היישום אינו מחובר לאינטרנט

עמדותיהם של מורים כלפי תכנית שילוב הילד החריג במסגרת כיתתם הרגילה

עבודה מס' 061288

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר שמטרתו לבדוק את הגורמים המשפיעים על עמדותיהם של המורים כלפי תכניות שילוב מסוג זה.

17,002 מילים ,46 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

א. הצגת הבעיה
אחת מאבני הבוחן של מערכת החינוך בישראל היא יכולתה ונכונותה לתת מענה חינוכי-לימודי הולם לצרכים המיוחדים של תלמידים חריגים המתקשים להסתגל מבחינה לימודית או חברתית לנורמות המקובלות במסגרות החינוך הרגיל ולהימנע ככל האפשר מהפנייתם למסגרות החינוך המיוחד. לאור תפיסה זו, חקקה כנסת ישראל את חוק חינוך מיוחד 1988, שבמסגרתו נכללים ההיבטים השונים של הבעיה החברתית הנדונה, המצביעה, לפחות לכאורה, על הכוונה להשתמש בכלי זה כמכשיר עיקרי לביצוע מדיניות השילוב.
תכנית השילוב כרוכה בתהליכי שינוי רבים המחייבים מעורבות פעילה וליווי צמוד של כל מערכת הפיקוח במחוזות ובמטה. אגף החינוך המיוחד, המרכז את התכנית ברמת המטה בתיאום עם אגפי הגיל, עוקב אחר מהלך יישומה של התכנית כדי ללמוד את הבעיות הכרוכות ביישומה ולהפיק לקחים להמשך.
בעקבות המשוב על הפעלת התכנית בשנת הלימודים התשנ"ז נערכו שינויים ותיקונים בתכנית המובאים (חוזר מנכ"ל 1999).
תוכנית שילוב החריג באה אל המורים כהחלטה מבחוץ. החוק מחייב שילוב: בעקבותיו משרד החינוך דורש שילוב ולפעמים גם מנהל בית הספר לוחץ לכיוון של שילוב. ואיה עמדת המורה-המחנך אשר אמור לבצע את פעולת השילוב? באיזו מידה היה הוא שותף להחלטה ועד כמה זהו צורך פנימי הנובע מתוך שכנוע עצמי אצלו?

השיטה
1. סקירת ספרות נרחבת הכוללת מחקרים מחו"ל ומהארץ הדנים באופן ישיר או נסיבתי בנושא שילוב הילד החריג בכיתה הרגילה.
2. עריכת מחקר איכותי באמצעות ראיונות פתוחים למורים/ות מאיזור הקריות.
3. עיבוד הראיונות וקידודם לממצאים, דיון בממצאים לכדי סיכום ומסקנות.

תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. מטרת המחקר
ג. שאלות המחקר
ד. השיטה
ה. ראציונל המחקר

סקירת הרקע המדעי
א. מבוא
ב. החינוך המיוחד - החוק והמדיניות
1. החוק כמכשיר לביצוע המדיניות
2. מרכיבי החוק והערכתם
3. החוק והמדיניות - הלכה למעשה
4. מתי"א כמסייע לחינוך משולב
ג. מטרות תוכנית השילוב
ד. שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל
ה. תפיסות המורים בחינוך הרגיל את השילוב
ו. המורה כמיישם שינויים במוסדות חינוך
ז. שילוב ילדים חריגים בכיתה רגילה מול מתן אוטונומיה למורה
ח. תפיסת מנהלים את נושא שילוב הילד החריג בכיתה רגילה
ט. תרומת המסגרת הארגונית של בית הספר לנושא השילוב
1. המנהל והמנהיגות
2. מנהיגות
3. איסוף מידע
4. ניתוח בעיות
5. המכשולים בפתרון בעיות
6. ראיה כוללת של הארגון
7. התכנון כהתאמה שוטפת של התוכניות לצרכים
8. האצלת סמכויות
9. הוראה והסביבה הלימודית
10. המוטיווציה של המורים: אתגר למנהל
11. הכשרת מורים
12. הכשרת מורים באוניברסיטאות
13. דוגמה להכשרת פרחי הוראה בחינוך הרגיל
לשילוב החריגים
14. הדרכה והשתלמויות במסגרת מתי"א
י. סיכום תמציתי של מחקרים בנושא השילוב

מערך המחקר
א. שאלת המחקר
ב. שיטת המחקר
1. כללי
2. שיטת המחקר שנבחרה בעבודה זו
ג. ראציונל המחקר
ד. מתודולוגיה
1. כלים
2. אוכלוסיית המחקר
3. הליך איסוף נתונים ואתיקה
4. שיטות ניתוח
5. הדיון בממצאים

ממצאים
א. ממצאים לגבי שאלה 1
ב. ממצאים לגבי שאלה 2
ג. ממצאים לגבי שאלה 3
ד. ממצאים לגבי שאלה 4
ה. ממצאים לגבי שאלה 5
ו. ממצאים לגבי שאלה 6
ז. ממצאים לגבי שאלה 7
ח. ממצאים לגבי שאלה 8
ט. לסיכום פרק הממצאים

דיון
אינטגרציה בין המחקרים בנושא השילוב לבין מחקרנו
א. ההשפעה המערכתית והבית-ספרית (הנהלת בית הספר) בנושא השילוב על עמדות המורים
ב. השפעת אישיות המורה ותפיסתו החינוכית כגורם להצלחתו או אי-הצלחתו של השילוב
ג. השפעת הידע של מורים בנושא חינוך מיוחד כגורם להצלחתו של השילוב
ד. "שילוב החריג" בכיתה רגילה כתהליך שינוי במוסדות חינוך

סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

נספח
שאלון עמדות

מקורות:

אבישר, ג. (1999). מנהל בית הספר כסוכן שינוי בתהליך שילוב התלמיד החריג בכיתה הרגילה. חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה". אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לחינוך, החוג לחינוך.
איכילוב, א. (1989). המורים לאזרחות ומדעי החברה בבתיה"ס העל-יסודיים בישראל ועמדותיהם לגבי החנוך לאזרחות ודמוקרטיה. עיונים בחינוך, 40, 118-105.
בן-אליהו, ש. (1982) אוטונומיה אישית לבחירתך. הד החינוך, נז', ב', 64-65.
גודלד, ג.י. וקליין, מ.פ. (1973). מאחרי דלת הכתה, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב (תרגום).
זועבי מ. (1992). עבודת תיזה: הקשר בין מנהיגות במנהל של ביה"ס לבין הרגשתם של המורים ותפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבי בישראל. אוניברסיטת חיפה.
חוזר המנהל הכללי. (אפריל 1999) "שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרות החינוך הרגילות". משרד החינוך ירושלים.
חוק החינוך המיוחד- התשמ"ח, (1988). ספר החוקים מדינת ישראל.
ישראלי, א. (1982). הפסיכולוגיה של המבוגר הלומד. ירושלים: אקדמון.
ליכטנזון, י. (1980). "המורה בתהליך שינוי". עבודת M.A, בי"ס לחינוך, אוניברסיטת ת"א.
ליכטנזון, י. (1981). "המורה בתהליך השנוי", בתוך שרן, ש.; הרץ-לזרוביץ, ר. (עורכים). מורים ותלמידים בתהליך שנוי, הוצאת רמות, תל-אביב.
לם, צ. (1968). "הכשרת מורים נוכח התמורות בתפקידיו של המורה", החינוך.
מיכאל ע. (פברואר 1992). סקירת מדיניות משרד החינוך לשילוב הילד החריג בחינוך הרגיל בעקבות חוק חינוך מיוחד, תשמ"ח. יום עיון, פורום חינוך מיוחד. מכון מופ"ת, מכללת לוינסקי.
נחמיאס, ד., נחמיאס, ח. (1982). שיטות מחקר במדעי החברה. עם עובד, ספריה אוניברסיטאית (1997), מהדורה רביעית.
סמואל, י. (1990). ארגונים - מאפיינים, מבנים ותהליכים, חיפה: הוצ' אוניברסיטת חיפה.
פוקס, א. (1995). שינוי כדרך חיים במוסדות חינוך, תל אביב : צ'ריקובר.
פוקס, א. הרץ-לזרוביץ, ר. (1991). "חשיבתם של מנהלים על שינויים בבית ספרם: בתי ספר פעלתניים". עיונים במינהל ובארגון החינוך, 17: 104-75.
פרידמן, י. (1987), התנהגות אוטונומית נורמטיבית של המורה והמנהל. בתוך י', פרידמן (עורך), אוטונומיה בחינוך: מסגרות מושגיות ותהליכי ביצוע, ירושלים, מכון הנרייטה סאלד, עמ' 79-99.
צבר בן יהושע, נ. (1990), המחקר האיכותי, גבעתיים, מסדה.
צבר בן יהושע, נ. (1995), המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה, גבעתיים, מודן הוצאה לאור בע"מ.
רונן ח. (1988). נורמליזציה ואידיאל - שילוב המוגבל בחברה. הד החינוך, ס"ג(ד).
שיש מיכל. (1995). עבודת תיזה: מעמדו החברתי של תלמיד לקוי הלמידה בכיתה משלבת מנקודת מבטו של התלמיד. אוניברסיטת חיפה.
שכטמן, צ. (1987). חנוך לערכים דמוקרטיים בביה"ס. ירושלים. מ. החנוך והתרבות.
שכטמן, צ. (1991), שינוי עמדות של מורים בחינוך הרגיל כלפי שילוב החריג במסגרות רגילות - ממצאים אמפיריים ותכנית התערבות, דפים, #13, עמ' 59-54.
שכטמן, צ., זועבי, מ. וכץ, מ. (1992). השפעת סגנון מנהיגות ניהולי על מרכיבים הקשורים להרגשת המורים בביה"ס ולהתנהגותם בכתות במגזר הערבי בישראל. עיונים במינהל ובארגון החנוך, 18, 74-59.
שרן, ש. ולזרוביץ, ר. (1979). "השפעותיה של תוכנית לשינוי שיטת ההוראה על התנהגותם, על עמדותיהם ועל תפישותיהם של מורים" (תדפיס); המחקר בוצע בחסות המרכז לטלוויזיה חינוכית.
שרן, ש' ושחר, ח' (1990). ארגון ועבודת צוות במוסדות חינוך. תל-אביב: בית שוקן להוצאת ספרים.
Aloia. G.F. (1983). "Regular classroom teacher's responses to inappropriate behavior of the mainstreamed handicapped child", Teacher Education and Special Education, 6(1), pp. 21 5-229.
Arends, R.I. (1991). Learning to teach (2nd e.). New York: McGraw-Hill.
Arick, J.R., Krug, D.A. (1993). Special Education Administrators in the United States : Perceptions on Policy an Personnel Issues, The Journal of Special Education, 27(3), pp. 348-364.
Baker, J.M. Zigmond, N. (1990). A Study of the effects of an inclusion model on students with specific learning disabilities. Journal of learning Disabilities, 28, 511-522.
Barnet, C. Monda-Amaya, L.E., (1998). Principals' Knowledge of and Attitudes Toward Inclusion, Remedial and Special Education, May/June, 19(3), pp. 181-193.
Carnine, D.W. Kameenvi, E.J. (1990). The general education initiative and children with special needs; A False dilemmain face of true problems. Journal of learning Disabilities, 25(3), 141-144.
Center, Y., Ward, J., Parmenter, T. Nash, R. (1985). Principals' attitudes towards the integration of disabled children into regular schools, The Exceptional Child. 32(3), pp. 149 - 161.
Connelly, F.M., Ellbaze, F. (1980). Conceptual basis for curriculum thought: A teachersw perspective. In A.W. Foshay (Ed). Considerde action for curriculum improvement. Alexandria, UA: Association for Supervision on Curriculum Development.
Duquette, C. O'Reilly, R. (1988). Perceived Attributes of Mainstreaming, Principal Change Strategy and Teacher Attitudes Toward Mainstreaming, The Alberta Journal of Educational Research, XXXIV (4), pp. 390-402.
Dyal A.B., Flynt S.W. Walker-Bennett D., (1996). Schools and Inclusion: Principals' Perceptions, Clearing House, Sep/Oct, 70(1), pp. 32-35.
Fabre. T.R. Walker, H.M. (1987). "Teacher perceptions of the behavioral adjustment of primary grade level handicaped pupils within regular and special ctlucation settings", Remial and Special, Education 8(1)34-39.
Feldman, S.S. Elliot, G.B. (Eds.). (1990). At the threshold; The developing adolescent. Cambridge. MA: Harvard University Press. 171-196.
Fullan, M. (1982). The Meaning of Educational Change, New York: Teachers College Press, Columbia University.
Fullan, M. Stiegelbauer, S. (1991). The New Meaning of Educational Change, New York: Teachers College Press. Columbia University.
Fullan, M. (1997). Change forces, London: Falmer press.
Furman, W. Gavin, L.A. (1989). Peers' influence on adjustment and development: A view from the intervention literature. In T.J. Berndt G.W.
Forlin, C. (1995). Educators' Beliefs about Inclusive Practices in Western Australia, British Journal of Special Education, 22(4), pp.179-185.
Gans, K.D. (1987). Willingness of regular and special educators to teach students with handicaps. Exceptional children. 54(1). 42-45.
Garvar-Pinhas, A. Schmelker- Pedhazur,L. (1989). Administrators' and Teachers Attitudes toward Mainstreaming, RASE: Research and Special Education, 10(4), pp. 38-42.
Horne, M.D. (1985). Attitudes of elementary classroom teachers toward mains treaming. The Exceptional child, 30, 93-97.
Janney, R.E., Snell, M.E., Beers, M.K. Raynes, M. (1995). Integrating Students with Moderate and Severe Disabilities into Regular Education Classes, Exceptional Children, 61(5), pp. 425-439.
Johnson. A. (1987). "Attitudes toward mainstreaming: Implications for inservice training and teaching the hadicapped", Education. 107(3). 1987. pp. 229-233.
Kerzner-Lipsky, D. (1994). National Study of Inclusive Education. The city University of New York; NCERI, National Center of Educational Restructuring Inclusion, The Graduate School and Universiti center.
Liebermann, M. (1956). Education as a profession. Englwood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc.
Margolis, H. McGettigan, J. (1988). Managing resistance to instructional modifications in mainstreamed environments. Remedial and Special Education, 9(14), 15-21.
Munson. S,M. (1987). "Regular education handicapped students", The Journal of Special Education, 20(4), pp, 489-502.
Nelson, N. (1995). The Significance Of School Leadership in Enabling Education for All, Birmingham, England: Paper presented at the 4th ISEC (International Special Education Conference).
Reister, A. and Bessette, K. (1986). "Preparing the Peer Group for Mainstreaming Exceptional children", The pointer, Vol. 31, No. 1.
Rosenbaum, P.L., Armstrong, R.W. King, S.M. (1987). "Parental attitudes toward children with handicaps: New perspective with a new measur", Developmenal and Behavioral Pediatrics, 8. Pp. 307-411.
Rouse M. Florian, L. (1996). Effective Inclusive Schools: a study in two countries, Cambridge Journal of Education, 26(1), pp. 71-85.
Sarason, S.B. (1990). The Predictable Failure of Education Reform. San Francisco - Jossey-Bass.
Schmuck, P. Schmuck, R. (1992). Group processes in the classroom, (6th ed.). Dubuque, IA: Brown.
Schumm, J.S., Vaughn, S., Gordon, J., Rothlein, L. (1994). General Education Teacher's Beliefs, Skills, and Practices in Planning for Mainstreamed Students with Learning Disabilities, Teacher Education and Special Education, 17(1). pp. 22-37.
Scruggs, T.E Mastropieri, M.A. (1996). Teacher Perception of Mainstreaming / Inclusion, 1958 - 1995: A research Synthesis, Exceptional Children, 63(1), pp. 59-74.
Sebba, J. Ainscow, M. (1996). International Deelopment in Inclusive Schooling. Mapping the Issues. Cambridge Journal of Education, 26(1), pp. 5-17.
Sergiovanni, T., Burlingame, M., Coombs, F. Thurston, P. (1992). Educational Governance and Administration. Boston: Allyn and Bacon.
Shechtman, Z. (1994). Challenging teacher beliefs about classroom diversity via counseling methods: A descriptive stude. Teaching Education, 6, 29-40.
Shechtman, Z. (1997). Enhencing Social relationships and Njusting behavior in the Israeli classroom educational research.
Shechtman, Z. Reiter, S. Schanin, M. (1993). Intrinsic Motivation of Teachers and the Challenge of Mainstreaming: An Empirical Investigation, Special Services in the Schools, 7(1), pp. 107-124.
Shechtman, Z. Or, A. (1996). Challenging teacher beliefs about classroom diversity via counseling methods: An empirical study. Teaching and teacher Education, 12, 137-147.
Stainback, S. Stainback, W. (1985). "The merge of special and regular education: can it be done? A response to Lieberman and Mesinge". Exceptional Children, 51(6). pp. 517-521.
Stanovich, P.J. Jordan, A. (1998). Canadian Teachers' and Principals Beliefs about Inclusive Education as Predictors of Effective Teaching in Heterogeneous Classrooms, The Elementary School Journal, 98(3), pp. 221-238.
Villa, R.A., Thousand, J.S., Meyers, H. Nevin, A. (1996). Teacher and Administrator Perceptions of Heterogeneous Education, Exceptional Children, 63(1), pp. 29-45.
Westwood, P. (1997). Commonsense Methods for Children with Special Needs: Strategies for the Regular Classroom, London: Routledge.
Wilczenski, F.L. (1993). Changes in orttitudes toward mainstreaming among undergraduate education students. Education Research Quarterly, 17, 5-17.
York, J., Vandere Cook, T., Macdonald, C., Heise-Neff, C. Coughey, E. 1992). Feedback about integraling middle-school students with several disabilities in general classes. Exceptional childrer, 58(3), 244-258.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עמדותיהם של מורים כלפי תכנית שילוב הילד החריג במסגרת כיתתם הרגילה", סמינריון אודות "עמדותיהם של מורים כלפי תכנית שילוב הילד החריג במסגרת כיתתם הרגילה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.