היישום אינו מחובר לאינטרנט

האינטגרציה בחינוך

עבודה מס' 041607

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: רקע היסטורי ותיאורטי, הבעיתיות באינטגרציה, היישום, דו"ח מבקרת המדינה, ראיון עם מנהל, דיון באינטגרציה וסגרגציה והשגים לימודיים.

21,295 מילים ,89 מקורות ,1995

תקציר העבודה:

האינטגרציה הינה שם כולל למערך חינוכי בו נקט משרד החינוך בסוף שנות ה 70 ובתחילת שנות ה80 , ואולם עד מהרה התגלה כי הגישה שהובאה מארה"ב צריכה לעבור שינויים והתאמות למסגרת הישראלית, על מהותם של שינויים אלה ועל מידת הצלחתה או כישלונה של האינטגרציה נדון במחקר זה.
האינטגרציה כמסגרת מהווה את הבסיס לרפורמה בחינוך, הבאה לידי ביטוי בהקמת חטה"ב. נושא האינטגרציה הפך לוויכוח ציבורי שעורר תגובות רבות - חיוביות ושליליות. מצדדי האינטגרציה ראו במסגרת זו סיכוי לצמצום פערים ומחיצות חברתיות על בסיס הבדלי תרבות ליצירת ערכים מאחדים ומלכדים את הציבור הישראלי, במובן זה מהווה האינטגרציה שלימות אחת. המתנגדים למדיניות זו צפו סכנה שהאינטגרציה החברתית תגרום להורדת הרמה הלימודית לרמת ממוצעת למען החלשים, ועל כן עשוייה להיווצר בינוניות בחינוך.
חילוקי הדעות בענין האינטגרציה הובילו לכך שבמהלך ביצועה נבדקו קווי הפעולה מחדש, השתנו אמצעים, ואפשרויות חדשות נשקלות מחדש, וזאת כדי לתת את הדעת מחדש לאור מציאות משתנה בדבר השאלה - "אינטגרציה" לשם מה? לשם מה נועדה? האם ניתן לדבר על הצלחתה? ומה תועלתה?
"אינטגרציה לשם מה"? זוהי השאלה הניצבת במרכז עבודתנו.
במהלך העבודה נבדוק מהו היחס בין המטרות שיועדו במדיניות האינטגרציה בשלב הרצוי, לבין הגשמתם וביצועם בשלב המצוי בתוך מיגזר החינוך הממלכתי.

משתמע כי אינטגרציה היא עירוב עדות, ועל כן היא בראש ובראשונה מייצגת מטרה חברתית שיש הסכמה רחבה לגביה. אולם, בשל פערים בין עדות שונות, נוצר חש לפערים הישגיים והשכלתיים הנובעים מהבדלי תרבויות, ועל כן הינה מיזוג עדתי שבאמצעותה יתחוללו שינויים חינוכיים ולימודיים ויצטמצמו הפערים הן הלימודיים והן החברתיים. השאלות המתעוררות מן ההגדרה הנ"ל כולן מתלבטות ביחס לשאלה "אינטגרציה - לשם מה"? שנדון בה בהרחבה במהלך העבודה.

נבנה את עבודתנו באופן הבא:
א. פרק המבוא בעבודה יתייחס למטרות הנ"ל באמצעות סקירה היסטורית המתארת את שלושת השלבים בדרך להתהוות מדיניות האינטגרציה. בשלב זה הסקירה מציגה את המדיניות המתלבטת בדרכים ואמצעים להגשמתה, כשהאינטגרציה נבחברה כמדיניות בסיסית למימוש הרפורמה בחינוך.

ב. בפרק הראשון נעסוק במדיניות האינטגרציה, כאשר ימדדו הקשיים בהגשמת המטרות, מתוך הבלטת הדילמה שבין שיוויון למצויינות, שהן שתי שאיפות המשתמעות ממדיניות האינטגרציה וממטרותיה.
דיון זה ייעשה באמצעות השמעת דעות בעד ונגד האינטגרציה של פדגוגים ופילוסופים, הצופים את הסכנות ושוקלים את הקשיים כדי להתמודד עם הדילמה שמעלה בעיית האינטגרציה.

ג. הפרק השני יתמודד עם ביצוע האינטגרציה - מהלכה למעשה, ומטרתו לבדוק האם קיימת הרמוניה בין המטרות לבין האמצעים שננקטו למען השגתן.

ד. נסיים את העבודה במסקנות והלקחים שניתן להסיק מן הנושא - בדבר השאלה "אינטגרציה - לשם מה"? כפי שבא לידי ביטוי בעבודה כולה, מתוך כוונה להגיע להבנה טובה יותר.

תוכן עניינים:
מבוא
סקירה היסטורית
הדיון בבעייתיות מדיניות האינטגרציה
א. הגדרות שונות למושג "אינטגרציה"
ב. הדילמה - "בין שיוויון למצויינות"
אינטגרציה מהלכה למעשה
דו"ח מבקרת המדינה
ראיון עם מנהל ביה"ס בית חינוך בירושלים מר גדעון שטחל מיום 5.5.96
האינטגרציה בראי העיתונות
דיון מתודולוגי : איטגרציה וסגרגציה
מידת רמת ההפרדה בבתי ספר
דימוי עצמי והשכלה
הנעה פנימית והישגים לימודיים
תפיסת יכולת
מקוד שליטה
מחקרי ההכללה בבתי הספר העל-יסודיים בארה"ב
ההקבצה ומזוג חינוכי בישראל
השתמעויות לימודיות של ההפרדה
ביבליוגרפיה

מקורות:

זיו א', (1975) פסיכולוגיה בחינוך. תל-אביב הוצאת יחדיו.
27.חן מ', כפיר ד', לוי א', (1976) "התמודדות עם הטרוגניות ורמת הישגים של תלמידים בחטיבות הביניים". מגמות כ"ב 379-396.
28.חן מ', לוי א', אדלר ח' (1978) מחקר חטיבת הביניים: הליך ותוצאה במעשה החינוך: להערכת תרומתה של חטיבת הביניים למערכת החינוך.
ירושלים, משרד החינוך.
29.יוגב א', כפיר ד' (1981) "גורמים הקובעים את מסלול הלימודים העל-יסודי: ההקבצה ותהליכי ניעות - מטעם במערכת החינוך". מגמות כ"ו 139-153.
40.יוגב א', שרפט ר' אילון ח' (1981) בין מרכז לפריפריה, מערכת חינוך ביישובי פיתוח. המרכז לפיתוח על שם פנחס ספיר באוניברסיטת תל-אביב.
41.ירון א' (1965) ההקבצה כפי שהיא. אפקים 1965.
42.ירון א' (1970) ההקבצה מהותה ועקרונותיה. עשור למפעלי הטיפוח.
ירושלים. משרד החינוך והתרבות.
44.כפיר ד' (1986) "המיון בחנוך העל יסודי: הצבה נכונה או חסימת הזדמנות". פסיכולוגיה ויעוץ בחנוך תשמ"ו. 112-102.
45.כפיר ד', אש נ', אדלר ח', ספרן ק' (1993) אינטגרציה בחינוך מדיניות וביצוע המכון לחקר הטיפוח בחינוך. בית הספר לחנוץ האוניברסיטה העברית ירושלים.
46.לוי א', חן מ' (1974) גדול בהישגים לימודיים מכתה ד' עד כתה ו'.
אוניברסיטת תל-אביב. ביה"ס לחנוך.
47.לוי א' (1977) "הרכב הכתה, הפער בין הקבוצות העדתיות וההתקדמות בלימודים". מגמות כ"ג 97-88.
48.מינקוביץ א' (1969) התלמיד טעון הטיפוח בית הספר לחנוך האוניברסיטה העברית בירושלים.
49.מינקביץ א', דוויס ד', באשי י' (1977) הערכת ההישגים החינוכיים בבית הספר היסודי בישראל.ירושלים: האוניברסיטה העברית, ביה"ס לחינוך.
50.סמילנסקי ש', שפטיה ל' (1977) "הקשר בין אינטגרציה ומשתנים כיתתיים אחרים לבין הישגים בכתות א' וב'." מגמות כ"ג 87-79.
51.קליין ז', אשל י', (1981) "אינטגרציה וקידום מטרות החינוך בישראל". מגמות כ"ו. 271-282.
52.רוזן א' (1968) "ההקבצה לסוגיה" הד החינוך תשכ"ח ל"ט חוברת י"ח.
53.רש נ', דר י', (1990) סגרגציה בתוך אינטגרציה. הפרדה לימודית בחטיבות הביניים: גורמים ומשמעויות. המכון לחקר הטיפוח בחינוך.
בית הספר לחינוך. האוניברסיטה העברית בירושלים. (פרסום מס' 125).
54.שמידע מ', כץ י' (1989) "מבנים חנוכיים דיפרנציאליים בין בית ספריים ותוך בית ספריים ועמדות חברתיות של תלמידים". עיונים בחינוך 50-49; 220-209.
55. Alexnder, K.L. Cook, M.A. Mesill, E.L. (1978) "Curriculum Tracking and Educational Stratifiation: Some Further Evidence". American Sociological Review, 43: 47-66.
56.Alexander, K.L. Cook M.A. (1982) "Curricola and Coursework: A Sorprise Ending go a Familiar Story". American Sociological Review 47: 626-640.
57.Ames, C.A. (1990) "Motivation: What teachers need to know". Teachers College Record 91 (3) 409-442.
58. Bandura, A. (1986) Social Foundaton of Enought and ActionAsocial Cognitive Theory. Engellwood Cliffs N.J. Pientice -Hall.
59.Bardwell R. (1984) "The development and motivational fubction of expectations". American Educational Research Journal 21, 446-472.
60.Barr, R. Deeven, R. (1983) How Schools Work. Chicago:University of Chicago. Press.
61.Brookover, W.V. (1979) School social systems and student achievement. N.Y. Praeger.
62.Coopersmith, S. (1967) The Antecedents of Self Esteem. W.H. Freeman and Comp. San - Francisco.
63.Crain, Mahard Narot. (1962) Making Desegregation Work.Cambridge. Massachusetts, Ballinger Publishing Camping.
64.Creemers, S. (1989) "Introduction": Internatione Journal of educational Reasearch. 13, 7  689-690.
65.Gamoran, A.(1986) "Instructional and Institutional Effects of Avility Grouping". Sociology of Education, 59: 185-198.
66.Gettinger, M. (1985) "Time allocated and time spent relative to fime needed for learning as determinants of achievement". Journal of Educational Psychology. 77. 3-11.
67.Haller, A.O. and Portes A. (1973) "Status attainment processes" Sociology of Education 46.
68.Harter, S. (1977) "The Effects of Social Reinforcement and Task Difficulty on the Pleasure Devives by Normal and Retarded Children From Cognitive Challenge and Mstery". Journal of Experimentsl Child Psychology. 24: 476-494.
69.Harter,S.(1978) "Effectance motivation reconsidered toward a developmentsl model". Human Development 21, 34 - 64.
70.Harter,S.(1980) "A Model of Intrinsic Mastery Motivation in Children. Indiudual Differences and Developmentsl Change". in: Minnesta Symp. on Child Psychology 14' Hillsdale, N.J. Lawrence Erlbaum.
71.Harter, S. (1982) "Adevelopmental perspective on some parameters of self - regulation in children". Self management and behavior change:  From theory to practice Elmsford, N.Y.:Permagon Press.
72.Harter, S.(1988) "Developmental proccesses in construction of the self". In Yawkey T. Jhonson J. (Ed) Integrative processes and cocializtion, Early go Middle Childhood. Hillsdale, N.J.Eilbaum.
73.Hynes, N.M. (1990) "A comparison of learning and motivation Among high school students." Psychology in schools, 27, ,163-171.
74.Haywood, H.C. Burke W.P. (1977) "Developmental of individual differences in intrinsic motivation". I.C. Usgiris F.Weizman (Eds) The seructoring of Experience 125-203, N.Y. Plenum.
75.Haywook, H.C. Switzhy H.N. (1986) "Intrinstic Motivation and Behavior effect iveness in Retarded Persons". in N.R.Eliss
N.W. Braw (Eds) International Review or research in Mental Retardation. 14 1-46 N.Y. Academic Press.
76.Hunt J, Mc.V. (1963) "Motivation Inherent in Information Processing and Action". in:  O.S. Harvey (Ed) Motivation and
Social Interactions, Cognitive Determinats. 189-282 N.Y. Ronald Press.
77.Johnaon, D.W. Johnson R.T. (1985) "Motivational Processes in cooperative competitive and individualistic learning situations". in Motivation in Education: Vol 2, 249-286 Inc. Orlando Fl. Academic Press.
78.Kiffer, E.(1975) "Relationship between academic achievement and presonslity characteristics." American Esucational Research Journal 12 191-210.
79.Madden, N.A. Slavin, R.E. (1983) "Mainstreaming Students with Mild Academic Handicaps: Academic and Social Outcomes". Review of Educaitonal Research, 53: 519-569.
80.Mahoney, H.J. (1975) Cognition and behaviour modification.Cambridge.
81.Metze, M. (1986) Different by Design The Context and Character of Three Magnet School. N.Y. Routeedge and Kagan Pa.
82.Miller Gerard. (1975) School Desegregation N.Y. Plenum.
83.Oakes J. (1985) Keeping Track: How Schools Structive Inequality. New Haven; Yale University Press.
84.Rogers, C. R. (1951) Client - Centered Therapy Current - Practice Implications and Theory. Boston Havghton Mifflin.
85.Rosenbaum, J.E. (1976) Making Inequality: The Hidden Curriculum of High School Tracking. N.Y. Wiley.
86.Rosenholts, S.J. (1985) "Effective Schools: Interpreting the Evidence." American Journal of Education 93: 352-388.
87.Rotter, J.B. (1966) "Generalized espectancies for internal versus external control of reinforcement". Psychological Monographs.
89.Rotter, J.B. (1975) "Some problems and mixconceptions related to the construct of internal versus externl control of reinforcement". Journal of Consulting and Clinical Psychology.43, 56-67.

תגים:

פער חינוכי · פערים בחינוך · פריפריה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "האינטגרציה בחינוך", סמינריון אודות "האינטגרציה בחינוך" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.