היישום אינו מחובר לאינטרנט

גורמים המשפיעים על המנהל להאיץ קבלתם של שינויים מתודיים-דידקטיים בחטיבת ביניים

עבודה מס' 060666

מחיר: 373.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת השאלה האם קיימת תרומה, ואם כן מהי, בשינוי שיטת הוראה המתבצע על ידי מנהל מוסד חינוכי וכיצד מתבטאת תרומה זו בתחום החינוך.

16,452 מילים ,65 מקורות ,1998

תקציר העבודה:

גורמים המשפיעים על המנהל להאיץ קבלתם
של שינויים מתודיים- דידקטיים בחטיבת ביניים

תוכן העניינים
פרק ראשון: מבוא
1.1. הרציונל
1.2. מטרת המחקר
1.2.1. משתנים ושאלות המחקר
1.2.2. כלי המחקר
1.2.3. אוכלוסיה נחקרת
1.2.4. מקום המחקר
1.2.5. מגבלות המחקר

פרק שני: בית הספר כארגון -סקירת ספרות
2.1. שינויים ארגוניים
2.2. בית הספר כארגון
2.3. גורמים המאיצים במנהל להכניס שינויים בבית הספר
2.4. גורמים חוץ בית-ספריים המאיצים במנהל להכניס שינויים בבית הספר
2.5. גורמים פנים בית-ספריים המאיצים במנהל להכניס שינויים בבית הספר
2.6. בעיות הקיימות בחטיבת ביניים כמודל לקשיים בהנהגת שינוי ארגוני בבית הספר כשער
ללימודים התיכוניים
2.7. אקלים בית ספרי, הכשרת מורים ושיטות הוראה שיתופיות

פרק שלישי: ניתוח דו"ח הועדה לבדיקת האפשרויות להוראה יחידנית בחטיבת הביניים

פרק רביעי: מתודולוגיה
4.1. מהות המחקר ומטרותיו
4.2. המשתנים ושאלות המחקר
4.3. השערת המחקר
4.3.1. כלי המחקר
4.4. שדה המחקר ואוכלוסיית המחקר
4.5. התהליך
4.5.1. שלב א: התצפית המשתתפת
4.5.2. שלב ב: השאלון ותוצאותיו
4.5.3. שלב ג: הראיונות ומשמעותם
4.6. מגבלות המחקר

דיון

סיכום

ביבליוגרפיה

בית הספר הינו ארגון ככל ארגון אחר וחלים עליו החוקים החלים לגבי ארגונים בכלל. בית הספר
פועל בתוך סביבה ארגונית הכוללת בעלי מניות [בדרך כלל מחלקת החינוך של העיריה ו\או משרד
החינוך], ממונים, עמיתים וכפיפים, כאשר בראש הארגון עומד המנהל.
הסביבה הארגונית פועלת כחלק מהסביבה העסקית, הכוללת לקוחות [התלמידים] וכן ספקים,
מתחרים ושותפים אסטרטגיים [כמו מערכות תרבות שונות המשלימות את הצרכים הבית-ספריים],
קשורה לסביבה המקצועית הכוללת עמיתים למקצוע ולתעסוקה [מנהלים ומורים] וכן לסביבה
האישית, הכוללת את חברי הארגון, משפחותיהם והקהילה. כל ארבע הסביבות פועלות בתוך
הסביבה החברתית הכוללת את מכלול הציבור וצרכיו, ובכללן אקולוגיה פיזית ותרבותית, צרכנות,
שכבות מקופחות, רשויות מימשל וכיוצא באלה. ((Izraely, 1990
מהאמור לעיל, נמצא כי הכנסת שינויים במערכת הפנים בית-ספרית כרוכה בקשיים לא מעטים
בהיותה תלויה בתקציבים הניתנים על ידי מערכות פוליטיות, ממשלתיות ועירוניות וכן בהתנגדות
לשינויים הקיימת בכל ארגון. (כפיר, 1997) הכנסת השינוי אמורה להתמודד עם התנגדויות הקיימות
הן מהסביבה הקרובה, כמו הקהילה והמערכת האנושית המרכיבה את בית הספר, היינו אנשי צוות,
התלמידים והוריהם והן מהמערכת הפוליטית בשלטון המרכזי והמקומי.
כחלק משינוי המדיניות המירכוזית הוקמו חטיבות הביניים בשנות ה70- וה80- וזאת בנסיון לצמצם
פערים חינוכיים בין קהילות מבוססות ותת-משיגות. על פי גישה זו, האינטגרציה בין אוכלוסיות
מסוגים שונים בבתי הספר, תוך העדר התערבות חיצונית, תביא ליתר שיוויון הזדמנויות
לאוכלוסיות חלשות. (חן ואדי, 1994) חטיבות הביניים כללו אוכלוסיות תלמידים הטרוגניות ביותר
מבחינה עדתית, מעמדית והשכלתית. כתוצאה מכך התקשו המנהלים בניהול בית הספר והמורים -
בהוראת התלמידים. (חן, (1991
לאור השוני בין אוכלוסיות התלמידים השונות, נוצרו צרכים יחודיים לכל אוכלוסיה ודרישות
יחודיות של קהילות שונות במקומות ישוב בעלי אופי שונה, אשר יצרו צורך גובר והולך בשינויים
יחודיים שיתאימו לכל חטיבת ביניים בנפרד. לאור הצורך בשינויים יחודיים אלה, נובע כוחו של
המנהל כסוכן שינוי.
מחקרים רבים מראים כי שינוי ארגוני בבית הספר, מוכתר בהצלחה כאשר קיימת תמיכה פעילה
בשינוי מצד המנהל. אולם, גם על המנהל מופעלים לחצים שונים, כפי שהזכרתי לעיל, מצד הסביבה
הארגונית והחברתית.
בחיבורי זה ארצה לטעון, כי ככל הנראה, הגורמים המשפיעים על נכונותו של המנהל להאיץ קבלת
שינויים מתודיים ודידקטיים בחטיבת הביניים, נובעים הן מהיבטים אישיים ואקדמיים של
התלמידים והן מתפיסת המנהל את השינוי המוצע, תוך התייחסות לגורמים השונים בתוך בית
הספר ומחוצה לו בקהילה, כנכונים להשתתף בהכנסת השינויים.

מטרת המחקר
מטרת המחקר הינה לברר אם קיימת תרומה ואם כן מהי, בשינוי שיטת הוראה המתבצע על ידי
מנהל מוסד חינוכי וכיצד מתבטאת תרומה זו בתחום החינוך.

כלי המחקר
א. תצפית משתתפת שבה יתואר תהליך השינוי המתחולל באמצעות שינוי שיטת הלמידה על פי
ניסוי.
ב. שאלון פתוח בן שש שאלות שחולק לתלמידים בתום המחקר, בסוף שליש ג' .1998
ג. מספר ראיונות עם התלמידים.

מקורות:

ברגר (שטינברג), ג., (1997), תהליכי למידה ודרכי הוראה במסגרות לימוד ממוחשבות שונות: חדר מחשבים וכיתה, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך למדעי הרוח", אונ' תל-אביב, תל-אביב.
ברקאי, ר., (1997), השפעת הוראה המתחשבת בדרכי חשיבה של תלמידים על הידע המתמטי והידע הפדגוגי של פרחי הוראה לגבי מספרים רציונליים, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך למדעי הרוח", אונ' תל-אביב, תל-אביב.
גולדרינג, א., "האקלים הארגוני כמרכיב במערכת הקשרים הרופפים בבית הספר", עיונים במנהל ובארגון החינוך 14, תשמ"ז, ע"מ 27-40.
דו"ח הועדה לבדיקת האפשרויות להוראה יחידנית בחטיבות הביניים, משרד החינוך, ירושלים, 1997.
גלוברזון, א., וכרמי,י., (1984), אנשים בארגון, תל-אביב.
חן, מ., לוי, א., ואדלר, ח., (1978), הליך ותוצאה במעשה החינוך: להערכת תרומתה של חטיבת הבינים למערכת החינוך, בית הספר לחינוך אונ' תל-אביב והמכון לחקר הטיפוח בחינוך האונ' העברית בירושלים.
חן, מ., "בית הספר האפקטיבי והכיתה האינטגרטיבית", פרסומים של היחידה לסוציולוגיה של החינוך והקהילה, ביה"ס לחינוך, אונ' תל-אביב, תל-אביב, 1991.
יוסיפון, מ., (1996), עיצוב מחדש של דפוסי הוראה: חקר תהליך שינוי בחטיבת ביניים אחת בישראל, חיבור לשם קבלת התואר "ד"ר לפילוסופיה", אונ' תל-אביב, תל-אביב.
יזרעאלי, ד., (1995), שיווק הלכה למעשה, צ'ריקובר, תל-אביב.
כפיר, א., (1997), ארגון וניהול - עיצוב ושינוי, צ'ריקובר, תל-אביב.
לוי, א., (1997), השפעת שיטת הלימוד (קבוצות חקר לעומת הוראה פרונטלית) של מקצוע טכנולוגי על הערכת תלמידי כתות י"א בבית ספר תיכון מקצועי את סגנון הלמידה בכיתה, עבודת גמר לקראת התואר מוסמך למדעי הרוח באונ' תל-אביב, תל-אביב.
סמואל,י., (1990), ארגונים, הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה.
פריאל, ד., (1978), פיתוח ארגוני, הוראה בקבוצות קטנות וארגון חברתי-לימודי של הכיתה, אונ' תל-אביב, החוג לפסיכולוגיה, תל-אביב.
פרנקנשטיין, ק., (1981), הם חושבים מחדש, עם עובד, תל-אביב.
ריץ', י., (1996), הכיתה ההטרוגנית - חינוך והוראה, הוצ' אונ' בר-אילן, רמת-גן.
שחר, ח., (1986), למידה שיתופית בקבוצות, התנהגות מילולית וחברתית, והשגים לימודיים של תלמידים בכיתות ח' רב-עדתיות, חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב.
שרן, ש., ושרן, י., (תשל"ו), הוראה בקבוצות קטנות, הוצ' שוקן, ירושלים ותל-אביב.
שרן, ש., הרץ-לזרוביץ, ר., (1978), שיתוף פעולה ותקשורת בבית - הספר, ירושלים ותל-אביב, הוצאת שוקן.
שרן, ש., "למידה שיתופית: סקירה של שיטות ומחקר", עיונים בחינוך כרך 51-52, 1989.
שרן, ש., ושחר, ח., (1990), ארגון ועבודת צוות במוסדות חינוך, בית שוקן להוצאת ספרים, תל-אביב.
שרן, ש., ושחר, ח., "שיפור ההוראה בכיתה ההטרוגנית - תלות הגומלין בין הכיתה לבין בית-הספר", אצל ריץ, י., ובן ארי, ר., (עורכים), (1994), שיטות הוראה לכיתה ההטרוגנית, הוצ' רכס, אבן יהודה, ע"מ 233-252.
Arends, R.I., "The Meaninig of Administrative Support", Education Quarterly 18(4), 1982, pp. 79-92
Argyris, C., (1982), Reasoning, Learning and Action, Jossey-Bass, San Francisco.
Barber, M., "Reengineering the Political/Educational System", (lecture), Institute of Education, 1995.
Bossert, S.T., "The Instructional Management Role of the Principal", Educatiional Administration Quarterly 18(3), 1982, pp. 34-64.
Boyd, W.L., "The Political Economy of Public Schools", Educational Administration Quarterly 18(3),1982, pp. 111-130.
Caldwell, B.J., "A Gestalt for the Reengineering of School Education for the Knowledge Society", School Leadership Mangement, 17, No. 2, 1997 pp. 201-209
Clark, D.L., Lotto L.S., McCarthy, M., "Factors Associated with Success in Urban Elementary Schools", Phi Delta Kappon 16(7), 1980, pp. 467-470.
Cuban, L., "Reforming Again, Again and Again", Educational Researcher 19, 1990, pp. 3-13.
Dauer, V.P. Pangrazi, R.P., (1986), Dynamic Physical Education for Elemntary School Children, Macmillan - Collier Macmillan, New-York - London.
Davies, B., "Reengineering and Restructuring Education - Introduction", School Leadership and Management 17, No. 2, 1997, pp. 171-172.
Davies, B., "Reengineering and restructuring education", school leadership and management 17, No. 2, 1997, pp. 173-185.
Dwyer, D,C, Barnett, B.G., "The School Princial: Scapegoat or the Last Great Hope?" ,Leadership Ezamining the Elusive, pp. 30-46.
Fowler, J.S., (1981), Movement Education, saunders college publishing, Philadelphia.
Fullan, M., "Change Processes and Strategies at the Local, Level", Elementary School Journal 85, 1985, pp. 391-421.
Goldring E.B., Shapira, R., (1989), How Do Principals Surveive With Parental Involvement and the Role of Community (Unpublished Report).
Gorton, R., (1987), School Leadership and Sdministration, Dubuque, Wm. Brown Publishers, Iwoa.
Greenwood, C.C.J. Hall, R., "The use of peer tutoring in classroom management and educational instruction", School Psychology Review 17, 1988, pp. 258-275.
Gross, N., Giacqunta, J.B. Berenstein, M., (1971), Implenting Organizations, Basic Biiks, New York.
Gross, N., "Basic Issues in the Management of Educational Change Efforts", In: R.E. Herriott and N. Gross, (eds.), (1979), The Dynamic of Planned Educational Change, New York.
Hall, G., Hord, S., "Analyzing What Change Facilitators Do", Knowledge: Creation. Diffusion, Utilization. 5(3), 1984, pp. 275-307.
Hawley, W., and Rosenholtz, S., "Good Scholls: What Research Says About Improving Student Achievement", The Peabody Journal of Education 61 (4), 1984.
Huberman, M., Miels, M.B., (1984), Innovation Up Close: How School Improvement Works, Plenum, New York.
Jackson, P., (1968), Life in Classrooms, Rinehart Winston, New York.
Kagan, S., "The structural approach to cooperative learning", Educationl Leadership 47(4), 1990, pp. 12-16.
Lieberman, A., Saxl, E. Miles, M., "Teacher leadership: Ideology and practice", In: Wyner, N. (Ed.), (1991), Current Perspectives on the Culture of Schools, Brookline Books, Brookline, pp. 165-179.
Little, J.W., "Normas of Collegiality and Experimentation: Workplace Condition of School Success", American Educational Journal Vol. 19, No. 3, 1982, pp. 325-340.
Little, J., "Assessing the Prospects for Teacher Leadership", In: A. Lieberman, (Ed.), (1988), Building a Professional Culture in Schools, Teachers College Press, Columbia University, New York pp. 78-109.
Lortie, D.C., (1975), School Teacher: A Sociological Study The University of Chicago Press, Chicago and London.
Murphy, J., (1991), Restructuring Schools, Teachers Collge Press, Columbia University, New-York.
Popp, H.M., "Current Pracitces in the Teaching of Beginning Reading", In: J.B. Carrol and J.S. Chall (eds.), (1975), Toward a Literate Society, McGraw-Hill, New York.
Purkey, S., Smith, M., "School Reform: The District Policy Implications of the Effective Schools Literature", The Elementary School Journal, 85, 1984, pp. 353-389.
Rosenholtz, S., (1989), Teachers Workplace, Longman, New York.
Rosenshine, B., "Content, time, and direct instruction", In:
P. Peterson and H. Walberg, (Eds.), (1979), Reaserch on teaching: Concepts, findings, and implications, McCutchan, Berkeley, pp. 28-55.
Rotenberg, R., "Dealing With Problems of Teacher Alienation", The Clearing House, 59, 1986, pp. 320-322.
Salancik, G.R., "Who Gets Power and How They Hold on to it: A Strategic Contingency Model of Power", Organizational Dynamics Winter 1977, 5(3), pp. 3-21.
Sarason, S., (1982), The Culture of the School and the Problem of Change, Allyn and Bacon (2nd Edition), Boston.
Sharan, Y., Sharan S., (1992), Expanding Cooperative Learning Through Group Investigation, Teachers College Press, New York.
Sieber, S., "Knowledge Utilization in Public Education: Incentives and Disincentives", In: R. Lehming M. Kane (eds.), (1985), Improving Schools: Using What We Know, Sage, Bevelry Hills.
Slavin, R., (1983), Cooperative Learning, Longman, New-York.
Slavin, R., "Research on cooperating learning: Consensus and controversy", Educational Leadership 47(4), 1990, pp. 52-55.
Smylie, M., "The Enhancement Function of Staff Development: Organizational and Psychological Sntecedents to Individual Teacher Change", American Educational Research Jouranl 25, 1988, pp. 1-30.
Torrington, D., Weightman, J., (1989), Management and Organisation in Secondary Schools, Blackwell Education.
Walberg, H., Genova, W., "Staff School and Workshop Influences on Knowledge Use in Educational Improvement Efforts", Journal of Educational Research 76 (2), 1982, pp. 69-80.
West-Burnham, J., "Leadership for Learning - reengineering `mind sets", School Leadership Management 17(2), 1997, pp. 231-244.
Wimpelberg, R.K., "Managerial Images and School Effectiveness", Administrator's Notebook Vol. XXXII No. 4, 1987.

תגים:

שינוי · ארגוני · מינהל · חינוכי · ארגון · שיתוף · הוראה · תלמידים · אוכלוסיה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "גורמים המשפיעים על המנהל להאיץ קבלתם של שינויים מתודיים-דידקטיים בחטיבת ביניים", סמינריון אודות "גורמים המשפיעים על המנהל להאיץ קבלתם של שינויים מתודיים-דידקטיים בחטיבת ביניים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.