היישום אינו מחובר לאינטרנט

עמדות ושיטות הוראה של מורים לגבי ילדים לקויי למידה בכיתה משולבת עם ילדים רגילים

עבודה מס' 061935

מחיר: 725.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר הבודק כיצד מתייחסים המורים לשילוב ילדים חריגים בכיתה הרגילה ובאילו שיטות וכלי הוראה הם משתמשים.

16,987 מילים ,61 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

שילוב ילדים חריגים הנו אחד מתהליכי הרפורמה בחינוך הקיימים היום, ובין המורכבים שבהם תהליך זה, כמו כל תהליך שינוי אחר, כולל: גיבוש תפיסות ועמדות; שינוי עמדות; הבנת הקשר שבין עקרונות ופילוסופיה חינוכית ובין דרכי עבודה בתחומי זיהוי; אבחון וטיפול; שינוי בהגדרות תפקיד; שינוי בחלוקת התפקידים והאחריות ברמת בית הספר בין המורה הרגילה ובין המורה בחינוך מיוחד; שינוי בחלוקת התפקידים והאחריות ברמת בית הספר וברמת המחוז בין צוות בית הספר ובין הקהילה.

השלבים העיקריים בתהליך שינוי: יוזמה, יישום ומיסוד
היוזמה לשינוי הזה של שילוב ילדים עם צרכים חינוכיים מיוחדים בכיתה הרגילה באה "מלמעלה", בעקבות פעולת חקיקה ותקנות שנוספו עליה. מבחינה זאת התהליך במדינת ישראל אינו שונה מן התהליכים בארה"ב ובארצות אחרות. ייחודית למדינת ישראל העובדה שהחוק אושר בכנסת ופורסם ברשומות בזמן שהציבור היה בשל לכך מבחינה אידיאולוגית ותפיסתית וכאשר פעלו בהצלחה לא מעט תכניות שילוב.
שלב היישום לבש פנים אחרות עם ההחלטה במשרד החינוך על שינוי ארגון השירותים, מן המתכונת הקיימת למתכונת של מרכז תמיכה יישובי או אזורי (מתי"א). בשנה"ל תשנ"ו התחיל ניסוי של הפעלת מרכזי התמיכה, שהתרחב במהלך תשנ"ז ל-24 מרכזי תמיכה ברחבי הארץ.
בתשנ"ח הופעלה התכנית ב-99 ישובים ובשנה"ל תשנ"ט היא הופעלה בכל רחבי הארץ. (כץ, 2002)
מסקירת הספרות המחקרית שאציג בהמשך נגזרות מספר הנחות יסוד:
1. ביצוע הנחיית החוק והנחיות חוזרי מנכ"ל לשילוב תלמידים עם צרכים חינוכיים מיוחדים בכיתה הרגילה משמעותה החדרת שינוי בבית הספר. שינוי זה הינו מן המורכבים הקיימים היום בשדה החינוך.
2. אין דפוס אחיד לביצוע שילובם של תלמידים עם צרכים חינוכיים מיוחדים בכיתה הרגילה. בבתי ספר שונים קיימים אופני שילוב שונים.
3. ניתן לזהות שלושה ביטויים שונים לשילוב: שילוב המדגיש את ההיבט הפיזי, שילוב המדגיש את ההיבט ההוראתי ושילוב המדגיש את ההיבט החברתי.

שאלות המחקר
1. כיצד מתייחסים המורים לשילוב ילדים חריגים בכיתה הרגילה?
2. באיזה שיטות וכלי הוראה משתמשים המורים לשילוב ליקויי למידה?

שיטות מחקר
כדי להשיב לשאלות המחקר בחרתי להשתמש בשתי שיטות:
1. מחקר כמותי לשם קבלת ממצאים לשאלה 1 ומענה לשתי השערות המחקר, לכן בפרק שיטה אגדיר את משתני המחקר, כלי המחקר (שאלון סגור), ניתוח ועיבוד סטטיסטי והליכים.
2. מחקר איכותי לשם קבלת ממצאים לשאלה 2. באמצעות חקירת תוכן של מאמרים ומחקרים המציעים שיטות וכלי הוראה למורים המלמדים בכיתות המשלבות תלמידים ליקויי למידה?

תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הנושא
ב. שאלות המחקר
ג. השערות המחקר
ד. שיטות מחקר
רקע תיאורטי
א. רקע היסטורי לשילוב הגדרות ומגמות
ב. תפיסות המורים בחינוך הרגיל את השילוב
ג. שילוב הילד החריג במוסדות חינוך כתהליך שינוי
ד. סיכום הרקע התיאורטי כבסיס למחקר הנוכחי
ה. השערות המחקר
שיטה
א. שאלות המחקר
ב. שיטות מחקר
ג. כלי המחקר
ד. הגדרת משתני המחקר ועיבודם
ה. אוכלוסיית המחקר
ממצאי המחקר הכמותי
א. פילוח מאפיין של אוכלוסיית המחקר
ב. בדיקת השערות המחקר
ממצאי המחקר האיכותי
א. שיפור הדימוי העצמי של תלמידים לקויי למידה המשולבים בכיתה
ב. היערכות ארגונית ותפקודית
ג. שילוב - מודלים ועקרונות
ד. סיכום ממצאי מחקר איכותי
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מקורות:

אבישר, ג. (1999). מנהל בית הספר כסוכן שינוי בתהליך שילוב הילד החריג בכיתה הרגילה. חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה". אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לחינוך, החוג לחינוך.
אוסטרויל, ז. כהן, א. (1989). הנחיית קבוצות מחנכים בנושאי בריאות הנפש. האוניברסיטה העברית, בית-הספר לחינוך, ירושלים.
אור, א. (1992). עבודת תיזה: השפעתה של תכנית התערבות נתונה על עמדות מורים לשילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתות רגילות בגיל הרך. אוניברסיטת חיפה, החוג לחינוך.
בן-ארויה, א. וציונית, י. (עורכים) (1997). ילדים בישראל: שנתון סטטיסטי, ירושלים: המועצה הלאומית לשלום הילד, המרכז למחקר ועיצוב מדיניות.
ברנדס, ע. ונשר, פ. (1996). שווים ולא נפרדים - תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. פרק 8 בתוך, ע. ברנדס (עורך) הקפיצה השלישית: שינויים ורפורמות במערכת החינוך בשנות התשעים, ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט, עמ' 146 - 127.
גודלד, ג.י. וקליין, מ.פ. (1973). מאחרי דלת הכתה, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב (תרגום).
דו"ח מבקר המדינה, (1993). התמודדות מערכת החינוך עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים. דו"ח שנתי #43, לשנת 1992 ולחשבונות שנת הכספים 1991, ירושלים: משרד מבקר המדינה, עמ' 308-298.
הבר, ד. (1990). לא הואב לקרא.
הימן, ס. (1984). אווירה משפחתית, דימוי עצמי וחרדה במשפחות עם ילד לקוי למידה בהשוואה למשפחות רגילות. עבודת מוסמך, אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך.
וינשטיין, נ. (2000). החדרת שינויים בהוראה כפועל יוצא של משתני אישיות של מורים ואקלים בית ספרי. עבודה לתואר דוקטור בפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה, החוג לחינוך.
זועבי, מ. (1992). עבודת תיזה: הקשר בין מנהיגות במנהל של ביה"ס לבין הרגשתם של המורים ותפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבי בישראל. אוניברסיטת חיפה.
זקס, ש. (1982). על בעיית השילוב (אינטגרציה) של הילד החריג. חוות דעת, מס' 1, עמ' 97-100.
חוזר המנהל הכללי - חוזר מיוחד יב' התשנ"ד (1994). שינויים במדיניות הטיפול בתלמידים מתקשים בחינוך הרגיל ובהשמת תלמידים בחינוך המיוחד, ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט.
חוזר המנהל הכללי. (אפריל 1999). "שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרות החינוך הרגילות". משרד החינוך ירושלים.
חוק החינוך המיוחד-התשמ"ח, (1988). ספר החוקים מדינת ישראל.
חן, מ., שולמן, ש. והד, ש. (1990). שילוב תלמידים חריגים בחינוך הרגיל. בתוך י. דנילוב (עורכת), תכנון מדיניות החינוך - ניירות עמדה והחלטות ועדת הקבע של המזכירות-הפדגוגית, ירושלים: משרד החינוך והתרבות, עמ' 83-107.
ישראלי, א. (1982). הפסיכולוגיה של המבוגר הלומד. ירושלים: אקדמון.
כהן-רז, ר. (1960). לבעיית ההיגיינה הרוחנית של מחנך הילד קשה ההסתגלות. מגמות י"א (ז), 65-58.
כץ, א. (2002). בדיקת ההבדלים בתפיסת השילוב בין אנשי חינוך והוראה (מורים), לבין אנשי מינהל (מנהלים ומפקחים) לאור הפעלת מרכזי תמיכה ישוביים ואזוריים (מתי"א). עבודה לקראת קבלת תואר דוקטור בחינוך EOTVCOS LORAND UNIVERSITY, FACULTY OF ART Ph.D. SCHOOL OF EDUCATION , בהנחיית פרופ' בבושיק איסטוון.
כץ, י. ואופיר, ב. (1996). המורה ושילוב המחשב בהוראה, בתוך, מברך, ז., חטיבה, נ. המחשב בבית הספר. תל-אביב יחדיו.
לויאן, ז. (1996). עבודת תיזה: לקויי למידה בכיתה המשלבת והתנהגותם החברתית בפעילות גופנית, שתופית ותחרותית. אוניברסיטת חיפה.
לייזר, י. (1993). מודלים לשילוב ילדים לקויי למידה במערכת הרגילה, הד החינוך, סז' (10), עמ' 12-13.
לייזר, י. (1996). תפיסת המסוגלות האישית והיעילות של שיטות הוראה והתערבות הנדרשות כדי לענות על צרכי תלמידים חריגים ע"י מורים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד. אוניברסיטת צפון אילינוי ארה"ב, המחלקה לחינוך מיוחד.
לייזר, י. (1999). האתגר בשילוב: בחירת אסטרטגיית הוראה על ידי מורים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד. סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, כרך 14, מס' 2, 29-17. הוצאת אחוה.
ליכטנזון, י. (1980). "המחנך בתהליך שינוי". עבודת M.A, בי"ס לחינוך, אוניברסיטת ת"א.
ליכטנזון, י. (1981). "המחנך בתהליך השנוי", בתוך שרן, ש. והרץ-לזרוביץ, ר. (עורכים). מורים וילדים בתהליך שנוי, הוצאת רמות, תל-אביב.
ליפשיץ, ח. (1994). שילוב הילד החריג בכיתה הרגילה, בימת האינטגרציה, ביטאון המכון לקידום האינטגרציה, אוני' בר-אילן, #36, עמ' 2-4.
לם, צ. (1968). "הכשרת מורים נוכח התמורות בתפקידיו של המחנך", החינוך.
מגן, צ. (1976). חוויות חיוביות, זיקתן לקווי אישיות אחדים והשפעתן על אופי השאיפות של מתבגרים. עבודת מוסמך, אוניברסיטת תל-אביב.
מיכאל, ע. (1990). היערכות המערכת הרגילה לשילוב הילד החריג בעקבות חוק החינוך המיוחד, דפים (13), עמ' 52-53 .
נאור, מ. (1978). שתי דרכים לטיפוח מודעות לילדים חריגים במסגרת הכשרת מורים. עבודת מוסמך, אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך.
סלונים, א. (1989). הקשר בין דפוסי משפחה, גישות הורים והסתגלות חברתית של מתבגרים. אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך.
סמואל, י. (1990). ארגונים - מאפיינים, מבנים ותהליכים, חיפה: הוצ' אוניברסיטת חיפה.
סמילנסקי, ו. פקטור, ח. (1986). תלמידים חריגים ומורים מחריגים. עיונים בחינוך 44, 303-287.
פוקס, א. (1995). שינוי כדרך חיים במוסדות חינוך, תל אביב : צ'ריקובר.
פוקס, א. והרץ-לזרוביץ, ר. (1991). "חשיבתם של מנהלים על שינויים בבית ספרם: בתי ספר פעלתניים". עיונים במינהל ובארגון החינוך, 17: 104-75.
פלוריאן, ו. (1977). עמדות כלפי אנשים עם נכות פיסית - השוואה בין נוער יהודי ונוער ערבי בישראל. מגמות כ"ג (2).
פייגין, נ. כפיר, ד. אפיוני הלומדים במסלולים השונים בהכשרה להוראה, דפים 19, 1994.
פרשטמן, מ. חן, מ. (1993). מטריצת ההסתגרות. מדד חדש למדידת הסתגרות חברתית. מגמות ל"ד (4), 581-563.
קדרון, ר. (1989). לקויי למידה התפתחותיים - הגדרה, אפיונים וקווי יסוד לטיפול. החינוך המיוחד 34, 15-14.
קובובי, ד. (1970). הוראה טיפולית - טפוח בריאות הנפש באמצאות תכני הוראה. בית-הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית, ירושלים.
קלטר, ד. (1974). קוים לדמות המורה בחינוך המיוחד. עיון ומעש. קובץ מאמרים של מורי סמינר גורדון, חיפה.
קס, א. (1995). "תוכנית מערכתית לשיפור הדימוי העצמי של תלמידים לקויי-למידה המשולבים בבית-ספר רגיל", מעוף ומעשה, חוברת מס' 2 מכללת אחווה.
רונן. ח. (1981). שילוב הילד החריג בחינוך הרגיל, החינוך, י"ג (ג-ד), עמ' 205-209.
רונן, ח. (1983). פרקי מבוא בחינוך מיוחד. (מהדורה שניה), תל אביב : אוצר המורה.
רונן, ח. (1988). נורמליזציה ואידיאל - שילוב המוגבל בחברה. הד החינוך, ס"ג(ד).
רונן, ח. (1989). רעיון הנורמאליזציה של המוגבל. החינוך המיוחד, 33, 17-12.
רונן, ח. (1997). הכללתם של ילדים חריגים בחינוך הרגיל, סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, 12(2), עמ' 21-30.
רייטר, ש. (1989). שילוב ילדים חריגים בבתי ספר רגילים - אתגר לשנות ה-90, סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, גליון מס' 6, עמ' 25-38.
רייטר, ש. (1997). חבר חריג במערכות הרווחה, הבריאות והחינוך, חיפה: אחוה, גסטליט.
שכטמן, צ. (1987). חנוך לערכים דמוקרטיים בביה"ס. ירושלים. מ. החנוך והתרבות.
שכטמן, צ. (1991). שינוי עמדות של מורים בחינוך הרגיל כלפי שילוב החריג במסגרות רגילות - ממצאים אמפיריים ותכנית התערבות, דפים, 13, עמ' 59-54.
שכטמן, צ., זועבי, מ. וכץ, מ. (1992). השפעת סגנון מנהיגות ניהולי על מרכיבים הקשורים להרגשת המורים בביה"ס ולהתנהגותם בכתות במגזר הערבי בישראל. עיונים במינהל ובארגון החנוך, 18, 74-59.
שפרינצק, ד., לוי-מזלוב, ד., פיטרמן, ד. ובר, א. (1997). מערכת החינוך בראי הישובים, ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט, המינהל לכלכלה ולתקציבים, האגף לכלכלה ולסטטיסטיקה.
שרן, ש. ולזרוביץ, ר. (1981). "השפעותיה של תוכנית לשינוי שיטת ההוראה על התנהגותם, על עמדותיהם ועל תפישותיהם של מורים" (תדפיס); המחקר בוצע בחסות המרכז לטלוויזיה חינוכית.
שרן, ש. שרן, י. (1984). לקויי למידה ותיקונם. ספריית הפועלים, תל-אביב.
Babad, E.Y. Inbar, Y. and Rosental, R. Pygmalion Gatatea and the Golem: Investigation of Baised and Unbaised Teachers. Journal of Educational Psychology 74 (4), 459-474.
Bryan, T. H. (1978). Social Relationship and Verbal Interaction of Learning Disabled Children. Journal of Learning Disabilities 2, 58-66.
Margalit, M. Zake, I. (1984). Anxiety and Self Concept of Learning Disabled Children. Journal of Learning Disabilities 17a, 537-539.
Maslow, A. H. (1962). Toward a Psychology of Being. Princeton, Van Nostrand.
Torgesen, J. K. (1980). Conseptual and Educational Implication of the Use of Efficient Task Strategies. Journal of Learning Disabilities 13, 365.

תגים:

רפורמה · צרכים מיוחדים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עמדות ושיטות הוראה של מורים לגבי ילדים לקויי למידה בכיתה משולבת עם ילדים רגילים", סמינריון אודות "עמדות ושיטות הוראה של מורים לגבי ילדים לקויי למידה בכיתה משולבת עם ילדים רגילים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.