היישום אינו מחובר לאינטרנט

רמת הישגי תלמידים ותופעת הנשירה

עבודה מס' 041588

מחיר: 107.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה תיאורטית וספרותית והצעת המחקר.

1,922 מילים ,53 מקורות ,1996

תקציר העבודה:

אחת הבעיות בתחום שיפור רמת הישגי התלמידים ובתחום תופעת הנשירה, היא העדר מידע מקיף וכולל בנוגע להכרת אפיוני התופעה וגורמי ניבוי, אשר יוכלו לשמש כעזר ליישום תוכנית התערבות בקהילה. התוכניות בתחום זה הן חדשניות בארץ, בעולם ובספרות המקצועית. השם שניתן לתוכניות העוסקות בתחום של שיפור הישגים ומניעת נשירה של בני - נוער בשכונות מצוקה הוא "תוכנית התערבות בקהילה".
בשנים האחרונות השקיעו חוקרים ממיטב משאביהם לשם תאור סיבות אפשריות ומשתנים שונים, הגורמים לירידה ברמת הישגי התלמידים ולנשירתם. אלה נתמכו במחקרים שכללו אסטרטגיות אלטרנטיביות אלטרנטיביות רבות משנתים; מודלים חדשניים; נתונים סטטיסטיים; התייחסות לאספקטים אתניים וחברתיים ותרומת בית - הספר לנושא (1986, (Wehlage and Rutther. באופן עקרוני, רוב המחקרים התמקדו בהגדרות ובגורמי ניבוי לתופעה (1986 Kyle et al. ; Hess et al). אולם מעטים התייחסו אל תוכניות מקדימות להתערבות ולמניעה כמו "תוכנית התערבותית בקהילה".
הצצה אל התהליכים מצביעה על שילוב של שלושת משתנים עיקריים המנבאים נשירה, ומהווים סיכון לתלמיד:
1. מצב כלכלי חברתי ירוד Ekstrom et al, 1986))
2. רמת הישגים נמוכה (Whhlage and Rutter, 1986)
3. רמת היעדרויות גבוהה (Whhlage and Rutter, 1986)
שילוב משתנים אלה יחד אמור להיות גורם ניבוי עיקרי לנשירה Pallas, 1988)
Rumberger et al, 1988).
מסתבר שתופעת הירידה ברמת הישגים ותופעת הנשירה הן תהליכים אינטראקטיביים, הקשורים לבית - הספר ולרמת הציפיות של התלמיד מעצמו (Hess et al, 1988) . גורם בית - הספר אינו ניתן לשינוי בנקל. רומברגר (1988) מסכם, שלמשפחות התלמידים כוח השפעה בדבר הישגי ילדיהם, וממליץ שבתי - הספר ישתפו פעולה אתם. בנוסף הוכח, שהכשרת הורים בתוכנית התערבות גורמת בטווח הקצר והארוך לשיפור הישגים (Hess and Goodson, 1975).
ההתייחסות להורים ולילדיהם תגרום להם להבין, שהם לא נידחים ושבעיותיהם זוכות להתייחסות בצורה מכובדת מצד המחנכים ומצד הצוות גם במישור החברתי. אחריות מוסרית זו חשובה לאותן אוכלוסיות בנות סיכון המצפות לייעוץ, עידוד ולנכונות לעזור מצד אנשי מקצוע.
המחקר בא לסקור מחקרים וספרות, במטרה להציע רעיונות, כלים ותוכניות לשיפור הישגים של תלמידים משכונות מצוקה, ולמנוע את נשירתם ממערכת החינוך העל-יסודית בכלל, וממסלול לבגרות בפרט.
המחקר יכלול מספר אסכולות מקובלות בתחום של שיפור רמת ההישגים באמצעות הקהילה וכן יסודות תיאורטיים ומעשיים של רכיבי תוכנית התערבות חדשניים, להם שותפים ההורים, נציגי הקהילה ואנשי מקצוע בחסות המערכת הציבורית.
משתנים הקשורים לשיפור הישגים ולמניעת הנשירה, יבחנו על רקע מחקרים עדכניים ולאור הנסיון המצטבר, שנרכש במהלך הפעלת תוכנית התערבות מרכזי למידה לשיפור הישגים ולמניעת נשירה בשכונות מצוקה.
המחקר יעקב אחר פעילות של מרכז למידה לשיפור הישגים בשכונות מצוקה, יתאר וינתח את הנעשה בתחום שיפור הישגים לימודיים, ובטיפול מונע בתופעת הנשירה מהמסלול לבגרות בפרט וממערכת החינוך בכלל.
המטרה אינה מוגדרת כל דרכה הנושא הוגדר כבניית תשתית רעיונית. מהי אופיה של תשתית זו? פה מטרתך "להציע רעיונות כלים ותוכניות" - הדברים חיוביים הגדרה והבהרה נוספת גם האופי המחקר במרכז אינו מוגדר. שלש שורות אינן מספיקות וגם אינן ברורות. מהו אופיו של המעקב אחר פעילות המרכז. מה אתה מחפש ? איך אתה מחפשו?
אתה בדרך.

מקורות:

"A Nation At Risk : the Imperative fo Educational Reform". The National Commission on Excellence in Education. (1983) Washington, D. C.
Atkinson, W. J., Raynor, O. J. (1970). Personality, Motivation and Achievement. London : Halsted Press.
Boudon, R. (1974) Education. Opportunity and Social Inequality. NY Wiley.
Cargil, U. B. (1994). A study of student attrition in an educational opportunity program". NY : State University of New York at Buffalo.
Cervantes, L. F. (1969) The Dropout - causes and Cures. New York.
Cervantes, S. F. "Family Background, Primary Relationships and the High school Dropouts", Journal of Marriage and family, Vol 27, No. 2, April 1965, pp. 218 - 223.
Coleman, J. S. (1961) The Adolescent society. New York. The Free Press.
Commissioner's Task Force (1988). The time for assertive action : School strategies for promoting the education success of at - risk children .
Report of the commissioner's Task Force on the Education of Children and Youth At - Risk. Alto, CA : Consulting Psychologists Press, Inc.

Coopersmith, S. (1986). Self-esteem inventories (SEI). Fourth Printing. Palo Alto, CA : Consulting Psychologists Press, Inc.
Cordill, C. R. (1993). "Parental, income, race, gender and personality characteristics of retained and non retained students". Florida : University of Florida.
Daher, J. M. (1993). "Parent involvement and student success : A study of educational achievement of Mexican - American students". California : University of Southern California.
Eubanks, A. and Green, M. (1995). "The personal experiences of ten middle school dropouts". Massachusetts : University of Massachusetts.
Farmer. J. A., Payne, Y. (1992). Dropping Out. Illinois : Charles Thomas Publisher.
Fenical. F. R. (1994). "Psychological factors influencing the academic persistence of Chicano/a undergraduate". Arizona : Arizona state University.
Hechker, S. R. (1995). "Parental values and elementary school student absenteeism". Michigan : Michigan State University.
Hertzberg, F. (1966). Work and the Nature of the Man. Ohio : World.
Ivilov, O. (1982). School - Club Activity and Social Integration in Two Educational Frameworks in Israel. Journal of Comparative Sociology International. pp. 105 - 114.
Krauss, I., "Sources of Educational Aspirations among working Class Youth" American Sociological review, Vol 29, No 5, December 1964, pp. 867 - 879.
Maclean, D. A. (1994). "Dropping out of School : Patterns of early school leaving and responsive preventative measures". Canada : University of Alberta.
Martens, B. A. (1993). "The implementation of a dropout prevention program for a- risk secondary students". Arkansas : University of Arkansas.
Maslow, A. H. (1970). Motivation and Personality. New - York : McGraw - Hill.
Mcdonalds, J. P. (1993). "The social processor identifying and labeling potential dropouts : An analytical description" Florida : The Florida State University.
Mcghee, B. (1995). "The effects of academic tutoring and Self - esteem building on at - risk students in the middle grades". Georgia : Walden University.
Melchior - Walch, S. (1995). "Sociocultural alienation : Experiences of North American Indian students in higher education". Arizona : Arizona State University.
Moreno, L. and Bautista, G. (1994). "Variables which influence students to drop out or graduate from secondary school". Mississippi : Mississippi State University.
Morley, C. A. (1993). "Dropouts and educational reforms". Iowa : Dracke University.
Ochs, A. C. (1995) "The impacts of individual, family and community level factors on later delinquency". Pennsylvania : The Pennsylvania State University.
O'conner, S. M. (1995) "Evaluation of a mentoring program for youth at risk". Massachusetts : Boston University.
Paull, B. V. (1994). "Students perceptions of the effects of high school involvement in extracurricular activities". California : University of Southern California.
Reid, R. A. (1994). "The Journey to school : The young commuter". Chanada : University of Toronto.
Rosental, R. and Jacobsen, L. (1968). Pygmalion in the Classroom. N. Y. Holt. Rinehart and Winston.
Sarason, S. (1982). The Culture of the School and the Problem of Change Boston.
Shlesinger, M. D. (1994). "A study of a tuition guarantee program (Minority education, dropout prevention)". Temple University.
Schreiber, D. (1964). Guidance and the School Dropout. National Education association of the United States.
Shields, V. E. (1995). "the impact of selected intervention practices on the academic performance, behavior and attendance of indentified at - risk elementary school students". San Diego : Pepperding University.
Salvin, R. & N. Madden (April 1987). Effective classroom programs for students at - risk. Pper presented at the annual convention of the American Educational Research Association, Washington, D. C.
Steele, D. L. (1993). "Profile of the school dropout : Perceptions of the early school leaver". Taxas A & M University.
Taylor, J and Mills, W. (1994). "Validation of teacher designation of risk to dropping out and casual paths of risk factors and values for Jurnior high students". Canada : University of Calgary.
אביאל, ע. (1979). נערים בשכונה - חיי יום יום בשכונת התקוה. תל-אביב : הוצאת צ'ריקובר.
אמיר, י., שרן, ש., ובן - ארי, ר. (עורכים) 1985. אינטגרציה בחינוך. תל - אביב : הוצאת עם עובד.
דהאן, י., ויונה, י. "תל אביב לא מאמינה בדרום", הד החינוך. מרס - אפריל 1995.
"הכיס קובע את נקודת הזינוק" שיעור חופשי. מאי 1997. תל אביב
"הערכת שינויים ברמת ההישגים של תלמידי התיכון בעקבות פרויקט לשיפור ההישגים הלימודיים", עירית תל - אביב יפו, ד"ר ישראל סלע, אוגוסט 1993.
הרן, ק. ג'. (1990). מגבלות החינוך הבית - ספרי ואפשרויותיו. אקדמון.
חן, מ. "תושבי השכונות יודעים מה טוב לילדיהם", הד החינוך. מרס - אפריל 1995.
כהן, נ. "פרויקט הבגרות - בית דגן", מניתוק לשילוב. נובמבר 1994.
"ככה לא עושים מהפכה", העיר. תל אביב : הוצאת שוקן. מאי 1997.
"מעקב תלמידים ומוסדות, שכונות התקווה אוגוסט 1992", סקר האגף לחינוך על יסודי, עירית תל - אביב יפו, אוגוסט 1992.
נהון, י. (1987). דפוסי התרחבות ההשכלה ומבנה הזדמנויות התעסוקה, המימד העדתי. מכון ירושלים לחקר ישראל.
סבירסקי, ש. (1990). חינוך בישראל - מחוז המסלולים בישראל. ברירות.
פרס, י. פסטרנק, ר. קהילתיות בחינוך הצלחה או כישלון ? מחשבות, נתונים והמלצות, אוניברסיטת תל-אביב, 1994.
שמש, א., ברגר ר., "הערכת שינויים בהסתגלות תלמידי תיכון בעקבות תכנית התערבות", שרותי תקון והעבודה הסוציאלית. אוניברסיטת תל-אביב, 1989.

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "רמת הישגי תלמידים ותופעת הנשירה", סמינריון אודות "רמת הישגי תלמידים ותופעת הנשירה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.