עבודות [1-9] מתוך 13 :: [עמוד 1 מתוך 2]
עבור לעמוד: 1 2 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "קוקה קולה":

עבודה מס' 64444 SHOPPING CART DISABLED
החברה המרכזית למשקאות קלים והמותג קוקה-קולה, 2006.
תוכנית שיווקית למותג קוקה-קולה נוכח איום כניסת מותג מתחרה לשוק המשקאות המוגזים.
5,464 מילים (כ-17 עמודים), 8 מקורות, 348.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו תעסוק בתחום המשקאות הקלים בישראל ותתמקד במשפחת המוגזים שבראשם המותג קוקה-קולה בישראל. המותג קוקה-קולה הינו מותג בינלאומי מהמובילים בעולם מבית חברת "קוקה קולה" העולמית. בסיסה של חברת "קוקה קולה" העולמית, מצוי באטלנטה שבארה"ב ועיקר פעילותה כרוכה בהענקת זיכיונות להקמת מפעלים ומערכי הפצה למותג בכל העולם.
זכיינית המותג בישראל הינה "החברה המרכזית למשקאות קלים בע"מ" (להלן:"החברה המרכזית"), הפועלת משנת 1968 ומלבד ייצור שיווק והפצת המותג קוקה קולה, מאגדת בתוכה מספר חברות בנות העוסקות גם הם בתחומי המזון והשתייה (מבשלות בירה ישראל, נסיעות ופריגת).
העבודה תבדוק את הסביבה שבה פועל הארגון (מאקרו ומיקרו) המשווק את המותג בארץ. בנוסף תעסוק עבודה זו בניתוח האסטרטגיה השיווקית הנוכחית של החברה המרכזית כפי שבאה לידי ביטוי בפעולותיה הפומביות, וכן תכלול המלצות לאסטרטגיה שיווקית חדשה הכוללת יתרונות תחרותיים שיאפשרו לחברה המרכזית להיערך לקראת התמודדות צפויה אל מול מתחרה חדש מחו"ל.

תוכן העניינים
1. מבוא
2. רקע - שוק המשקאות הקלים
3. ניתוח סביבת הפירמה
3.1 ניתוח סביבת המאקרו
3.2 ניתוח סביבת המיקרו
4. ניתוח הזדמנויות (S.W.O.T)
5. האסטרטגיה השיווקית הנוכחית והמלצות לשינוי
5.1 פילוח השוק
5.2 התנהגות צרכנים
5.3 מיצוב המוצר
5.4 תמהיל השיווק
6. סיכום
7. נספח - דירוג המותגים המובילים בעולם
8. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
בשנת 1968 לאחר שנים רבות של ניסיונות חוזרים ועיקשים, הצליח אברהם פיינברג להשלים את חזונו ולהקים מפעל קוקה-קולה ראשון מסוגו בישראל. בשנה זו הוקמה החברה המרכזית למשקאות קלים בע"מ - שהיא הזכיין (bottler) של חברת קוקה-קולה העולמית לייצור מקומי של המשקה הקל הנמכר ביותר בעולם.
קוקה-קולה מחזיק מזה שנים רבות בתואר המותג החזק בעולם המוערך ב-67.5 מיליארד דולר בנתוני שנת 2005, לפני המותג מיקרוסופט (59.9 מיליארד דולר) והמותג יבמ (53.4 מיליארד דולר) (ynet, 27.07.05). (לדירוג עשרת המותגים המובילים , ראה נספח)
 
עבודה מס' 69141 SHOPPING CART DISABLED
שיווק מוצר - קוקה קולה, 2012.
ניתוח שיווקי של החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ, קוקה קולה.
5,894 מילים (כ-18 עמודים), 15 מקורות, 299.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה שלפנינו עוסקת בניתוח שיווקי של החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ, קוקה קולה, העוסקת בייצור, שיווק, מכירה והפצת משקאות תחת הזיכיון של "The Coca-Cola Company ".
העבודה מרחיבה אודות החברה, מהותה, מועד הקמתה ותחומי העיסוק שלה.
מטרת העבודה היא לדון בהיבטי אסטרטגיית השיווק של "קוקה קולה ישראל" והמותג "קוקה קולה" בפרט.
בעבודה נסקור את ה"חברה המרכזית לייצור משקאות קלים" בע"מ, המובילה היום בשוק המשקאות  המוגזים ואת המותג המצליח שלה הקולה "השחורה"- קוקה קולה.
נציג את מהות השיווק, התפיסה והסביבה השיווקית, המערכת השיווקית, תכנון ושיווק אסטרטגי ותמהיל השיווק של החברה: מוצר, המחרה, הפצה ותקשורת.  
כמו כן, העבודה מנתחת את כוח היריבות והתחרות בענף המשקאות המוגזים ע"פ מודל חמשת הכוחות של פורטר, את כוחות החוזק והחולשה של החברה מול מתחריה, ואת האיומים ואת ההזדמנויות שלה בסביבה החיצונית של הענף ע"פ מודל SWOT .
העבודה מציינת את ניתוח המותג ע"פ מודל בוסטון, מודל הנפיצות של רוג'רס ומודל מחזור חיי המוצר.
העבודה בסיומה מציגה סיכום ומסקנות מעשיות מומלצות עבור החברה.

עבודה זו מבוססת על מידע ישיר מאתר האינטרנט של החברה, מדו"ח תקופתי שלה לשנת 2008 מקבלת מידע ממחלקת השיווק של החברה, ועל מידע רב מכתבות כלכליות וסטטיסטיות בעיתונים ובאתרי כלכלה שונים באינטרנט.

תוכן עניינים:
מבוא
רקע על החברה
מודל SWOT
מודל PESTE
מודל חמשת הכוחות של פורטר
מהו הצורך והרצון עליו עונה החברה
מדיניות שוק:
*פילוח שוק
*כיסוי שוק
מיצוב המוצר:
*מיצוב
*מפה תפיסתית
*תמהיל השיווק:
תמהיל המוצר:
     מודל בוסטון
     אריזה
     מודל הנפיצות של רוג'רס
     מודל מחזור חיי המוצר
*תמהיל המחיר
*תמהיל ההפצה
*תמהיל התקשורת
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה (מידע משירות הלקוחות של החברה ואתרי אינטרנט שונים)

נספחים

מתוך העבודה:
- סביבה פוליטית חוקית:
*סבירות גבוהה להטלת איסורים/הגבלות על ייצוא ישראלים לשטחים
*חוק פיקדון ומחזור מיכלי משקה, לפיו מוטל פיקדון על כל מיכל משקה אשר מוחזר לנקודת המכירה,לצורכי טיפול (הטמנה, מחזור וכו')
...
 
עבודה מס' 65095 SHOPPING CART DISABLED
תמהיל השיווק - החברה המרכזית למשקאות קלים והמותג קוקה קולה, 2006.
ארבעת התמהילים בשיווק ויישומם בהתייחס למותג קוקה קולה ולחברה המרכזית למשקאות קלים.
8,680 מילים (כ-26.5 עמודים), 1 מקורות, 179.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תמהיל השיווק מוגדר כשילוב של משתני שיווק שונים, המבטאים את אסטרטגיית השיווק הכוללת של הפירמה.
הפירמה תבחר בצירוף של משתני שיווק, שיביאו להשגת יעדיה הרצויים בשוק המטרה.
לפי חלוקה שהוצעה על ידי מקארתי, נהוג לסווג משתנים אלו ל-4 קטגוריות המכונות ארבעת ה- "P"
1. Product - תמהיל המוצר
2. Price - תמהיל המחרה/תמחור
3. Place - תמהיל הפצה
4. Promotion - תמהיל התקשורת

תוכן עניינים:
תמהיל השיווק - כללי
תמהיל המוצר
מודל תיק המוצרים (מודל בוסטון)
מחזור חיי המוצר
מודל הנפיצות - רוג'רס
האריזה
תמהיל המחיר
תמהיל ההפצה
תמהיל התקשורת
סיכום התמהילים
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: העבודה מתבססת על הספר: הורניק י, וקוטלר פ (2000) ניהול השיווק, האוניברסיטה הפתוחה.

מתוך העבודה:
מוצר (product) מוגדר ככל דבר שניתן להציע אותו לשוק, על מנת לספק רצון או צורך של הלקוחות. ניתן לשווק סחורות פיזיות, שירותים, בני אדם, מקומות, ארגונים ורעיונות.
נהוג לומר כי תמהיל המוצר הינו התמהיל החשוב ביותר מבין ארבעת תמהילי השיווק.
הפירמות והלקוחות מסווגים מוצרים על בסיס מאפייניהם המשתנים: עמידות, מוחשיות ומקור השימוש בהם.
יש לזכור, כי כל מוצר מצריך התייחסות שיווקית שונה ולכן יש צורך באסטרטגיית שיווק שונה לכל מוצר ומוצר.
 
עבודה מס' 66424 SHOPPING CART DISABLED
ניתוח צוות הניהול בחברת קוקה קולה, 2007.
סגנונות הניהול והמנהיגות השולטים בארגון.
3,348 מילים (כ-10.5 עמודים), 4 מקורות, 199.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו עסקה בנושא הניהול והמנהיגות בחברת קוקה קולה ישראל.
הוכן דו"ח בנושא זה לחברת "צמיחה" שבו פורטו סגנונות הניהול והמנהיגות השולטים בארגון.

לאחרונה, חברת קוקה קולה רכשה מספר חברות בתחום המזון והשתיה וכן, היא מעורבת וקושרת עצמה יותר ויותר לחברה באמצעות הופעות לקהילה, כפר המוזיקה ופעילויות פילנתרופיות למען הקהילה.

מטרות העבודה:
להעריך באופן ביקורתי טווח של גישות לניהול ומנהיגות בהקשר ארגוני.
לבחון גורמים המשפיעים על ביצוע תפקידי המנהלים בחברת קוקה קולה.

לאור הנכתב בדו"ח זה - ההמלצה היא לקנות את חברת קוקה קולה.
חברת קוקה קולה ישראל היא אומנם חברה פרטית אך היא בזיכיון מחברת קוקה קולה העולמית.
חלק מהדרישות של הזיכיון מחייב לעמוד בסטנדרטים בינלאומיים של יחסי עובד מעביד.לא כל חברה תוכל לעמוד בתנאים מחמירים אלו.

עצם העובדה שחברת קוקה קולה העולמית מחויבת לסטנדרטים גבוהים מאוד של יחסי עבודה וניהול, צריכה לספק את חברת "צמיחה" ולחזק את החלטת הרכישה.

תוכן עניינים:
מבוא
1.א סביבת הארגון
סביבה חיצונית
סביבה פנימית
1.ב הענות הנהלת הארגון לסביבה
2. גורמים איתם יצטרך דרג הניהול בארגון להתמודד בעתיד
3. אפקטיביות המנהיגות
3.א אפקטיביות המנהיגות הקיימת בארגון
3.ב המלצות לשיפור גישת המנהיגות והניהול בארגון
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
המודל של אדיג'ס מדבר על ארבעה סגנונות ניהול עיקריים המתאימים למצב התפתחות הארגון. היתרון של המודל שהוא מנחה ארגונים איך לבנות צוותים בצורה מיטבית (הצוות המשלים) .
צוות משלים הוא צוות שמיוצגים בו מנהלים שביחד בונים חוזקות אצל כל אחד מהמנהלים ובכך יוצרים מצוינות.
 
עבודה מס' 63340 SHOPPING CART DISABLED
ניתוח פעילותה האסטרטגית של חברת המשקאות קוקה-קולה., 2004.
4,948 מילים (כ-15 עמודים), 7 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים
מבוא
ייעוד החברה
ניתוח ענפי - סביבה רחוקה
ניתוח ענפי - סביבה קרובה
ניתוח הענף עפ"י מודל פורטר
ניתוח עפ"י מודל  SWOT
ניתוח ובחירת אסטרטגיות
אסטרטגיית על
יעדים לטווח ארוך
אסטרטגיות פונקציונאליות
רשימה ביבליוגרפית
נספחים

עבודה זו מציגה ניתוח אסטרטגי של חברת המשקאות "קוקה-קולה". הניתוח המוצג בעבודה זו
מבוסס על מודלים נבחרים מתחום האסטרטגיה העסקית לרבות ניתוחי SWOT, ניתוח מודל
פורטר, מודל פישביין וכן מודלים נוספים. העבודה מתחילה בסקירה ענפית של ענף המשקאות
המוגזים בהתייחסות לסביבה הקרובה והרחוקה, ניתוח המתחרים, הלקוחות העיקריים, בחינת
הייעוד והחזון של החברה, בחינת האסטרטגיות הפונקציונאליות. לאור הניתוח מוצגות לחברה
מספר חלופות אסטרטגיות. כל אסטרטגיה מנותחת באמצעות כלים שנרכשו בקורס ניהול
אסטרטגי.


 
עבודה מס' 68503 SHOPPING CART DISABLED
אחריות תאגידית - קוקה קולה , 2008.
בחינת האחריות התאגידית והקוד האתי.
6,284 מילים (כ-19.5 עמודים), 20 מקורות, 279.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו תנתח את נושא האחריות התאגידית באחד מהארגונים הגדולים במשק הישראלי - החברה המרכזית למשקאות קלים (קוקה-קולה ישראל). קוקה-קולה הינה חברה מובילה בשוק המשקאות הקלים בישראל. על מנת להמשיך ולהוביל את השוק, על החברה לבחון את הממשק בינה לבין סביבתה, לזהות פערים קיימים או פערים פוטנציאליים ביניהן ואף ליזום פערים חדשים כדי ליצור יתרון תחרותי מול מתחריה. כאן עולה ביתר שאת שאלה אודות אחריותה החברתית של קוקה-קולה ומיקומה כמוסד חברתי מרכזי בנוסף להיותה ארגון כלכלי תוך מתן דגש על העובדים, הלקוחות, הספקים, הנושים ועל הקהילה וזאת מעבר להתייחסות צרה של חובות כלפי בעלי המניות.העבודה תבחן את התהליכים הנ"ל בקוקה-קולה תוך יישום תיאוריות מתאימות שנלמדו במהלך הקורס וכן כלים נוספים מעולם האחריות התאגידית כפי שמפורט ברשימה הביבליוגרפית. בהמשך העבודה ייבחן נושא הקוד האתי שמטרתו ניסוח, גיבוש והטמעת הערכים החשובים לארגון ויצירת סביבה ארגונית המעודדת דרך התנהגות מתאימה העונה על צרכיו המשתנים. לקוקה-קולה ישראל אין קוד אתי מוצהר ומפורסם, לכן בפרק הקוד האתי, הוצגו הנימוקים האמורים לשכנע את מנהלי הארגון לפתח קוד אתי רשמי. הוצגה תכולה אפשרית של הקוד והנושאים להיכלל בו בניהם: דוגמאות לדרכי התנהגות נאותות ושאינן נאותות, דיון במערכות תומכות הקוד והצהרה לאחריות אישית של כל פרט ופרט עליו חל הקוד.בסוף הפרק הוצגו מספר הצעות ודרכים לתקשורו, הטמעתו ויישומו של הקוד האתי.ללא ספק, התייחסות חברת קוקה-קולה לאחריותה המוסרית והאתית תתמוך ביצירת יתרונות תחרותיים בשנים הקרובות ותחזק את מעמדה כחברה מובילה בשוק המשקאות בארץ.

תוכן העניינים:
- תקציר
- מבוא
הצגת הארגון
בעלי העניין של החברה
- האחריות התאגידית והמוסרית בארגון
דיון מעמיק באחת הדילמות-העסקת עובדים בשעות נוספות חריגות
ניתוח ביקורתי של ההחלטה לפי מודל קבלת ההחלטות של Cavangh
- BENCHMARKING  
- הקוד האתי
מדוע על הארגון לאמץ קוד אתי
תכולת הקוד האתי
הדרכים לתקשורו הטמעתו ויישומו של הקוד האתי
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
Bloom, Gundlach (2001) מגדירים את המושג "אחריות תאגידית חברתית" כמחויבות התאגיד כלפי בעלי העניין שלה. מילוי מחויבות זו שיבחן בצורה ביקורתית בהמשך, אמור לשקף פעילות למען רווחה ארוכת הטווח של בעלי העניין ומזעור כל פגיעה בהם. בעלי העניין של החברה הם כל מי שמושפע מהחלטות התאגיד, מדיניותו ופעולותיו (1992, Frederick). כל קבוצה היכולה להשפיע על התאגיד או להיות מושפעת ממנו. ( 1993Evan & Freeman,). בעלי העניין מתחלקים לפנימיים וחיצוניים:פנימיים - בעלי מניות, עובדים קבועים, עובדים זמניים, עובדי קבלן, ממשלה, חברות-בת, דירקטוריון. חיצוניים - לקוחות, ספקים, משרדי ממשלה, הקהילה. מודל בעלי העניין הוא מסגרת תיאורטית לתיאור הארגון ולניתוח מערכת היחסים בינו לבין הסביבה החברתית.
 
עבודה מס' 68504 SHOPPING CART DISABLED
ניהול אינטגרטיבי - משאבי אנוש קוקה קולה , 2007.
זיהוי של שלוש בעיות בתחום משאבי האנוש והצעת פתרונות.
4,453 מילים (כ-13.5 עמודים), 15 מקורות, 279.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
החברה המרכזית לייצור משקאות קלים (קוקה-קולה) הנה חברה פרטית בבעלות מוזי וורטהיים. החברה הוקמה בשנת 1968, ע"י איש עסקים אמריקאי, אברהם פיינברג ומאז מייצרת כזכיין את מגוון מוצרי קוקה-קולה. חברת קוקה-קולה, הינה חברה בין-לאומית המייצרת קוקה-קולה מאז שנת 1886.(נספח ד)
לפני כ-6 שנים לערך עם ביצוע מהלך של שינוי בחברתנו החליט מנכ"ל החברה להפוך את היועץ הארגוני של החברה לסמנכ"ל משאבי אנוש ולשנות שינוי קוסמטי: שינה את שם המחלקה ממחלקת כ"א למחלקת משאבי אנוש.
אגף משאבי אנוש בקוקה -קולה אחראי על טיפול בכ"א הקשור לחברה המרכזית ולחברת ההפצה. באגף זה ישנם מספר רב של פרקטיקות עבודה שונות הנחלקות הן לממונה הישיר והן לניהול משאבי אנוש. מתוך הפרקטיקות הללו עלו שלוש בעיות עיקריות הנוגעות לתחום משאבי אנוש:
הראשונה- ניוון מקצועי וניהולי של העובדים/ מנהלים בעקבות חוסר ברוטציה.
השנייה- הזדקנות העובדים והפליה בשל הגיל.
השלישית- לחץ ושחיקה של העובדים.
בעבודה הוצאו פתרונות לכל אחת מהבעיות, כאשר הפתרונות כוללים שינוי חשיבתי של הארגון ובראשו אגף משאבי אנוש כלפי העובד בחברה. השינוי החשיבתי עסק בכמה אספקטים: שיתוף העובד בהחלטות החברה, דאגה לתנאיו- הן האישיים והן הסביבתיים, פיתוח העובד, הגשמת צפיותיו ועוד. כל הפעולות האלה ואחרות (המפורטות בעבודה) עשויים לצמצם ואף לפתור את הבעיות שהצגתי, ולהביא בסופו של דבר לתפוקות גבוהות יותר של העובדים, ליעילות תפעולית גבוהה יותר במפעל ולרווחיות החברה.

עבודה זו התמקדה בעיקר בחברה לייצור המשקאות המוגזים, באגף השיווק שהוא למעשה אחראי על שיווק כל המשקאות המוגזים הנכללים בזיכיון: קוקה קולה, ספרייט, משפחת הפאנטות ועוד. (נספח ד).
בשנת 2006 קודמתי לתפקיד זה בפרויקט שמכונה "מסלול ירוק" ובו ניתנת אפשרות לעובדי החברה להתקדם בתוך החברה ואני יישמתי זאת.
אגף משאבי אנוש שינה את גישתו לפני כשש שנים, כאשר החליטו בהנהלת החברה שעל מנת להצליח מבחינה עסקית בשוק התחרותי  בארץ, יש להשקיע בעובד וכך לשפר את רמת ביצועיו.

בעבודה זו אסקור את השינוי הגדול שהתרחש באגף משאבי אנוש ואשר השפיע רבות על הארגון ותפקודו. אפרט מספר פרקטיקות שונות בניהול משאבי אנוש בארגוני, כאשר אתמקד בניהול של משאבי אנוש וניהול של המנהל הישיר.
מטרות העבודה הן לזהות ולהתמקד בשלוש בעיות מרכזיות בארגון בתחום משא"נ, ולנסות למצוא להן פתרונות הנתמכים בספרות המקצועית. כמו כן לבחון בצורה תיאורטית איך יהיה המצב בארגון, בניהול משא"נ בעתיד לאחר ביצוע המלצותיי .

תוכן עניינים:
תקציר העבודה
1. מבוא
2. תיאור כללי של  הארגון בו אני עובד( חברת קוקה-קולה)
3. תהליכים עיקריים בתחום HR
4. זיהוי בעיות בתחום ה-HR
5. הצעות לשיפור וניתוח ביקורתי
6. לאיזה כיוון הארגון הולך
7. סיכום והמלצות
8. ביבליוגרפיה
9. נספחים

מתוך העבודה:
חוסר שביעות רצון רב של המנהלים והעובדים שלא מקודמים/שחיקה גדולה מאוד של המנהלים שנשארים זמן רב בתפקידם. הדבר גורם לחוסר יצירתיות, לניוון מחשבתי, ללאות בעבודה ואפילו לחוסר אכפתיות ואדישות בחלק מהמקרים גם כלפי הכפופים להם וגם כלפי המשימות הנדרשות/ העדר פיתוח של קריירה- עובדים טובים הרואים כי אין תזוזה בדרגים הגבוהים מבינים כי אין סיכוי שיתקדמו בתפקידם ועוזבים את החברה/אין האצלת סמכויות לעובדים, עקב כך שהמנהלים רוצים להראות עסוקים והם חוששים לאבד מכוחם, דבר שעלול מבחינתם להוביל לפיטורין/אין העצמת עובדים כי המנהלים מותשים וחסרי רצון לחדשנות.
 
עבודה מס' 63181 SHOPPING CART DISABLED
נקיטת מדיניות אפליית מחירים במכונות אוטומטיות למכירת משקאות קלים ע"י חברת קוקה קולה., 2003.
2,898 מילים (כ-9 עמודים), 5 מקורות, 188.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים
1. רקע - ניתוח החברה והשוק
2. תיאור הבעיה השיווקית

3.1.שוק  מכונות מכירת שתייה אוטומטיות
3.2. מדיניות אפליית מחירים
3.3. סוגיות המחרה העשויות לפגוע בפירמה
3.4. יצירת ערך ותגובת הצרכנים
3.5 התייחסותה של חברת קוקה-קולה
3.6 הערכותיו של מר איבסטר- מנכ"ל קוקה-קולה

4. ביבליוגרפיה

עבודה זו נכתבה במסגרת קורס ביסודות השיווק. העבודה בוחנת מדיניות של אפליית מחירים
במכונות אוטומטיות למכירת משקאות קלים ע"י חברת קוקה קולה. חברת קוקה-קולה מכרה
באמצעות מכונות מכירה אוטומטיות, אשר יכולות לעלות את מחיר המשקה במזג אויר חם.
הרעיון היה להשתמש במכונות מכירה רגישות לטמפרטורה. טענת החברה כי העלאת מחיר
המשקה במזג אויר חם הוא רעיון הוגן, היות שהצרכנים מעוניינים יותר ברכישת המשקה.
בעבודה זו נבחן את שוק המשקאות הקלים הנמכר באמצעות מכונות אוטומטיות, נבדוק באילו
מצבים סוגיית אפליית מחירים הינה אפקטיבית ובאלו מצבים היא אף עלולה לפגוע בפירמה,
כיצד הצרכנים מגיבים למדיניות של אפליית מחירים, כיצד התמודדה החברה עם תגובות
הצרכנים ולבסוף נספק המלצות לביצוע אפקטיבי של מדיניות אפליית מחירים.

ביבליוגרפיה
הערת מערכת: לחלק מהמקורות אין פרטים ביבליוגרפיים מלאים.

Bachman, J., NewStandart, 10/31/1999. Smart soda machines could hike prices in hot
........ http://www.s-t.com/daily/10-99/10-31-99/b08bu071.htm

,Freedman, R.D and Butterfield, C., New York University L.N.Stern school of business
.09/2000. Coke Loses Some Fizz
http://www.stern.nyu.edu/mgt/private_file/mo/rfreedma_ca/coca.pdf

Kesley, D.,  http://www.newsbytes.com , 17/5/2000

Richey, M., rule maker portfolio, 1999
http://www.beverage-digest.com


 
עבודה מס' 62621 SHOPPING CART DISABLED
חזית חדשה בתחום משקאות הקולה - "דיאט קולה לימון", 2003.
ניתוח שיווקי של המוצר.
10,458 מילים (כ-32 עמודים), 10 מקורות, 268.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים
פרק 1 - הקדמה
     1.1     מסגרת ביצוע הפרויקט
     1.2     שם הפרויקט
     1.3     מטרת הפרויקט
     1.4     היקף הפרויקט
     1.5     טכניקות המשולבות בפרויקט
פרק 2 - תקציר מנהלים
2.1 תקציר מנהלים
פרק 3 - מבוא
3.1 מבוא
פרק 4 - ניתוח מצב קיים
4.1 מודל   PESTLE
  4.1.1 הקדמה
  4.1.2 ניתוח סביבת המאקרו
         4.1.2.1 סביבה פוליטית - חברתית
         4.1.2.2 סביבה כלכלית
         4.1.2.3 סביבה תרבותית \ חברתית
         4.1.2.4 סביבה אקולוגית
4.2 ניתוח ענפי
  4.2.1 רקע
  4.2.2 הענף בכלליות
  4.2.3 מאפייני הענף
  4.2.4 מגמות בענף
  4.2.5 שלב במחזור החיים
  4.2.6 מוצרים תחליפים
  4.2.7 הספקים וכוח המיקוח שלהם
  4.2.8 רשתות השיווק וכוח המיקוח שלהם
  4.2.9 ניתוח התחרות בענף
  4.2.10 אסטרטגיית התחרות
4.3 מודל פורטר
  4.3.1 הקדמה
  4.3.2 ניתוח עוצמת התחרות עפ"י קריטריונים
  4.3.3 לקוחות - ניתוח שוק
4.4 מודל   SWOT
  4.4.1 הקדמה
  4.4.2 ניתוח החברה
         4.4.2.1 כללי
         4.4.2.2 נקודות חוזקה
         4.4.2.3 נקודות חולשה
         4.4.2.4 הזדמנויות לעתיד
         4.4.2.5 איומים לעתיד
פרק 5 - אסטרטגיה שיווקית
5.1 מטרות
5.2 יעדים
5.3 מפרט פלחי שוק היעד
5.4 זיהוי בעיות
5.5 אסטרטגית כיסוי השוק
5.6 סוגי לקוחות
5.7 אסטרטגית תחרות
5.8 תחזית מכירות
פרק 6 - תמהיל השיווק המוצע
6.1 הקדמה
6.2 תמהיל המוצר
6.3 תמהיל ההמחרה
6.4 תמהיל ההפצה
6.5 תמהיל התקשורת השיווקית
  6.5.1 פרסום
  6.5.2 קידום מכירות
  6.5.3 יחסי ציבור
6.6 נקודות חוזק וחולשה
6.7 ניתוח כדאיות השקעות
  6.7.1 ריכוז עלויות
  6.7.2 הרווח
  6.7.3 תוכנית ההשקעה
  6.7.4 חישוב ענ"נ
  6.7.5 מסקנה
6.8 אמצעי פיקוח ובקרה
פרק 7 - ביבליוגרפיה
7.1 ביבליוגרפיה
פרק 8 - נספחמנהלים
קוקה קולה היתה מאז ומתמיד פרסום, מעבר להיותה חלוצת השיווק וממציאת המשקה המצליח
בכל הזמנים, הצליחה קוקה קולה להמציא את הפרסום השמח. פרסום צעיר, רטוב, ססגוני
וחושני. פרסום מגרה, טעים, יפה ומצמיא. בעיקר מצמיא.

בכל פעם שראינו פרסומת של קוקה קולה התחשק לנו לשתות. כי את קוקה קולה אף פעם לא
עניין "להביא סוסים לשוקת", כמו שהרבה פרסומאים נוהגים לתאר את מהות עבודתם, אלא
להביא סוסים צמאים לשוקת. את קוקה קולה אף פעם לא עניין להעביר אינפורמציה על המשקה,
אלא את חווית המשקה. קוקה קולה אף פעם לא היה מוצר - תמיד היה מותג. ומעל הכל , קוקה
קולה תמיד היה פרסום שונה.

ההשקה של המשקה החדש, דיאט קולה לימון. פותחת חזית חדשה בתחום משקאות הקולה.
משקה חדש מבית קוקה קולה זה ניוז!!!

פרויקט זה יציג באמצעות שמונת פרקיו את התהליך השיווקי סביב המותג דיאט קולה לימון,
החל מניתוח ענף המשקאות בכלל ועד מסע הפרסום של המותג בפרט. בתחילת פרויקט זה אביא
סקירה כללית על חברת האב, קוקה קולה, אציג את המצב הקיים בחברה וכן אנתח את ענף
המשקאות בכלל תוך שימוש במודלים פורטר, . SWOT , PESTLE

בהמשך אציג את מטרות ויעדי החברה למוצר החדש ולסיום אציג תמהיל שיווקי מוצע המכיל את
המוצר, המחרה, הפצה, קידום מכירות, תקשורת שיווקית וכדאיות כלכלית.


 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 13 :: [עמוד 1 מתוך 2]
עבור לעמוד: 1 2 :: עמוד הבא >>