היישום אינו מחובר לאינטרנט

צדדים לעבירה- הנוכחות הפיזית בזירת העבירה.

עבודה מס' 068233

מחיר: 665.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הנוכחות הפיזית בזירת הפשע- האם יש לראות בה תנאי מספיק או תנאי הכרחי לנשיאה באחריות פלילית.

10,908 מילים ,56 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

עניינה של עבודה זו, למעשה, הנה, האם הנוכחות בזירת העבירה מהווה תנאי לנשיאה באחריות פלילית כמבצע בצוותא? חוק העונשין שלפני תיקון 39 לא התנה את אחריות השותף לדבר עבירה בנוכחות פיסית בזירת העבירה בשעת ביצועה. אדרבה, ביחס למסייע וביחס למשדל, אף הוטעם, כי יישאו באחריות לעבירה "בין שנכחו בשעת עשייתה ובין שלא נכחו". הדרישה לנוכחות נכללה רק ביחס לשני מקרים חריגים: האחד שהסדיר מקרה מיוחד של סיוע על-ידי נוכחות, והשני שקבע את האחריות בגין עבירה נוספת. לא זה בלבד, שבאף אחד מאלה אין משום ראיה לסתור את הכלל, כי הנוכחות אינה תנאי לאחריות, אלא שגם דרישת הנוכחות שנכללה לפני תיקון 39 נתפרשה בפסיקה ככוללת נוכחות קונסטרוקטיבית . כך, וביתר שאת, לא זה בלבד שהדרישה לנוכחות לא נכללה באיזו מהוראותיו החדשות של תיקון 39, אלא שגם בסעיף 34א (לאחר תיקון 39), חליפו החדש של סעיף ‎28 (לפני תיקון 39), שוב לא ראה המחוקק טעם לכלול אותה .

בכוונתי להתמקד בפסיקת בית המשפט העליון, שדנה בדיני השותפות ה"חדשים" במטרה לבדוק האם למעשה הוחדרו שינויי החקיקה בדיני השותפות למשפטנו. לאור בדיקה זו אנסה להעריך את התיקון.
ועוד, אנסה להראות, כי בעוד שברמה הרטורית האמירות בפסיקה תואמות, בדרך כלל, את מהות ההבחנה בין ביצוע בצוותא לבין הסיוע, ואף משקפת את המבחנים השונים, שהוצעו בספרות המשפטית להבחנה זו, ברמה המעשית השתלט הביצוע בצוותא על במת השותפות.

בעבודה זו נעשה ניסיון להבין את ההלכה הפרשנית להבדלים בין המסייע והמבצע בצוותא. הובאו מבחנים חדשים מהפסיקה והן ישנים כדי להראות את הבדלי הגישות והקושי הרב בהבחנה שנראית לכאורה קלה. בעבודה זו הועלו הקשיים שבניסוח החוק, התיקון שבעקבותיו נעשה ההבדל בין המסייע והמבצע בצוותא ומס' של פסקי דין שניסו לפתור סוגיה זו.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. תיקון 39 לחוק העונשין
2. א. הציפיות מהחוק החדש
2. ב. השפעות חסר ויתר של החוק החדש על הפסיקה
2. ג. השינויים בדיני השותפות, שהוכנסו במסגרת תיקון 39 לחוק העונשין
3. ההבחנה בין מסייע לבין מבצע בצוותא
3. א. מיהו המבצע בצוותא ?
3. ב. מיהו המסייע?
3. ג. השוני בין המבצע בצוותא לבין המסייע
4. המבחנים השונים שהוצעו בפסיקה ובספרות המשפטית לשם תיחום הגבולות בין מבצע בצוותא לבין מסייע
4. א. מבחן הקירבה
4. ב. מבחן השליטה
4. ג. המבחן הפונקציונאלי
4. ד. מבחן העונש
4. ה. המבחן המשולב
5. ההכרעות המעשיות בפסקי הדין
6. ההבחנה בין משדל לבין מבצע בצוותא
6. א. הקשר הסיבתי הנדרש בין השידול לבין ביצוע העבירה בידי המשודל
6. ב. אחריותם של המשדל ושל המבצע בצוותא
6. ג. רב עבריינים - האומנם משדל או מבצע בצוותא?
7. ההבחנה בין מסייע לבין משדל
8. האחריות הסולידארית של הקושרים
9. עמדת הפסיקה לגבי אחריות לעבירות נוספות
10. אחרית דבר
11. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

בתיקון 39 קבע המחוקק שלושה שינויים מרכזיים בהשוואה למצב החוקי הקודם : האחד - בסעיף 32 לחוק העונשין נקבע שעונשו של המסייע מוגבל למחצית העונש שנקבע בחיקוק בשל ביצועה העיקרי של העבירה. השני - בסעיף 499(ב) לחוק בוטלה האחריות הסולידרית של הקושרים, כשנקבע כי "הקושר קשר יישא באחריות פלילית גם על עבירה שלשמה נקשר הקשר או שנעברה לשם קידום מטרתו, רק אם היה צד לעשייתה לפי סימן ב' לפרק ה'" (העוסק ב"צדדים לעבירה" - המבצע, המשדל והמסייע). והשינוי השלישי - בסעיף 34א לחוק הגביל המחוקק את אחריותם של המשדל והמסייע ל"עבירה שונה או נוספת" כך שיהיו אחראים רק לעבירת רשלנות, בעוד שהמבצע-בצוותא מתחייב בעבירה של מחשבה פלילית(17).

תגים:

צדדים · נוכחות פיזית · זירת העבירה · תיקון 39 · חוק העונשין · דיני השותפות · מסייע · מבצע בצוותא · משדל

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "צדדים לעבירה- הנוכחות הפיזית בזירת העבירה.", סמינריון אודות "צדדים לעבירה- הנוכחות הפיזית בזירת העבירה." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.