היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת עמדות ותפיסות עולם על ביצוע מעשים של גילוי עריות

עבודה מס' 061387

מחיר: 603.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת התיאוריות המרכזיות בתחום והצעה למחקר איכותני.

9,792 מילים ,60 מקורות ,1996

תקציר העבודה:

תופעת גילוי העריות הינה תופעה אודותיה קיימים הסכמה וטאבו חברתיים.
המחקר מצביע על שכיחות גדלה והולכת של חשיפת התופעה ומדווח על קושי ניכר באיתור מאפיינים יחודיים של אוכלוסיות בסיכון.
הרחבת הגדרת התופעה, כפי שקיימת בספרות, גורמת לקבלת ממצאים סותרים ומקשה על איתור הגורמים והמאפיינים.

המחקרים הקיימים כיום מתמקדים בתיאור הדינמיקה המשפחתית המאפשרת את קיום התופעה, האספקטים הטיפוליים הקשורים בקורבנות גילוי העריות ותיאור הטיפול (במהלך חמש השנים האחרונות) בעבריינים עצמם. עם זאת, אין בנמצא מחקרים המתמודדים עם הבנת התופעה מנקודת מבטו הסובייקטיבית ותפיסת עולמו של העבריין-התוקף.

נטיית הספרות הקיימת הינה לצמצם את הבנת התופעה לכדי גורם בודד (בכל תיאוריה). צמצום זה מביא להקטנת יכולת הבנת התופעה בכללותה על תיאור כל משתניה והאינטרקציה ביניהם.

עבודה זו סוקרת את התיאוריות המרכזיות הקיימות בתחום, מעלה דילמות מרכזיות ומתמקדת בתוקף כמי שמהווה את מקבל ההחלטות המרכזי בעת התרחשות תופעת גילוי העריות. לאור זאת ומכיוון שמבחינה תיאורטית, לא ניתן לנתק את התופעה מהקשרה החברתי, מובילה העבודה להצעה למחקר איכותני הרואה את התוקף כמפתח להבנת התהליך.
נקודת המוצא מהווה ראיה כוללנית הבוחנת את העבריין בכללותו, מעבר למשתנים תלויים ופשוטים. זאת, על מנת להבין אותו כאדם שלם על הרקע, ההיסטוריה האישית שלו ועל תפיסת עולמו על רקע הקונטקסט בו הוא חי ופועל.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק 1 - סקירת הספרות
גילוי עריות - הצגת התחום
גישות תיאורטיות מרכזיות
שכיחות התופעה והיקפה
ממצאים מרכזיים
הדינמיקה המשפחתית
דילמות מרכזיות
סיכום
פרק 2 - הצעה למחקר (שיטה)
רציונל לבחירת הגישה האיכותנית
מדגם
איסוף הנתונים
הליך
אתיקה והשמירה עליה
מהימנות
סיכום ההצעה למחקר
פרק 3 - תדריך לראיון
שאלות הנוגעות להיסטוריה אישית ותיפקוד חברתי
שאלות הנוגעות להיסטוריה מינית
התייחסות ספציפית לעבירה ולקורבן
התייחסות לתוצאות
נושאים נוספים לבדיקה
ביבליוגרפיה

מקורות:

טנא, ד. (1992) גילוי עריות בקרב נערות במצוקה. רמות: אוניברסיטת תל אביב.
כהן, ת. (1988) גילוי עריות - אינססט: ניצול מיני של ילדים ע"י בני משפחתם, הבנת התופעה ודרכי טיפול. המרכז לחקר ולימוד המשפחה: אוניברסיטת חיפה.
כהן, ת. (1991) טיפול במשפחות עם גילוי עריות. סדנה בסימפוזיות הבינלאומי הראשון להגנת הילד (כנס אל"י): ירושלים.
סאמיט, ר. (1988) סינדרום ההסתגלות של ילדים להתעללות מינית. בתוך: קריגר, ש. ואש, ר. (עורכים) תקיפת ילדים על רקע מיני (עמ' 53-67). משרד החינוך והתרבות, השרות הפסיכולוגי: ירושלים.
רימרמן, י. (1985) יחסים אסורים במשפחה: סוציולוגיה ופסיכולוגיה של גילוי עריות. גומא-צ'ריקובר בשיתוף עם איגוד העובדים הסוציאלים, האגודה לקידום העבודה הסוציאלית: ישראל.
Abel, D Rouleau, J.L. (1990) The nature and extent of sexual assualt. In: Marshall, W.L., Laws, D.R. Barbaree, H.E. (Eds). Handbook of Sexual assault: Issues, Theories and Treatment of the offender. Plenum: New York.
Abraham, K. (1927) The Experience of Sexual trumas as a form of sexual activity. In: Abraham, K. Selected papers. Hogart: London.
Arens, W. (1986) The original sin: Incest and it's meaning. Oxford university press: Oxford.
Ballard, D.T., Blair, G.D., Devereaux, S., Velentin, V.K., Horton, A.L. Johnson, B.L. (1990) A Comparative profile of the Incest perperator. In: Horton, A.L., Johnson, B.L., Roundy, L.M. Williams, D. (Eds). The Incest perpetrator. Sage: London.
Bender, L. Blau, A. (1937) The reaction of children to Sexual relations with adults. American journal of Orthopsychiatry, 7, 500-518.
Bixler, R.H. (1981) The Incest Controversy. Psychological Reports, 49, 267-283.
Browning, D.H. Boatman, B. (1977) Incest: Children at risk. American journal of Orthopsychiatry, 13, 69-72.
Carens, P.J. (1990) Sexual Addiction. In: Horton, A.L., Johnson, B.L., Roundy, L.M. Williams, D. (Eds). The Incest perpetrator. (pp. 126-143). Sage: London
Cavallin, H. (1966) Incestouos Fathers: A Clinical report. American journal of Orthopsychiatry, 122, 1143-1138.
Cohen, T. (1983) The Incestuous Family Revisited. Social casework, 64 (3), 154-161.
Denzin, N.K. (1989) Interpretative biography. Sage: Newbury park, California.
Douglas, J.D. (1985) Creative Interviewing. Sage: London.
Faller, K. (1990) Understanding Child Sexual maltreatment. Sage: London.
Finkelhor, D. Hotaling, G. (1984) Sexual abuse in the national incidence study of child abuse and neglect. Child abuse and neglect, 8, 22-23.
Fontana, A. Frei, J.H. (1994) Interviewing, The art of Science. In: Denzin, N.K. Lincoln, A. (Eds). Qualitative research. (pp. 361-376). Sage: Newbury park, California
Fox, R. (1983) The red lamp of Incest. University of Notre Dame press: Indiana.
Giarretto, H.A. (1981) A Comprehensive child Sexual abuse treatment program. In: Marzek, P.B. Kempe, C.H. (Eds). Sexualy abused children and their families. Pergamon: Elmsford, New York.
Giarretto, H.A. (1982) Integrated treatment of child sexual abuse. Science and behaviour: Palo Alto, California.
Gilgun, J.F. Connor, T.M. (1990) Isolation and the Adult Male perpetrator of child Sexual Abuse: Clinical Concerns. In: Horton. A.L., Johnson, B.L., Roundy, L.M. Williams, D. (Eds). The Incest perpetrator. Sage: London
Gomes-Schwartz, B., Horowitz, J.M. Cardareli, A.P. (1990) Child Sexual abuse. Sage: Newbury park, California.
Gordon, L. (1986) Incest and resistance: Patterns of father-daughter Incest, 1880-1930. Social problems. 33 (4), 253-268.
Groth, A.N. (1978) Guidlines for assesment and management of the offender. In: Burgess, A.W., Groth, A.N., Holmstorm, L.L. Sgroi, S.M. (Eds). Sexual Assault of children and Adolescents. Lexinton Books: Lexinton.
Groth, A.N. (1982) The child molester: clinical observation. Journal of Social work and Human Sexuality, 1, 129-144.
Gupta, G.R. Cox, S.M. (1988) A typology of Incest and possible intervention strategies. Journal of family violence, 3, 299-312.
Henderson, J. (1973) Is Incest harmful? Canadian journal of psychiatry, 28, 34-40.
Herman, J. (1981) Father-Doughter Incest. Harvard university press: Cambridge.
Herman, J. (1990) Sex offenders, A Feminist perspective. In: Marshall, W.L., Laws, D.R. Barbaree, H.E. (Eds). Handbook of Sexual Assault: Issues, Theories and Treatment of the offender. Plenum: New York.
Hirschi, T. (1965) Causes of diliquency. University of California press: Berkeley, California.
Letich, L. (1992) Profiles of the perpetrator. Networker, 16, 46-47.
Lustig, N. (1966) Incest: A Family group survival pattern. Archives of General Psychiatry, 14, 31-40.
Machtoka, F. (1967) Incest as a family affair. Family process, 6, 98-116.
Marshall, C. Rossman, G.B. (1989) Designing qualitative research. Sage: Newbury park, California.
Marshall, W.L. Barbaree, H.E. (1990) An Integrated theory of the Etiology of Sexual offenders. In: Marshall, W.L., Laws, D.R. Barbaree, H.E. (Eds). Handbook of Sexual Assault: Issues, Theories and Treatment of the offender. (pp. 257-275). Plenum: New York.
Marshall, W.L., Laws, D.R. Barbaree, H. (1990) Sexual assault. Plenum: New York.
McIntyre, K. (1981) Role of mothers in father-doughter Incest: A Feminist analysis. Social work, 26, 462-466.
Meiselman, K.C. (1990) Resolving the trauma of Incest. Jossey-Bass: San Francisco, California.
Minuchin, S. (1974) Families and family therapy. Harvard university press: Cambridge.
O'connell, M.A., Leberg, E. Donaldson, C.R. (1990) Working with sex offenders. Sage: London.
Parker, H. Parker, S. (1986) Father-doughter Sexual abuse: An emerging perspective. Americal journal of Orthopsychiatry, 56, 531-549.
Parsons, T. (1954) The Incest taboo in relation to social structure and socialization of the child. British journal of sociology, 5, 101-107.
Patton, D. (1990) Qualitative Evaluation and Research Methode. Qualitative Interviewing: California.
Pelto, V.L. (1981) Male Incest offenders and non-offenders: A Comparison of early sexual history. Dissertation Abstract International, 42(3), 1154-1155.
Reimer, S. (1940) A research note on Incest. American journal of socioloty, 7, 566-575.
Roundy, L.M. Horton, A.L. (1990) Professional and Treatment Issues for clinitions who Intervene with Incest perpetrator. In: Horton, A.L., Johnson, B.L., Roundy, L.M. Williams, D. (Eds). The Incest Perpetrator. (pp. 164-189). Sage: London.
Russell, D.E. (1984) Sexual Exploitation Rape, Child Sexual abuse and work harassment. Sage: California.
Russell, D.E. (1968) The secret trauma: Incest in the lines of girls and women. Basic Books: New York.
Salter, A.C. (1988) Treating child Sex offenders and victims. Sage: Newbury park, California.
Schneider, D.M. (1956) What is kinship all about? In: Reining, P. (Eds). Kinshipstudies in the Morgan centennial year. (pp. 23-63). Antropological Society of Washington: Washington D.C.
Sheper, J. (1982) Incest: A biological view. Academic press: New York.
Skinner, L.J. Becker, V. (1987) Sexual Dysfunctions and deviations. In: Hersen, M. Turner, S.M. (Eds). Diagnostic Interviewing. Plenum press: New York.
Tylor, E.B. (1870) Researches into the early history of mankind and the development of civilization: London.
Weinberg, S.K. (1955) Incest behaviour. Citadel: New York.
White, L.A. (1948) The Defenition and prohibition of Incest. American Anthropologist, 50, 416-435.
Williams, L.M. Finkelgor, D. (1990) The Characteristics of Incestuous fathers: A review of recent studies. In: Marshall, E.L., Laws, D.R. Barbaree, H.E. (Eds). Handbook of Sexual Assult: Issues, Theories and Treatment of the offender. Plenum: New York.
Wyatt, G.E. (1985) The Sexual abuse of Afro-American and white woman in childhood. Child abuse and neglect, 9, 507-519.

תגים:

ניצול ילדים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת עמדות ותפיסות עולם על ביצוע מעשים של גילוי עריות", סמינריון אודות "השפעת עמדות ותפיסות עולם על ביצוע מעשים של גילוי עריות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.