עבודות [1-4] מתוך 4

תוצאות חיפוש "הצקה":


עבודה מס' 62679 SHOPPING CART DISABLED
הטלוויזיה ותופעת ההצקה בבית הספר, 2004.
השפעתה של האלימות בטלוויזיה על תופעת ההצקה והישגיו בלימודים של התלמיד המציק.
13,535 מילים (כ-41.5 עמודים), 104 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. שאלת המחקר

רקע תיאורטי
א. התיאוריות המסבירות מהי תוקפנות\אלימות
ב. ההצקה
1. הגדרות המושג
2.  הגדרות מבחינות בתוך מושג ההצקה
     א) הבחנה בין הצקה ישירה  להצקה לעקיפה
     ב) הבחנה בין הצקה פיזית להצקה מילולית
3. גורמים המשפיעים על היווצרות תופעת ההצקה
     א). גורמים אינדוידואלים-אישיותיים אפשריים לתופעת ההצקה
     ב) גורמים משפחתיים אפשריים לתופעת ההצקה
     ג) גורמים בית-ספריים אפשריים לתופעת ההצקה
     ד) מדיניות בית-הספר כגורם אפשרי להצקה:
     ה. גורמים הקשורים בקבוצת השווים
4. מאפייני הדמויות המשתתפות בסיטואציות של הצקה
     א) מאפייני דמות המציק
     ב) מאפייני דמות הקורבן
     ג) מאפייני הקורבנות ה"פרובוקטיביים"
     ד) מאפייני דמות המציק\קורבן
ג. השפעות האלימות בטלוויזיה
ד. דוגמאות למחקרים החושפים ילדים לאלימות
ה. תהליכים היוצרים קשר בין אלימות בטלוויזיה לתוקפנות של ילדים
ו. חיברות בתפקידים מיניים
ז. לקט מן העיתונות על הטלוויזיה והשפעותיה השליליות
ח. אלימות בתוכניות הטלוויזיה בספורט
ט. "WWW בית הספר כזירת היאבקות"
י. הקשר בין אלימות להישגים בלימודים
יא. סיכום הרקע התיאורטי
מערך המחקר
א. שאלת המחקר
ב. השערות המחקר
ג. שיטות מחקר והשיטה הנבחרת
ד. אוכלוסיית המחקר
ה. כלי המחקר
ו. משתני המחקר
ז. שיטת עיבוד ובדיקת הנתונים
ממצאים
א. ממצאי השערה      1
ב. ממצאי השערה      2
ג. ממצאי השערה      3
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח - שאלון לתלמיד

הצגת הבעיה
נקודת המפגש שבין ילדים ואמצעי התקשורת ממקדת אליה עניין רב. מזה שנים נשמעים קולות שתובעים להגן על נפשם הרכה של הילדים מן הערוצים ששוטפים אותם במסר קלוקל, מקצרים את משך הקשב שלהם, מדיחים אותם מלימודיהם, משחיתים את הפנאי שלהם, מדלדלים את קשריהם החברתיים, ומונעים מהם להיחשף לעולם הדמיון שפותח הספר.
במהלך שנות הילדות המוקדמות נוצר הבסיס להתפתחות החברתית, הרגשית החשיבתית והפיזית של הילד. במהלך תקופה מעצבת זו, ילדים קטנים פגיעים במיוחד בכל הנוגע להשפעה שלילית. עד גיל 7 או 8 ילדים מתקשים להבחין בין מציאות ודמיון, ויכולתם להבחין בניואנסים בהתנהגות, מניעים מסוימים או מורכבות מוסרית היא מוגבלת.
צפייה בטלוויזיה היא פעולה מורכבת וקוגניטיבית אשר במהלכה עוברים הילדים הליך למידה אקטיבי. לפיכך יש לתמוך בשימוש בונה בתקשורת על מנת להרחיב את הידע של הילדים ולקדם ערכים חברתיים חיוביים.
כשמדובר באירועים אלימים ילדים לא תמיד יבחינו בין המניעים של "הטובים" לאלו של ה"רעים" הנוקטים באלימות. כשהעלילה מורכבת, גם כאשר יש ענישה של התוקפן לעיתים קרובות לא יקשרו בין הענישה לבין התוקפנות. הקושי של ילדים להבחין בין דמיון ומציאות עשוי להביא אותם לחיקוי התנהגויות שיש בהן סיכונים פיזיים (תדהר, 2000).
מרבית המחקרים שנערכו בעולם המערבי לאורך השנים מצאו כי התקשורת מציגה עולם אלים ומשפיעה על ילדים ובני נוער באופנים הבאים: (ברק ופישמן, 2000).
חיקוי התנהגות אלימה- מחקרים מראים כי צרכני אלימות לומדים התנהגויות אלימות ספציפיות מהתקשורת ומחקים אותן. הן בתנאי מעבדה והן בהתנהגות חופשית.
השפעה מצטברת על הגברת האלימות בחברה- ממחקרים שונים עולה כי ישנו מתאם חיובי בין חשיפה לאלימות בתקשורת ובין התנהגות אלימה בחיי היום יום. האלימות בתקשורת מחזקת נטיות אלימות קיימות אצל ילדים ובני נוער וגם מעודדת לאלימות את אלה שאינם אלימים.
במחקרים לא נמצאו סימוכין לטיעון הקתרזיס הגורס, כי צפייה באלימות פורקת מתח אלים ובכך מקטינה אלימות בפועל.
עיצוב תפיסת עולם שלילית- פחד מהעולם ,הקהיית חושים ומתן לגיטימציה לאלימות כדרך חיים טבעית. אלה מצדם מזינים המשך התנהגות אלימה (רונאל, וגוטר, 2000).
הצקה - היא דיכוי מתמשך של תלמיד חלש (פיסית, מנטלית) ע"י תלמיד או קבוצת תלמידים בעלי השפעה וכוח (Olweus, 1993). הצקה במתחם בית הספר מתוארת על-ידי (Smith & Sharp, 1994) כאירוע המערב הכאבה פיזית או פסיכולוגית, חוזרת ונשנית, ללא פרובוקציה מקדימה, המופנית לקורבן מאדם או קבוצה חזקים יותר.
מרבית החוקרים מסכימים כי הצקה מאופיינת בכך שגורם אנושי דומיננטי (יחיד או קבוצה) בעל השפעה וכוח (המציק\ים), מפגין באופן עקבי התנהגות אנטי חברתית, המכוונות ישירות לפגיעה בפרט שהוא פחות דומיננטי ) ,Olweus, 1991, 1993; Smith & Sharp, 1994; Smith & Thompson, 1991; Rigby .(    1996b
שאלת המחקר
איך משפיעה רמת ההצקה של הילד והחשיפה לאלימות בטלוויזיה, על הישגיו בלימודים?

שיטת המחקר
מחקר כמותי המבוסס על שאלות סגורות שמטרתן לבדוק את שאלת המחקר, חולקו 30 שאלונים לילדי ביה"ס יסודי, ומן השאלונים נמדוד את רמת ההצקה של הילד, רמת החשיפה לאלימות בטלוויזיה ורמת הישגיו הלימודיים.

אוכלוסיית המחקר
30 תלמידי כיתה ו  מבית הספר היסודי באחד הישובים מהמגזר הערבי בצפון.

כלי המחקר
שאלון סגור.

 
עבודה מס' 61540 SHOPPING CART DISABLED
הצקה בבתי הספר, 2003.
שכיחותה, תוכניות ודרכים למניעתה, דרכים למדידתה ודרכי התמודדות עימה.
23,738 מילים (כ-73 עמודים), 33 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הצקה, הינה פגיעה ודיכוי בלתי פוסק של תלמיד בבית הספר, ההצקה הינה תופעה שכיחה ביותר כיום בבתי הספר ומסכנת את שלומם ובריאותם של התלמידים (הראל, קני ורהב 1997). ההצקה הינה הפגנה חוזרת ונשנית של התנהגות אנטי חברתית מגוונת המכוונת לפגוע ישירות בתלמיד שבדרך כלל אינו מסוגל להתגונן בגלל חולשתה מבחינה פיסית או אמוציונלית/חברתית.
קיימים שלושה סוגים עיקריים של הצקה: גופנית, מילולית ועקיפה.
הצקה גופנית כוללת: דחיפות, מכות,  בעיטות, לקיחה או השחתה של חפציו האישיים של הקורבן וכל פגיעה גופנית אחרת בקורבן.
הצקה מילולית כוללת: איומים, לגלוג, קריאה בשמות גנאי, העלבה, השפלה, הפחדה, הערות גזעניות וביטויים אחרים המכוונים לפגוע.
הצקה עקיפה כוללת הפצה זדונית של שמועות ושקרים, הטלת חרם, מניעת השתתפות בפעולות חברתיות או כל פעילות אחרת במטרה שלא לאפשר לקורבן ליטול חלק בפעילויות חברתיות של סביבתו.
הצקה מאופיינת ע"י הגורמים הבאים המבדילים אותה ממקרי אלימות אחרים בין תלמידים:
1)  הכוונה להזיק - המציקים נהנים ומחוזקים מעצם ביצוע ההצקה למרות שברור להם שהקורבן סובל מההצקה.
2) משך זמן ועוצמה - הצקה נמשכת בדרך כלל זמן רב והשפעתה על תפקודו והרגשתו של הקורבן שלילים ביותר.
3) כוחו של המציק - המציק הינו בעל כוח השפעה בכיתה ובדרך כלל חזק פיסית ואמוציונלית מהקורבן.
4) פגיעות הקורבן - קורבנות ההצקה מעוניינים להיות מקובלים חברתית, ותשומת לב ומקובלות חברתית חשובה להם ביותר. ועל כן הם רגישים במיוחד להצקה מילולית, לחרם ולחוסר שיתופם בפעולות חברתיות.
5) חוסר תמיכה- הקורבן חש מבודד ואינו נוטה לשתף את המבוגרים בעובדת היותו קורבן להצקות.
6) תוצאות לטווח ארוך- הנזק לטווח ארוך כולל חשש ללכת לבית הספר, ליקויי למידה וריכוז, הפרעות ונזקים בריאותיים, מחשבות נקמה והתאבדות ולעיתים רחוקות אפילו ניסיון לבצע מחשבות אלה.

עבודה זו עוסקת בהרחבה בהיבטיה השונים של תופעת ההצקה בבתי הספר. העבודה כוללת מגוון תוכניות למניעת אלימות בבית הספר, עוסקת בהרחבה בשכיחות ההצקה ובמאפייניה בארצות שונות בעולם המערבי וכן בישראל, תוך סקירת מחקרים עדכניים. בעבודה מפורטות דרכים למניעת ההצקה וכן דרכים להתמודדות המשפחה עם אלימות הילד, וכמו כן מובאות דרכים למדידת התופעה.

תוכן עניינים:
1.  מבוא
2. שכיחות ההצקה בבתי הספר בארץ ובעולם
    2.1 שכיחות ומאפייני ההצקה בעולם המערבי
           2.1.1 סקירת מחקרים
    2.2  שכיחות ומאפייני ההצקה בארץ
           2.2.1 סקירת מחקרים
3.  תוכניות למניעת אלימות בבתי הספר בארץ ובעולם:
   3.1  המודל של      walker
         3.1.1  שלבי התוכנית
         3.1.2  יתרונות וחסרונות המודל
   3.2  תוכנית הגישור
         3.2.1  שלבי הגישור
         3.2.2  הכשרת המגשרים ותפקידם
         3.2.3  התארגנות בית הספר ליישום הגישור
         3.2.4  יתרונות וחסרונות המודל
   3.3  מודל ארזים
         3.3.1  העקרונות, האמצעים ודרכי יישומם בביה"ס
         3.3.2  התמודדות עם התנהגות אלימה בביה"ס
         3.3.3 יתרונות וחסרונות המודל
    3.4  תוכנית חינוכית מערכתית לצמצום ומניעת ההצקה בבית הספר
    3.5  תוכניתם של פלוסהאור ולוי להבטחת המוגנות של התלמידים בבית הספר
4.  דרכים למניעת אלימות בכיתה
5. דרכים למדידת תופעת ההצקה
6. התמודדות המשפחה הישראלית עם אלימות מצד הילדים
     6.1 התפתחות בעיות ההתנהגות
     6.2  דרכים לפתרון בעיות ההתנהגות
     6.3 דרכים לפתרון בעיות של אי ציות, תוקפנות, והתפרצויות זעם
7. ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 61299 SHOPPING CART DISABLED
תוכניות למניעת הצקה בבתי הספר, 2002.
סקירת תוכניותיהם של אוליביוס ופיקאס.
7,330 מילים (כ-22.5 עמודים), 2 מקורות, 252.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודתנו עוסקת בתוכניות למניעת הצקה בבתי הספר של אולביוס (Olweus, 1993) ושל פיקאס (Rigby, 1998).
המטרות העיקריות של התוכניות למניעת הצקה בבתי הספר הן: ראשית, להפחית עד כמה שאפשר או לחסל לחלוטין את קיום בעיית קורבן \ מציק בתוך ומחוץ לבי"ס, שנית, למנוע התפתחות בעיות חדשות.
תשומת הלב לרוב מופנית כלפי "הצקה ישירה", כלומר: התקפות תלמידים הכוללות הצקה מילולית, תנועות ופרצופים או ביצירת מגע פיסי. אולם, הפחתה או מניעה "בהצקה בלתי ישירה" צריכה אף היא להיות כלולה במטרות שלנו.
החשוב מכל הוא להקל את תופעת ההצקה והתגובות העוינות ויחד עם זאת להגביר את ההתנהגויות החיוביות.
בתוכניתו של אולביוס למניעת הצקה, נפרט את האמצעים השונים שיש לנקוט ברמה הבית סיפרית, ברמה הכיתתית וברמה האישית בכדי למנוע\ להפסיק מקרי הצקה.
בהמשך נסקור נתונים על ההשפעה של תוכנית התערבות הזו.
בתוכניתו של פיקאס למניעת הצקה, נפרט על האמצעים לאיסוף מידע על מקרי הצקה , בהמשך נציג את עקרונות שיטת הדאגה המשותפת ("Shared Concern") ואת הליך השיתוף בדאגה, הכולל ארבעה שלבים. לאחר מכן תפורט הערכה של שיטה זו , ובסוף העבודה נשווה נקודות מרכזיות בין שתי התוכניות למניעת הצקה שהצגנו.
בחלקה הראשון של העבודה סקרנו את תוכניתו של אולביוס למניעת הצקה (Olweus, 1993).
בחלקה השני של העבודה סקרנו את התוכנית למניעת הצקה של Pikas , לפי ספרו של ריגבי (Rigbi, 1998).

תוכן עניינים
1. מבוא
2. תוכנית למניעת הצקה של אולביוס
   2.1  מטרות
   2.2  מודעות ומעורבות
   2.3  אמצעים ברמה הבית- ספרית
   2.4  אמצעים ברמה הכיתתית
   2.5  אמצעים ברמה האישית
   2.6  השלכות תוכנית ההתערבות
3. תוכנית למניעת הצקה של פיקאס
   3.1  כתיבת חיבור
   3.2  ההנחות שיטת ההדאגה המשותפת
   3.3  הרציונל של שיטת הדאגה המשותפת
   3.4  הליך השיתוף בדאגה
   3.5  הערכה של שיטת הדאגה המשותפת
4. השוואה בין שתי התוכניות למניעת הצקה
5. סיכום
6. ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 60513 SHOPPING CART DISABLED
הצקה בבתי ספר, 1998.
סקירת ספרות העוסקת בנושא תוך התייחסות לגורמים, לתוצאות ולדרכי מניעה שונות.
5,336 מילים (כ-16.5 עמודים), 10 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הצקה היא דיכוי מתמשך פיזי או פסיכולוגי של פרט חלש ע"י פרט או קבוצה חזקים יותר. הצקה אינה זהה לקונפליקט, אלימות או חוסר הסכמה למרות שהיא יכולה לכלול את כולם. (Rigby, 1977)
בריונים רוכשים עליונות כלפי הקורבן בדרכים רבות ע"י גודל פיזי וכוח, ע"י סטטוס בתוך הקבוצה, ע"י ידיעת חולשותיו של הקורבן או ע"י תמיכה מילדים אחרים כמו קבוצת מציקים. (Olweus, 1991)

הצקה היא אחת הבעיות החמורות ביותר בבתי הספר כיום. היא חלק מהמציאות היום יומית של כל הילדים בין אם הם בריונים, קורבנות או "רק" צופים מהצד. (BBP, 1999)
אנו רואים אותה בעבודה, בבית, במועדון ובמגרש הספורט אך בעיקר בבית הספר שם ילדים לומדים כיצד להתנהג כלפי אחרים כפי שהם לומדים את החומר הלימודי בשיעור.
למרבה הצער, חלק מהילדים לומדים טוב מדי כיצד לשלוט באחרים בצורה שאינה הוגנת ומפיקים מכך הנאה. בכך הם עלולים ליצור תבנית להתנהגותם כמבוגרים (Rigby, 1977). עד לעת האחרונה לא קיבלה בעיה זו התייחסות מספקת למרות השפעותיה ההרסניות והמתמשכות . (BBP, 1999)

בסקר ספרות זה ננסה להבהיר מהי הצקה ואת ההבדלים בינה לבין קונפליקט רגיל, שכיחותה של התופעה, נמנה את הגורמים והסיבות להתרחשותה, נפרט את מאפייניהם של הבריון והקורבן וכן נתאר את תגובת הילדים להצקה ואת תוצאותיה.
בנוסף לכך נציין  מספר דרכי מניעה והתערבות.

אנו מאמינות שניתן להפחית את בעיית ההצקה בבתי הספר בצורה משמעותית אם מורים, הורים, מועצות תלמידים ומנהלים יפעלו יחד במאבק בתופעה זו.

תוכן העניינים:
מבוא
הצקה מהי?
עד כמה נרחבת בעיית ההצקה
הצקה - גורמים
הבריון
הקורבן
ה"בריון\קורבן"
כיצד ילדים מגיבים להצקה
תוצאות ההצקה
מה אנו יכולים לעשות על מנת למנוע או לעצור את תופעת ההצקה?
סיכום
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: כל מקורות העבודה הינם מאמרים שנלקחו מאתרי אינטרנט העוסקים בחינוך.
 

 

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.

סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-4] מתוך 4