היישום אינו מחובר לאינטרנט

עמדות מורים כלפי שילוב הילד החריג בכיתתם הרגילה

עבודה מס' 062021

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודת מחקר הבודקת מהם הגורמים המשפיעים על עמדה חיובית כלפי השילוב.

13,286 מילים ,25 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:


מבוא
א. הצגת הנושא
ב. שאלת המחקר
ג. השערות המחקר
ד. הגדרת משתני המחקר
ה. אוכלוסיית המחקר
ו. כלי המחקר
ז. שאר הפעולות בסמינריון

רקע תיאורטי
א. שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל
ב. תפיסות המורים בחינוך הרגיל את השילוב
ג. שילוב הילד החריג במוסדות חינוך כתהליך שינוי
ד. מרכיבי חוק חינוך חינוך מיוחד - התשמ"ח (1988) והערכתם
ה. החוק - הלכה למעשה
ו. מטרות תוכנית השילוב
ז. הדרכה והשתלמויות במסגרת מתי"א
ח. סיכום הרקע התיאורטי ואינטגרציה בין המחקרים
ט. השערות המחקר

מהלך המחקר
א. שאלת המחקר
ב. הגדרת משתני המחקר
ג. אוכלוסיית המדגם
ד. כלי המחקר

ממצאים
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח
שאלון עמדות


הרקע התיאורטי
שילוב ילדים חריגים הנו אחד מתהליכי הרפורמה בחינוך הקיימים היום, ובין המורכבים שבהם תהליך זה,
כמו כל תהליך שינוי אחר, כולל:
- גיבוש תפיסות ועמדות.
-שינוי עמדות.
- הבנת הקשר שבין עקרונות ופילוסופיה חינוכית ובין דרכי עבודה בתחומי זיהוי.
- אבחון וטיפול.
- שינוי בהגדרות תפקיד.
- שינוי בחלוקת התפקידים והאחריות ברמת בית הספר בין המורה הרגילה ובין המורה בחינוך מיוחד.
- בחלוקת התפקידים והאחריות ברמת בית הספר וברמת המחוז בין צוות בית הספר ובין הקהילה.
השלבים העיקריים בתהליך שינוי: יוזמה, יישום ומיסוד.
היוזמה לשינוי הזה של שילוב ילדים עם צרכים חינוכיים מיוחדים בכיתה הרגילה באה "מלמעלה",
בעקבות פעולת חקיקה ותקנות שנוספו עליה. מבחינה זאת התהליך במדינת ישראל אינו שונה מן
התהליכים בארה"ב ובארצות אחרות. ייחודית למדינת ישראל העובדה שהחוק אושר בכנסת ופורסם
ברשומות בזמן שהציבור היה בשל לכך מבחינה אידיאולוגית ותפיסתית וכאשר פעלו בהצלחה לא מעט
תכניות שילוב.
מסקירת הספרות המחקרית שנציג בהמשך נגזרות מספר הנחות יסוד:
1. ביצוע הנחיית החוק והנחיות חוזרי מנכ"ל לשילוב תלמידים עם צרכים חינוכיים מיוחדים בכיתה
הרגילה משמעותה החדרת שינוי בבית הספר. שינוי זה הינו מן המורכבים הקיימים היום בשדה
החינוך.
2. ניתן לזהות שלושה ביטויים שונים לשילוב: שילוב המדגיש את ההיבט הפיזי, שילוב המדגיש את
ההיבט ההוראתי ושילוב המדגיש את ההיבט החברתי.
3. אין דפוס אחיד לביצוע שילובם של תלמידים עם צרכים חינוכיים מיוחדים בכיתה הרגילה. בבתי
ספר שונים קיימים אופני שילוב שונים.
השערות המחקר
1. השערה ראשונה
מורים בעלי ידע בתחום החינוך המיוחד יגלו עמדות חיוביות יותר כלפי השילוב.

2. השערה שניה
ככל שתפיסת המורה את מהות המקצוע שלו היא יותר אקדמית והוא רואה בכך את מטרת עבודתו, כך
תפיסתו את שילוב החריג תהיה שלילית יותר.

שאלת המחקר
מהן תפיסותיהן ועמדותיהן של מורות כלפי שילוב הילד החריג במסגרת כיתתן הרגילה?

כלי המחקר
למחקר הנוכחי אותר שאלון לבדיקת עמדות (אבישר 1999), המתייחס לבעלי התפקידים בית הספר: מנהל,
מורה לחינוך רגיל, מורה לחינוך מיוחד כלפי שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגיל.
לצורך מחקר זה, התאמתי את השאלון לאוכלוסיית המדגם - מורים.
השאלון מחולק ל2- חלקים:
· חלק א': סעיף 1-11, הכולל פרטים אישיים.
· חלק ב': סעיפים 1-20, שאלון עמדות, הכתובים בצורת היגדים, שמטרתו לזהות את תפיסת
השילוב של המורה באמצעות דיווח שלהם לגבי עבודתם בשילוב. ההיגדים יהיו היגדים סגורים
בסולם ליקרט בדירוג 1 - 6

מקורות:

Etzioni-Halevy, E. (1989). Exchanging Material Benefits for Political Support: A Comparative Analysis, In: Heidenheimer, A.J. et al. (Ede): Political Corruption; A Handbook. New Brunswich, N.J.: Transaction Publishers, 287-304.
Etzioni-Halevy, E. (1990). Comparing Semi-Corruption Among Parliamentarians In Britain and Australia, In: Oyen, E. (Ed): Comparative Methodology; Theory and Practice In International Social Research, London: Sage, 113-133.
Izraeli, D. & Barnir, A. (1994). Ethics Officers: A Proposed Profile for an Emerging Organizational Function, Tel-Aviv: Tel-Aviv University, The School of Business Administration 19 p. (Working Paper No. 30/94).
Werner, S.B. (1983). The Development of Political Corruption: A Case Study of Israel, Political Studies, 31, 620-639.
Sharkansky, I. (1988). Too Much of The Wrong Things, Jerusalem Quarterly, 45, 26-3
אצקין ב. (1961). עיקרי המנהל הציבורי תל-אביב : דביר, ע"מ 202 - 209.
בן אליא, נ. (1997). "היש מקום למנהל עיר מקצועי בישראל?", ירושלים, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
בן-דור ג. 1974. "תרבות פוליטית ושחיתות פוליטית". הרבעון למחקר חברתי 7-8: ע"מ 9 - 24.
זמיר, י. (1990). הביקורת הפנימית והמינויים הפוליטיים, עיונים בביקורת המדינה, 46, 20-14.
יזרעאלי, ד. ובר-ניר, ע. (1993). דפוסי התמודדות עם דילמות אתיות בקרב מבקרים פנימיים והגורמים המשפיעים עליהם, דו"ח מחקר 41/93, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר למינהל עסקים.
יעקבי ג. (1989). "שחיקה נורמטיבית במערכת המנהל הציבורי בישראל והשלכותיה". פרידברג א. (עורך). טוהר המידות במערכת המנהל הציבורי - ימי עיון חוברת 2. ירושלים : נציבות שרות המדינה ע"מ 42 - 51.
כהנא, ר., ליטל, נ., לומסקי-פדר, ע., הלמן, ש. ודיל, א. (1984). דפוסים של שחיתות וחריגה מנורמות מקובלות במוסדות ציבוריים בחברה הישראלית, מקורות עיתונאיים ומסמכים, ישראל חברה מתהווה, ג', ירושלים: האוניברסיטה העברית.
מזרחי, נ. (1991). "תקני הביקורת", בתוך: פרידברג, א. (עורך), ביקורת פנימית במערכת המינהל הציבורי, נציבות שירות המדינה, בית ספר המרכזי למינהל, ירושלים, תשנ"א 1991, עמ' 114-96.
סטולר, א. (1994). הביקורת הפנימית במשרדי ממשלה בראי ביקורת המדינה בישראל, ארה"ב, אוסטרליה, בריטניה וקנדה, עיונים בביקורת המדינה, 52, 59-87.
סמוחה, ס. (1993). "שסעים מעמדיים, עדתיים, ולאומיים בדמוקראטיה בישראל", אורי רם (עורך) החברה הישראלית : היבטים ביקורתיים 1993. תל-אביב : ברירות, ע"מ 172 - 202. ראה גם: רביצקי א. 1997. "דתיים וחילוניים בישראל: מלחמת תרבות פוסט-ציונית?". אלפיים, 14, ע"מ 80-96.
פרידברג, א. (1988). ביקורת ציבורית ופנימית ברשויות המקומיות בישראל, עיר ואזור, 18, 27-47.
פרידברג, א. (1988). "ביקורת ציבורית ופנימית ברשויות המקומיות בישראל: בחינה והערכה" (עמ' 75 ו-90), אשר פורסם בקובץ הביקורת ברשויות המקומיות בישראל, שהוצא לאור על ידי משרד הפנים בשנת 1999.
פישמן ג. ודניץ ס. (1977). "עבריינות צווארון לבן ניתוח מושגי והערכת מצב". הרבעון למחקר חברתי 12 - 19 ע"מ 273 - 287.
רובינשטיין, א. (2001). מכתב אזהרה, לראשי רשויות מקומיות אשר ביצעו עבירות לכאורה - כאשר לקו במינויים פוליטיים. ההודעה והמכתב פורסמו בעיתון הארץ מהדורת יום 24.9.2001.
שלום, י. (1995). "על שחיתות פוליטית - חקר המקרה של השלטון המקומי בישראל", רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי-המדינה, 1995 .
שפרינצק א. (1987). איש הישר בעיניו. תל-אביב : ספרית פועלים.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עמדות מורים כלפי שילוב הילד החריג בכיתתם הרגילה", סמינריון אודות "עמדות מורים כלפי שילוב הילד החריג בכיתתם הרגילה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.