היישום אינו מחובר לאינטרנט

על עתידה של המועצה לביקורת סרטים ומחזות

עבודה מס' 062009

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת פס"ד סטיישן והצעה לשנות את מתכונת פעולתה של המועצה מטעמים משפטיים וחוץ משפטיים.

6,999 מילים ,21 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא: הרמת עוגן ותחילת המסע במימי הפורנוגראפיה המודרנית
1. הקרנת הסרט אימפריית החושים
2. המסגרת החוקית לאיסור הפרסום הפורנוגראפי
3. שנת 1985 לעומת 1997 - החלף זמן כה רב?
4. התווית נתיב המסע
פרק 1: על פטרנאליזם ופורנוגראפיה
1.1 על פטרנאליזם: טיבו ומהותו
1.2 פטרנאליזם משפטי ישיר לעומת עקיף וההקשר הפורנוגראפי
1.3 הנימוקים בעד וכנגד השימוש באיסור הפטרנאליסטי
1.4 הדגמת הגישה בפסיקה לסוגיית הפטרנאליזם
פרק 2: על פורנוגראפיה ואלימות כלפי נשים
2.1 רקע היסטורי
2.2 המחקרים של קאונט
2.3 הניסויים האמפיריים של דונרסטין
2.4 המחקרים של דו וקורט
2.5 מחקרים שמראים השפעה חיובית וביקורת עליהם
פרק 3: על פורנוגראפיה וארוטיקה והגבול הדק ביניהן
3.1 על הקושי בקביעת קו הגבול
3.2 מבחן היצירה בכללותה - על טיבו ומהותו
3.3 הביקורת כנגד מבחן היצירה בכללותו ויישומו במשפט הפלילי בלבד
3.4 סמכות המועצה לביקורת סרטים אינה מוגבלת לעבירת ה"תועבה" בלבד
3.5 גדר אחריותה של המועצה לביקורת סרטים
3.6 אין זיכוי לשיעורין אך יש היתר לשיעורין
פרק 4: על פס"ד סטיישן פילם
4.1 מבוא
4.2 דעתו של השופט ברק
4.3 בחינת אמות המידה שהתוונו בפסק דינו של השופט ברק
4.4 ועוד על פסק דינו של השופט ברק
4.5 דעתו של השופט חשין
4.6 בחינת אמות המידה שהתוונו בפסק דינו של השופט חשין
4.7 ועוד על פסק דינו של השופט חשין
פרק 5: סוף המסע או הרהורים לעניין עתידה של המועצה לביקורת סרטים
5.1 על עתיד לוט בערפל
5.2 הצעות ישעיהו בן פורת והדה בושס
5.3 סוף דבר: דעתנו על המשך תפקיד הועדה לביקורת סרטים בעתיד
ביבליוגרפיה
נספחים"לאחר עיון בהחלטות המועצה הקודמת בנדון, לאחר שמיעת סקירת המצב המשפטי.... החליטה המועצה כדלקמן:
הקרנת הסרט 'אימפריית החושים' (להלן: "הסרט") תאושר להקרנה לצופים שהנם מעל גיל 18, בתנאי שיושמטו מן הסרט הקטעים הבאים:
א. משגל שבו רואים בעליל את חדירת אבר המין הזכרי לאישה.
ב. התעללות של ילד באבר מינו של זקן (הקטע מופיע בתחילת הסרט).
ג. אוננות של זקן מול אישה ערומה, תוך הצגת האוננות בבירור.
ד. ביצוע מין אוראלי בגיבור על ידי הגיבורה, עד שפיכת זרע....
לדעת המועצה, הקרנת הקטעים הללו יש בה כדי לפגוע בוודאות-או לפחות ברמת הסתברות קרובה לוודאי - פגיעה קשה רצינית וחמורה ברגשות הציבור ובמוסר החברתי".
בתאריך 11.9.94 פורסמה החלטה בנושא הקרנת הסרט השערורייתי 'אימפריית החושים', שעיקריה פורטו לעיל, על ידי המועצה לביקורת סרטים. סביב החלטה זו נסוב ויכוח ציבורי נרחב, שחצה גבולות פוליטיים, שפרס תחומי יריעתו גם לשאלת המשמעות והצורך בקיומה של הפורנוגראפיה בחברה הישראלית לקראת המאה העשרים ואחת.
בעקבות החלטת המועצה הוגשה עתירה לבג"צ1 על ידי מפיצי הסרט 'אימפריית החושים' בבקשה לבטל את השמטות הקטעים מהסרט ולאשר את הקרנתו של הסרט ללא הגבלות. בתאריך 9.1.1997 החליט בג"צ ברוב דעות (בניגוד לעמדתו של כבוד השופט חשין) כי יש להיעתר לבקשה ולהתיר את הקרנתו של הסרט ללא הגבלות. פסה"ד עסק לא רק בשאלה הספציפית האם הסרט הוא בעל ערך אומנותי או בעל תוכן פורנוגראפי, אלא גם בהיבט הרחב יותר של מסגרת תפקידה של המועצה לביקורת סרטים.2

המסגרת החוקית לאיסור הפרסום הפורנוגראפי
מעניין לציין כי כמו נושאים רבים אחרים גדר סמכותה של המועצה לביקורת סרטים קבוע עדיין בדבר חקיקה מנדטורי התקף במדינת ישראל מכוח סימן 46 לדבר המלך במועצה. החקוק הרלוואנטי לעניינו הוא פקודת סרטי הראינוע (1927) שסעיף 3 בו קובע את דבר הקמתה של מועצה לביקורת סרטים. סעיף 3 4 לפקודה מעניק את הסמכות העיקרית למועצה לביקורת סרטים וקובע כי כל סרט ראינוע לא יוצג אלא אם נתאשר תחילה להצגה על ידי המועצה לביקורת סרטים. סעיף 4(2)6 לפקודה מוסיף וקובע כי המועצה רשאית להתיר הקרנת סרטים בהגבלות שונות על פי שיקול דעתה.5
חוק העונשין תשל"ז 1977 משלים את הפקודה ותוחם את האיסור הפלילי במקרה של פרסום פורנוגראפי. סעיף 214 לחוק העונשין קובע למשל איסור פרסום, הצגה וארגון של פרסום תועבה. סעיף 214א מוסיף וקובע איסור פרסום פוגע על שלטי חוצות.6

התווית נתיב המסע
בפרקים הבאים נעמוד על מספר היבטים הנוגעים לביטוי הפורנוגראפי ונסקור את התייחסות הפסיקה אליהם, ובמיוחד נעמוד על יישומם בפס"ד סטיישן. ננסה לעמוד על עקרי הדעות בפס"ד תוך שימת דגש על קריאה ביקורתית של פס"ד ולבסוף נהרהר בעתידה של המועצה לביקורת סרטים. מודלים אלה יגזרו לאור הצעתנו כי יש לשנות את מתכונת פעולתה של המועצה לביקורת סרטים וזאת מטעמים משפטיים ו"חוץ משפטיים" שיוצגו במהלך עבודה זו. נקווה כי בסוף הדרך נעמוד בברור על המשך תפקידה של המועצה לביקורת סרטים בעת זו, שמא יש לגוף זה עדיין תפקיד בחברה הישראלית או צודק השופט חשין בקובעו כי: "חוששני כי חוות דעתו של חברי הנשיא הנה רקוויאם למועצה לביקורת סרטים.
--------------------------------------------------------------------------------
1. בג"צ 4804/94 חברת סטיישן פילם בע"מ נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות (טרם פורסם).
2. עמד על כך בעיקר השופט חשין בע"מ 47-93 לפס"ד.
3. סעיף 3 לפקודה: "(1) תוקם מועצת-ביקורת שתהא מורכבת מישב ראש וממספר חברים.."
4. סעיף 4 לפקודה: "(1)אסור להציג כל סרט ראינוע אלא אם כן נתאשר להצגה וסומן ע"י המועצה".
5. סעיף 2)6) לפקודה: "המועצה רשאית ע"פ הכרעת- דעתה ליתן רשות להצגת כל סרט או כל חלק הימנו או כל מודעה על סרט, בין בתנאים מסויימים ובין בלא תנאים, וכן רשאית היא להימנע ממתן רשות".
6. סעיף 214א(ב) מגדיר כך פרסום פוגע: "פרסום פוגע"- אחד מאלה: (1) תמונת עירום או תמונה של חלקי גוף אינטימיים של איש או אישה (2) תמונה שיש בה קיום של יחסי מין או של אלימות מינית, או שיש בה ביזוי או השפלה מיניים, או שהיא מציגה אדם כחפץ זמין לשימוש מיני (3) תמונה של חשיפה חלקית של גוף, של איש או אישה, שיש בה פגיעה ברגשותיו המוסריים של הציבור או חלק ממנו או השחתת המוסר הציבורי, או שיש בה פגיעה בקטינים או בחינוכם".

מקורות:

עדי פורוש, פסק דין בפרשת מעין - היבטים משפטיים ומוסריים, משפטים יב (תשמ"ג), 531.
עמוס שפירא, בשולי פרשת הקסדות: זכותה של החברה להגן על הפרט מפני עצמו,עיוני משפט ב, 512.

תגים:

פורנוגראפיה · אימפריית · החושים · פטרנאליזם · דמוקרטיה · ליבראליזם · אלימות · נשים · צפייה · ארוטיקה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "על עתידה של המועצה לביקורת סרטים ומחזות", סמינריון אודות "על עתידה של המועצה לביקורת סרטים ומחזות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.