היישום אינו מחובר לאינטרנט

מבחן האינטגרציה החברתית בחינוך כפתרון לריבוד ולמתיחות הבינעדתית בחברה הישראלית

עבודה מס' 062001

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודה הבוחנת את ההצלחה או אי ההצלחה של האינטגרציה החברתית כאחד הפתרונות לריבוד.

9,032 מילים ,45 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

קיימים הבדלים רבים בין פרטים, מבוגרים וילדים, באופי הניסיון שלהם לחיות באותה חברה. אלה כוללים בין היתר הבדלים במגדר, אתניות, גיל, יכולת\מוגבלות, ("צרכים מיוחדים"), נסיבות כלכליות, ומבנה המשפחה. הבדלים מעין אלה משפיעים על האופן שבו יש לאנשים נגישות לאותם דברים שהם בחינת פיצוי למה שאנו חושבים עליו כעל "החיים הטובים", הכוונה באמירה זאת היא להזדמנויות חינוכיות כמו גם כוח, סטאטוס ועושר. רמת הבחירה וטווח ההזדמנויות הפתוח בפני אנשים מושפע מן ההבדלים הללו. ככל שרב יותר כולו של אדם, הסטאטוס שלו, ועושרו, כך גדול יותר חופש הבחירה של אותו אדם. הציפיות שיש לאנשים בכל הנוגע לעתידם גם כרוכות באילוצים בכל הנוגע לנגישות שלהם אל "החיים הטובים". הבדלים אלה בניסיון נגמרים על ידי גורמים רבים. מקצת מן הגורמים הללו וגורמים אחרים נקבעים על ידי ערכים, ציפיות ודעות קדומות של אנשים אחרים בחברה.
השקפה סוציליסטית - פוליטית רווחת בהקשר זה גורסת כי פרטים מצליחים בחברה כתוצאה מן המאמצים שלהם עצמם. מנגד, אנו מוצאים את ההשקפה הטוענת כי הסיכויים שטמונים לאדם בחייו הם אילוצים הנקבעים על ידי מצבים של אי שוויון הנוצרים ומשתמרים על ידי מבנה החברה. התחייבות לשוויון הזדמנויות לכל, חקוקה בחוקותיהן של אומות רבות בעולם, וכמובן שבולטת בהצהרת זכויות האדם של האומות המאוחדות אשר ראתה אור בשנת 1948. שוויון בטיפול הוא מן הסתם דבר שכיח אף יותר, כבסיס לקיומו של שוויון בחברה. לדוגמה, מרבית הדמוקרטיות פועלות על העיקרון לפיו החוק חל באורח שווה על כל אחד ואחד בחברה. אין פרט בחברה שיכול להיות "מעל' החוק, ובדומה לכך אין משהו שיכול להיות "מחוץ" לחוק. לפושעים יש זכויות.
במאמר זה התרכזתי בעיקר בבחינת ההיבטים בתחום הריבוד החברתי, תוך התמקדות בגורמי הריבוד, התפתחותו והבהרת המושגים: "סטריאוטיפים" "עמדות" "דעות קדומות" "איום", והקשרם לעימות הבין עדתי בין קבוצתי במשך יובל שנים מאז הקמת מדינת ישראל, והניסיונות לפותרן.

תוכן העניינים:
מבוא
תולדות היחסים הבין-עדתיים בישראל
א. סקירה היסטורית
האידיאולוגיה הדומיננטית בכלל ובתרבות הישראלית בפרט
1. האידיאולוגיה הדומיננטית - האידיאולוגיה של המעמד השליט
2. האידיאולוגיה השלטת בתרבות הישראלית
סטריאוטיפים
א. כללי
ב. דימוי סטריאוטיפי
ג. הגדרת סטריאוטיפ
ד. האלמנטים השליליים שבסטריאוטיפ
ה. הסכנה שבסטריאוטיפים
ו. סטריאוטיפים אתנוצנטריות וגזענות
תיאוריית הזהות האישית חברתית
ז. איום סימבולי וגזענות סימבולית
עמדות
א. מהן עמדות
ב. מרכיבי העמדות
ג. קריטריונים לאבחנת עמדות
ד. היווצרות עמדות חברתיות
ה. היווצרות עמדות שליליות - מודלים תיאורטיים
דרכי טיפול לשינוי עמדות ויחסים בין-קבוצתיים ו\או עדתיים
א. דגם המגע
ב. דגם מידע
ג. הדגם הפסיכודינאמי
ד. יישום הדגמים הלכה למעשה
תרשים מודל המגע
תרשים מודל המידע
האינטגרציה החברתית בחינוך - הצלחה או כישלון
א. האינטגרציה החברתית בחינוך
ב. הצלחה או כישלון האינטגרציה לאורך זמן - ניתוח נתונים
ג. ממצאים
אחרית דבר
ביבליוגרפיה

מקורות:

איזנשטט. (1984). הערות לבעיה העדתית בישראל, מגמות, כ"ח.
אלגרבלי, מ. (תשל"ה). מדדים לאפיון ההרכב החברתי של בית הספר ושיטה להקצאת תקציב טיפוח בין בתי"ס. מגמות, כ"א.
אמיר, י. (תשכ"ט). מגע אישי בין-עדתי כגורם בהפחתת דעות קדומות. מגמות, ט"ז.
אמיר, י., ריץ', י. ובן-ארי, ר. (1978). "בעיות באינטגרציה חברית בחטיבות הביניים". עיונים בחינוך.
אנוך י., עורכת: האדם בחברה. מבוא לסוציוגוליה, האוניברסיטה הפתוחה 1982, יח' 2. 11.
ארונסון. (1977). היצור האנושי - שיפור יחסי אנוש, תל אביב.
בן-ארי, ר. ואמיר, י. (1988). עימותים בין-קבוצתיים בישראל: הערכת מצב ונתיבי שינוי. פסיכולוגיה, א.
בן זאב. (1991). דעות קדומות, הוצאת הקיבוץ המאוחד.
בנטואיץ, י. (1960). החינוך במדינת ישראל. ת"א, יהושע צ'ציק.
בנימיני, ק. (1980 ). "דימוי הערבי בעיני נוער ישראלי" עיונים בחנוך, 27.
גתאי, ע. (תשל"א). תנועת הנוער כמכשיר לקירוב עדות. מגמות, י"ח.
הייגנס ופרסונס. (1983). צוטט "י שיינין, מ. (1992). "עמדות כלפי חריגו של תלמידים ומורים בבתי ספר יסודיים". עבודת דוקטורט. החוג לחינוך. אוניברסיטת חיפה.
חדד, מ. ושפירא, ר. (1977). "שליטה במשאבי והתחברו חברתית". מגמות, כ"ג.
חן, מ., לוי, א. ואדלר, ח. (1978). הליך ותוצאה במעשה החינוך: להערכת תרומתה של חטיבת הביניים למערכת החינוך. ירושלים, משרד החינוך והתרבות.
טור-כספא, מ. (1996). "דעות קדומות של ישראלים כלפי עולים מרוסיה ואתיופיה", בר אילן.
יוכטמן-יער, א. ופישלזון, ג. (1970). "אי-שוויון בחלוקת ההכנסות". רבעון לכלכלה, 17.
ינאי, נ., אהרונסון ש. (1982). "בחירות 1981, היבטים מבניים והתנהגותיים והשלכותיהם". מדינה ממשל ויחב"ל, 20-19.
כץ. (1989). סטראוטיפים ודעות קדומות, סקירה חודשית, 8.
לוי, א. וחן, מ. (1976). "צמצום פער או הצטברות גירעון בהישגים לימודיים בבית הספר היסודי". עיונים במנהל ובארגון החינוך, 4.
לשם א. (1993). האוכלוסייה הישראלית ויחסה לעולי שנות ה90-. בטחון סוציאלי, 40.
מחאמיד. (1983 ). "אוטו סטריאוטיפים והטרוסטריאוטיפים של יהודים וערבים" חוות דעת 16.
מכטר א., סמית ס., הפרט והחברה , חוברת לימוד 005 CSL אוניברסיטת ברמנגהם .
מינקוביץ, א., דיוויס, ד. ובאשי, י. (1980). הישגי החינוך של בית הספר היסודי בישראל. ירושלים, מאגנס.
סבירסקי, ש. (1981). "לא נחשלים אלא מנוחשלים". חיפה, מחברות למחקר ולביקורת.
סימון, א. (1957). "על הישגיהם הלימודיים של ילדי עולים" מגמות, ח'.
סמוחה, ס. ופרס, י. (1974). "פער עדתי בישראל". מגמות, כ'.
ספורטה-ערד, נ. (1993). "שינוי עמדות בעקבות מפגשים בין דתיים לחילוניים", בר אילן.
פרס, י. (1968). זהות עדתית ויחסים בין-עדתיים. (חיבור לקבלת תואר דוקטור). ירושלים, האוניברסיטה העברית.
פרס, י. (1976). יחסי עדות בישראל. תל-אביב: ספריית הפועלים ואוניברסיטת תל-אביב.
פרס ושמר. (1984). הגורם העדתי בבחירות לכנסת העשירית, מגמות, כ"ח.
קרייטלר, ה. ושלומית (1987). שינוי התנהגות - כיצד. המפעל. ירושלים.
רים, י. (תשכ"ט). סטריאוטיפים לאומיים אצל ילדים. מגמות, ט"ז.
רפ א., החברה הישראלית - היבטים ביקורתי'ם, רמות 1996.
שוורצולד, י. וינון, י. (1978). סימטריה ואסימטריה בתפיסה בן עדתית. מגמות, כד.
שוורצולד, י. ואמיר, י. (1984). יחסים בין עדתיים באספקלריית הזמן. מגמות, כ"ח.
שורצולד, י. (1980). הדימוי הסטריאוטיפי של הישראלי בעיני תלמידי חטיבות הביניים, מגמות, כה.
שוורצולד, י. טור-כספא, מ. (1997). "הקשרו של האיום המוכלל לדעות קדומות של עולים מברית המועצות לשעבר ומאתיופיה". מגמות, לח(4).
שטאל, א. (1976). מיזוג תרבותי בישראל. תל אביב, עם עובד.
שטאל, א. (1979). מתחים בינעדתיים בעם ישראל, תל אביב, עם עובד.
שפירא י. ובן אליעזר א., יסודות הסוציולוגיה, קיבוץ המאוחד,1986 , (הפרק על אי שוויון/ריבוד).
Peled, T. Bar-Gal, D. (1983). Intervention activities in Arab-Jewish relations: Conceptualization, classification and evaluation. Jerusalem: The Israel Institute for Applied Social Research.
מקורות באנגלית שהובאו ממכטר א., סמית ס., הפרט והחברה , חוברת לימוד 005 CSL אוניברסיטת ברמנגהם .
Abercrombie, Nicholas, Hill Stephen, Turner S.Byron, (1980) The Dominant Ideology Thesis, George Allen Unwin, London
Althousser L., (1965) Pour Marx, Maspero, Paris.
Domhoff, William G. (1978) The Power That Be, Random House, New York.
Marx K. Engels F. (1948) The Manifesto of the Communist Party, International Publishers, N.Y.
Rossides, W.Daniel, (1976) The American Class System, Huston Mifflin Company, Boston.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מבחן האינטגרציה החברתית בחינוך כפתרון לריבוד ולמתיחות הבינעדתית בחברה הישראלית", סמינריון אודות "מבחן האינטגרציה החברתית בחינוך כפתרון לריבוד ולמתיחות הבינעדתית בחברה הישראלית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.