היישום אינו מחובר לאינטרנט

שיטור קהילתי

עבודה מס' 061610

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דמותו, תפקידו ומאפייניו של השוטר הקהילתי בעיני מפקדי יש"ק.

14,981 מילים ,65 מקורות ,1999

תקציר העבודה:

א. רקע כללי
משטרת-ישראל הוקמה לפני חמישים שנה, ומאז היא מתפקדת בחברה דמוקרטית רווית קונפליקטים אידיאולוגים מחד, ובעיות בטחון חוץ, מאידך. (אלירם, 1996).
עבודת המשטרה עצמה רווית קונפליקטים הנובעים, בין היתר, מהמתח שבין סדר וביטחון לבין זכויות האזרח, מתח שקיים בין חירות לבין אזרחיות, בין הגנה על הדמוקרטיה לבין פגיעה במרכיביה המרכזיים. לאוכלוסייה ציפיות שונות ואינטרסים שונים, ולעתים סותרים. קיימת בקרבה עמימות בהגדרת תפקידי המשטרה ויעודה. (אלירם, 1985).
השיטור הקהילתי היא אסטרטגיית שיטור, המיושמת בעולם בצורה שיטתית החל מתחילת שנות ה-80 אסטרטגיה זו מהווה אלטרנטיבה לשיטות שיטור מסורתיות, אשר לא היו אפקטיביות דיין בפיקוח על הפשיעה, ולא השכילו לתת לציבור שירותי משטרה איכותיים, אנו מתייחסים ל"שיטור מסורתי" כאל אסטרטגיית השיטור, שהופעלה במשטרות ארה"ב בעקבות תנועת הרפורמה בתחילת המאה העשרים. השיטור המסורתי הוא "השיטור הפרופסיונלי", המאופיין בניתוק מהקהילה, בהתמקדות באכיפת החוק ובמאבק בפשיעה, בדפוסי ניהול מדעיים, בפיקוח בירוקרטי נוקשה על שוטרים, בשימוש נרחב באמצעים טכנולוגיים ומדעיים, ובהתמקדות בתגובות קבועות לפניות אזרחים למוקד המשטרה. (וייסבורד ואחרים, 1996)
שוטרי השטח הם הסיירים, החוקרים, הבלשים, רכזי המודיעין ושוטרי התנועה, הנמצאים במגע ישיר עם הציבור, ונותנים לו את מרבית שירותי המשטרה.
הביטוי האמיתי של השיטור הקהילתי הוא באופן, שבו שוטרי השטח מבצעים את תפקידי השיטור.
השיטור הקהילתי צריך להיתפס על-ידי שוטרי השטח כעבודת המשטרה ה"אמיתית". בעבודה זו ממשיכים לבצע מעצרים, לפתוח תיקים פליליים, לערוך חיפושים, לרשום דו"חות תנועה, לפזר הפגנות בכוח נדרש ולאכוף את החוק. אולם, פעולות אלו הופכות לאמצעים, המופעלים רק כאשר אין אפשרות אחרת, ורק כדי להגן על האדם ולפעול למען שיפור איכות חייו (פרידמן, ושרר, 1984).
בשנת 1994, החליט המפכ"ל דאז, אסף חפץ, ליישם אסטרטגיה של שיטור קהילתי בכל משטרת-ישראל. לצורך ביצוע ההחלטה הוקמה היחידה לשיטור קהילתי (יש"ק), שיעודה היה לפתח את תורת השיטור הקהילתי בישראל, ולהוביל את תהליכי השינוי והפיתוח הארגוני הנדרשים, כדי ליישם שיטור קהילתי במשטרה, בקרב רשויות מקומיות ובקרב הציבור הרחב (חפץ, 1996).
כיום, מופעלת אסטרטגיית השיטור הקהילתי במרבית תחנות המשטרה בישראל ובחלק מיחידות המטה.
היחידה לשיטור קהילתי הובילה את מהפכת השיטור הקהילתי בשנים 1995-1998, וכדרכן של מהפכות - הן מתמסדות במהלך הזמן, היחידה לשיטור קהילתי משתלבת בימים אלו עם המשמר האזרחי, ומופעל במסגרת אגף קהילה חדש מתחילת 1999.

ב. מטרת העבודה
1. לסקור תיאוריות ומחקרים הנוגעים לשיטור קהילתי.
2. לערוך מחקר איכותי (ראיונות פתוחים) בקרב מפקדי יש"ק כדי ללמוד על דעתם לגבי מאפייניו תפקידו ופועלו של השוטר הקהילתי.
3. לעבד את ממצאי הראיונות לקטגוריות.
4. לדון בממצאים וכיצד הם חופפים לתיאוריות שסקרנו בסקירת הספרות.
5. נסכם את העבודה והמחקר בראיה עתידית את השיטור הקהילתי במשטרת ישראל.

תוכן העניינים:
מבוא
א. רקע כללי
ב. מטרת העבודה

סקירת ספרות
א. מאפייני השיטור הקהילתי
ב. שיטור קהילתי כמדיניות וכתוכניות אופרטיביות
ג. הגדרה של שיטור קהילתי
ד. תכלית קיומה של המשטרה
ה. חזון ארגוני של משטרה קהילתית
ו. שיטור ממוקד קהילה
ז. הקהילה
ח. מרכיבים מרכזיים של שיטור קהילתי
ט. הנחות יסוד של שיטור קהילתי
י. עקרונות פעולה מרכזיים של שיטור קהילתי
יא. דמות השוטר הקהילתי
1. תרבות ארגונית במשטרה
2. דמות השוטר בעיני הציבור
3. תפקידי השוטר הקהילתי
4. השוטר כיזם קהילתי
הקוד האתי של משטרת ישראל
5. מאפייני השוטר הקהילתי

מערך המחקר
א. נושא המחקר
ב. הצגת הבעיה
ג. שאלות המחקר
ד. מטרות המחקר
ה. שיטות המחקר והשיטה הנבחרת
ו. הנחת יסוד
ז. מתודולוגיה
1. כלים
2. מאפייני אוכלוסיית המחקר המדגם
3. הליך איסוף נתונים
4. שיטת הניתוח
5. אנונימיות
ח. מגבלות המחקר

הממצאים
א. קטגוריה ראשונה: הגדרת שיטור קהילתי
ב. קטגוריה שניה: דמות השוטר הקהילתי
ג. קטגוריה שלישית: תפקיד עיקרי של השוטר הקהילתי
ד. קטגוריה רביעית: המאפיין העיקרי של השוטר הקהילתי
ה. קטגוריה חמישית: השוטר הקהילתי כיזם קהילתי

דיון

סיכום - עתיד השוטר הקהילתי בישראל

ביבליוגרפיה

נספחים
נספח א': שאלות לראיון
ראיונות

מקורות:

אלירם, י. (1996). משטרה וחברה, מבוא למדעי המשטרה, ירושלים: הוצאת מורטיפרס בע"מ, 1996.
אלירם, י. (1985). מ"ציפיות הציבור" ל"צרכי הקהילה", עבריינות וסטיה חברתית, (עמ' 13-23).
ברוק, י. (1978). "הקהילה", חברה ורווחה, כרך א', מרץ 1978.
גבע, ר. ואפרתי, ט. (1997). שיטור קהילתי בעולם, התפתחות יישום והערכה, היחידה לשיטור קהילתי, דצמבר 1997.
גבע, ר. (1992). אסטרטגיות במניעת פשיעה, שיטות יישום והערכה, ירושלים: משרד המשטרה.
גימשי , ד. (1998). "היערכות שכונתית למאבק בפשיעה", משטרה וחברה, (2), (עמ' 68-84).
גימשי, ד. (א1997). דפוסי מנהיגות במשטרה, עבודת דוקטורט, האוניברסיטה העברית, המכון לקרימינולוגיה.
גימשי, ד. (ב1997). יישום שיטור קהילתי במשטרת ישראל, שלב ג' (ינואר 1977 - דצמבר 1988) ירושלים: משטרת ישראל, היחידה לשיטור קהילתי, ספטמבר ב1997.
גימשי, ד. (ג1997). "השיטור כפרופסיה - מ"לוכד גנבים" ל"ייזם קהילתי", משטרה וחברה, (1), (עמ' 5-25).
גימשי, ד. (1996). פיתוח מנהיגות קהילתית, ירושלים : משטרת ישראל, היחידה לשיטור קהילתי.
0גימשי, ד. (א1995). יישום שיטור קהילתי במשטרת ישראל, (שלב ב'), ירושלים, משטרת ישראל, היחידה לשיטור קהילתי.
גימשי, ד. (ב1995). תכנית בסיס ליישום אסטרטגי של שיטור קהילתי , (טיוטא להערות), משטרת ישראל, היחידה לשיטור קהילתי, ירושלים ב1995.
גימשי, ד. (א1992). פיתוח מנהיגות במשטרת ישראל: ספר יסוד , משטרת ישראל, המטה הארצי, מחלקת הדרכה הוצאה לאור, א1992.
גימשי, ד. (ב1992). שיפור השירות לאזרח - הצעה לתכנית בסיס , משטרת ישראל, המטה הארצי, אגף כוח אדם, קצין חינוך ראשי.
גימשי, ד. ובוקר, נ. (1991). "שיקול דעת והגינות בעבודת המשטרה",אתיקה מקצועית, משטרת ישראל, המכללה לקצינים בכירים.
גלוסקינוס, א. (1991). "מנהיגות מעצבת כדרך לניהוג עצמי", משאבי אנוש, אפריל 1991, (עמ' 4-8).
דגני, ר. ודגני, א. (1991). חשש מפשיעה בשכונות מצוקה, תל אביב: גיאוקרטוגרפיה - המכון למחקר מרחב.
וייסבורד, ד. (1998). "דו"ח מחקר - הכוונה מחדש של חקר מניעת פשיעה ומדיניות אכיפת
החוק - מגורמים לפשיעה להקשר הפשיעה", משטרה וחברה, (2), (עמ' 101-123).
וייסבורד, ד., אמיר, מ., טננבאום, א., ברק, י. ושלו, א. (1996), שיטור קהילתי בישראל - סיכויים וסיכונים, מסמך מוגש למועצה הישראלית לקרימינולוגיה, פברואר, 1996.
חכימי, ע. (1996 ). סוציאליזציה של שוטרים, המחלקה לסוציולוגיה, האוניברסיטה העברית (עבודה לתואר מוסמך).
חסון, ש. , שחורי, נ. ואדיב, ח. (1995 ). מינהל שכונתי - הרעיון והשיטה, מכון ירושלים לחקר ישראל.
חפץ, א. (1996 ). "לקראת שיטור קהילתי", משאבי אנוש , ספט'-אוק', (עמ' 22-24).
יחזקאלי , פ. ושלו, א. (1996). "משטרת ישראל בין שיטור קהילתי למשטרה עירונית", משאבי אנוש, ספט'-אוק', 1996 (עמ' 34-37).
ינאי, א. (1997). "בטחון היישוב: מעורבות הקהילה בשירותי משטרה", בטחון סוציאלי, 40, תשנ"ז, אפריל, 1997.
ישראל, ע. (1994). "מאפייני ההתארגנות ההתנדבותית והדילמות הכרוכות בכך", במשטרת ישראל, מקראות משא"ז, הוראת הפעלת מתנדבים במשטרת ישראל, (מהדורה רביעית), ירושלים , משטרת ישראל, אגף המשמר האזרחי.
כשר, א. (1998). "אתיקה משטרתית" (במקור 1995), במשטרתישראל, אתיקה במשטרת ישראל, המטה הארצי, אגף כוח-אדם.
משרד לביטחון פנים, מוסד שמואל נאמן למחקר מתקדם במדע ובטכנולוגיה והמרכז הירושלמי לעניני ציבור ומדינה. (1997). אכיפת החוק במאה ה21-, תרחישים ותחזיות לדמותה של ישראל בראשית המאה הבאה.
פוקס, ש. (1998). הפסיכולוגיה של התנגדות לשינוי, רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר אילן.
קים, י. (1990). "התיאוריה והמתודה: לשאלת ההגדרה של תת-קהילות המיעוט", בארי.
קים, י. וברוכמן, א. (1995 ). "עיור עבריינות ואתניות", הקשר בין גודל הישוב לשיעורי עבריינות בישראל והשפעתם על שירותי התקון הקהילתיים", מפגש.
פרידמן, ר. ושרר, מ. (1984). "תגובת המשטרה לאלימות: המשטרה כמפעילה משאבים קהילתיים במלחמה בפשע", עבריינות וסטייה חברתית, י"ב, (עמ' 87-93).
רטנר, א., רהב, ג., וגוסטבו, מ. (1997). "מגמות בתחום הפשיעה - העבריינות ואכיפת החוק בראשית שנות ה2000- בישראל", אכיפת החוק במאה ה21- תרחישים ותחזיות לדמותה של ישראל בראשית המאה הבאה, (כרך ב'), המשרד לביטחון פנים, מוסד נאמן והמרכז הירושלמי לעניני ציבור ומדינה (181-217).
שדמי, א. (1989). פיקוח ציבורי על משטרה בחברה דמוקרטית, עבודת דוקטורט, האוניברסיטה העברית ירושלים.
שוהם, ש. גיורא ורהב, ג. (1974). קרימינולוגיה, ירושלים ותל אביב: הוצאת שוקן תשל"ה.
שוהם, ש. גיורא, רהב, ג., ואדד, מ. (1987). קרימינולוגיה, ותל אביב: הוצאת שוקן.
שחר, ס. (1998). תדמית המשטרה והשוטר כנותני שירות ואוכפי חוק, משטרת ישראל אגף כוח אדם, יחידת פסיכולוגיה.
שלו, א. ויחזקאלי, פ. (1997). "שיטור קהילתי" מול "אכיפתי" - סוגיות עקרוניות, משטרה וחברה, (1), (עמ' 66-105).
שרר, מ, ופרידמן, ר. (1985). "שיטות חדשניות בעבודת המשטרה והשלכתן על יחסי קהילה-משטרה", עבריינות וסטייה חברתית, י"ג, (עמ' 5-11).
Andrews, K. (1989). The Concept of Corporate Strategy, Chicago: Irwin.
Bayley, D. (1996a). "Measuring Overall Effectiveness". In L. Hoover (ed.), Quantifying Quality in Policing, Police Executive Research Forum, Washington, D.C.
Conroy, D. & Hess, K. (1992). Officers at Risk: How to Identify and Cope with Stress, Incline Village, Nev: Copperhours Publishing Company.
Dempsey, J. (1994). Policing: An Introduction to Law Enforcement, St. Paul, Minn.: West Publishing Company.
Eck, J. & Rosenbaum, D. (1994). "Community Policing in Theory". In D. Rosenbaum (ed.) The Challenge of Community Policing, Testing the Promises, Thousend Oaks, CA: Sage Publications, Inc., (pp. 3-23).
Freeman, R. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach, Boston: Pitman.
Friedmann, R. (1992). Community Policing, Comparative Perspectives and Prospects, New York: St. Martin Press.
Goldstein, H. (1977). Policing a Free Society, Cambridge, MASS.: Ballinger Publishing Company.
Goldstein, H. (1979). "Improving Policing: A Problem Oriented Approach", Crime and Delinqiuncy, Vol. 25(2), (pp. 236-258).
Goldstein, H. (1990). Problem Oriented Policing, New York: McGraw-Hill Publishing Company.
Hayeslip, D. & Cordner, G. (1987). "The Effects of Community Oriented Patrol on Police Officer Attitudes", American Journal of Police, Vol. 4, (pp. 95-119).
Manning, P. "Community Policing as a Drama of Control". In J. Greene & S. Mastrofski (eds.) Community Policing as Rhetoric or Reality, New York: Praeger.
Maslow, A. (1970). Motivation and Personality, New York: Harper & Row.
Miller, L. & Hess, K. (1998). The Police in the Community, Strategies for the 21st Century, (2nd ed.), Belmont, CA.: West Wadsworth Publishing Company.
Moore,M. (1994). Creating Public Values: Strategic Management in the Public Sector, J.F. Kennedy School of Government, Harvard University.
Oliver, W. (1998). Community Oriented Policing, A Systematic Approach to Policing, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
Seagrave, J. (1996). "Defining Community Policing", American Journal of Police, Vol. 15, No. 2, (pp. 1-22).
Siegel, J. (1995). "The East Dallas Police Storefront", Law and Order, May 1995, (pp. 53-55).
Skogen, W. & Hartnett, S. (1997). Community Policing, Chicago Style, New York, Oxford: Oxford University Press.
Skolnick, J. (1966). Justice Without Trial: Law Enforcement in Democratic Sosiety, New York: John Wiley and Sons.
Skolnick, J. & Fyfe, J. (1963). Above the Law, Police and the Excessive Force, New York: The Free Press.
Trojanowicz, R. & Bucqueroux, B. (1990). Community Policing: A Contemporary Perspective, Cincinnati OH: Anderson Publishing Company.
Trojanowicz, R. & Bucqueroux, B. (1994). Community Policing: How to Get Started, Cincinnati: Anderson Publishing Company.
Walker, S. (1994). Sense and Nonsense about Crime and Drugs, (3rd ed.) Belmont, CA.: Wadsworth Publishing Company.
Watson, E., Stone, A. & Deluca, S. (1998). Strategies for Community Policing, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
Wilson, J. & Kelling, G. (1982). "Broken Windows: Police and Neighborhood Safety", The Atlantic Monthly, Vol. 249, March 1982, (pp. 29-38).

תגים:

משטרת · ישראל · משטרה · פשיעה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שיטור קהילתי", סמינריון אודות "שיטור קהילתי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.