היישום אינו מחובר לאינטרנט

חשיבותם של שטחים פתוחים - חקר מקרה

עבודה מס' 061873

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מדיניות תכנון ארצית לעומת ביצוע בשטחי הרשות המקומית כפר מנדא.

9,835 מילים ,39 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

א. הצגת הבעיה
מדינת ישראל נבנתה מהר, עם מינימום תכנון, בצפיפות, תוך פיתוח מואץ ומעט התייחסות לנושא השטחים הפתוחים. כיום ישראל של שנות ה-2000 היא אחת המדינות הצפופות בעולם, ולמרות היותה מדינה צעירה, עתודות הקרקע בה הולכות ומתדלדלות.
ישראל יוצאת דופן בקצב המואץ של גידול האוכלוסין בתחומה ביחס למדינות המערב. מיום שהמדינה הוקמה, אוכלוסייתה הוכפלה פי 10! לעומת מדינות אחרות, אשר הגיעו להבנה לגבי חשיבותם של השטחים הפתוחים בעיר ובין הערים, וגם מצאו דרכי תכנון להבטיח את שמירתם, נמצאת ישראל רק בתחילת הדרך.
בתוכניות המתאר והמדיניות הארצית של ישראל (תמ"א 31 שבתוקף, ותמ"א 35 שבהכנה) יוחד מקום נרחב לנושא השטחים הפתוחים בישראל, לאחר שנקבע בהן במפורש, ש"ישראל נמצאת במצוקה הולכת וגדלה של שטחים פתוחים". לצערנו, רק לאחרונה הדגשים הללו החלו לקבל ביטוי בתוכניות ברמות יותר נמוכות של תוכניות מתאר.

ב. שאלת המחקר
כיצד מיושמת מדיניות תכנון וביצוע השטחים הפתוחים בשטחי הרשות המקומית כפר מנדא?

ג. שיטת המחקר ומטרתו
מחקר איכותי שיתבסס על ראיון פתוח עם מנהל מחלקת התכנון במועצה כפר מנדא במטרה לבחון כיצד מיושמת מדיניות השטחים הפתוחים בשטחי המועצה המקומית כפר מנדא.

ד. כלים
כלים עיקריים במחקר זה היה:
1. עיון בתוכניות בינוי העיר (תב"ע כפר מנדא).
2. ראיון פתוח עם מנהל מחלקת התכנון במועצה כפר מנדא, (בפרק ממצאים יוצג הראיון
במלואו).
3. מכתב ששלחה עו"ד דפנה כץ, דוברת אט"ד ("אדם טבע ודין") אגודה ישראלית להגנת
הסביבה" למנהל מחלקת התכנון של המועצה המקומית כפר מנדא (המכתב יוצג בסיכום
סקירת הספרות)
4. תמליל לקט ובו רב שיח שהתקיים ביום 31.5.2001 במלון "סנט גבריאל", נצרת. התמליל
נמסר לי על ידי מנהל מחלקת התכנון של המועצה המקומית בכפר מנדא, תמצית מהתמליל
יוצג בפרק הדיון.

תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. שאלת המחקר
ג. שיטת המחקר
סקירת ספרות
א. רקע כללי
ב. חשיבותם של השטחים הפתוחים העירוניים
ג. העימות בין שטחים ירוקים לבין שטחים בנויים עירוניים בישראל
ד. מדיניות שטחים פתוחים בליבת ישראל
ה. תכנון שטחים פתוחים איכותיים והשמירה עליהם
ו. הגנה וניהול של שטחים פתוחים איכותיים
ז. שמירת שטחים חקלאיים כפתוחים
ח. דרכים להגנה על קרקע חקלאית כשטח פתוח
ט. מדיניות רב-ממדית לשטחים הפתוחים בליבת ישראל
י. סיכום סקירת הספרות
המחקר
א. שאלת המחקר
ב. שיטת המחקר ומטרתו
ג. כלים
ממצאים
א. תוכן הראיון עם מנהל מחלקת התכנון בכפר מנדא
ב. תמצית הבעיה הארצית
דיון וסיכום
א. אי-שוויון קרקעי בין יהודים וערבים בישראל
ב. הדמוקרטיזציה של התכנון בישראל: היבטים של יחסי יהודים-ערבים
ביבליוגרפיה

מקורות:

אל-חאג', מ. ורונזפלד, ה. (1990). השלטון המקומי הערבי בישראל. גבעת חביבה: המכון ללימודים ערביים.
אלתרמן, ר. ורוזנשטיין, מ. (1992). קרקע חקלאית: שמירה או הפשרה?, המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון, חיפה.
בר-אור, י. (1992). "קולחים כמקור מים לשיקום נחלים", כנס האגודה הגיאוגרפית, באר שבע.
ברלינר, ר. (1990). "שמירת הטבע בשרון". בתוך: השרון: בין ירקון וכרמל (א. דגני, ד. גרוסמן וא. שמואלי, עורכים), משרד הביטחון - ההוצאה לאור.
גאנם, א. (1993). הערבים בישראל לקראת המאה ה-21: סקר תשתית בסיסית,. גבעת חביבה: המכון לחקר השלום.
גאנם, א. (2001). אצל גור ז"ק, (2001). "אנחנו זה גם הם", מקומון, העיר. מופיע במהדורת אינטרנט:
גדילזון, א., 1988, "הליך לניתוח והערכה של משאבי טבע ונוף למטרות תכנון שימושי קרקע בשטחים פתוחים", חיבור לתואר מגיסטר, הטכניון, חיפה.
ויי. ר. (1994). "הכפר הישראלי - לאן?", משרד הכלכלה והתכנון, הרשות לתכנון כלכלי, נייר עמדה מס' 2.
ויתקון, ג. (1992). "מדיניות השמירה על קרקע חקלאית ועיור המרחב הכפרי", כנס האגודה הגיאוגרפית, באר שבע.
חמאיסי, ר. (1990). תכנון ושיכון בקרב הערבים בישראל, תל אביב: המרכז הבינלאומי לשלום במזרח התיכון.
חמאיסי, ר. (1994). "הבעלות על הקרקע כגורם מעצב מרחבים בישובים הערביים", אופקים בגיאוגרפיה, 41-40 , 56-43 .
טורגובניק, א. (תשנ"ד). המימד הפוליטי של מדיניות התכנון האורבני בישראל. ירושלים. המרכז הירושלמי לענייני הציבור והמדינה.
יהב, ד. (1982). תכנון גנים ציבוריים בתל-אביב-יפו: עבר הווה ועתיד. הביוספרה, יב1-2/. עמ' 15-18.
יהב, ד. (1986). צמחיה ב"שטחים פתוחים" ובגנים ציבוריים בערים הגדולות - לשם מה? הביוספרה, טו5/. עמ' 17-19.
יהב, ד. (1990). סקירת ספרית - ריאות ירוקות בשטחים הפתוחים העירוניים. עיר ואזור מס' 21, עמ' 132-133. (סוקר את הספר: שטרן, א. ושמר, ד. (1987). "דגם השימוש בגנים ציבוריים בבאר שבע". אונ' בן-גוריון. באר-שבע.
יפתחאל, א. וקדר, ס. (2000). "על עוצמה ואדמה: משטר המקרקעין הישראלי". תיאוריה וביקורת, 16: 93-106.
כהן, ז. (1994). החלטות מס' 611/533 של מועצת מקרקעי ישראל, קרקע 38, עמ' 19-13.
כץ, ד. (2000). "מכסות מינימליות לשטחים פתוחים בתוך הערים" מכתב האגודה "אדם טבע ודין" שנשלח לכל הרשויות המקומיות בארץ.
מזור, א. (1993). "משאב הקרקע בתכנון המרחבי", בתוך: ישראל 2020: תכנית אב לישראל בשנות האלפיים, דוח שלב א' - כרך ב', הטכניון, חיפה.
סטופ, א. (1995). שטחי גינון כקריטריון תכנוני. תכנון סבבתי, רבעון האיגוד לתכנון סביבתי. חוב' 53-52. עמ' 9-5.
פייטלסון, ע. (1993). "התפתחות מערכות התחבורה בישראל בצבת שיקולים כלכליים, מדיניים ובטחוניים", מחקרים בגיאוגרפיה של א"י, י"ד, עמ' 249-227.
פייטלסון, ע. (1995). "שמירת השטחים הפתוחים בישראל בנקודת מפנה", אופקים בגיאוגרפיה, 42-43, עמ' 22-7.
פייטלסון, ע. (1995ב). "הדגם המרחבי של קונפליקטים סביבתיים בהליך הצמיחה המטרופולינית והשלכותיו התכנוניות", דו"ח מסכם, מכון ירושלים לחקר ישראל.
פייטלסון, ע. (1995ג'). מדיניות שטחים פתוחים בליבת ישראל: עקרונות ודרכים ליישום, ירושלים, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות פרויקט ליבת ישראל
פרנקנברג, א. (1992). "תכנון המרחבים הפתוחים של ישראל", חומר מלווה לסדנה ישראל 2020, רשות שמורות הטבע, ירושלים.
פרנקנברג, א., שדות א., אורטל ר. וספריאל א. (1991). "הנחיות לדירוג שטחים פתוחים", רשות שמורות הטבע, ירושלים.
צ'רצ'מן, א., שאול, ע. ופרנקל, א. (1992). שטחים פתוחים - לא רק לאוויר הצח. מבנים. המכון לחקר העיר והאזור. הטכניון, חיפה. עמ' 92-84.
רז, א. ופרויס, א. (1998). תוכנית לשטחים פתוחים בתל-אביב חוברת מידע לציבור. אדם טבע ודין. ת"א.
רינת, צ. (1998). "פני הארץ". הארץ, 29.12.98.
שגיא, י. (1991). שמירה על הקרקע והנוף - הלכה למעשה. לעשות שהנוף לא יחלוף. ת"א. החברה להגנת הטבע. עמ' 123-120.
שלאין, א. ופייטלסון, ע. (1995). מדיניות השמירה על קרקע חקלאית: התהוותה, מיסודה וערעורה, מכון פלורסהיימר, ירושלים (בדפוס).
שמשי, צ. (1999). קול המון כקול שדי: גני חולון כמשל. אדריכלות ישראלית מס' 36. עמ' 57-49.
שרמן, נ. וקדר, פ. (1993). עסקים לא חקלאיים במושבים, המרכז ללימודי פיתוח, רחובות.
Barker, G.M.A. (1989). Ecological management and quality of urban green spaces in respect to human needs. Urban programme Co-ordinator, Nature conservancy council, Northminster house, Peterborough.
Cranz, G. (1982). The role of parks in the city. The politics of park design. A history of urban parks in America. pp. 225-255. The MIT press. England.
Ooi, G.L. (1992). Public policy and park development in Singapore. Journal of land use policy. Val. No. 1, pp. 75-64.
Rogers, M. The Bronx parks system: A faded design. pp. 21-13.
Sukopp, H. and Henke, H. (1989). Urban ecology as a basis for planning. Institute of ecology, Technical University Berlin, Federal research center for nature conservation and landscape ecology, Bonn.

תגים:

אקולוגיה · טבע · בנייה · שטח · מחייה · שמורה · גנים · ציבוריים · יער · חורש · זיהום · אוויר · ישוב · ערבי · קרקע

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חשיבותם של שטחים פתוחים - חקר מקרה", סמינריון אודות "חשיבותם של שטחים פתוחים - חקר מקרה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.