היישום אינו מחובר לאינטרנט

תולדות החברות הערבית והדרוזית בישראל

עבודה מס' 061900

מחיר: 603.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תולדות שתי החברות ואבחון השווה והשונה במעמדן של הנשים (הערביה והדרוזית) בישראל.

11,393 מילים ,37 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

אבותיהם של הערבים והדרוזים אזרחי מדינת ישראל היו ברובם המכריע כפריים-חקלאים, ורק חלק זעיר מיושבי הערים הערביות בפלשתינה (א"י) נשאר לחיות בישראל עם הקמתה, מכאן ניתן להכליל ולקבוע כי הדור הקודם של הערבים והדרוזים אזרחי ישראל נמנה ברובו המוחלט עם עובדי האדמה. ובחברה המסורתית של עובדי האדמה, ולא רק של הערבים בישראל, אין מקום לשאלה לגבי מעמדה העצמאי של האישה.1
ב-53 השנים האחרונות חל שינוי רדיקלי במבנה הכלכלי של החברה הערבית והדרוזית בישראל כשפחות מ-10% מכוח העבודה נשאר בחקלאות. האחרים נאלצו לנדוד למקצועות ועיסוקים חדשים עקב צמצום שטחי הקרקע שנשארו ברשות החקלאים, חדירת אמצעי ייצור וכלי עיבוד מכניים צמצמה את הביקוש לכוח עבודה.
למעלה ממחצית העובדים הערבים הפכו לעובדים יומיים, הם נאלצו לצאת אל מחוץ למקומות מושבם מדי יום לחיפוש עבודה - בבניין, בתעשייה ובשירותים, אבל מהפך זה ונדודים אלה היו בעיקרם נחלת הגברים, בני החברה האגררית השמרנים העדיפו לשמור את נשותיהם בבית עם הילדים ועבודות הבית.
גם היום, עשרות שנים מאז החל המהפך מספר הנשים הערביות והדרוזיות בכוח העבודה עולה בהתמדה. למרות השיפור שחל ברמת התעסוקה, בחינוך ובהשכלה אצל הנשים הדרוזיות והערביות, ניכרים הבדלים במעמדן של הנשים הללו כפי שאביא לידי ביטוי בעבודה זו. על כן מטרתי בעבודה זו:
לסקור את תולדות שתי החברות (הערבייה והדרוזית) ולאתר את המאפיינים של כל חברה והתמורות שחלו בה מעצם היותן בתוך החברה הישראלית.
בעקבות כך, לאבחן את השווה והשונה במעמדן של הנשים (הערבייה והדרוזית) בישראל.

תוכן העניינים:
מבוא
מעמד האישה הדרוזית
א. העדה הדרוזית - רקע היסטורי
1. מקור השם
2. תולדות הדרוזים
ב. הדת הדרוזית
1. עיקרי האמונה
2. המנהיגות הרוחנית
3. דת הייחוד
4. מצוות
ג. מוסר ומנהגים
ד. כלכלה ותעסוקה בחברה הדרוזית בישראל
1. החברה הדרוזית החקלאית
2. החברה הדרוזית בתעשייה
3. הדרוזים בשירות הציבורי
4. האישה הדרוזית שותפה לתעסוקה
ה. מעמד האישה הדרוזית
1. מנהגים חברתיים
2. האירוסין והחתונה
3. גירושין
ו. חינוך והשכלה אצל נשים דרוזיות
ז. התמורות שחלו במעמד האישה הדרוזית בישראל
מעמדה של האישה המוסלמית
א. מעמדה של האישה המוסלמית בתקופת "אל ג'אהליה"
ב. המאפיינים העיקריים המשותפים לחברה הערבית
1. חברה בעלת רוב מוסלמי מוחלט תחת שלטון זר
2. חברה שמרנית בעלת רוב כפרי
3. משטר פטריארכלי חזק
ג. מעמד האישה הערבייה בישראל
הגורמים לתמורות במעמדן של הנשים הדרוזיות והערביות בחברה הישראלית
א. תחולת החוק הישראלי על המעמד האישי
ב. שוויון זכויות כללי בתחום הסוציאלי ובדיני עבודה
ג. ביצוע חוק חינוך חובה
ד. הרחבת מקצועות התעסוקה של הנשים
ה. הנשים הערביות המועסקות בשירות המדינה
ו. ההשתתפות הפוליטית של נשים
ז. האצת תהליך המודרניזציה בעיר ובכפר
ח. השפעת התנועה הפמיניסטית - מהו פמיניזם?
1. גישת הפמיניזם הליברלי
2. גישת הפמיניזם התרבותי
3. גישת הפמיניזם הרדיקלי
בין אישה דרוזית לבין ערבייה מוסלמית
1. מעמד האישה מבחינה דתית
2. מעמד האישה מבחינה חברתית
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אבו רוקון, שריף. (1979). "האישה הדרוזית ומעמדה המכובד כשווה, וגם עדיפה זכויותיה", בתוך: דוד פלד ואחרים (עורכים), שותפים לגורל, ת"א, עמ' 130.
אבתיסאם, א. (1993). מעמד האישה הערבייה בישראל, ירושלים.
אלשיך, ס' (1978), "ההזדהות הדרוזית", עבודה לשם קבלת תואר מ"א, אוניברסיטת תל-אביב.
אתר האינטרנט של האגודה לזכויות האזרח (2001).
http://www.acri.org.il/hebrew-acri/engine/story.asp?id=322
גיליגן, ק. (תשנ"ו). בקול שונה, התאוריה הפסיכולוגית וההתפתחותית של האישה, ספרית פועלים, תל-אביב.
גרנות י. (1982). הדרוזים, משרד החינוך והתרבות, אגף הנוער, היחידה לידיעת הארץ ולימודי שדה.
דו"ח הועדה למעמד האישה, משרד ראש הממשלה, ירושלים, אוגוסט 1978, עמ' 284.
דיכטר, ש. (2001). דו"ח עמותת סיכוי שוויון ושילוב האזרחים הערבים בישראל 2000 - 2001 אתר אינטרנט: http://www.sikkuy.org.il/Doah/report2001.html
דנה, נ. (1974). הדרוזים, עדה ומסורת, משרד הדתות, ירושלים תשל"ג-1974.
הוועד הישראלי לחקר העדה הדרוזית. (1985). "האישה הדרוזית", מתוך: הדרוזים בישראל: אתגר מדינת ישראל לשנות האלפיים, חיפה, בהוצאת י' גרף בע"מ, עמ' 17-16.
הנוש-סרוג'י, מ. (1990). "השפעת המודרניזציה על ההשתתפות הפוליטית של נשים מוסלמיות משכילות בעיר חיפה", עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה.
הנוש-סרוג'י, מ. (1993). מעמד האישה בעולם הערבי מראשית המאה ה20-, המכון היהודי-ערבי בבית ברל, צופית.
חוק בית משפט לענייני משפחה (תיקון מס' 5) התשס"ב 2001.
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"א-1 196.
ליש, א. (1961). "השיפוט העדתי של הדרוזים בישראל", המזרח החדש, כרך י"א, חוב' 4.
ליש, א. (עורך). (1969). "הערבים בישראל - רציפות ותמורה", המזרח החדש, כרך י"ט, ירושלים.
לסלי, ס. ליבן, ק. (1995) "עבירת האונס - היבטים קרימינולוגיים", מעמד האישה בחברה ובמשפט, שוקן.
לצרוס-יפה, ח. (1970). פרקים בתולדות הערבים והאסלאם, תל-אביב תשל"א-1970.
מנצור, ע. (1994). "האישה הערבייה עדיין לא יצאה למרחב" מתוך דבר הפועלת - ירחון נעמת, גיליון 62, אפריל-מאי 1994.
סאלח, ש. (1989). תולדות הדרוזים, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת.גן תשמ"ט.
פלאח, ס. (1962). הדרוזים בישראל, עבודה לשם קבלת תואר מ"א, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשכ"ב.
פלאח, ס. (עורך). (1999). הדרוזים במזרח התיכון. משרד הבטחון הוצאה לאור.
פיסס, א. (תשנ"ד). "מהו פמיניזם", עיוני משפט יח, 5.
פירו, ק. (1999). הדרוזים במדינה יהודית, בריל.
קמא, ב. (1984). מעמד האישה הערבייה בישראל, בהוצאת לשכת היועץ לענייני ערבים במשרד ראש הממשלה, ירושלים.
רדאי, פ. (1992). "התפתחות השוויון בין המינים במשפט ודרכים לקידומו", זכויות האדם והאזרח בישראל, האגודה לזכויות האזרח (ג).
רדאי, פ. (1995). "נשים בשוק התעסוקה", מעמד האישה בחברה ובמשפט, שוקן.
רדאי, פ. וחברים. (1995). מעמד האישה בחברה ובמשפט, הוצאת שוקן.
רוזנפלד, ה. (1969). "תהליכי שינוי וגורמי שימור במשפחה הערבית הכפרית בישראל", בתוך: "הערבים בישראל - רציפות ותמורה", המזרח החדש, כרך י"ט, ירושלים. עמ' 76-103.
שטנדל, א. (1972). המיעוטים בישראל, הוצאת מרכז ההסברה, ירושלים.
אל-חר, לילא. (1980). "נסיון לניסוח תיאוריה נשית מתקדמת", הירחון עניינים ערביים, פברואר 1980.
חיירת, א. (1978). מעמד האישה באיסלאם, דאר אל-מעארף, קהיר.
כחאלה-עומר, ר. (1978). האישה בעולם הערבי והאיסלאם, בשני כרכים, מוסד אל-רסאלה, דמשק.
עפיפי, ע. (1982). האישה הערבייה באל-גיאהליה והאיסלאם, דאר אלראיד אל-ערבי, בירות.
Mackinnon, C.A. (1979). "Sexual Harassment of working women". Yal Univ. press.
Mackinnon, C.A. (1987). Feminism unmodified: Discourses on life and Law cambridge.

תגים:

מעמד האישה · שוויון זכויות · חברה מסורתית · כליפות · עדה · איסלאם · דת הייחוד · משטר פטריאכלי · פמיניזם · נשים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תולדות החברות הערבית והדרוזית בישראל", סמינריון אודות "תולדות החברות הערבית והדרוזית בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.