Israel, Editerranean Journal of Educational Studies, (2) 6, 93-112.
Cuban, L. (1996). Myths about Changing Schools and the Case of Special Education, Remedial and Special Education. 17(2), pp. 75-82.
Cuban, L. (1998). How Schools Change Reforms: Redefining Reform Success and Failure, Teachers College Record, 99(3), pp. 453-477.
Fullan, M. (1982). The Meaning of Educational Change, New York: Teachers College Press, Columbia University.
Fullan, M. (1991). The new meaning of educational reform, London: The Falmer Press.
Fullan, M. (1992). Successful School Improvement: The Implementation Perspective and Beyond, Buckingham, England: Open University Press.
Fullan, M. (1993). Change Forces: Probing the Depth of Educational Reform, London: The Falmer Press.
Fullan, M. Stiegelbauer, S. (1991). The New Meaning of Educational Change, New York: Teachers College Press. Columbia University.
Fullan, M. Miles, M. (1992). Getting Reform Right: What Works and What Doesn't, Phi Delta Kappan, 73(10), pp. 745 - 752.
Fullan, M. (1997). Change forces, London: Falmer press.
Furman, W. Gavin, L.A. (1989). Peers' influence on adjustment and development: A view from the intervention literature. In T.J. Berndt G.W.
Hall, G. E. Hord S .M. (1987). Change in Schools, Facilitating the Process, New York, New York: State University of New York Press.
Kerzner-Lipsky, D. Gartner, A. (1996). Inclusion, School restructuring and the Remaking of American Society. Harvard Educational Review. 66(4). Winter, pp. 762-793.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שילוב הילד החריג בכיתה רגילה", סמינריון אודות "שילוב הילד החריג בכיתה רגילה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.