היישום אינו מחובר לאינטרנט

פערי תרבות ישראל סין וההשפעה על מו"מ

עבודה מס' 061117

מחיר: 603.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הנושא על פי המודל של הופסטד והמצעת פתרונות.

15,105 מילים ,23 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

סוף המאה ה-20 אופיינה בהתגברות הגלובליזציה ופתיחתם של שווקים בין-לאומיים היוצרים קשרים בין המדינות המפותחות ולבין מדינות העולם השלישי המתפתחות. הכפר הגלובלי מהווה שוק עולמי המאפשר סחר כמעט ללא מגבלות גיאוגרפיים.
במהלך שני העשורים האחרונים, השווקים הסינים נפתחו לעולם מתוך מגמה להנהיג מעצמה מתפתחת, לעבר מעמד פוליטי, ביטחוני וכלכלי מחוזק יותר.
בתוך הקונסטלציה של תחרות בינ"ל גוברת על שליטה בתחומי הידע, הטכנולוגיה וכמובן הממון, השוק הישראלי פועל בנחישות לקיבוע חלקו "בעוגה" הכלכלית העולמית (Mason, 1998).
לאחר שנפתחו השווקים הסינים לתחרות בינ"ל כמעט פתוחה, בסוף שנות השמונים תחילת התשעים, נערכו מספר צעדים משמעותיים ע"מ להעמיק את החדירה וזאת ע"י כינון קשרים עסקים וממשלתיים בתחומים רבים.

ברם, פוטנציאל השוק הסיני המתפתח עדיין לא מומש ברובו ונראה כי עסקים ישראלים בפרט ועסקים מערביים בכלל, כושלים פעם אחר פעם בניסיון לחדור לשוק הסיני ולנסות לשווק, להפיץ ולהקים מיזמים משותפים לסינים וישראלים.
בעבודה זו, אראה כי במסגרת המרוץ להשגת פלח שוק מתוך ה"זהב" הסיני, מרבית העסקים במדינות המערב ובישראל מתעלמים ממרכיב חשוב מאוד במכלול החיתום העסקי וביצוע עסקאות עם הסינים.
המרכיב הבין תרבותי או למען הדיוק העדר הידע בקרב אנשי עסקים בארץ בנוגע לחשיבות המרכיב התרבותי הסיני משפיע באופן קריטי, על היכולת לרשום עסקאות מוצלחות או לקיים מיזמים לאורך זמן.

נכון, לכאורה נראה כי הנושא הנדון הינו מרכיב חברתי מובהק וכי אין מקום לבדיקת השפעה זו בצורה מעמיקה במסגרת הערכת תהליכים ונקודות כשל אפשריות בתולדת עסקאות ואף במהלך משא ומתן עם הסינים. אך לטענתי, בגלל ייחודה של התרבות הסינית וחשיבות המרכיב התרבותי, הכרה במרכיב זה עשויה לאפשר "דלתות פתוחות" כל עוד וילמד הידע ע"י המנהלים העוסקים בניהול המשא ומתן או אלה האחראים על השיווק מול הגורמים הרלוונטיים בסין.

על כן ראיתי לנכון להציג את הנושא בעבודת הגמר כזיהוי נקודת הכשל בניהול משא ומתן, ניהול פרויקטים ע"י מנהלי פרויקטים, מיזמים חדשניים ושיווק המבוצע ע"י מנהלים בחברות מערביות בכלל וישראליות בפרט.

בכפוף לעיל, אראה בעבודה זו כי במהלך קבלת החלטות עלינו לקחת בחשבון את המרכיב הבין-תרבותי כחלק מהתוכנית העסקית או כחלק מתוכנית ניהול הפרויקט, תוכנית הייצור או התוכנית הארגונית. הפיכת המרכיב התרבותי למרכיב גלוי, ישפר בצורה משמעותית את היכולת לקדם את האינטרסים הפרטיים והלאומיים של ישראל.

במהלך העבודה אסקור ואפרט את המודל הנפוץ לחקר בין-תרבותי עסקי, כפי שפותח ונחקר ע"י הופסטד בשנות השמונים של המאה הקודמת, על פיו ניתן לאפיין את הפערים בערכי המנהלים ובכך לנסות ולעמוד על ההבדלים בין התרבויות בתחום הניהול. בהמשכה אנסה להציע מספר פתרונות כפי שנתפרסמו בספרות המקצועית וכפי שנרכשו עפ"י ניסיונו של כותב העבודה.
כמו כן אסכם דוגמאות מן העולם ובארץ לצורת העבודה המקובלת, כפי שנתפסות ע"י חברות בארץ וזאת ע"י ראיונות עם מנהלים העוסקים בתהליכים ועסקאות עם השוק הסיני. לחילופין, יתואר מצב קיים בקרב חברות אשר טרם רכשו את המודעות לפערים הבין-תרבותיים, או שאינם מקיימים צעדים חדי-משמעות לסגירת הפער.

תוכן העניינים:
1. פתיחה
2. סקירה כללית
רפורמות כלכליות
חוקי סחר וחוזים
מידע ציבורי
מהו ה ? GUAN XI
3. תמיכה אמפירית להשפעה תרבותית על קבלת החלטות במשא ומתן
4. המודל של הופסטד
התכנסות או התרחקות הקטבים
המימדים לניתוח (Stuck, 2002)
דיון ומסקנה
5. קווים לדמותו של המנהל הישראלי
התפתחות תפקידי המנהל
הניהול ומאפייניו בהווה
הכשרת המנהל
מורכבות התפקיד
הערכת ביצועים ומשובים
הקשיים העומדים בפני מנהל
הפתרון המוצע לאתגרים הרבים
עידוד ניהול עצמי
סיכום
6. קווים לדמותו של המנהל הסיני
התפתחות תפקידי המנהל
הניהול ומאפייניו בהווה
מורכבות התפקיד
הערכת ביצועים ומשובים
הקשיים העומדים בפני מנהל
הפתרון המוצע לאתגרים הרבים
עבודת הצוות
האצלת סמכויות
סיכום
7. זיהוי והגדרת הפערים בקרב הסינים והישראלים
8. דרכים לגישור הפער
בניית אמון (Mason, 1998)
פיתוח Guan xi מערכות יחסים וקשרים (Abramson1995,)
המסקנה : להראות רגישות וכבוד
תשלום חסות
שיתוף מידע וצורת התקשרות
הגדרת וניתוח הפרויקט
9. חברות ישראליות ודרכי התמודדותן עם הפערים
10. סיכום
11. ביבליוגרפיה
12. נספחים

מקורות:

Abramson, R., 'Key Cross-Cultural Differences Related to Canadian Companies Doing Business in China', Simon Fraser University, 1995.
Blackman, C., 'Negotiating China, case studies and stratgies', Allen Unwin Ltd, Australia, 1997.
Bjorkman, I., 'Institutionalization and Bargaining Power Explanations of HRM Practices in International Joint Ventures- The Case of Chinese-Western Joint Ventures', Organization Studies, May 2001, at http://www.findarticles.com.
Brockner, J., 'Culture and Procedural Fairness: When the effects of What You Do Depend on How You Do It', Administrative Science Quarterly, March 2000, at http://www.findarticles.com.
Chiu, K., 'The Organization of Industrial Relations in Hong Kong: Economic, Political and Sociological Perspectives', Organization Studies, Spring 1999, at http://www.findarticles.com.
Cunningham, E., 'Negotiating the State: The Development of Social Organizations in China', Harvard University Asia Center Modern Asia Series, Fall 1999.
Doney, M., 'Understanding the Influence of National Culture on the Development of Trust', Academy of Management Review, July 1998, at http://www.findarticles.com.
Earley, P., 'Taking stock in our progress on individualism-collectivism: 100 years of Solidarity and community', Journal of Management, May-June 1998, at http://www.findarticles.com.
Eckholm , E., 'China widening crackdown on corruption', New York Times, NY, Dec 2000.
Hellstrom, L., 'Conducting Business in China: the Issue of "Guanxi"', Anomalies Project, Stockholm School of Economics EIJS, 1997, at http://www.hhs.se/eijs/anomaly/CGuanxi.html.
Hofstede, G., 'Cultures and Organizations: Software of the Mind', Maidenhead, England, McGraw-Hill, 1991.
Hofstede, G., 'Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values', Sage Publications, Newbury Park, California, 1984.
Lowe, S., 'Culture and network institutions in Hong Kong: a hierarchy of perspectives', Organization Studies, vol. 17, 1996, at http://www.findarticles.com.
Mason, M., 'Bridging US-China cross-cultural differences using internet and groupware technologies', Florida State University, Feb. 1998, at http://www.findarticles.com.
Morris, M., ' Views from inside and outside: integration emic and ethic insights about culture and justice judgment', Academy of Management Review, at http://www.findarticles.com, Oct, 1999.
Nachmias, D., 'Israel's bureaucratic: Social structure and patronage', Public administration review, Washington, Oct 1991.
Neumann, Y., 'Work stress, job burnout, and work outcome in the turbulent environment', International studies of management organization, White plains, 1993.
Pearce, I., 'Cultivating Guanxi as a Foreign Investor Strategy', Business Horizons, Jan 2000 , at http://www.findarticles.com.
Ralston A., `The cosmopolitan Chinese manager: Findings of a study on managerial values across the six regions of china', University of Connecticut, Nov. 2001, at http://www.findarticles.com.
Ralston A., `Differences in managerial values: A study of US, Hong-Kong and PRC managers', University of Connecticut, Nov. 1989, at http://www.findarticles.com
Rosenthal, E., 'Details of corruption emerge in China', New York Times, NY, Jan 2001.
Saich, A., 'Negotiating the State: The Development of Social Organizations in China', Harvard University Asia Center, October 1999.
Steidlmeier, P., 'Gift giving, bribery and corruption: ethical management of business relationships in china', Journal of business ethics, Dordrecht, Jan 1999.
St?ck J., `The Dutchman And The Chinaman: Applications of The Hofstede Model For Cross-Cultural Management In China today', Sino-American Management Institute, Indiana, Feb 2002.
Trubisky, P., 'The influence of individualism-collectivism and self-monitoring on conflict styles', International Journal of Intercultural Relations, 1991, pp. 65-84.
Wagner III, J., 'Individualism-collectivism: Concept and measure', Group and Organizational Studies, 1995, pp. 280-304.
Wagner III, J., 'Studies of individualism-collectivism: Effects on cooperation in groups', Academy of Management Journal, 1995, pp. 152-172.
Wilhelm P., `The relationship of three measures of the corruption to individualism and collectivism: Implication for entrepreneurship education' , University of Texas-Permian Basin, Nov. 2001.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "פערי תרבות ישראל סין וההשפעה על מו"מ", סמינריון אודות "פערי תרבות ישראל סין וההשפעה על מו"מ" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.