היישום אינו מחובר לאינטרנט

שילוב הילד בעל הצרכים המיוחדים במערכת החינוך הרגילה

עבודה מס' 062072

מחיר: 665.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת ספרות מדעית העוסקת בשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה.

15,194 מילים ,37 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

חברה נמדדת בדרך שבה היא דואגת לחלשים שבה: קשישים, מוגבלים וילדים בעלי צרכים מיוחדים. סקירת ספרות זו מתמקדת באוכלוסיית הילדים בעלי הצרכים המיוחדים ודנה במצוי וברצוי עבור אוכלוסייה זו.
מטרת הסקירה הינה לסכם את הספרות המדעית העוסקת בשילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה.
בתחילת הסקירה תובא בפני הקוראים התפיסה הפילוסופיה העומדת בבסיס רעיון השילוב, ויישומה של תפיסה זו בעזרת שני מודלים: המודל ההתנהגותי והמודל החינוכי. בהמשך נתוודע לשלושה זרמים הסטורים שונים הנוגעים לשילובם של הילדים המוגבלים במערכת החינוך הרגילה, ונפרט בהרחבה את המודל האחרון והעכשווי שביניהם - מודל ההכללה - הדוגל בהשתתפות מלאה של כל התלמידים במערכת החינוך הכללי.
חלקה השלישי של הסקירה יעסוק בתקופת טרום והחלת חוק החינוך המיוחד בארץ, וכן באופן יישומו של החוק הלכה למעשה. מדיניות שילוב הילדים באירופה ובארה"ב יובאו בהמשך העבודה, תוך הדגשת נושאי החקיקה והמדיניות התקציבית עבור אוכלוסייה הילדים המוגבלים וכן אבחון ילדים אלו והמסגרות האפשריות להשמתם.
לקראת סופה של הסקירה יידונו יתרונות וחסרונות השילוב הלימודי והחברתי עבור אוכלוסיית הילדים בעלי הצרכים המיוחדים. דיון וסיכום בנושא השילוב של הילדים המוגבלים במערכת החינוך הרגילה, תוך המלצות מהספרות בנוגע לאופן השילוב יחתמו את הסקירה הספרותית.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א- תפיסות פילוסופיות בנושא שילוב
פרק ב' - השמת ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות חינוך שונות - הגדרות ומודלים
פרק ג' - רקע היסטורי - תקופת טרום ואחר החלת חוק החינוך המיוחד
פרק ד' - שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה - יתרונות וחסרונות
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אבישר, גלעדה (1999) מנהל בית הספר כסוכן שינוי בתהליך שילוב התלמיד החריג בכיתה הרגילה. אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לחינוך, החוג לחינוך.
ברנדס ונשר (1996) שווים ולא נפרדים - תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. הקפיצה השלישית, שינויים ורפורמות במערכת החינוך. (עריכה: ברנדס) בהוצאת משרד החינוך, התרבות והספורט. עמ' 127 - 146.
הר, סטנלי (2000) "זכויותיהם הנשכחות של ילדים נכים ומוגבלים בישראל", הרצאה באוניברסיטת חיפה.
זכי, מ. (1995) סוגיות בסיווג חריגויות של תלמידים ובהשמתם במסגרות החינוך המיוחד מתוך "פסיכולוגיה ומשפט" בהוצאת שפ"י, משרד החינוך והתרבות. ינואר, עמ' 23- 25.
חן, מ., שולמן, ש. והד ש. (1988) "שילוב תלמידים חריגים בחינוך הרגיל, עם חקיקת חוק החינוך המיוחד" (עריכה: י. דנילוב) מתוך "תכנון מדיניות החינוך". ירושלים: משרד החינוך והתרבות, המזכירות הפדגוגית, תש"ן, 108-183.
כהן, א., זיידין, נ. ורובין צ. (1994) תוכנית לשילוב הילד החריג בגיל הרך במרכז של אשכול גנים ותכנית הכשרה. דפים, 18, תשנ"ד, עמ' 95-100.
ליפשיץ, א. (1995) שילוב חינוכי בגיל הרך. הד הגן, נ"ט (ג): 252-259.
מושל ארנה (עריכה). "שילוב תלמידים עם מוגבלות בחינוך הרגיל" (1993) - סקירת ספרות מקצועית. מכון הנרייטה סאלד.
מיכאל, ע. (1991) היערכות המערכת הרגילה לשילוב הילד החריג בעקבות חוק חינוך מיוחד 1988. דפים, 13. הוצאת משרד החינוך והתרבות, עמ' 52-53.
מרגלית, מלכה (1997). כיווני ההתפתחות בחינוך המיוחד בישראל: פרספקטיבה בינלאומית. הקצאת משאבים לשירותים חברתיים, המרכז לחק המדיניות החברתית בישראל. ירושלים, חשון, תשנ"ח. עמ' 171-202.
נייפלד, ע וחכם א. (1999) גן משולב "יבנה" בקרית -אתא הד הגן - רבעון לחינוך בגיל הרך. חוברת א', תשרי תש"ס, ס"ד (א). 64(1) עמ' 26-36.
רונן, ח. (1988) נורמליזציה כאידיאל, על שילוב המוגבל בחברה. הד החינוך, ס"ג (ד), 1988, עמ' 11-12.
רונן ח. (1997) הכללתם של ילדים חריגים בחינוך הרגיל. סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, כרך 12 (2), עמ' 21-29.
רונן, ח. (1998) האם אפשר לוותר על החינוך המיוחד? הד החינוך הסתדרות המורים בישראל: אדר-ניסן, תשנ"ח, ע"ב (7-8) עמ' 8- 10.
רייטר, שונית (1989). שילוב ילדים חריגים בבתי ספר רגילים - אתגר לשנות התשעים. סוגיות בחינוך המיוחד ובשיקום, 6, עמ' 25-38.
רייטר, ש. (1999) איכות חייו של הילד בעל הצרכים המיוחדים לאור הרחבת עקרון הנורמליזציה. סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, 14 (2), 61-69.
Butler, Marinov and Glassman. (1994) The Effects of Educational Placement and Grade Level on the Self-Perception of Low Achievers and Students with Learning Disabilities.
Journal of Learning Disabilities. May, 27(5): 325-334.
Diamond et al. (1994) Integrating Young Children with Disabilities in Preschool: Problems and Promise. Young Children 47(2): 68-75.
Farmer, T. W. and Farmer E. M. Z. (1996). Social Relations of Students with Exceptionalities
in Mainstream Classrooms: Social Network and Homophily. Exceptional Children. 62(5), 431-450.
Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic Books.
Gee, K. ( ) . Looking Closely at Instructional Approaches: Honoring and Challenging all Children and Youth in Inclusive Schools. (internet).
In. W. Sailor (Ed.). Inclusive Education and School/Community Partnerships. New York: Teachers College Press.
Goldstein, H., English, K. Shafer, K. and Kaczmarek, L. (1997) Interaction Among Preschoolers with and without Disabilities: Effects of Across-the-Day Peer Intervention. Journal -Speech-Lang-Hear-Res. Feb, 40(1): 33-48.
Guralnick, Connor and Hammond, (1995). Parent Perspectives of Peer Relationships and Friendships in Integrated and Specialized Programs. \American Journal of Mental Retardation. March, 99(5): 457-476.
Halvorsen, A. H. and Sailor, W. (1990) "Integration of Students with Sever and Profound Disabilities: A review of Research" Ross, R. G. (Ed.) New York and London: Teachers College Press. 110-172.
Jackson, J. H. (1992) Full Inclusion at Helen Hansen Elementary School. Restructing for Caring Effective Education (ed: Villa R. A., Tousand, J. S., Stainback, W.) Maryland: Stainback Brooks. Pp. 161-169.
Klingner, Vaughn, Shumn , Cohen and Forgan. (1998) Inclusion or Pull-Out, Which Do Chldren Prefer. Journal of Learning Disabilities. Mar-Apr 31(2): 148-158.
Koenning, Benjamin, Todaro, Warren and Burns. (1995) Bridging the "med-ed gap" for Students with Special Health Care Needs: a Model School Liaison Program. Journal-Shool-Health. Aug 65(6)
Llewellyn, A. (1995) The Abuse of Children with Physical Disabilities in Mainstream Schooling. Developmental Medicine and Child Neurology, 37 (740-743).
Margalit, M. (1998) Loneliness and Coherence Among Preschool Children with Learning Disabilities. Journal of Learning Disabilities, 31(2): 173-180.
Meijer, J. W. (1999) Financing of Special Needs Education. Middelfart: European Agency for Development in Special Needs Education.
Roberts, Burchinal and Bailey, (1994). Communication Among Preschholers with and without Disabilities in Same-Age and Mixed-Age Classes. American Journal of Mental Retardation. November, 99(3): 231-249.
Reiter, S. (1992) Mainstreaming Children with Special Needs in Israel: A Major Source of Stress in Schools. (Schwarzer and Zeidner, eds.) Stress, Anxiety and Coping in Academic Settings. First Colloquium of Educational Researchers of the University of Haifa, Israel and the Heinrich-Heine
University. Dusseldorf Geromany In Dusseldorf, November, 23-26, 1992.
Sailor, Wayne; Jacki L. Anderson, Halvorsen A. T., Doering K., Filler J. and Goetz L. (1989) Comprehensive Local School Services. The Comprehensive Local School. Maryland: Paul H. Brooks Publishing Co. p. 1-26.
Shapiro, Michele (1995) Inclusion: Should Disabled Children be Mainstreamed or Not. IJOT March. vol 4(1).
Sideridis and Chandler (1996). Comparison of attitudes of teachers of physical and musical education toward inclusion of children with disabilities. Pschol-Rep. 78 (3 pt.1): 768-770.
Speece D. L. and Keogh B. K. (1996) Learning Disabilities Within the Context of Schooling. Research on Classroom Ecologies. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. P. 1-11.
York-Barr, J., Schultz, T., Doyle, M., Kronberg, R. Crossett S., (1996). Inclusive Schooling in St. Cloud Perspective on the Process and People. Remedial and Special Education, 17(2), 92-105.
Yude, C. and Goodman, R. (1999) Peer Problems of 9 to 11 Year-Old Children with Hemiplegia in Mainstream Schools. Can These be Predicted? Dev-Med-Child-Neuol. Jan 41(1): 4-8.
Villa, R., Thousand, J. Nevin, A., (1994). Creativity and Collaborative learning: A practical guide to empowering students and teachers. Baltimore: Paul H. Brookes.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שילוב הילד בעל הצרכים המיוחדים במערכת החינוך הרגילה", סמינריון אודות "שילוב הילד בעל הצרכים המיוחדים במערכת החינוך הרגילה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.