היישום אינו מחובר לאינטרנט

מושג ה"תפקיד"-מנהל בי"הס והמורה

עבודה מס' 041662

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הגדרות וסקירת המחקרים והמאמרים בנושא, הלחץ בתפקיד ומקורותיו, שביעות רצון העובד, ההוראה כפרופסיה וההערכה העצמית.

5,848 מילים ,52 מקורות ,1995

תקציר העבודה:

למושג "תפקיד" הגדרות שונות הנגזרות מאופי הגישות המשתמשות בו. הגישה הסוציולוגית טוענת שהמושג תפקיד מקבל משמעות על רקע החברה. הגישה הפסיכולוגית טוענת שתפקוד היחיד בארגון הוא תלוי אישיותו. הגישה הפסיכולוגית חברתית משלבת בין שתי גישות אלה, וטוענת שיש קשר הדדי בין היחיד לארגון, בין התפקיד לאישיות, בין הציפיות וצרכי האדם. על-פי תפיסה זו, מניעים את המערכת החברתית שני כיוונים בו זמנית: הכיוון המוסדי (המבני), השואף לאפקטיביות תפקודית והכיוון הפסיכולוגי (האישי). ניסיון הפרטים בחברה להתמודד עם סביבתם- הצפיות השונות מהתנהגותם והצרכים האישיים השונים- היא המגדירה את הפעולה החברתית.

המנהל מהווה את חוד החנית של מערכת החינוך להשגת מטרותיה, וככזה מחזיק הוא בעמדת המפתח בכל הקשור למערכת היחסים השוררת בבית הספר ולתפקוד המורים.
מצב של לחץ תפקודי אצל המנהל עלול לשבש את כל המערכת הפדגוגית והמנהלית בבית-הספר (גולדשטיין וארז, 1980). למרות זאת לא זכה נושא זה, של לחץ תפקידי ושביעות רצון בעבודה של מנהלים, להתעניינות מספקת (Borg & Riding, 1993). בנושא זה נעסוק בחלק הראשון של העבודה. בחלק השני נבדוק האם קיים קשר בין אישיות המורה לבין סגנון הוראתו, ונבחן את ההוראה כפרופסיה ונעסוק בלחץ המקצועי, בשביעות הרצון וההערכה העצמית. בסוף העבודה יובאו מודלים של התפתחות מקצועית.

מקורות:

גולדשטיין, י. (1973). "התפקיד במנהל החינוך". החינוך, א-ב, 122-115.
גולדשטיין, י., ארז, מ. (1980). "לחץ בתפקיד מנהל ביה"ס". עיונים במנהל ובארגון החינוך, 9, 59-41.
דיואי, ג. (1933). דמוקרטיה וחיוך, מבוא לפילוסופיה של החינוך, מוסד ביאליק (1969).
יונגוירט, א. (1989). "המבחן ככלי ליצירת דימויים אצל תלמידים", בתוך: מ. זילברשטיין (עורך), הערכה ככלי לתכנון לימודים בידי המורה, האגף לתוכניות לימודים והמחלקה להכשרת עובדי הוראה, משרד החינוך והתרבות.
לם, צבי. (1973). ההגיונות הסותרים של ההוראה. תל-אביב, ספריית הפועלים.
נבו, ד. (1989). הערכה המביאה תועלת - הערכת פרויקטים חינוכיים וחברתיים. תל-אביב: מסדה.
עציוני, א. (1979). דו"ח הועדה הממלכתית לבדיקת מעמד המורה ומקצוע ההוראה. ירושלים, משרד החינוך והתרבות.
צבר בן-יהושע, נ. (1990). המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה, תל-אביב, מסדה.
קרמר-חיון, ל. (1986). שיקולי דעת בהוראה. תל אביב, צ'ריקובר.
Adams, J.S. (1963). "Towards an Understanding of Inequity". Journal of Abnormal and Social Psychology, Vol. 67, 492 -436.
Afzalur, R. (1981). "Job Satisfaction as A Function of Personality-Job Congruence". Psychological Reports , Vol. 49, 496-498.
Alexander, C.N., Simpson, R.L. (1971). "Balance Theory and Distributive Justice". In Turk, H. Sampson, R.L. (Eds.) Instructions and Social Exhange, Bobbs-Merrill. 69-81.
Allesio, J.C. (1990). "A Synthesis and Formalization of Heiderian Balance and Social Exchange Theory". Social Forces, Vol 68, No. 4, 1267-1285.
Alutto, J.A., Belasko, J.A. (1973). "Patterns of Teacher Participation in School System Decision Making". Educational Administration Quarterly, Vol. 9, No. 1, 27-41.
Andrews, R.L., Smith, W. (1989). Instructional Leadership: How Can Principals make a Difference, Association for Supervision and Curriculum Development, Alexandra, VA
Angle, H.L., Perry, J.L. (1981), "An Empirical Assessment of Organizational Commitment Organizational Effectiveness". Administration Science Quarterly, 26, 1-13.
Argyris, C. (1964). Integrating the Individual and the Organization. New york: Wiley.
Aronson, E., Carlsmith, J.M. (1962). "Performance Expectancy as a Determinant of Actual Performance". Journal of Abnormal and Social Psychology, 65, 178-182.
Arsenault, A., Dolan, S. (1983). "The Role of Personality Occupation, and Organization in Understanding the Relationship Between Job Stress, Performance and Absenteeism". Journal of Occupational Psychology, 56, 227-240.
Arvey, R.D., Bouchard, T.J., Segal, N.L., Abraham, L.M. (1989). "Job Satisfaction: Environmental and Genetic Components". Journal of Applied Psychology, 74, 187- 192.
Asch, S.E. (1952). Social Psychology. New York: Prentice Hall.
Avi-Itzhak, T.E. (1988). "The Effects of Needs, Organizational Factors and Teacher's Characteristics on Job Satisfaction in Kindergarten Teachers". The Journal of Educational Administration, Vol. 26, No. 3, 353-363.
Bamundo, P.J., Kope]man, R.E. (1980). "The Moderating Effects of Occupation on The Relationship Between Job Satisfaction and Life Satisfaction". Journal of Vocational Behavior, 17, 106-123.
Barnard, C. (1938). The Functions of the Executive. Harvard University Press, Cambridge, MA.
Baron, R.M. (1966). "Social Reinforcement Effects as A Function of Social Reinforcement History". Psychological Review, 73,527-539.
Barth, J. (1990). Improving Schools from Within. Jossey-Bass, San Francisco.
Bass, B.M. (1960). Leadership, Psychology and Organizational Behavior. Harper and Brothers.
Bedeian, A.G., Armenkis, A.A. (1981). "A Path Analytic Study of The
Beehr, T.A., Bhagat, R.S. (1985). "Introduction to Human Stress and
Cognition in Organizations". In T.A. Beehr R.S. Bhagat (Eds.) Human Stress and Cognition An Integrated Perspective New York: Wiley. (pp. 3-19). i n Organizations:
Beehr, T.A. , Franz, T. (1987). "The Current Debate about The Job Stress". In J.M. Ivancevich D.C. Ganster (Eds.) Job Stress, From Theory to Suggestion New York: Howarth Press. (pp. 5-18).
Behrman, D., Perreault, W.D. (1984). "A Role Stress Model of The Performance and
Satisfaction of Industrial Salespersons". Journal of Marketing, 48, 9-21.
Berger, J., Cohen, B.P., Snell, J.L., Zelditch, M. (1962). Types of Formalization in Small-Group Research. Boston: Houghton Mifflin Comp.
Bhagat, R. S. (1982) . "Conditions under Performance-Job Satisfaction Relationships May Be Observed: A Closer Look at Two Situational Contingencies. Academy of Management Journal, 25, 772-789.
Borg, M.G. (1990). "Occupational Stress in British Educational Settings: A Review". Educational Psychology, Vol. 10, 103-126.
Borg, M.G., Riding, R. (1993). "Occupational Stress and Job Satisfaction among School Administrators". Journal of Educational Administration, Vol. 31, No. 1, 4-21
Beehr, T.A., Franz, T. (1987). "The Current Debate about The Job Stress". In J.M. Ivancevich D.C. Ganster (Eds.) Job Stress, From Theory to Suggestion New York: Howarth Press. (pp. 5-18).
Behrman, D., Perreault, W.D. (1984). "A Role Stress Model of The, Performance and Satisfaction of Industrial Salespersons". Journal of Marketing, 48, 9-21.
Benson, J. (1983). "The Bureaucratic Nature of Schools and Teacher Job, Satisfaction". Journal of Educational Administration, 21. 137-148.
Berger, J., Cohen, B.P., Snell, J.L., Zelditch, M. (1962). Types of Formalization in Small-Group Research. Boston: Houghton Mifflin Comp.
Bhagat, R.S. (1982). "Conditions under Which Stronger Job Performance-Job Satisfaction Relationships May Be Observed: A Closer Look at Two Situational Contingencies. Academy of Management Journal, 25, 772-789.
Borg, M.G. (1990). "Occupational Stress in British Educational Settings: A Review". Educational Psychology, Vol. 10, 103-126.
Borg, M.G., Riding, R. (1993). "Occupational Stress and Job Satisfaction among School Administrators". Journal of Educational Administration, Vol. 31, No. 1, 4-21.
Borg, M.G. , Riding, R.J. , Fazlon, J.M. (1991). "Stress in Teaching: A Study of Occupational Stress and It's Determinants, Job Satisfaction and Career Commitment among Primary School Teachers". Educational Psychology, Vol. 11, 59-75.
Borgett a, E., Bales, R., Couch, A. (1954) . "Some Finding Relevant to the Great Man Theory of Leadership". American Sociological Review, 73, 527-539.
Bossert, S.T., Dwyer, D.D., Rowan, B., Lee, G.V. (1982). "The Instructional Management Role of The Principal". Educational Administration Quarterly, Vol. 18, No. 3, 34-64.
Brayfield, A.H., Crocket, W.H. (1970). "Employee Attitudes and Employee Performance". Management and motivation, Vroom, U.H., Deci, E.L. (Eds.), Penguin, Harmondsworth
Brief, A.P., Hollenbeck, J.R. (1985). "Work and The Quality of Life". International Journal of Psychology, 20, 199-206.
Brief, A.P., Schuler, R.S., Van Sell, M. (1978). Managing Job Stress. London: Macmillan.
Brimm, J.L. (1981). Stress Demands on Educational Administration. Tennessee School Boards Association.
Brooke, P.P., Jr, Price J.L. (1989). "The Determinants of Employee Absenteeism: An Empirical Test of a Causal Model". Journal of Occupational Psychology, 62, 1-19.
Brooke, P.P., Jr, Russell, D., Price, J.L. (1988). "Discriminate Validation of Measures of Job Satisfaction, Job Involvement, and Organizational Commitment". Journal of Applied Psychology, 73, 139-145.

תגים:

מקצוע · מורים · עבודה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מושג ה"תפקיד"-מנהל בי"הס והמורה", סמינריון אודות "מושג ה"תפקיד"-מנהל בי"הס והמורה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.